Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

NN 65/2022 (8.6.2022.), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Ministarstvo zdravstva

927

Na temelju članka 181. stavka 4. i članka 183. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) i članka 25. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 82/15, 70/19 i 47/20) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore te uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se grane specijalizacije doktora medicine, trajanje i program specijalizacija i užih specijalizacija i standardi za određivanje ovlaštenih zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava odnosno ovlaštenih doktora medicine specijalista koji obavljaju privatnu praksu za provođenje specijalističkog staža, način polaganja specijalističkog ispita odnosno ispita iz uže specijalizacije, minimalni uvjeti za obavljanje specijalističkog usavršavanja doktora medicine te djelomično izuzeće od dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Priloga V. točke 5.1.3. Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30. 9. 2005.) kako je posljednje izmijenjena Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2021/2183 оd 25. kolovoza 2021. o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima tečajeva osposobljavanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 6111) (Tekst značajan za EGP) (SL L 444, 10. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2005/36/EZ).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži programe specijalizacija iz Priloga V. točke 5.1.3. Direktive 2005/36/EZ.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. specijalizacija je oblik stručnog usavršavanja kroz organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu

2. uža specijalizacija je nastavak stručnog usavršavanja specijalista određene grane specijalizacije putem stjecanja dodatnih kompetencija prema propisanom programu uže specijalizacije

3. program specijalizacije definira sadržaj i trajanje svih dijelova specijalističkog usavršavanja, popis općih i posebnih kompetencija, uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene zdravstvene ustanove i trgovačka društva odnosno ovlašteni doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu, obrazac praćenja napredovanja u stjecanju kompetencija, obrazac praćenja obavljenih zahvata, a uključuje i poslijediplomski specijalistički studij za grane specijalizacije

4. zajedničko deblo je zajednički dio specijalizacije za internističke, kirurške i ostale specijalizacije, koje obuhvaća usavršavanje o temeljnim kompetencijama za navedene specijalnosti

5. ishodi učenja obuhvaćaju iskaz o tome što specijalizant treba naučiti, razumjeti ili biti sposoban učiniti nakon završenog programa specijalizacije

6. kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i profesionalnog ponašanja. Razlikuju se opće i posebne kompetencije vezane uz poseban program usavršavanja. Razine usvojenih kompetencija jesu 1, 2 i 3:

1. specijalizant je svladao tematsko područje na osnovnoj razini i potrebna mu je pomoć te stručni nadzor u radu i rješavanju problema iz tematskog područja

2. specijalizant je djelomično svladao tematsko područje i uz djelomični stručni nadzor u mogućnosti je raditi i rješavati probleme iz tematskog područja

3. specijalizant je u potpunosti svladao tematsko područje, poznaje odgovarajuću literaturu i u mogućnosti je samostalno raditi i rješavati probleme iz tematskog područja

7. specijalizant je doktor medicine kojem je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dalo odobrenje za specijalizaciju, odnosno užu specijalizaciju

8. voditelj programa specijalističkog usavršavanja je doktor medicine specijalist određene grane specijalizacije sa znanstveno-nastavnim zvanjem ili nazivom primarijus i najmanje deset godina specijalističkog staža, kojeg imenuje ministar

9. glavni mentor je doktor medicine specijalist sa znanstveno--nastavnim zvanjem ili nazivom primarijus iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava ili doktor medicine specijalist iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava s najmanje deset godina specijalističkog staža, koji je imenovan za glavnog mentora u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika ili koji je imenovan za glavnog mentora specijalizacije primarne razine zdravstvene zaštite u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno specijalističkoj ordinaciji privatne prakse iz članka 6. ovoga Pravilnika.

10. mentor je doktor medicine specijalist iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava s najmanje pet godina specijalističkog staža. U slučaju kada se uvodi novo specijalističko usavršavanje, mentor je i doktor medicine specijalist srodne grane specijalizacije za koju se izvodi program specijalističkog usavršavanja s najmanje pet godina specijalističkog staža

11. ko-mentor je specijalist specijalističke grane srodne grani specijalizacije za koju se specijalizant usavršava, s najmanje pet godina specijalističkog iskustva ili stručnjak određenog područja koji nadzire dio programa predviđen specijalističkim usavršavanjem

12. kandidat je doktor medicine koji nakon uspješno završenog programa specijalizacije podnosi zahtjev za polaganje specijalističkog ispita u Ministarstvu. Kandidat je i doktor medicine specijalist koji nakon uspješno završenog programa uže specijalizacije podnosi zahtjev za polaganje ispita uže specijalnosti u Ministarstvu

13. osobnik specijalizanta obuhvaća knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, potvrde o sudjelovanju na stručnim skupovima kao i druge aktivnosti iz područja specijalizacije

14. ispitivač na specijalističkom ispitu je doktor medicine specijalist iste specijalnosti sa znanstveno-nastavnim zvanjem na sveučilištu zdravstvenog usmjerenja i iskustvom mentora na specijalističkom usavršavanju ili doktor medicine specijalist iste specijalnosti i iskustvom mentora na specijalističkom usavršavanju

15. ispitna komisija je povjerenstvo sastavljeno od tri člana ispitivača doktora medicine specijalista iste specijalnosti. Ispitna komisija je i komisija sastavljena od tri člana ispitivača doktora medicine specijalista iste specijalnosti – s istom ili srodnom užom specijalnošću

16. ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja je odobrenje zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno doktoru medicine specijalistu koji obavlja privatnu praksu, koji moraju ispunjavati sve opće i posebne uvjete (organizacija, oprema, broj specifičnih pretraga i zahvata, broj bolesnika, itd.) propisane ovim Pravilnikom i programom pojedine specijalizacije

17. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine je tijelo koje imenuje ministar na vrijeme od pet godina, a čine ga dva predstavnika Hrvatske liječničke komore, dva predstavnika Ministarstva, jedan predstavnik Nacionalnog zdravstvenog vijeća, po jedan predstavnik svakog medicinskog fakulteta u Republici Hrvatskoj, jedan predstavnik Akademije medicinskih znanosti, dva predstavnika Hrvatskog liječničkog zbora i jedan predstavnik Hrvatskog društva mladih liječnika. Predsjednika povjerenstva imenuje ministar između članova Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

18. međunarodni posjet je posjet Europske Sekcije/odbora Europske udruge medicinskih specijalista (UEMS-a) odgovornih za određeno specijalističko usavršavanje. Međunarodni posjet provodi se u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima, odnosno kod ovlaštenog doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu i fakultetima ovlaštenim za provođenje specijalističkog usavršavanja u Republici Hrvatskoj. U međunarodnom posjetu sudjeluju: predstavnici Europske Sekcije/odbora UEMS-a i predstavnici određenog specijalističkog usavršavanja u Republici Hrvatskoj sukladno Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

19. sporazum za obvezno provođenje dijelova programa specijalističkog usavršavanja je sporazum koji sklapaju ovlaštena zdravstvena ustanova iz članka 5. ovoga Pravilnika i ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo, odnosno doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika, a koji treba jamčiti izvođenje specijalističkog usavršavanja uz definiran sadržaj i razinu kompetencije koja se može u njima odvijati

20. povjerene specijalističke aktivnosti (engl. entrustable professional activities) je okvir s opisom i popisom specijalističkih aktivnosti koje su rezervirane za određenu granu specijalizacije.

I. STANDARDI ZA ODREĐIVANJE OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ODNOSNO DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTA KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU

Članak 5.

(1) Program specijalističkog usavršavanja doktora medicine u trajanju od najmanje 50% od ukupnog trajanja specijalizacije obavlja se u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava sljedeće uvjete:

– obavljaju se stručni poslovi predviđeni programom određene specijalizacije u punom opsegu rada

– obavlja se sveučilišna nastava i provodi znanstveni rad

– ima dostupne medicinske tekstove i literaturu u pisanom ili elektroničkom obliku

– ima odgovarajući prostor i medicinsku opremu

– ima osiguran prostor za rad i usavršavanje specijalizanata (radne prostorije, dvorane i sl.)

– provodi se liječenje bolesnika u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje praktičnih procedura potrebnih za stjecanje kompetencija propisanih za određenu specijalizaciju

– ima u radnom odnosu najmanje dva doktora medicine specijalista u znanstveno-nastavnom zvanju ili stručnom zvanju ili dva doktora medicine specijalista s najmanje deset godina specijalističkoga staža za granu specijalizacije u kojoj se specijalizant usavršava

– ima zaposlene doktore medicine specijaliste drugih medicinskih specijalnosti, kako bi se omogućilo da specijalizant stekne kompetencije iz programa specijalizacije

– ima zaposlene stručnjake drugih struka kako bi se omogućilo da specijalizant stekne kompetenciju timskog rada u skrbi bolesnika

– ima glavnog mentora za određenu granu specijalizacije

– ima listu mentora u omjeru da jedan mentor može voditi najviše tri specijalizanta, a iznimno najviše pet specijalizanata ako nema dovoljno mentora

– ima organizirane aktivnosti na području praćenja kvalitete zdravstvene zaštite

– upravlja kvalitetom unutar zdravstvene ustanove: planira zdravstvene radnike, donosi redovita izvješća o kvaliteti te ima vanjsku procjenu kvalitete rada

– ispunjava posebne uvjete navedene u programu pojedine specijalizacije

– transparentno provodi specijalističko usavršavanje: do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu donosi izvješće o procjeni uspješnosti provedbe programa specijalizacije za svaku specijalizaciju, na temelju prikupljenih anonimnih anketa. Anonimnu anketu ispunjava svaki specijalizant jednom godišnje u tijeku specijalizacije.

(2) Anketa iz stavka 1. podstavka 15. ovoga članka provodi se sukladno Smjernicama za provedbu ankete koje se nalaze u Prilogu X. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

(1) Zdravstvena ustanova i trgovačko društvo odnosno privatna praksa doktora medicine specijaliste u kojoj se obavlja dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine u trajanju do 50 % od ukupnog trajanja specijalizacije ispunjava sljedeće uvjete:

– u njoj se obavljaju stručni poslovi predviđeni programom određene specijalizacije

– ima odgovarajući prostor i medicinsku opremu

– ima osiguran prostor za rad i usavršavanje specijalizanata (radni prostor, edukacijska dvorana i sl.)

– ima u radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje dva doktora medicine specijalista grane specijalizacije za koju se specijalizant usavršava s najmanje pet godina specijalističkoga staža

– provodi se liječenje bolesnika u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje praktičnih procedura potrebnih za stjecanje kompetencija propisanih za određenu specijalizaciju – ima organizirane aktivnosti na području praćenja kvalitete zdravstvene zaštite

– upravlja kvalitetom unutar zdravstvene ustanove: planira zdravstvene radnike, redovita izvješća o kvaliteti te ima vanjsku procjenu kvalitete rada

– ima listu mentora u omjeru da jedan mentor može voditi najviše pet specijalizanata

– ispunjava posebne uvjete navedene u programu pojedine specijalizacije

– transparentno provodi specijalističko usavršavanje: do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu donosi izvješće o procjeni uspješnosti provedbe programa specijalizacije za svaku specijalizaciju, na temelju prikupljenih anonimnih anketa, koju ispunjava svaki specijalizant jednom godišnje u tijeku specijalizacije

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dio programa specijalističkog usavršavanja koji se obavlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti može se obaviti u specijalističkoj ordinaciji privatne prakse u kojoj zdravstvenu djelatnost iste grane specijalnosti obavlja specijalist s najmanje 5 godina specijalističkog staža.

Članak 7.

(1) Ministarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine, rješenjem na vrijeme od pet godina ovlašćuje zdravstvenu ustanovu koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika te zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo i doktora medicine specijalistu koji obavlja privatnu praksu, a koje ispunjavaju uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije, a za specijalizaciju iz sudske medicine te patologije i citologije medicinski fakultet ako ispunjava uvjete.

(2) U zahtjevu za davanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka zdravstvena ustanova koja ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika predlaže granu specijalizacije koje će se u toj ustanovi provoditi, predlaže dio programa specijalističkog usavršavanja koji će se u toj ustanovi izvoditi, jednog glavnog mentora za pojedinu granu specijalizacije, te predlažu zdravstvene ustanove, trgovačka društva odnosno doktora medicine specijalistu koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika s kojima ima sklopljen sporazum za obvezno provođenje dijelova programa specijalističkog usavršavanja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, zdravstvena ustanova obvezna je priložiti elaborat o radu koji sadrži broj zahvata, pregleda i pacijenata s određenom dijagnozom koji se liječe u toj zdravstvenoj ustanovi, a koji su nužni da specijalizant stekne propisane kompetencije te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) U zahtjevu za davanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka zdravstvena ustanova, trgovačko društvo odnosno doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu koja ispunjava uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika predlaže granu specijalizacije koja će se u njima provoditi, dio programa specijalističkog usavršavanja koji će se provoditi, mentore za pojedinu granu specijalizacije te zdravstvene ustanove iz članka 5. ovoga Pravilnika s kojima ima sklopljen sporazum za obvezno provođenje dijelova programa specijalističkog usavršavanja na temelju programa specijalističkog usavršavanja za određenu specijalizaciju.

(5) U zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka, zdravstvena ustanova, trgovačko društvo odnosno doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu obvezni su priložiti elaborat o radu koji sadrži broj zahvata, pregleda i pacijenata s određenom dijagnozom koji se liječe u toj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno privatnoj praksi a koji su nužni da specijalizant stekne propisane kompetencije te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(6) Za omogućavanje provođenja specijalističkog usavršavanja odgovara odgovorna osoba u zdravstvenoj ustanovi i trgovačkom društvu odnosno rukovoditelj jedinice u kojoj se specijalističko usavršavanje provodi, te doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu.

(7) O nastalim promjenama u vezi ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dano ovlaštenje Ministarstva za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane, ravnatelj zdravstvene ustanove, osoba ovlaštena za vođenje poslova trgovačkog društva i nositelj privatne prakse obvezan je obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.

(8) Ministarstvo vodi evidenciju zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava i doktora medicine specijalista koji obavljaju privatnu praksu ovlaštenih za obavljanje specijalističkog usavršavanja.

(9) Zdravstvena ustanova iz članka 5. ovoga Pravilnika obvezna je objaviti na mrežnim stranicama popis ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije s podacima o glavnom mentoru, listu mentora te podatke o vremenskom trajanju i dijelovima programa za koji je ustanova ovlaštena.

(10) Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo odnosno doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika obvezni su objaviti na mrežnim stranicama popis ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije, listu mentora te podatke o vremenskom trajanju i dijelovima programa za koji su ovlašteni.

II. UVJETI ZA SPECIJALIZANTA

Članak 8.

(1) Doktori medicine mogu se stručno usavršavati u obliku specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

(2) Ne može se provoditi stručno usavršavanje putem uže specijalizacije koja ima isti naziv kao i specijalizacija upisana u točki 5.1.3. Priloga V. Direktive 2005/36/EZ.

(3) Popis specijalizacija iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a popis užih specijalizacija iz stavka 1. ovoga članka u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Programi specijalizacija iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio i obuhvaćaju sadržaj, trajanje svih dijelova specijalističkog usavršavanja, popis općih i posebnih kompetencija, uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene zdravstvene ustanove i trgovačka društva, odnosno ovlašteni doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu za obavljanje specijalističkog usavršavanja, obrazac praćenja napredovanja u stjecanju kompetencija te obrazac praćenja zahvata i objavljuju se na mrežnim stranicama »Narodnih novina« i Ministarstva.

(5) Programi užih specijalizacija iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu I. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 111/09), Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 116/15, 62/16) i Ispravku Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 69/16).

Članak 9.

(1) Specijalističko usavršavanje sadrži teorijski i praktični program, koji traje u vremenskom razdoblju određenom programom iz Priloga II. ovoga Pravilnika. Specijalističko usavršavanje provodi se u punoj satnici i punom opsegu u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima, odnosno kod ovlaštenog doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu odnosno tijelu određenom programom iz Priloga II. ovoga Pravilnika. Teorijski dio programa obavlja se u punoj satnici i punom opsegu na medicinskom fakultetu. Tijekom teorijskog dijela programa specijalizant stječe teorijsko znanje koje je temelj za kompetencije propisane programom specijalizacije. Specijalizant stječe praktične i kliničke vještine, temeljne kompetencije za određenu specijalnost uz propisan broj procedura iz programa specijalizacije.

(2) Specijalizant sudjeluje u aktivnostima i odgovornostima predviđenim programom specijalizacije. Specijalizant stječe ishode učenja i kompetencije: znanje, vještine i profesionalno ponašanje. Ishodi učenja specijalizacije obuhvaćaju ono što specijalizant zna, razumije i sposoban je učiniti tijekom i nakon specijalističkog usavršavanja.

Članak 10.

(1) Djelomično izuzeće od pojedinih dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Priloga II. ovoga Pravilnika primjenjuje se pod uvjetom da je navedeni dio programa specijalističkog usavršavanja već obavljen u okviru drugog programa specijalističkog usavršavanja specijalističke kvalifikacije upisane u Prilog V. točke 5.1.3. Direktive 2005/36/EZ ako je doktor medicine specijalist stekao diplomu o specijalističkom usavršavanju iz točke 5.1.3. Priloga V. Direktive 2005/36/EZ ili specijalističku kvalifikaciju u skladu s programom i vremenskim trajanjem iz Priloga V. točke 5.1.3. Direktive 2005/36/EZ u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od država članica Europske unije i ako je vremensko trajanje isto ili duže od vremenskog trajanja iz točke 5.1.3. Priloga V. Direktive 2005/36/EZ te ako je provedeno specijalističko usavršavanje u skladu s člankom 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Izuzeće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može odobriti za najviše polovinu trajanja programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Djelomično izuzeće od pojedinih dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine specijalizacija iz Priloga II. ovoga Pravilnika primjenjuje se i pod uvjetom da je navedeni dio programa specijalističkog usavršavanja obavljen tijekom zajedničkog internističkog debla ili zajedničkog kirurškog debla u Republici Hrvatskoj iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(4) Djelomično izuzeće iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo može odobriti za najviše uspješno završeno zajedničko internističko deblo ili zajedničko kirurško deblo.

Članak 11.

(1) Uvjeti za prestanak specijalizacije ostvareni su ako tijekom specijalizacije:

1. specijalizantu prestane radni odnos u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu odnosno prestane njegovo pravo na obavljanje privatne prakse te u pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno tijelu iz članka 182. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon)

2. od specijalizacije odustane specijalizant kojem je specijalizacija odobrena za vlastite potrebe

3. glavni mentor sukladno odredbi članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa specijalizacije ili nema sklonosti prema specijalizaciji za koju se usavršava

4. ravnatelj donese odluku da specijalizant nije zadovoljio na probnom radu sukladno članku 18. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Rješenje o prestanku prava na specijalizaciju donosi Ministarstvo na temelju zahtjeva zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, doktora medicine privatne prakse iz članka 182. stavka 1. Zakona odnosno pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela iz članka 182. stavka 2. Zakona.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilažu se isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke 1., 3. i 4. stavka 1. ovoga članka.

III. UVJETI ZA VODITELJA PROGRAMA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA, GLAVNOG MENTORA, MENTORA I KO-MENTORA

Članak 12.

(1) Voditelj programa specijalističkog usavršavanja:

– koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj

– nadzire rad svih glavnih mentora i mentora za određenu granu specijalizacije

– koordinira izvođenje programa užih specijalizacija

– daje stručno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za provođenje specijalizacije iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika

– sastavlja opis povjerenih specijalističkih aktivnosti koje treba usvojiti specijalizant

– nadzire kvalitetu provedbe specijalizacije i specijalističkog ispita te

– predlaže Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine mjere za unaprjeđenje specijalističko usavršavanje.

(2) Voditelja programa specijalističkog usavršavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore (u daljnjem tekstu: Komora) imenuje ministar na vrijeme od pet godina.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije, koju objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Članak 13.

(1) Ravnatelj zdravstvene ustanove iz članka 5. ovoga Pravilnika predlaže jednog glavnog mentora za svaku specijalizaciju, a voditelj programa predlaže glavnog mentora nositelja privatne prakse za specijalizacije na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Glavni mentor mora biti u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je predložen za glavnog mentora. Glavni mentor treba imati temeljne kompetencije za mentora i pedagoške vještine.

(2) Glavni mentor je odgovoran za praćenje i pravilnu provedbu cjelokupnog programa specijalističkog usavršavanja.

(3) Glavni mentor odgovoran je za svoj rad voditelju programa specijalističkog usavršavanja za pojedinu specijalizaciju.

(4) Zadaci glavnog mentora su:

– raspoređuje mentore za rad i zadatke u skladu s programom specijalizacije

– koordinira i nadzire tijek specijalizacije

– prati napredak specijalizanta

– organizira raspravu o stručnim pitanjima

– redoviti sastanci mentora i specijalizanata u vezi stručnih tema

– surađuje s mentorima

– redovito provjerava znanja specijalizanta putem provjere znanja i vještina primjenom metoda praćenja specijalizanata

– odgovoran je za točnost podataka u knjižici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevniku rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju

– obavlja poslove koji osiguravaju stjecanje svih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za završetak specijalizacije.

(5) Ministarstvo vodi evidenciju glavnih mentora po granama specijalizacije i ustanovama koje imaju ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije.

Članak 14.

(1) Mentor mora biti u radnom odnosu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno mora biti nositelj privatne prakse doktora medicine specijaliste, sukladno članku 6. ovoga Pravilnika. Mentor treba imati temeljne kompetencije za mentora i pedagoške vještine.

(2) Specijalizant u svakoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu u kojoj obavlja dio programa specijalizacije ima mentora. Mentor može istovremeno voditi najviše tri specijalizanta, a iznimno najviše pet specijalizanata ako nema dovoljno mentora. Mentor je obvezan provesti najmanje dva sata tjedno u radu sa specijalizantom.

(3) Za svoj rad mentor je odgovoran glavnom mentoru u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika i voditelju programa specijalističkog usavršavanja.

(4) Zadaci mentora su:

– vođenje i nadgledanje određenog dijela specijalizacije

– kontinuirano praćenje napredovanja specijalizanta u stjecanju kompetencija i propisanih stručnih aktivnosti

– jednom godišnje izvijestiti glavnog mentora o napretku specijalizanta o stečenim kompetencijama treće razine

– redovito provjeravanje znanja specijalizanta putem provjere znanja i vještina te metoda praćenja napredovanja specijalizanata – suradnja s glavnim mentorom i drugim mentorima

– odgovoran je za propisano provođenje programa specijalističkog usavršavanja

– prilagođava provedbu specijalističkog usavršavanja sukladno ostvarenim kompetencijama i napredovanju specijalizanta te po potrebi savjetuje dulji boravak na određenom odjelu radi stjecanja vještina

– odgovoran je za vjerodostojnost podataka u knjižici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u koju bilježi napredak specijalizanta u stjecanju kompetencija za dio programa koji potpisuje te za točnost podataka u dnevniku rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju za dio programa koji potpisuje.

Članak 15.

(1) Ko-mentor mora biti u radnom odnosu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi odnosno trgovačkom društvu sukladno članku 7. ovoga Pravilnika. Ko-mentor treba imati temeljne kompetencije za mentora i pedagoške vještine.

(2) Za svoj rad ko-mentor je odgovoran glavnom mentoru u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika i voditelju programa specijalističkog usavršavanja.

(3) Zadaci ko-mentora su:

– vođenje i nadziranje određenog dijela specijalizacije

– suradnja s glavnim mentorom i mentorima

– odgovoran je za propisano provođenje dijela programa specijalističkog usavršavanja

– odgovoran je za vjerodostojnost podataka u knjižici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u koju bilježi napredak specijalizanta u stjecanju kompetencija za dio programa koji potpisuje te za vjerodostojnost podataka u dnevniku rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju za dio programa koji potpisuje.

Članak 16.

Visinu naknade za rad glavnog mentora, mentora i ko-mentora odlukom utvrđuje ministar.

IV. ORGANIZACIJA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA

Članak 17.

(1) Specijalizant započinje s obavljanjem specijalističkog usavršavanja u roku od 30 dana od dana primitka rješenja o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka glavni mentor obvezan je izraditi raspored obavljanja propisanog programa specijalističkog usavršavanja, s mentorima dogovoriti obavljanje specijalizacije u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika i u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika te utvrditi dan početka specijalizacije, o čemu obavještava specijalizanta.

(3) Raspored obavljanja programa specijalističkog usavršavanja sadrži dio specijalističkog usavršavanja koji se obavlja u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika u trajanju od najmanje 50 % od ukupnog trajanja specijalizacije i dio specijalističkog usavršavanja koji se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika u trajanju do 50% od ukupnog trajanja specijalizacije.

(4) Sporazumom za obvezno obavljanje dijela specijalističkog usavršavanja iz članka 7. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika zdravstvene ustanove iz članka 5. ovoga Pravilnika i zdravstvene ustanove, trgovačka društva odnosno doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika, određuju obavljanje dijelova specijalističkog usavršavanja u cilju stjecanja potrebnih znanja i vještina na različitim razinama zdravstvene djelatnosti.

Članak 18.

(1) Prije isteka probnog rada specijalizanta u trajanju od 6 mjeseci, glavni mentor i mentor obvezni su dati pisano izvješće ravnatelju zdravstvene ustanove iz članka 186. stavka 1. Zakona o izvršavanju obveza specijalizanta iz programa specijalističkog usavršavanja s mišljenjem je li specijalizant zadovoljio na probnom radu.

(2) Ravnatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je donijeti pisanu odluku da specijalizant nije zadovoljio na probnom radu, ako to utvrdi iz izvješća glavnog mentora i mentora.

(3) Ako mentor utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa specijalističkog usavršavanja ili nema sklonosti prema specijalizaciji za koju se usavršava, o tome pisano izvješćuje glavnog mentora.

(4) Ako glavni mentor tijekom mentorstva utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa specijalističkog usavršavanja ili nema sklonosti prema specijalizaciji za koju se usavršava, o tome pisano izvješćuje Ministarstvo, zdravstvenu ustanovu, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost iz članka 182. stavka 1. Zakona ili pravnu ili fizičku osobu, odnosno tijelo iz članka 182. stavka 2. Zakona i voditelja programa specijalističkog usavršavanja.

(5) Mentorstvo glavnom mentoru može prestati iz objektivnih ili subjektivnih razloga.

(6) Mentorstvo mentoru može prestati iz objektivnih ili subjektivnih razloga.

Članak 19.

(1) Dio programa specijalizacije koji je zajednički za sve specijalističke programe mora obuhvaćati sadržaje stjecanja općih kompetencija iz područja:

– komunikacijske vještine

– timski rad

– znanstveni rad

– stjecanje i prenošenje znanja

– upravljanje sustavom

– profesionalni razvoj

– etika i propisi

– promocija zdravlja.

(2) Dio teorijskog programa specijalizacije iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i poslijediplomski specijalistički studij, obavlja se na medicinskom fakultetu. Poslijediplomski specijalistički studij traje tri mjeseca. Tijekom trajanja poslijediplomskog specijalističkog studija specijalizant ne provodi praktični dio specijalizacije u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ili zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Dio programa iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio specijalističkog usavršavanja te se organizira u nastavnom obliku za specijalizante različitih usmjerenja specijalizacije.

(4) Tijekom obavljanja programa specijalizacije specijalizant mora sudjelovati na redovitim stručnim sastancima te:

– najmanje dva puta po godini trajanja specijalizacije na stručnom sastanku dati prikaz slučaja bolesnika i

– ukupno tijekom trajanja specijalizacije u suradnji s mentorom objaviti najmanje jedan stručni rad iz područja specijalizacije.

(5) Specijalističko usavršavanje temelji se na stjecanju kompetencija, pa specijalizant godišnje treba steći najmanje 20 % kompetencija 3 razine iz programa specijalizacije.

(6) Ako specijalizant nije stekao kompetencije u predviđenom vremenskom trajanju, mentor može produžiti vremensko trajanje dijela specijalističkog usavršavanja. Specijalističko usavršavanje može se ukupno produžiti za najviše šest mjeseci.

Članak 20.

(1) Specijalizant u pravilu provodi program specijalizacije bez prekida. Vrijeme godišnjeg odmora sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ne smatra se prekidom, već je uračunato u vrijeme trajanja specijalizacije i za dio godišnjeg odmora koji je dulji od mjesec dana, specijalizacija se produljuje.

(2) O svakom prekidu u tijeku trajanja specijalističkog usavršavanja zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost odnosno doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu iz članka 182. stavka 1. Zakona ili pravna ili fizička osoba, odnosno tijelo iz članka 182. stavka 2. Zakona obvezan je izvijestiti Ministarstvo.

(3) Iznimka od stavka 2. ovoga članka jest stručno ili znanstveno usavršavanje u inozemstvu u kontinuiranom trajanju duljem od 30 dana, te korištenja dopusta iz propisa kojim se regulira rodiljni, posvojiteljski i roditeljski dopust, komplikacije u trudnoći, privremene nesposobnosti za rad, izvršenje vojne obveze te pritvor dulji od 30 dana.

(4) Za prekid iz stavka 3. ovoga članka prilaže se potvrda ravnatelja zdravstvene ustanove, osobe ovlaštene za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili doktora medicine privatne prakse, odnosno čelnika tijela iz stavka 2. ovoga članka prilikom prijave specijalističkog ispita.

(5) U slučaju prekida specijalizacija se produljuje za vrijeme za koje je prekid trajao.

(6) Ako se dio specijalističkog usavršavanja obavlja u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inozemstvu, a koji dio je sukladan programu specijalističkog usavršavanja u Republici Hrvatskoj, specijalizacija se ne produljuje. O dijelu programa specijalističkog usavršavanja obavljenom u inozemstvu specijalizant je obavezan donijeti dokaz iz ovlaštene zdravstvene ustanove u inozemstvu koji potvrđuje ishode i stečene kompetencije. Glavni mentor ocjenjuje stečene kompetencije tijekom specijalističkog usavršavanja u inozemstvu.

Članak 21.

Specijalistu koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu odnosno kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu iz članka 182. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti poslodavac može odlukom uputiti na drugu specijalizaciju.

V. METODE PRAĆENJA NAPREDOVANJA I OCJENJIVANJE SPECIJALIZANTA

Članak 22.

(1) Metode praćenja napredovanja i ocjenjivanje specijalizanta su formativne (tijekom specijalizacije sa svrhom konstruktivnog i konkretnog savjeta za savladavanje i ostvarivanje kompetencija) i sumativne (na završetku, specijalistički ispit).

(2) Metode praćenja napredovanja specijalizanta:

a) Knjižica o specijalističkom usavršavanju i dnevnik rada

Specijalizant i mentor redovito upisuju u knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju stečene kompetencije iz programa specijalizacije u razdoblju kada su provedene.

b) Neposredna opservacija proceduralnih vještina specijalizanta (DOPS)

Glavni mentor i mentor provode neposrednu opservaciju postupaka iz programa specijalizacije.

c) Mini vježba kliničke opservacije (mini-CEX)

Mini vježba kliničke opservacije je instrument ocjene interakcije specijalizanta s pacijentom, a provodi se prema obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i prema sadržaju programa specijalizacije.

d) Rasprava o slučajevima bolesnika

Tijekom praktičnog dijela specijalizacije provodi se rasprava o slučajevima bolesnika.

Voditelj rasprave sa specijalizantima je glavni mentor, mentor ili specijalist. Voditelj rasprave detaljno raspravlja o kliničkoj slici pacijenta, dijagnostičkoj metodi i terapijskom pristupu te potiče specijalizante na raspravu i kliničko prosuđivanje.

(3) Metoda ocjenjivanja specijalizanta:

a) Specijalistički ispit

Specijalistički ispit polaže specijalizant nakon obavljenog programa specijalizacije nakon što je glavni mentor dao završno mišljenje.

Članak 23.

(1) Specijalističko usavršavanje i obveze specijalizanta u knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz članka 22. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika upisuju glavni mentor i mentor u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika u kojima specijalizant obavlja specijalističko usavršavanje prema propisanom programu.

(2) O rješenju spornih pitanja između glavnog mentora, mentora i specijalizanta oko upisa specijalističkog usavršavanja i obveza u knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine odlučuje voditelj programa specijalističkog usavršavanja.

(3) Obrazac knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine propisan je pravilnikom o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Članak 24.

(1) Praćenje dnevnih aktivnosti specijalizanta tijekom specijalističkog usavršavanja, provjera usvojenih znanja i vještina, praćenje prikaza slučaja bolesnika, praćenje objavljenih stručnih radova iz područja specijalizacije upisuju se svakodnevno u dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju iz članka 22. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju propisan je pravilnikom o obrascu dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju.

VI. ZAVRŠNI ISPIT

Članak 25.

(1) Specijalizant nakon završenog zajedničkog internističkog debla, odnosno nakon završenog zajedničkog kirurškog debla, polaže završni ispit. Završni ispit održava se u pisanom obliku.

(2) Završni ispit se polaže istodobno na svim medicinskim fakultetima Sveučilišta u Republici Hrvatskoj, koji provode završni ispit u terminima: 15. travnja i 15. listopada. Ako navedeni datum pada u neradni dan rok se održava prvog sljedećeg radnog dana.

(3) Specijalizant podnosi zahtjev medicinskom fakultetu s prijavom završnog ispita iz stavka 1. ovoga članka. Pisanom zahtjevu prilaže: kopiju rješenja o odobrenju specijalizacije, pisano izvješće glavnog mentora kojim se potvrđuje da je specijalizant uspješno obavio program zajedničkog debla i dokaz o uplati naknade za provođenje završnog ispita medicinskom fakultetu. Specijalizant podnosi zahtjev s prijavom završnog ispita medicinskom fakultetu najranije 30 dana prije završetka zajedničkog internističkog debla, odnosno prije završetka zajedničkog kirurškog debla.

(4) Voditelj specijalističkog usavršavanja opće kirurgije i voditelj specijalističkog usavršavanja opće interne medicine organiziraju pripremu i provođenje završnog ispita iz stavka 1. ovoga članka. Voditelj specijalističkog usavršavanja izdaje specijalizantu potvrdu o uspješno položenom završnom ispitu nakon zajedničkog debla i o tome obavještava glavnog mentora. Položen završni ispit nakon zajedničkog debla priznaje se kao pisani dio specijalističkog ispita.

(5) Kandidat koji nije položio pisani ispit, može ponovo pristupiti ispitu u sljedećem roku. Pisani ispit održava se istodobno na svim medicinskim fakultetima Sveučilišta u Republici Hrvatskoj koji provode ispit.

VII. SPECIJALISTIČKI ISPIT

Članak 26.

(1) Specijalizant koji je obavio cjelokupni program specijalizacije iz ovoga Pravilnika polaže specijalistički ispit.

(2) Specijalistički ispit polaže se najkasnije u roku šest mjeseci od završetka specijalističkog usavršavanja.

Članak 27.

(1) Iznimno od članka 26. ovoga Pravilnika Ministarstvo rješenjem priznaje položen specijalistički ispit pred Europskom udrugom medicinskih specijalista (UEMS).

(2) Za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka kandidat je obvezan pravilno i u potpunosti obaviti cjelokupni program specijalizacije iz ovoga Pravilnika i steći sve propisane kompetencije.

(3) Prije polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka kandidat je obvezan pribaviti završno mišljenje glavnog mentora.

Članak 28.

(1) Kandidat podnosi zahtjev za polaganje specijalističkog ispita Ministarstvu najkasnije 30 dana prije polaganja specijalističkog ispita.

(2) Prijavu za pisani dio specijalističkog ispita, koji se održava najmanje dva puta godišnje, može se podnijeti najranije šest mjeseci prije završetka programa, a na usmeni dio specijalizant može pristupiti nakon završetka cjelokupnog programa.

(3) Kandidat podnosi zahtjev za polaganjem specijalističkog ispita na temelju završnog mišljenja glavnog mentora. Glavni mentor donosi završno mišljenje nakon završenog programa specijalizacije, položenih kolokvija za svaku cjelinu, ocjenjivanja putem metoda praćenja napredovanja specijalizanta, objavljenog stručnog rada, položenog završnog ispita nakon završenog zajedničkog internističkog debla odnosno nakon završenog zajedničkog kirurškog debla, ako je zajedničko deblo predviđeno programom specijalističkog usavršavanja te nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija, odnosno odslušanog poslijediplomskog specijalističkog studija i položenih ispita.

(4) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija: uredno popunjena knjižica o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, uredno popunjen dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, dokaz o završenom poslijediplomskom specijalističkom studiju ili dokaz o odslušanom poslijediplomskom specijalističkom studiju i položenim ispitima, dokumentacija o ocjenjivanju dijelova programa specijalističkog usavršavanja i dokaz o položenom završnom ispitu nakon zajedničkog internističkog debla odnosno zajedničkog kirurškog debla, ako je ono predviđeno ovim Pravilnikom, potvrda ravnatelja zdravstvene ustanove, osobe ovlaštene za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili doktora medicine privatne prakse odnosno čelnika tijela ili pravne osobe o radnom odnosu kandidata, odnosno obavijest Ministarstvu o prekidu tijekom specijalizacije, dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista, domovnice ili izvod iz e-građani), rješenje Ministarstva o odobrenju specijalizacije. Preslika osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista, vjenčanog lista ili domovnice uzet će se kao valjani dokaz o promjeni prezimena.

(5) Prijavi za pisani dio specijalističkog ispita prilaže se preslika rješenja o odobrenju specijalizacije, preslika osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista ili domovnice te preslika popunjene knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, preslika popunjenog dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju i preslika dokumentacije o ocjenjivanju dijelova programa.

(6) Obrazac za prijavu specijalističkog ispita iz stavka 4. ovoga članka tiskan je u Prilogu V. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 29.

(1) Ministarstvo odobrava polaganje specijalističkog ispita kada utvrdi da je kandidat pravilno i u potpunosti obavio program specijalizacije i druge obveze sukladno ovom Pravilniku.

(2) Ministar imenuje tri člana i tajnika ispitne komisije te određuje datum polaganja specijalističkog ispita. Tajnik ispitne komisije je zaposlenik zdravstvene ustanove iz članka 5. ovoga Pravilnika. Ispitivači s liste ispitivača trebaju biti ravnomjerno zastupljeni u ispitnim komisijama na specijalističkom ispitu.

(3) Tajnik ispitne komisije odgovoran je za zakonitost provođenja postupka te je obvezan preuzeti potrebnu dokumentaciju za provođenje specijalističkog ispita od Ministarstva.

Članak 30.

(1) Specijalistički ispit polaže se u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika, u kojoj je zaposlen predsjednik ispitne komisije.

(2) Specijalistički ispit sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se kao pisani i usmeni ispit.

(3) Pisani ispit sastoji se od pitanja s višestrukim odgovorom, s mogućih 5 odgovora po pitanju od kojih je samo jedan odgovor točan, a za pogrešne odgovore nema negativnih bodova.

(4) Svaki ispitni rok sadrži 70 pitanja i prolaznim se smatra 60 % točno odgovorenih pitanja. Pitanja za svaku specijalizaciju u ukupnom fondu pitanja pisanog dijela specijalističkog ispita sastavljaju voditelj programa specijalističkog usavršavanja i radna skupina odgovorna za određenu specijalizaciju, a fond pitanja sadrži najmanje 200 pitanja koja se obnavljaju prije svakog ispitnog roka.

(5) Kandidat koji nije položio pisani ispit, može ponovo pristupiti pisanom ispitu u sljedećem roku.

(6) Usmeni ispit polaže se pred ispitnom komisijom i sastoji se od praktičnog dijela usklađenog s programom specijalističkog usavršavanja, tijekom kojeg se ocjenjuju kompetencije stečene programom specijalističkog usavršavanja. Usmeni ispit održava se u zdravstvenoj ustanovi iz članka 5. ovoga Pravilnika u kojoj je zaposlen predsjednik ispitne komisije.

(7) Usmenom ispitu uz prethodnu najavu mogu prisustvovati zainteresirane osobe.

Članak 31.

(1) Opći uspjeh kandidata na specijalističkom ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(2) Ocjena se donosi većinom glasova članova ispitne komisije i upisuje se uz pitanja u zapisnik o polaganju specijalističkog ispita.

(3) Obrazac zapisnika o polaganju specijalističkog ispita iz stavka 2. ovoga članka propisan je pravilnikom o obrascu zapisnika o polaganju specijalističkog ispita.

(4) Tajnik komisije vodi zapisnik tijekom specijalističkog ispita, koji potpisuju svi članovi ispitne komisije. Tajnik komisije dostavlja zapisnik i dokumentaciju sa specijalističkog ispita Ministarstvu najkasnije u roku od tri dana od provedenog ispita.

Članak 32.

(1) Doktoru medicine koji je položio specijalistički ispit Ministarstvo izdaje diplomu o specijalističkom usavršavanju odnosno uvjerenje o položenom ispitu iz uže specijalizacije.

(2) Obrazac diplome iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu IX. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju o doktorima medicine koji su položili specijalistički ispit i ispit iz uže specijalizacije.

Članak 33.

(1) Kandidat koji ne položi specijalistički ispit prvi puta, može ga ponoviti u roku koji zapisnički utvrdi ispitna komisija, a koji ne može biti kraći od 30 dana, niti dulji od 90 dana od dana polaganja ispita. Ako kandidat ne položi ispit drugi put, može ga još jedanput ponoviti kroz daljnjih 90 dana.

(2) Ako kandidat ne položi ispit kroz daljnjih 90 dana iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na ponovno obavljanje specijalističkog usavršavanja u trajanju koje odredi ispitna komisija, a koje ne može biti kraće od 90 dana nakon čega pristupa polaganju specijalističkog ispita.

(3) Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili odustane od započetog ispita bez opravdanog razloga, smatra se da ispit taj put nije položio i mora ga ponoviti u roku koji odredi ispitna komisija, a koji ne smije biti dulji od 90 dana. Troškove ponavljanja ispita snosi sam kandidat. Opravdanost razloga utvrđuje ispitna komisija.

(4) Kandidat može pristupiti polaganju specijalističkog ispita najviše četiri puta.

Članak 34.

Po položenom specijalističkom ispitu stječe se naziv specijalist određene grane specijalnosti, propisan u programu specijalizacije iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Kandidat može izjaviti Ministarstvu prigovor na provedeni specijalistički ispit u cijelosti ili u dijelu ispita, u skladu s odredbama zakona kojim je propisan upravni postupak.

(2) Ministarstvo odlučuje o prigovoru na temelju mišljenja Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine, koje može uključiti u izradu mišljenja jednog ili više stručnjaka samo za taj predmet, bez sudjelovanja ispitivača na čiji dio specijalističkog ispita je izjavljen prigovor.

Članak 36.

Ministarstvo provodi postupak priznavanja specijalizacije obavljene u inozemstvu sukladno zakonu kojim se uređuju regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i uvjetima, programu i kompetencijama propisanih ovim Pravilnikom.

VIII. NACIONALNO POVJERENSTVO ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE

Članak 37.

(1) Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine savjetodavno je povjerenstvo ministru zaduženo za provjeru, procjenu i unaprjeđenje kvalitete specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

(2) Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine nadležno je za:

– primjenu standarda europskog okvira specijalističkog usavršavanja

– nadziranje trajanja i sadržaja specijalističkog usavršavanja

– kontrolu kvalitete specijalističkog usavršavanja

– predlaganje ministru metoda procjene napredovanja specijalizanata putem formativnog i sumativnog ocjenjivanja

– planiranje stručnih posjeta propisanih u Prilogu VI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio

– provođenje međunarodnih posjeta.

(3) Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine uz prijedlog voditelja programa predlaže listu ispitivača ministru.

Članak 38.

(1) Kvalitetu specijalističkog usavršavanja doktora medicine, odnosno njezinu provjeru, procjenu i unaprjeđenje obavlja Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine, sukladno obrascima koji su otisnuti u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi pravila o provjeri kvalitete specijalističkog usavršavanja, koja uključuju provjeru kriterija iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju negativnog nalaza provjere kvalitete specijalističkog usavršavanja doktora medicine za pojedinu granu specijalizacije, Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine predlaže ministru poduzimanje odgovarajućih mjera.

Članak 39.

(1) Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi godišnji plan stručnih posjeta.

(2) Na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine ministar imenuje Povjerenstvo za stručni posjet u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, kod doktora medicine specijalista koji obavlja privatnu praksu odnosno na fakultetu ovlaštenima za provođenje specijalističkog usavršavanja.

(3) Povjerenstvo za stručni posjet čine tri člana od kojih je jedan predsjednik. Predsjednik je specijalist iz područja specijalizacije koja se ocjenjuje. Jedan član Povjerenstva je specijalizant istog područja. Povjerenstvo za stručni posjet imenuje se u dogovoru s voditeljem programa specijalističkog usavršavanja.

(4) Tijekom stručnog posjeta Povjerenstvo za stručni posjet provjerava kvalitetu specijalističkog usavršavanja i kvalitetu rada glavnog mentora i mentora.

Tijekom stručnog posjeta Povjerenstvo za stručni posjet vodi zapisnik, a na temelju procjene uvjeta provođenja programa specijalizacije donosi pisani zaključak te podnosi izvješće o obavljenom posjetu Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

(5) Izvješće Povjerenstva za stručni posjet iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se i zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, doktoru medicine specijalistu koji obavlja privatnu praksu odnosno fakultetu u kojoj je proveden stručni posjet.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo, doktor medicine specijalist koji obavlja privatnu praksu odnosno fakultet može se očitovati na izvješće Povjerenstva za stručni posjet Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

(6) Na temelju izvješća Povjerenstva za stručni posjet iz stavka 4. ovoga članka, Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine daje prijedlog Ministarstvu o davanju, uskraćivanju ili ukidanju ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja.

(7) Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine dostavlja Ministarstvu godišnje izvješće o rezultatima provjere kvalitete specijalističkog usavršavanja najkasnije do ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, koje se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

IX. DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJE ODNOSNO UŽE SPECIJALIZACIJE

Članak 40.

(1) Uz zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije iz članka 182. stavka 5. Zakona doktor medicine obvezan je Ministarstvu dostaviti uredno popunjeni Obrazac zahtjeva za odobrenje specijalizacije odnosno uže specijalizacije sa dokumentacijom navedenom u Obrascu.

(2) Obrazac zahtjeva za odobrenje specijalizacije odnosno uže specijalizacije iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 41.

Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju na uže specijalizacije.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Odluku iz članka 16. ovoga Pravilnika ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odluku o troškovima završnog ispita iz članka 25. ovoga pravilnika i specijalističkog ispita iz članka 26. ovoga pravilnika ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Radnu skupinu iz članka 30. stavka 4. ovoga Pravilnika ministar će imenovati u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Voditelj programa i radna skupina iz članka 30. stavka 4. ovoga Pravilnika obvezni su izraditi fond pitanja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Do izrade fonda pitanja iz članka 30. stavka 4. ovoga Pravilnika završni/pisani dio ispita nije obvezan dio specijalističkog ispita.

Članak 43.

Knjižica o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju zamijenit će se elektroničkom knjižicom i dnevnikom rada u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 44.

Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja sukladno članku 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 90/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 91/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi.

Članak 45.

Doktori medicine koji su zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije podnijeli do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljat će specijalizaciju odnosno užu specijalizaciju prema planu i programu određenom rješenjem o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije, te specijalistički ispit odnosno ispit iz uže specijalizacije polagati će prema odredbama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 90/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 91/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) odnosno Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine«, br. 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17).

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine«, br. 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17) i Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 89/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 90/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 91/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), osim članka 15. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 116/15), članka 13. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 62/16) te Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 69/16).

Članak 47.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi Programi užih specijalizacija tiskani u Prilogu I. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 111/09) koji su u skladu s Popisom užih specijalizacija iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka uže specijalizacije iz Popisa užih specijalizacija iz Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, broj 111/09), a čiji naziv je isti nazivu specijalizacije upisane u točki 5.1.3. Priloga V. Direktive 2005/36/EZ provoditi će se, temeljem Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (od 2020. do 2024.), do dana 30. lipnja 2025. godine.

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-02/04

Urbroj: 534-07-1-1/5-22-45

Zagreb, 27. svibnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

POPIS SPECIJALIZACIJA

POPIS SPECIJALIZACIJA:

1. Abdominalna kirurgija

2. Alergologija i klinička imunologija

3. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

4. Dermatologija i venerologija

5. Dječja i adolescentna psihijatrija

6. Dječja kirurgija

7. Endokrinologija i dijabetologija

8. Epidemiologija

9. Fizikalna medicina i rehabilitacija

10. Gastroenterologija

11. Gerijatrija

12. Ginekologija i opstetricija

13. Hematologija

14. Hitna medicina

15. Infektologija

16. Internistička onkologija

17. Javnozdravstvena medicina

18. Kardiologija

19. Kardiotorakalna kirurgija (smjer kardijalna kirurgija/smjer torakalna kirurgija)

20. Klinička farmakologija s toksikologijom

21. Klinička mikrobiologija

22. Klinička radiologija

23. Laboratorijska imunologija

24. Maksilofacijalna kirurgija

25. Medicina rada i športa

26. Medicinska genetika

27. Nefrologija

28. Neurokirurgija

29. Neurologija

30. Nuklearna medicina

31. Obiteljska medicina

32. Oftalmologija i optometrija

33. Onkologija i radioterapija

34. Opća interna medicina

35. Opća kirurgija

36. Ortopedija i traumatologija

37. Otorinolaringologija

38. Patologija i citologija

39. Pedijatrija

40. Pedijatrijska infektologija

41. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

42. Psihijatrija

43. Pulmologija

44. Reumatologija

45. Sudska medicina

46. Školska i adolescentna medicina

47. Transfuzijska medicina

48. Urologija

49. Vaskularna kirurgija

PRILOG II.

PROGRAMI SPECIJALIZACIJA

PRILOG III.

POPIS UŽIH SPECIJALIZACIJA

ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE/ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA:

– Intenzivna medicina

DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA:

– Pedijatrijska dermatologija

– Dermatološka onkologija

EPIDEMIOLOGIJA:

– Zdravstvena ekologija

GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA:

– Fetalna medicina i opstetricija

– Humana reprodukcija

– Ginekološka onkologija

– Uroginekologija

JAVNO ZDRAVSTVO:

– Zdravstvena ekologija

INFEKTOLOGIJA

PEDIJATRIJSKA INFEKTOLOGIJA:

– Intenzivna medicina

MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA:

– Plastična kirurgija glave i vrata

NEUROLOGIJA:

– Cerebrovaskularne bolesti

– Epileptologija

– Intenzivna neurologija

– Neurodegenerativne bolesti

– Neuroimunologija

– Neuromuskularne bolesti

OFTALMOLOGIJA/OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA:

– Dječja oftalmologija i strabologija

– Glaukomatologija

– Kirurgija vjeđa i orbite

– Neurooftalmologija

– Prednji segment oka

– Stražnji segment oka

OPĆA INTERNA MEDICINA:

– Intenzivna medicina

OPĆA KIRURGIJA:

– Intenzivna medicina

– Kirurška onkologija

OTORINOLARINGOLOGIJA:

– Audiologija

– Fonijatrija

– Plastična kirurgija glave i vrata

PEDIJATRIJA:

– Pedijatrijska kardiologija

– Pedijatrijska neurologija

– Pedijatrijska nefrologija

– Pedijatrijska gastroenterologija, hepatologija i prehrana

– Pedijatrijska pulmologija

– Pedijatrijska endokrinologija i dijabetologija

– Pedijatrijska hematologija i onkologija

– Neonatologija

– Bolesti metabolizma u pedijatriji

– Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija

– Pedijatrijska hitna i intenzivna medicina

– Pedijatrijska reumatologija

– Pedijatrijska klinička farmakologija i toksikologija

PSIHIJATRIJA:

– Psihoterapija

– Forenzička psihijatrija

– Socijalna psihijatrija

– Alkoholizam i druge ovisnosti

– Biologijska psihijatrija

RADIOLOGIJA/KLINIČKA RADIOLOGIJA:

– Intervencijska radiologija

– Neuroradiologija

– Ultrazvuk

UROLOGIJA:

– Andrologija

– Transplantacija bubrega

– Urodinamika i neurourologija

– Urolitijaza

– Urološka onkologija

PRILOG IV.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJE ODNOSNO UŽE SPECIJALIZACIJE

*PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE
SPECIJALIZACIJE ODNOSNO UŽE SPECIJALIZACIJE

(Ime, prezime, adresa)

PODACI O DOKTORU MEDICINE (podnositelj zahtjeva za odobrenje specijalizacije odnosno uže specijalizacije)
Ime i prezime i OIB:
Datum rođenja:
Mjesto rođenja:
Državljanstvo:
STJECANJE NAZIVA DOKTOR MEDICINE
Naziv sveučilišta i medicinskog fakulteta:
Datum diplomiranja:
Rješenje nadležnog tijela kojim se priznaje studij medicine završen u inozemstvu, temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

KLASA:

URBROJ:

DATUM:

Datum polaganja specijalističkog ispita (podnositelja zahtjeva za odobrenje uže specijalizacije):
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE SPECIJALIZACIJE ODNOSNO UŽE SPECIJALIZACIJE
Naziv specijalizacije odnosno uže specijalizacije
Podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 182. stavka 1. / pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno tijelu iz članka 182. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (kod koje je podnositelj zahtjeva u radnom odnosu/za čije potrebe se odobrava specijalizacija ili uža specijalizacija)
Naziv/ime i prezime:
Sjedište/adresa:
Podaci o državi/zdravstvenoj ustanovi (poslodavcu) podnositelja zahtjeva stranca
Zemlja državljanstva:
Naziv i sjedište poslodavca:
Glavni mentor (za odobrenje specijalizacije)
Ime i prezime:
Zdravstvena ustanova:
Mentor
Ime i prezime:
Zdravstvena ustanova:


* NAPOMENA:

Uz uredno popunjeni Obrazac podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju: dokaz o državljanstvu, važeće odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (preslika ovjerena kod javnog bilježnika ili od strane Komore), presliku diplome ili rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, pisani pristanak glavnog mentora, pisani pristanak mentora, pisanu suglasnost ravnatelja zdravstvene ustanove iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika i/ili pisanu suglasnost osobe ovlaštene za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i/ili pisanu suglasnost nositelja privatne prakse iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, dokaz o radnom statusu, ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz članka 186. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) te presliku uvjerenja odnosno diplome o položenom specijalističkom ispitu uz zahtjev za odobrenje uže specijalizacije.

U ______________________, __________ 20___.

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

____________________________

PRILOG V.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SPECIJALISTIČKOG ISPITA I ISPITA IZ UŽE SPECIJALIZACIJE

PODACI O DOKTORU MEDICINE (koji prijavljuje specijalistički ispit i ispit iz uže specijalnosti-kandidat)
Ime i prezime
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
PODACI O ZAPOSLENJU
Naziv poslodavca

PRIJAVA SPECIJALISTIČKOG ISPITA IZ
Naziv specijalizacije / uže specijalizacije
Rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo o odobrenju specijalizacije /uže specijalizacije

KLASA:

URBROJ:

DATUM:


Prijava za polaganje specijalističkog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije 30 dana prije pristupanja polaganju specijalističkog ispita. Kandidat prijavljuje polaganje specijalističkog ispita na temelju završnog mišljenja glavnog mentora upisanog u knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Prilikom prijave specijalističkog ispita potrebno je priložiti: uredno popunjeni obrazac za prijavu specijalističkog ispita, zahtjev kandidata, uredno popunjenu knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju, dokaz o završenom poslijediplomskom specijalističkom studiju te dokaz o radnom odnosu.

U ______________________, __________ 20___.

POTPIS KANDIDATA
___________________

PRILOG VI.

PROVOĐENJE STRUČNOG POSJETA I STRUKTURIRANI OBRASCI

Provođenje stručnog posjeta i strukturirani obrasci

Dodaci:

A. Upitnik za glavnog mentora

B. Upitnik za specijalizante

C. Kontrolni list za osobe koje provode stručni posjet

D. Primjer izvješća o stručnom posjetu

E. Međunarodni stručni posjet.

Program specijalističkog usavršavanja (knjižica o specijalističkom usavršavanju i dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju)

Specijalističko usavršavanje mora se provoditi prema propisanom programu sa sadržajem koji je odobren od strane Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine, u skladu s propisima Republike Hrvatske i legislativom Europske unije te uvažavajući preporuke UEMS-ove Europske Sekcije/odbora.

Sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine različiti stadiji specijalističkog usavršavanja i aktivnosti specijalizanta moraju biti zabilježeni u knjižici o specijalističkom usavršavanju i dnevniku rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju. Svaki specijalizant mora se pridržavati programa specijalizacije.

Svrha stručnog posjeta

Svrha posjeta je unapređenje, osiguranje i procjena kvalitete izobrazbe u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja. Da se to postigne, stupanj usavršavanja uspoređuje se s kriterijima koje je prihvatilo Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine, odgovorno za osiguranje kvalitete specijalizacije u pojedinom državi članici Europske unije. Ishod stručnog posjeta može se koristiti u nacionalnom programu ovlašćivanja i ponovnog ovlašćivanja zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja, ovisno o važećim propisima.

Organizacija stručnog posjeta

Predsjednik povjerenstva za stručni posjet dogovara s čelnikom ustanove koju posjećuje datum stručnog posjeta koji odgovara i stručnom povjerenstvu i zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacijama, fakultetu ili tijelu ovlaštenom za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Prije stručnog posjeta glavni mentor mora ispuniti upitnik (Dodatak A). Upitnik (iz Dodatka B) mora ispuniti predstavnik specijalizanata posjećene ustanove. Glavni se mentor odgovoran je da se odgovoreni upitnik (Dodatak A) uruči članovima povjerenstva najmanje dva tjedna prije datuma dogovorenog stručnog posjeta zajedno s detaljnim programom stručnog posjeta. Odgovorenom upitniku treba dodati trenutno važeći program specijalističkog usavršavanja kao i posljednje rješenje zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Upitnik koji su ispunili specijalizanti (Dodatak B) mora se poslati Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine kao povjerljivi podatak.

Dodatak A (Upitnik za glavnog mentora)

Osnovni podaci

Zdravstveni i nezdravstveni radnici (broj i struktura zaposlenih u djelatnosti)

Klinički rad (opis)

Klinički sadržaji

Klinička oprema (nabrojati raspoloživu opremu)

Struktura djelatnosti u kojoj se odvija specijalizacija

Medicinski zapisi (dokumentacija i elektronički zapisi)

Medicinska kontrola (postojanje kontrole kvalitete i način)

Evaluacija specijalističkog usavršavanja (ocjena ravnatelja, stručnog vijeća, povjerenstva za kvalitetu i sl.)

Istraživačke aktivnosti (znanstveno istraživački rad u djelatnosti)

Komentari (opaske glavnog mentora)

Dodatak B (Upitnik za specijalizante posjećene ustanove)

Zdravstveni radnici (Specijalizanti, vrijeme provedeno na specijalističkom usavršavanju)

Kliničko iskustvo

Primjedbe mentora

Sadržaji dostupni specijalizantima (prostorije i ostalo)

Podjela zadataka

Radno vrijeme (opseg strukturiranog rada s mentorom)

Odnos između formalnog i stvarno korisnog specijalističkog usavršavanja

Primjedbe

Održavanje stručnog posjeta

Potrebno je održati preliminarni sastanak sa specijalistima u djelatnosti koja se posjećuje. Povjerenstvo za stručni posjet treba obići djelatnost zdravstvene ustanove koja je uključena u program specijalističkog usavršavanja i specijaliste s kojima će specijalizanti raditi. Sa svim starijima i mlađim specijalistima i specijalizantima treba razgovarati pojedinačno. Zajednički razgovor sa specijalizantima može također biti osobito koristan. Informacija dobivena od specijalizanata mora ostati povjerljiva. Na završetku posjeta treba održati raspravu s mentorima. Povjerenstvo treba obaviti i razgovor s predstavnikom uprave zdravstvene ustanove u kojoj se provodi specijalistička obuka.

Stručni posjet potrebno je obaviti u jednom danu. U slučaju ponovljenog posjeta dovoljno je i pola dana. Raspored posjeta treba uključiti vrijeme od 30-60 minuta za zatvoreni sastanak povjerenstva za stručni posjet, na kojemu se izrađuje zapisnik i formuliraju zaključci, određuju uvjeti i donesu preporuke. Osoba koja sastavlja izvješće može naknadno dodati neke detalje, a se praktične odluke ostave donose se odmah po provedenom stručnom posjetu.

Kriteriji i ocjenjivanje

U procjeni specijalističkog usavršavanja povjerenstvo koje obavlja stručni posjet mora se služiti kriterijima prihvaćenima na nacionalnoj razini. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine potiče se da u hrvatske propise uključe kriteriji UEMS-a. U prikupljanju podataka povjerenstvo se treba služiti kontrolnom listom za stručni posjet, koja je tiskana u Dodatku C.

Povjerenstvo za stručni posjet procijenit će sve podatke i sva opažanja koja su mu dostupna. Ti će se podaci i opažanja usporediti s postojećim kriterijima prema pravilima postavljenima od strane Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Dodatak C (Primjer kontrolne liste povjerenstva)

Opći podaci

Laboratorijska služba

Radiologija/snimanje

Rehabilitacija

Intenzivno liječenje

Mogućnosti za poslijediplomsku nastavu

Istraživanje

Knjižnica i računala

Medicinski zapisi (dokumentacija i elektronički zapisi)

Razgovori sa specijalizantima

Izvješće povjerenstva za stručni posjet

Povjerenstvo mora formulirati svoje zaključke, uvjete i preporuke u izvješću o kojemu će se složiti svi članovi povjerenstva i u kojemu će biti napisan datum, te jasno naznačeno ime i adresa glavnog mentora, odnosno mentora zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije ili fakulteta ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja koje je bilo posjećeno.

Zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu ovlaštenom za provođenje specijalističkog usavršavanja, koji je bilo posjećeno treba dati na uvid nacrt izvješća radi ispravka mogućih činjeničnih pogreški. Prije podnošenja izvješća povjerenstvo za stručni posjet treba raspraviti sve nepovoljne zaključke s predstavnicima Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine koje je odgovorno za ovlašćivanje zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Izvješće treba podnijeti Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine što je prije moguće, a najkasnije unutar mjesec dana od dana obavljene stručne posjete. Uz izvješće treba poslati i program specijalističkog usavršavanja te zdravstvene ustanove kao i podatke iz upitnika koji je ispunio glavni mentor prije samog posjeta. Predsjednik povjerenstva za stručni posjet treba potpisati izvješće nakon što se svi članovi povjerenstva slože o zaključcima. U izvješću treba navesti imena i adrese članova povjerenstva.

Dodatak D (Primjer izvješća o posjetu)

Dio 1. osnovni podaci, glavni mentor, mentori, specijalizanti

Ima li dovoljno mentora, jesu li kvalificirani za adekvatnu provedbu programa specijalizacije provodi li se doista taj program?

Dio 2. osnovni podaci o zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu

Ima li zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ovlašteno za provođenje specijalističkog usavršavanja odgovarajuće mogućnosti za specijalizaciju?

Dio 3. Kliničke aktivnosti

Je li opseg i različitost kliničkog rada dovoljan za program specijalizacije?

Je li klinički rad dobro organiziran i sustavan?

Pruža li odjel povoljno okruženje za specijalističko usavršavanje?

Je li broj specijalizanata prikladan za strukturu i mogućnosti zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja za specijalističko usavršavanje?

Pruža li se specijalizantu zadovoljavajuće teorijsko usavršavanje?

Dio 4. Istraživačke aktivnosti

Pruža li se specijalizantu mogućnosti znanstvenog istraživanja?

Dio 5. Podaci dobiveni od specijalizanata

Dio 6. Preporuke, zaključci, podaci o članovima povjerenstva

Zaključak Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje

U svom izvješću povjerenstvo daje prijedlog Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine. Ovo tijelo ima nadležnost predlaganja odluke ministru u skladu s propisima o davanju ili oduzimanju ovlaštenja za specijalističko usavršavanje.

Povjerljivost

Povjerenstvo za stručni posjet kao i Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine obvezni su čuvati povjerljivost nacrta izvješća i svih podataka o provedenom stručnom posjetu. Informacije, koje se dobiju u razgovorima sa specijalizantima moraju ostati profesionalna tajna. Povjerljive teme, povjerenstvo za stručni posjet može u posebnom pismu poslati Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine, kao profesionalnu tajnu.

Adrese na koje se šalje nacrt izvješća i izvješće o provedenoj stručnoj posjeti

Nacrt izvješća treba dostaviti glavnom mentoru u svrhu ispravka mogućih činjeničnih pogrešaka. Izvješće treba poslati Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine, kao i voditelju programa specijalističkog usavršavanja. Izvješće se može poslati i zdravstvenim radnicima i upravi bolnice, ali odluku o tome treba prepustiti voditelju programa specijalističkog usavršavanja.

Žalbeno tijelo

Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine raspravlja o prigovoru na odluku povjerenstva za stručni posjet i o tome izvješćuje ministra. Po podnesenom prigovoru postoji mogućnost drugog stručnog posjeta.

Izvješće Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine

O provedenim stručnim posjetama redovito se izvješćuje na sjednicama Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine i zapisnički se evidentira.

Financiranje posjeta

Povjerenstvo za stručni posjet obavlja stručni posjet o trošku Ministarstva zdravstva. Troškovi stručnog posjeta odobravaju se odmah nakon što Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine odredi sastav povjerenstva za stručni posjet i mjesto i vrijeme održavanja stručnog posjeta na temelju godišnjeg plana Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Razine financiranja

a) Troškove stručnog posjeta čine: putni troškovi članova povjerenstva za stručni posjet, dnevnica i naknada za rad

Dodatak E (Međunarodni stručni posjet)

Dio 1. Harmonizacija razine specijalističkog usavršavanja

Dio 2. Kriteriji i zaključci

Dio 3. Pisano izvješće

Dio 4. Žalba

1.1. DODATAK A/UPITNIK ZA GLAVNOG MENTORA

1.1.1. ispuniti prije stručnog posjeta i predati predsjedniku povjerenstva za stručni posjet

1.0. Osnovni podaci

1.1. Zdravstvena ustanova: ime, adresa, tip (sveučilišna, županijska, opća itd.)

1.2. Odjel: ime, adresa. Glavni mentor: ime, titula, adresa i datum stjecanja određene specijalnosti, priložiti kopiju važećeg odobrenje za samostalan rad, kopiju rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja, mjesto odvijanja specijalističkog usavršavanja.

1.3. Komentar o strukturi, organizaciji, sastavu i lokaciji zdravstvene ustanove ovlaštene za specijalističko usavršavanje.

1.4. Druge zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteti ili tijela ovlašteni za provođenje specijalističkog usavršavanja u kojima se obavlja sporazumno specijalističko usavršavanje uz odgovornost ovlaštene zdravstvene ustanove gdje je glavni mentor. Napisati ime(na), adresu, broj postelja i popis specijalnosti; specificirati tip zdravstvene ustanove za specijalističko usavršavanje.

1.5. Druge zdravstvene ustanove, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja u kojima se obavlja sporazumno specijalističko usavršavanje uz odgovornost ustanove glavnog mentora. Napisati ime(na), adresu, broj postelja i popis specijalnosti, specificirati tip zdravstvene ustanove za specijalističko usavršavanje i mentora(e) odgovornog(e) na toj lokaciji.

1.6. Posebne obveze: naznačiti suradnju s ostalim stručnim društvima i zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacijama, fakultetima ili tijelima ovlaštenim za provođenje specijalističkog usavršavanja.

1.7. Program specijalizacije, godišnje izvješće glavnog mentora.

1.8. Broj obdukcija u godinu dana.

2.0. Zdravstveni i nezdravstveni radnici

2.1. Ime ravnatelja zdravstvene ustanove ovlaštene za specijalističko usavršavanje, broj i struktura zdravstvenih i nezdravstvenih radnika zaposlenih u djelatnosti, imena drugih kvalificiranih specijalista, imena specijalizanata koji se nalaze u odjelu u trenutku posjeta (s naznakom vremena provedenog na specijalizaciji), radno-pravni status osoblja (neodređeno/određeno vrijeme, državljani drugih država trenutno prisutnih na odjelu, s punim/skraćenim radnim vremenom).

2.2. Zdravstveni i nezdravstveni radnici: broj medicinskih sestara opće njege, asistenata, tehničara, tajnika, činovnika, knjižničara, računalnih tehničara i drugih (specificirati). Označiti odnos zaposlenika s punim i skraćenim radnim vremenom.

2.3. Raspodjela zdravstvenih radnika: tijekom radnog vremena: kvalificirani specijalisti, specijalizanti. Izvan radnog vremena (na poziv): kvalificirani specijalisti, specijalizanti.

3.0. Klinički rad

3.1. Broj ambulantnih bolesnika. Najčešće dijagnoze pacijenata?

3.2. Broj primitaka, stacionarnih i u dnevnim bolnicama. Najčešće dijagnoze pacijenata?

3.3. Dijagnostički postupci, broj i vrste.

3.4. Terapijski postupci, broj i vrste.

3.5. U kojoj su mjeri specijalizanti nadzirani od strane specijalista u svojoj dnevnoj praksi

4.0. Klinički sadržaji

4.1. Broj kliničkih postelja (uključujući i postelje u dnevnoj bolnici).

4.2. Broj postelja dnevne bolnice.

4.3. Broj jedinica u ambulantnom odjelu.

4.4. Broj jedinica za funkcijske testova, za bolničke i izvanbolničke bolesnike.

4.5. Broj postelja u jedinici intenzivne skrbi.

4.6. Sadržaji hitne službe.

4.7. Broj i vrsta operacijskih sala (ako ih ima).

5.0. Struktura djelatnosti u kojoj se odvija specijalističko usavršavanje

5.1. Fizička povezanost različitih dijelova zdravstvene ustanove odnosno tijela za specijalističko usavršavanje.

5.2. Prostor za rad nastavnika i specijalizanata.

5.3. Laboratoriji, posebno oni tijekom specijalizacije.

5.4. Prostori za istraživački rad, u kojoj mjeri specijalizanti sudjeluju u istraživanju.

5.5. Knjižnica: je li knjižničar u punom radnom vremenu, je li postoji adekvatan prostor za čitanje i učenje, je li postoji dovoljno udžbenika, audio-vizualnih i interaktivnih pomagala za učenje i časopisi. Napisati listu knjiga nabavljenih u posljednjih 5 godina.

5.6. Raspoloživost uredskih prostorija za kliničke potrebe, poučavanje i znanstvene potrebe.

5.7. Oprema za obradu podataka i pristup internetu.

5.8. Odnosi s drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se provodi ista specijalizacija.

5.9. Odnosi s mentorima u drugim specijalnostima u zdravstvenoj ustanovi.

5.10. Koje su druge specijalnosti zastupljene u zdravstvenoj ustanovi?

5.11. Koje su druge specijalnosti u zdravstvenoj ustanovi priznate kao ovlaštenja za specijalističko usavršavanje?

5.12. Jesu li specijalizanti osigurani od medicinske odgovornosti za vrijeme rada u zdravstvenoj ustanovi za specijalističko usavršavanje?

5.13. Godišnji proračun zdravstvene ustanove za specijalističko usavršavanje.

6.0. Medicinski zapisi (dokumentacija i elektronički zapisi)

Struktura bolesničke dokumentacije

a) Je li zajednička za cijelu zdravstvenu ustanovu?

b) Je li odvojena za bolničke i izvanbolničke bolesnike?

c) Pišu li se upute sa savjetima za liječnike opće medicine kojima pripadaju pojedini bolesnici?

7.0. Medicinska kontrola (postojanje kontrole kvalitete i način)

7.1. Izvješćivanje o nezgodama.

7.2. Bilježenje komplikacija i nezgoda.

7.3. Sastanci liječničkog osoblja.

7.4. Sastanci u vezi s kritičnim slučajevima. Posjećuju li specijalizanti ove sastanke?

7.5. Izvješćivanje o pritužbama bolesnika i rodbine bolesnika.

7.6. Sastanci odjela na temu osiguranja kvalitete (osim gore navedenih).

7.7. Obdukcije: apsolutni broj.

8.0. Evaluacija specijalističkog usavršavanja (ocjena ravnatelja, stručnog vijeća, povjerenstva za kvalitetu i sl.)

8.0.1. Evidentiranje specijalističkog usavršavanja

8.1. Program specijalističkog usavršavanja.

8.2. Pisani individualni raspored programa specijalističkog usavršavanja.

8.3. Knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevnici rada na specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

8.4. Evidentiranje napretka u specijalizaciji od strane glavnog mentora.

8.5. Ostale edukacijske aktivnost. Potrebno je nabrojiti.

8.6. Kako se ocjenjuju specijalizanti s obzirom na napredak u znanju i vještinama u svojoj specijalnosti?

9.0. Istraživačke aktivnosti (znanstveno-istraživački rad u djelatnosti)

Potrebno je nabrojiti istraživačke aktivnosti odjela, sastaviti popis publikacija i nazočnost velikim liječničkim sastancima članova liječničkog osoblja u posljednjih 5 godina.

Je li zdravstvena ustanova povezana sa sveučilištem u diplomskoj nastavi?

10.0. Primjedbe

Molimo navesti

1.2. DODATAK B/ UPITNIK ZA SPECIJALIZANTE

1.2.1. Ispuniti prije posjeta

1. Zdravstveni radnici

Imena i adrese specijalizanata, zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo za čije potrebe specijalizira, vrijeme provedeno na specijalizaciji.

2. Kliničko iskustvo

Opis kliničkog iskustva svakog specijalizanta. Potrebno je navesti je li specijalizanti vode knjižicu o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevnik rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju.

3. Opis je li specijalizanti tijekom usavršavanja dobivaju primjedbe mentora svom radu.

4. Sadržaji dostupni specijalizantima Prostorije, uredska podrška, oprema za osobnu uporabu, pristup knjižnici, prostorija za učenje, sadržaji za istraživanje.

5. Podjela zadataka

Opis podjele zadataka među samim specijalizantima i među specijalizantima i specijalistima u ustanovi.

6. Radno vrijeme

Opis radnih sati, odnos između vremena provedenog u specijalističkom usavršavanju koje se nadzire i onoj koja se ne nadzire i kliničkom radu. Opseg strukturiranog rada s mentorom. Omjer između formalnog i stvarno korisnog specijalističkog usavršavanja. Opis vremena provedenog u istraživanju i učenju. Izvješće se mora podnijeti s obzirom na provedeno razdoblje specijalizacije

7. Primjedbe

Molimo navedite.

8. Anketira se više specijalizanata

1.3. DODATAK C/ KONTROLNA LISTA ZA POVJERENSTVO ZA STRUČNI POSJET

1.0. Opći podaci

1.1. Provjeriti podatke koje je dao glavni mentor u upitniku.

1.2. Provjeriti podatke o zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu ovlaštenom za obavljanje specijalizacije. Provjeriti podatke o prostoru u kojem se vrši djelatnost, jedinicama za specijalističko usavršavanje, broju postelja, dnevnoj bolnici, polikliničkom odjelu i sl.

Klinički odjel: raspodjela postelja, jedinica za intenzivnu skrb, dnevna bolnica, raspoloživost zasebnih soba za preglede i liječenje, tehnička opremljenost odjela za predmetno specijalističko područje. Specijalni odjeli kao operacijske sale, sobe za buđenje, sobe za endoskopiju i drugi funkcionalni sadržaji ovisno o specijalnosti.

1.3. Struktura polikliničkog odjela: veličina i organizacija, lokalizacija, oprema, sustav naručivanja bolesnika, broj jedinica i usluga, nadzor od strane specijalista, struktura bolesničke evidencije, trajanje specijalizantskog usavršavanja na polikliničkom odjelu, broj bolesnika tijekom tog usavršavanja, broj hitnih slučajeva.

1.4. Provjeriti broj specijalizanata, broj liječnika i njihovo radno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu ovlaštenom za specijalističko usavršavanje

1.5. Provjeriti broj diploma o specijalističkom usavršavanju stečenih u zdravstvenoj ustanovi u posljednje tri godine.

1.6. Broj postelja za koje je odgovoran svaki specijalizant, stupanj samostalnosti.

1.7. Organizacija klinike, odjelne vizite, edukacijske vizite. Tko ih organizira?

1.8. Organizacija prijema bolesnika.

1.9. Organizacija hitnog prijema.

1.10. Odnos prema nezdravstvenim radnicima

1.11. Odnos prema drugim medicinskim djelatnostima.

Postupak poboljšanja i kontrole kvalitete u zdravstvenoj ustanovi ovlaštenoj za specijalističko usavršavanje.

2.0. Laboratorijska služba za specijalnosti kod kojih je to potrebno:

2.1. Organizacija konzultacija između osoblja kliničkog laboratorija i kliničkih zdravstvenih radnika.

2.2. Opća kvaliteta i dostupnost kliničke laboratorijske službe uključujući detalje o posebnoj organizaciji za specijalnost o kojoj je riječ.

2.3. Mogućnost stručnog usavršavanja u laboratorijskim djelatnostima

2.4. Sudjelovanje specijalista na stručnim skupovima s temom iz patologije.

3.0. Radiologija/snimanje

Organizacija konzultacije između specijalista radiologije i drugih kliničkih zdravstvenih radnika, organizacija izobrazbe zdravstvenih radnika i specijalizanata, kako na odjelu tako i izvan odjela.

4.0. Rehabilitacija

Opseg pruženih usluga, veza s izvanbolničkom zdravstvenom službom, redoviti stručni sastanci s nemedicinskim strukama i medicinskim sestrama opće njege.

5.0. Intenzivna skrb

Ime i prezime voditelja jedinice za intenzivnu skrb? Imaju li specijalizanti u dežurstvu mogućnost steći iskustvo u upotrebi opreme intenzivnog odjela?

6.0. Sadržaji teorijske izobrazbe

Kritičke rasprave o člancima i/ili stručnim radovima koje je objavio mentor, specijalisti i specijalizanti odjela, pristup drugim bolničkim sadržajima za teorijsku izobrazbu, posebne edukacijske vizite, mogućnost zajedničkih sastanaka specijalista i liječnika opće medicine.

7.0. Istraživanje

Znanstveni i stručni sadržaji dostupni specijalizantima. uključujući vrijeme i pristup istraživačkim aktivnostima. Broj publikacija u posljednjih pet godina u kojima su mladi liječnici specijalisti i/ili specijalizanti autori ili koautori.

8.0. Knjižnica i računala

Struktura knjižnice na odjelu i u bolnici, dostupnost i broj knjiga i časopisa. Dostupnost interneta i drugih kompjutoriziranih mogućnosti pretraživanja.

9.0. Medicinski zapisi (dokumentacija i elektronički zapisi)

9.1. Struktura dokumentacije o bolesniku.

9.2. Diferencijalne dijagnoze, program pregleda i liječenja, argumentacija za liječenje, dekursus, zaključak. Nalaze iz laboratorija, radiologije, patologije?

9.3. Tko piše sažetke, tko piše zabilješke na otpusnom pismu za liječnika opće medicine, kako se to provodi?

9.4. Kada se šalje definitivno otpusno pismo nakon otpusta, postoji li posebno otpusno pismo za liječnika opće medicine?

10.0. Razgovor sa specijalizantima

10.1. Potvrditi da su se razgovori sa specijalizantima proveli nasamo.

10.2. Pozvati svakoga specijalizanta koji želi proširiti svoje primjedbe da ih napišu povjerenstvu za stručni posjet u povjerljivom pismu.

10.3. Poznaju li specijalizanti program specijalističkog usavršavanja i zahtjeve na državnoj razini?

10.4. Osjećaju li specijalizanti da njihov rad na odjelu zadovoljava te zahtjeve?

10.5. Imaju li dovoljno vremena za učenje?

10.6. Što misle o specijalističkom usavršavanju? Tko ih najviše podučava? Do koje je mjere specijalističko usavršavanje pod nadzorom mentora/glavnog mentora?

10.7. Ima li dovoljno vremena za istraživanje?

10.8. Provjeriti knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevnike rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju.

1.4. DODATAK D/ PRIMJER IZVJEŠĆA POVJERENSTVA

Dio 1. Izvješće povjerenstva o stručnom posjetu, Osnovni podaci o glavnom mentoru, mentorima, nastavnom osoblju i specijalizantima.

Navesti: ime, adresa, datum i sveučilište na kojem su diplomirali, datum i mjesto polaganja specijalističkog ispita, posjeduje li odobrenje za samostalan rada (licencu) izdano od nadležne komore, za mentora (kada ga je stručno vijeće ustanove odredilo), članstvo u nacionalnim i međunarodnim stručnim društvima, sudjelovanje na stručnim sastancima u posljednjih pet godina, znanstvene publikacije u posljednjih pet godina, zaduženja za vođenje specijalizacije, kontakti s ostalim mentorima u bolnici, vrsta prakse u bolnici i drugdje, posebni interesi u granama specijalnosti.

Ima li zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ovlaštenje i za druge specijalnosti, kao i nastavnu djelatnost za temeljno medicinsko obrazovanje.

Je li nastavničko osoblje dovoljno brojno i kvalificirano za primjeren nadzor specijalističkog usavršavanja i provodi li se to doista?

Dio 2. Osnovni podaci o zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu

Opis zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za specijalističko usavršavanje.

Ima li zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ovlašteno za provođenje specijalističkog usavršavanja odgovarajuće mogućnosti za specijalizaciju?

Klinički odjel: raspodjela postelja, jedinica za intenzivnu skrb, dnevna bolnica, dostupnost zasebnih prostorija za pregled i liječenje, tehnička opremljenost unutar odjela za predmetnu specijalnost. Posebni odjeli kao što su operacijske sale, sobe za buđenje, prostori za endoskopiju i drugi sadržaji potrebni za određeno specijalističko područje.

Struktura polikliničkog odjela: veličina i organizacija, mjesto, oprema, sustav naručivanja bolesnika, nadzor od strane kvalificiranih specijalista, struktura medicinskih zapisa (dokumentacija i elektronički zapisi), trajanje staža specijalizanata na polikliničkom odjelu, broj bolesnika tijekom tog staža.

Pruža li ovlaštena ustanova prikladne sadržaje za usavršavanje?

Dio 3. Kliničke aktivnosti

Je li opseg i različitost kliničkog rada dovoljan za program specijalizacije?

Je li klinički rad dobro organiziran i sustavan?

Pruža li odjel povoljno okruženje za specijalističko usavršavanje?

Je li broj specijalizanata prikladan za strukturu i mogućnosti zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja za specijalističko usavršavanje?

Pruža li se specijalizantu zadovoljavajuće teorijsko usavršavanje?

3.1. Broj kliničkih postelja i postelja u dnevnoj bolnici, broj prijema, prosječno vrijeme hospitalizacije. Broj jedinica za izvanbolničke bolesnike i broj bolesnika.

Godišnji broj i vrsta dijagnostičkih i terapijskih zahvata (pogledati godišnje izvješće ustanove za usavršavanje).

Jesu li opseg i različitost kliničkog rada dostatni za postizanje potpunog programa specijalističkog usavršavanja?

Je li klinički rad dobro organiziran i sustavan?

3.2. Evidencija: središnja medicinska registracija, dostupnost za statističku obradu dijagnoza, vrste oznaka, intervencije, komplikacije, nezgode, dostupnost zapisa iz perioda praćenja.

Struktura povijesti bolesti: organizacija, klinička-ambulantna, dostupnost laboratorijskih nalaza, označavanje primarnog problema, diferencijalna dijagnoza, program pregleda i/ili liječenja, nalazi dijagnostičkih i terapijskih zahvata, dekursus, sažetak i zaključak u času otpusta, izvješće za liječnika kome se bolesnik šalje. Je li to izvješće raspravljeno sa specijalizantom i autorizirano od strane mentora?

3.3. Kontakt s drugim specijalnostima: konzultacije, zajedničke klinički stručni sastanci, kombinirana terapija, organizacija intenzivne skrbi, obdukcije. Kontakt s nezdravstvenim radnicima.

3.4. Specijalističko usavršavanje: broj specijalizanata sada i u prethodnih pet godina, s punim radnim vremenom, broj postelja, broj pacijenata po specijalizantu, praćenje vještina specijalizanta od strane kvalificiranog specijalista u kliničkim aktivnostima.

Učestalost općih edukacijskih vizita i kliničkih stručnih sastanaka, znanstvenih sastanaka.

Poduka u traženju literature, metodama istraživanja, pisanje znanstvenih članaka.

Dodatno usavršavanje u pojedinim područjima specijalnosti, (npr. tečajevi) u kojem dijelu specijalizacije? Pruža li odjel povoljno obrazovno okruženje?

3.5. Struktura osiguranja kvalitete zdravstvene skrbi na odjelu (vidi Dodatak A, točku 7).

Dio 4. Istraživačke aktivnosti

Pruža li se specijalizantu mogućnosti znanstvenog istraživanja?

Navedene su u upitniku A, u točki 10. Povjerenstvo može dobiti dodatne informacije tijekom posjeta. Pruža li odjel specijalizantu mogućnosti istraživanja?

Dio 5. Informacije dobivene od specijalizanata.

Izvješće o razgovorima sa specijalizantima u pogledu usavršavanja u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu ovlaštenom za specijalističko usavršavanje.

Dio 6. Preporuke, zaključci, podaci o članovima povjerenstva o stručnom posjetu

Izvješće povjerenstva za stručni posjet

Povjerenstvo mora formulirati svoje zaključke, uvjete i preporuke u izvješću o kojemu će se složiti svi članovi povjerenstva i u kojemu će biti napisan datum, te jasno naznačeno ime i adresa glavnog mentora, odnosno mentora zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije ili fakulteta ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja koje je bilo posjećeno.

Zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinaciji, fakultetu ili tijelu ovlaštenom za provođenje specijalističkog usavršavanja, koji je bilo posjećeno treba dati na uvid nacrt izvješća radi ispravka mogućih činjeničnih pogreški. Prije podnošenja izvješća povjerenstvo za stručni posjet treba raspraviti sve nepovoljne zaključke s predstavnicima Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine koje je odgovorno za ovlašćivanje zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Izvješće treba podnijeti Nacionalnom povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora medicine što je prije moguće, a najkasnije unutar mjesec dana od dana obavljene stručne posjete. Uz izvješće treba poslati i program specijalističkog usavršavanja te zdravstvene ustanove kao i podatke iz upitnika koji je ispunio glavni mentor prije samog posjeta. Predsjednik povjerenstva za stručni posjet treba potpisati izvješće nakon što se svi članovi povjerenstva slože o zaključcima. U izvješću treba navesti imena i adrese članova povjerenstva.

1.5. DODATAK E/ MEĐUNARODNI STRUČNI POSJET

1.5.1. UEMS-ova povelja o stručnom posjetu zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ordinacijama, fakultetima ili tijelu ovlaštenim za provođenje specijalističkog usavršavanja

1.5.2. Europska Sekcija/Odbor UEMS-a. Europski odbor je dio relevantne UEMS-ove sekcije za određenu specijalnost, sa zadaćom da postigne najviši standard zdravstvene zaštite u određenoj specijalnosti na način da osigurava da se specijalističko usavršavanje liječnika specijalista podigne na primjerenu razinu. Taj se cilj postiže:

– preporukama za uspostavljanje i održavanje standarda izobrazbe, – preporukama o kvaliteti specijalističkog usavršavanja,

– preporukama za uspostavljanje i priznavanje kriterija za odobravanje ovlaštenja zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ordinacijama, fakultetima ili tijelima za specijalističko usavršavanje,

– nadzorom nad sadržajem, kvalitetom i evaluacijom specijalističkog usavršavanja u državama članicama Europske unije,

– promicanjem razmjene specijalizanata između država Europske unije,

– promicanjem slobodnog kretanja liječnika specijalista u državama Europske unije.

1. Svrha međunarodnog stručnog posjeta

Europska Sekcija/Odbor UEMS-a ima vlastiti program za međunarodne posjete. U tim se posjetima razina specijalističkog usavršavanja uspoređuje s kriterijima za mentore i ustanove prihvaćenima od strane Europskih Odbora i potvrđenima u UEMS-ovoj Povelji o specijalističkoj izobrazbi. Europski će Odbori dalje razvijati te kriterije. Posjet rezultira sa oznakom kvalitete, izdanom od strane Europskog Odbora. To služi harmonizaciji razine specijalističke izobrazbe u Europskoj uniji.

2. Prijava za međunarodni stručni posjet

Zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteti ili tijela ovlaštena za specijalističko usavršavanje mogu se prijaviti za međunarodni stručni posjet od strane Europske Sekcije/Odbora UEMS-a na dobrovoljnoj bazi.

3. Povjerenstvo za međunarodni stručni posjet

Povodom prijave zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakultete ili tijela ovlaštenog za specijalističko usavršavanje za međunarodni stručni posjet u kojem se pozva Europska Sekcija/Odbor UEMS-a, Europski Odbor imenuje povjerenstvo od najmanje dva kvalificirana liječnika specijalista specijalnosti koja se posjećuje u međunarodnom stručnom posjetu. Jedan će član biti predsjednik, a drugi tajnik. Povjerenstvu se pridružuje i specijalizant te specijalnosti. Predstavnici organizacije mladih liječnika predlažu tog specijalizanta. Povjerenstvo se može proširiti, ako je potrebno. Povjerenstvu može biti pridružen i specijalist druge specijalnosti. U tom povjerenstvu samo jedan član specijalist može biti iz države u kojoj se nalazi zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijela ovlaštenog za specijalističko usavršavanje koja se posjećuje. U sastavljanju povjerenstva Europski Odbor mora nastojati izbjeći problem jezika.

U slučaju posjete od strane povjerenstva Europskog Odbora, povjerenstvo mora upoznati sve nacionalne propise za odobravanje ovlaštenja zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ordinacijama, fakultetima ili tijelima u određenoj specijalnosti.

4. Organizacija međunarodnog stručnog posjeta

Europski Sekcija/Odbor UEMS-a uspostavlja kontakt između voditelja programa specijalističkog usavršavanja i predsjednika povjerenstva za međunarodni stručni posjet. Oni odabiru prikladan datum za posjet i dogovaraju se o jeziku kojim će se služiti tijekom posjeta.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja brine se da članovi povjerenstva dobiju relevantne dokumente najmanje dva tjedna prije posjeta. To uključuje trenutne nacionalne zahtjeve za ovlaštenjem zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacije, fakulteta ili tijela ovlaštenog za provođenje specijalističkog usavršavanja program specijalističkog usavršavanja i upitnike (Prilog A i B) ispunjene od strane voditelja programa specijalističkog usavršavanja i specijalizanata. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja mora podnijeti i detaljan plan posjeta.

5. Održavanje međunarodnog stručnog posjeta (vidi Prilog C)

Povjerenstvo treba posjetiti jednu zdravstvenu ustanovu(e) iz članka 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i specijaliste u kojima specijalizanti rade. Osobno treba razgovarati s predstavnikom ili predstavnicima mladih i starijih specijalizanata i specijalista. Međunarodni stručni posjet traje jedan cijeli dan.

6. Kriteriji i zaključci

U slučaju međunarodne posjete dostupni će se podaci usporediti s kriterijima utvrđenima od strane Europskog Sekcije/Odbora UEMS-a. Na temelju toga provest će se ocjenjivanje sukladno pravilima Europskog Odbora. Posjećena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ovlašteno za provođenje specijalističkog usavršavanja treba imati uvid u nacrt izvješća u svrhu ispravka moguće činjenične pogreške. Predsjednik povjerenstva treba raspraviti s Europskim Odborom negativni zaključak prije podnošenja izvješća.

7. Izvješće međunarodnog povjerenstva za stručni posjet (vidi prilog D)

U slučaju međunarodnog posjeta izvješće mora biti na engleskom jeziku. Povjerenstvo treba formulirati svoje zaključke, uvjete i preporuke u izvješću s kojim su se u potpunosti složili svi članovi, koje je datirano i u kojem je naveden ime, prezime, titula i adresa glavnog mentora i zdravstvene ustanove, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ovlašteno za specijalističko usavršavanje koja je bila posjećena. Posjećena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ovlašteno za provođenje specijalističkog usavršavanja treba dobiti nacrt izvješća da može ispraviti moguće činjenične pogreške. Izvješće treba podnijeti Europskom Sekciji/Odboru UEMS-a što ranije, a svakako unutar dva mjeseca. Program ovlaštenja specijalističkog usavršavanja posjećene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakulteta ili tijela i podaci moraju biti poslani zajedno s upitnikom koji je voditelj programa specijalističkog usavršavanja ispunio prije samog posjeta. Izvješće mora biti potpisano od predsjednika povjerenstva i u njemu moraju biti navedena imena članova povjerenstva.

8. Konačna ocjena Europskog Sekcije/Odbora UEMS-a

U slučaju međunarodnog stručnog posjeta povjerenstvo za posjet savjetuje Europsku Sekciju/Odbor te specijalnosti. To tijelo ima konačnu odgovornost. Europska Sekcija/Odbor UEMS-a dodjeljuje Europsku oznaku kvalitete prema svojim pravilima.

9. Povjerljivost

Izvješće povjerenstva i drugi podaci prikupljeni tijekom stručnog posjeta moraju ostati povjerljivi. Posjećena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost, ordinacija, fakultet ili tijelo ima pravo objaviti izvješće.

10. Žalbeno tijelo

Posjećena zdravstvena ustanovama ima pravo na žalbu ili prigovor Europskom odboru za međunarodne posjete pri UEMS-u.

11. Financiranje posjeta

U slučaju međunarodnog posjeta troškove putovanja članova povjerenstva snosi predlagatelj međunarodnog stručnog posjeta. Troškove Europskog Sekcije/Odbora UEMS-a u njihovoj organizaciji i procjeni posjeta snosi Sekcija UEMS-a.

PRILOG VII.

OBRAZAC MINI VJEŽBE KLINIČKE OBSERVACIJE – Mini CEX

PacijentDijagnoza:Dob ……… Spol………
☐ prvi pregled ☐ kontrolni pregled
Složenost slučaja: ☐ blaga ☐ srednje teška ☐ teška
Procjena osposobljenostiSpecijalizant navedene vještine izvodi:
NezadovoljavajućeZadovoljavajućeIzvrsnoNije
procjenjeno
Klinička znanjaPokazuje odgovarajuća znanja i razumijevanja vezana uz slučaj bolesnikaNP
12345
AnamnezaUzima odgovarajuće podatke o stanju pacijenta i uspješno ih prikazujeNP
12345
Fizikalni pregledObavlja potpun i odgovarajući pregled pacijenta i prikazuje dobro dokumentirani nalazNP
12345
PlaniranjePredlaže odgovarajući klinički plan pokazujući razumijevanje relevantnih pitanja vezanih za stanje pacijenta, potrebne postupke itd.NP
12345

Organizacija /

učinkovitost

Učinkovito koristi vrijeme i prostorNP
12345
DokumentacijaSveobuhvatno, jasno i čitljivo dokumentira relevantne informacijeNP
12345
Suradnja s pacijentomUspostavlja odnos i povjerenje; sintetizira i prenosi relevantne informacije; postiže zajedničko razumijevanje pitanja, problema i planovaNP
12345
Komunikacija u timuUčinkovito i prikladno komunicira i surađuje u zdravstvenom timuNP
12345
Smanjenje rizika od pogreškeDjeluje u skladu s relevantnim algoritmima i protokolimaNP
12345
NP
Ukupne kliničke kompetencije12345
Trajanje ocjenjivanja


Vrijeme opservacije ………….. min Vrijeme povratnog komentara ……………. minIme i prezime specijalizanta: __________________________________ Datum:_________________

Ime i prezime ispitivača: ______________________________________________________________

Mjesto ocjenjivanja: ☐ odjel ☐ poliklinika ☐ ostalo

Zadovoljstvo ispitivača testomNisko12345Visoko
Zadovoljstvo specijalizantaNisko12345

Napomena:

Potpis specijalizanta: _____________________Potpis i faksimil ispitivača__________________

PRILOG VIII.

OBRAZAC DIPLOME O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

(format 210×297 mm)

PRILOG IX.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU IZ UŽE SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

PRILOG X.

SMJERNICE ZA PROVEDBU ANKETE

1. Percepcija samostalnosti u radu:

– Imam ugovor o radu koji sadrži radno vrijeme

– Imam informacije o provođenju specijalizacije

– Imam odgovornost primijenjenu poslovima koje obavljam na mjestu specijalizacije

– Trebam provoditi neprimjerene zadatke

– Neprimjereno sam ušutkavan

– Postoji informativni priručnik mladih liječnika

– Postoje jasne kliničke smjernice i protokoli na mjestu specijalizacije

– Imam mogućnost pružanja kontinuirane skrbi pacijentu

– Osjećam pripadnost radnom timu na mjestu specijalizacije

– Imam mogućnost stjecanja praktičnih postupaka primjereno stupnju specijalističkog usavršavanja

– Moje radno opterećenje je odgovarajuće

– Moj glavni mentor/mentor potiče edukacijsko okruženje i uzajamno poštovanje

2. Percepcija edukacije:

– Moj glavni mentor/mentor postavlja jasna očekivanja

– Imam osigurano vrijeme za edukaciju na mjestu specijalizacije

– Imam dobar stručni nadzor cijelo vrijeme specijalizacije

– Moj glavni mentor/mentor ima dobre komunikacijske vještine

– Imam mogućnost sudjelovanja u edukacijama

– Moj glavni mentor/mentor je poticajan

– Dobivam redovito povratne informacije od specijalista

– Moj glavni mentor/mentor je dobro organiziran

– Imam mogućnosti kliničke edukacije prema potrebama specijalizanta

– Moj glavni mentor/mentor ima dobre edukacijske vještine

– Moj glavni mentor/mentor je pristupačan

– Specijalisti djelotvorno koriste prilike za usavršavanje specijalizanata

– Moj glavni mentor/mentor potiče moje samostalno učenje

– Glavni mentor/mentor daje povratnu informaciju o dobrim i lošim stranama mojeg rada na specijalističkom usavršavanju

3. Percepcija socijalne potpore:

– Na ovom mjestu specijalizacije postoji rasizam, diskriminacija ili spolna diskriminacija

– Imam dobru suradnju s drugim specijalizantima

– Imam mogućnost savjetovanja o profesionalnom napretku

– Zdravstvena ustanova ima odgovarajuće prostorije za rad i dežurstvo specijalizanata,

– Osjećam se sigurno u bolničkom okruženju

– Na ovom mjestu specijalizacije postoji kultura tolerancije na pogreške i mogućnost učenja iz njih

– Osigurani su odgovarajući uvjeti rada u dežurstvu

– Moj glavni mentor/mentor ima dobre vještine u poučavanju

– Zadovoljan sam poslovima na mjestu specijalizacije

– Postoje mogućnosti savjetovanja mladih liječnika koji su doživjeli neuspjeh na specijalizaciji.