Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo

NN 65/2022 (8.6.2022.), Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

932

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU
SALI NOVO

I.

Na temelju podataka elaborata katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige, izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo (MB 339091), a koji se sastoji od:

– katastarskog plana u digitalnom obliku,

– digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena,

– elaborata geodetske osnove,

– pregledne karte s podjelom na detaljne listove katastarskog plana u mjerilu 1:12000,

– pregledne karte s podjelom na skice izmjere mjerila 1:12000,

– detaljnih listova katastarskog plana u mjerilu 1:1000 (117 listova),

– skice izmjere mjerila 1:2000 (42 komada),

– skice izmjere mjerila 1:1000 (224 komada),

– skice izmjere mjerila 1:500 (302 komada),

– dopunske skice izmjere razna mjerila (279 komada),

– popisa katastarskih čestica u rasponu od broja 15000 do 20923 (ukupno 6039 k.č.),

– popisa osoba upisanih u posjedovne listove i

– posjedovnih listova u rasponu od broja 20000 do 26010 (ukupno 5967 PL-ova).

II.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo (MB 339091) stavlja se u službenu uporabu dana 2. lipnja 2022. godine.

III.

Od dana stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo (MB 339091) svi novi upisi na području na kojem je provedena katastarska izmjera provoditi će se u katastarskom operatu katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo (MB 339091).

IV.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo (MB 339091) mora se održavati u trajnoj suglasnosti s novoosnovanom zemljišnom knjigom za katastarsku općinu Sali novo.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-05/22-03/08

Urbroj: 541-04-01-02/3-22-05

Zagreb, 1. lipnja 2022.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.