Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

NN 64/2022 (7.6.2022.), Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

923

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvajaju se Izmjene i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20., 116/20., 5/21., 114/21. i 41/22.; u daljnjem tekstu: Program) o uključivanju dodatne mjere i povećanju iznosa proračuna Programa, a sve temeljem pravila iz Komunikacije Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 19. ožujka 2020. (SL C 911, 20. 3. 2020., str. 1) i Izmjena Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 3. travnja 2020. (SL C 1121, 4. 4. 2020., str. 1), Komunikacijom Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 8. svibnja 2020. (SL C 164, 13. 5. 2020., str. 3), Komunikacijom Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 218, 2. 7. 2020., str. 3.), Komunikacijom Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020., str. 1), Komunikacijom Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 28. siječnja 2021. (SL C 34, 1. 2. 2021.) kao i Komunikacijom Komisije – Šesta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 473, 24. 11. 2021., str. 1.) uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Izmjene i dopune Programa sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/209
Urbroj: 50301-05/14-22-3
Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

U Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20., 116/20., 5/21., 114/21. i 41/22.; u daljnjem u tekstu: Program), u točki II. stavku 11. riječi: »1.000.000.000,00 HRK« zamjenjuju se riječima: »1.055.000.000,00 HRK«.

II.

U točki V. stavku 1. iza podtočke 2. briše se točka i dodaje se podtočka 3. koja glasi:

»3) potpore u obliku izravnih bespovratnih sredstava za nepokrivene fiksne troškove sukladno uvjetima iz odjeljka »3.12. Državna potpora u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove«.«.

III.

U točki VI. stavku 2. riječi: »1.000.000.000,00 HRK« zamjenjuju se riječima: »1.055.000.000,00 HRK«.

Iza podtočke 2. briše se točka i dodaje se podtočka 3. koja glasi:

»3) za dodjelu potpora u obliku bespovratnih sredstava sukladno odjeljku »3.12. Državna potpora u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove«: 55.000.000,00 HRK.«.

IV.

Iza točke IX. dodaje se nova točka X. koja glasi:

»X.

Dodjela bespovratnih sredstava sukladno uvjetima iz odjeljka »3.12. Državna potpora u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove«

Bespovratna sredstva iz ove točke mogu se dodijeliti poduzetnicima za nepokrivene fiksne troškove poduzeća u kojima je zbog pandemije COVID-a 19 došlo do prekida ili smanjenja poslovne aktivnosti.

Potpore se dodjeljuju najkasnije do 30. lipnja 2022. i odnose se na nepokrivene fiksne troškove nastale u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2022. uključujući takve troškove nastale u dijelu tog razdoblja (»prihvatljivo razdoblje«).

Prihvatljivi korisnici su oni koji su tijekom prihvatljivog razdoblja pretrpjeli pad prometa od najmanje 30 % u usporedbi s istim razdobljem 2019.

Nepokriveni fiksni troškovi su fiksni troškovi poduzetnika nastali u prihvatljivom razdoblju koji nisu pokriveni doprinosom dobiti (prihodi minus varijabilni troškovi) tijekom istog razdoblja i koji nisu pokriveni iz drugih izvora, kao što su osiguranje, privremene mjere potpore predviđene Privremenim okvirom ili potpore iz drugih izvora.

Intenzitet potpore ne smije premašiti 70 % nepokrivenih fiksnih troškova, osim za mikropoduzeća i mala poduzeća (u smislu Priloga I. Uredbe o općem skupnom izuzeću), za koja intenzitet potpore ne smije premašiti 90 % nepokrivenih fiksnih troškova. Za potrebe ove točke gubici poduzeća zabilježeni u njihovim računima dobiti i gubitka tijekom prihvatljivog razdoblja smatraju se nepokrivenim fiksnim troškovima.

Potpora u okviru ove mjere može se dodijeliti na temelju predviđenih gubitaka, a konačni iznos potpore određuje se nakon ostvarenja gubitaka, na temelju revidiranih financijskih izvještaja ili, uz odgovarajuće obrazloženje koje je država članica dostavila Komisiji (primjerice u vezi s obilježjima ili veličinom određenih vrsta poduzeća), na temelju poreznih računa. S tim u vezi prihvatljivi korisnici bit će zatraženi dostavu predviđenih razina prihoda za mjesece do kraja lipnja 2022. zajedno s ostvarenim iznosima prihoda za odnosne mjesece u 2019. Svaka isplata koja premašuje konačni iznos potpore vraća se.

Ukupna potpora ne smije premašiti iznos od 10 milijuna eura po poduzeću. Svi iznosi moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova:

i. potpora u okviru ove mjere ne zbraja se s drugim potporama za iste prihvatljive troškove;

ii. potpora se ne može dodijeliti poduzećima koja su već bila u teškoćama (u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću) na dan 31. prosinca 2019.; Odstupajući od prethodno navedenog, potpore se mogu dodijeliti mikropoduzećima ili malim poduzećima (u smislu Priloga I. Uredbe o općem skupnom izuzeću) koja su već bila u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom i da nisu primila potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.«

Dosadašnje točke X. i XI. postaju točke XI. i XII.