Rješenje kojim se Zavod za hematologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima«

NN 65/2022 (8.6.2022.), Rješenje kojim se Zavod za hematologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

928

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine, broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 42, OIB: 40237608715 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane dana 26. siječnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Zavod za hematologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/28

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-10

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.