Rješenje kojim se Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije«

NN 65/2022 (8.6.2022.), Rješenje kojim se Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

929

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 46377257342 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane dana 26. siječnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/21-01/33

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-11

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.