Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica - Glušci

NN 65/2022 (8.6.2022.), Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica - Glušci

Državna geodetska uprava

931

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU DUBRAVICA – GLUŠCI

I.

Na temelju podataka katastarske izmjere i tehničke reambulacije, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica – Glušci (MB 337935), a koji se sastoji od:

– katastarskog plana u digitalnom obliku,

– digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena,

– elaborata geodetske osnove,

– pregledne karte s podjelom na detaljne listove katastarskog plana u mjerilu 1:5000,

– detaljnih listova katastarskog plana u mjerilu 1:1000 (29 listova),

– skice izmjere 1:1000 (28 komada),

– skice izmjere 1:500 (4 komada),

– dopunske skice izmjere 1:500 (43 komada)

– popisa katastarskih čestica u rasponu od broja 1 do 1372 (ukupno 1407 k.č.),

– popisa osoba upisanih u posjedovne listove i

– posjedovnih listova u rasponu od broja 1 do 1415 (ukupno 1410 PL-ova).

II.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica – Glušci (MB 337935) stavlja se u službenu uporabu dana 1. lipnja 2022. godine.

III.

Od dana stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica – Glušci (MB 337935) svi novi upisi na području na kojem je provedena katastarska izmjera provoditi će se u katastarskom operatu katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica – Glušci (MB 337935).

IV.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica – Glušci (MB 337935) mora se održavati u trajnoj suglasnosti s novoosnovanom zemljišnom knjigom za katastarsku općinu Dubravica – Glušci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-05/22-03/07
Urbroj: 541-04-01-02/4-22-5
Zagreb, 1. lipnja 2022.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.