Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 66/2022 (9.6.2022.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor

948

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21., 122/21.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKS
123456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA131.048.124.894,00152.850.090.297152.850.090.297153.390.130.545,79100,4
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE530.334.476,82768.887.037768.887.037673.483.608,6887,6
 
UKUPNI PRIHODI131.578.459.370,82153.618.977.334153.618.977.334154.063.614.154,47100,3
3RASHODI POSLOVANJA148.666.526.052,60164.410.972.732164.544.994.485161.597.360.977,6898,3
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4.893.891.904,128.922.772.8738.788.751.1207.433.041.390,9083,3
 
UKUPNI RASHODI153.560.417.956,72173.333.745.605173.333.745.605169.030.402.368,5897,5
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-21.981.958.585,90-19.714.768.271-19.714.768.271-14.966.788.214,1175,9
       
       

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKS
123456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA64.709.523.411,9644.729.163.71744.729.163.71739.788.786.207,7489,0
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA34.949.397.548,6327.748.391.61127.748.391.61124.278.628.288,3287,5
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE7.188.287.547,3316.538.411.73316.538.411.73316.538.411.733,16100,0
 
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU-14.966.454.824,76-13.804.415.568-13.804.415.568-17.081.781.438,47123,7
 
NETO FINANCIRANJE21.981.958.585,9019.714.768.27119.714.768.27114.966.788.214,1175,9
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI131.578.459.370,82153.618.977.334153.618.977.334154.063.614.154,47117,09100,29
6PRIHODI POSLOVANJA131.048.124.894,00152.850.090.297152.850.090.297153.390.130.545,79117,05100,35
61Prihodi od poreza73.148.241.543,7782.205.706.96982.205.706.96983.651.787.803,36114,36101,76
612Porez na dobit9.306.092.982,887.894.603.3387.894.603.3387.915.094.958,5785,05100,26
6121Porez na dobit od poduzetnika9.214.638.738,907.799.917.702,6684,65
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge72.367.237,6277.087.020,02106,52
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti19.087.006,3638.090.235,89199,56
614Porezi na robu i usluge63.474.383.218,8573.896.291.42173.896.291.42175.301.243.866,89118,63101,90
6141Porez na dodanu vrijednost47.205.027.483,6057.098.881.792,26120,96
6142Porez na promet1.555.981,87559.539,4135,96
6143Posebni porezi i trošarine14.536.501.070,9116.343.798.515,67112,43
6146Ostali porezi na robu i usluge445.897.030,83467.130.338,52104,76
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću293.042.608,46350.531.066,89119,62
6148Naknade za priređivanje igara na sreću992.359.043,181.040.342.614,14104,84
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije367.303.168,80414.288.428414.288.428435.406.905,73118,54105,10
6151Carine i carinske pristojbe367.303.168,80435.406.905,73118,54
616Ostali prihodi od poreza462.173,24523.782523.78242.072,179,108,03
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe462.173,2442.072,179,10
62Doprinosi22.760.613.524,4524.806.549.75424.806.549.75425.249.664.361,42110,94101,79
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.748.953.892,5824.797.360.75224.797.360.75225.240.268.168,75110,95101,79
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.748.953.892,5825.240.268.168,75110,95
623Doprinosi za zapošljavanje11.659.631,879.189.0029.189.0029.396.192,6780,59102,25
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti11.659.631,879.396.192,6780,59
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna18.193.028.826,8724.189.529.14624.189.529.14622.009.288.996,04120,9890,99
631Pomoći od inozemnih vlada8.144.398,6254.288.11954.288.1197.651.263,4093,9514,09
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada8.144.398,627.651.263,4093,95
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU17.661.904.983,0223.574.332.18223.574.332.18221.359.027.021,89120,9390,60
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija16.687.911,0915.064.743,3490,27
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija6.750.734,256.826.049,87101,12
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU9.709.400.118,0111.459.323.903,84118,02
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU7.929.066.219,679.877.812.324,84124,58
633Pomoći iz proračuna20.96520.965
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna51.972.760,3399.484.65399.484.653115.041.705,66221,35115,64
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna23.505.956,1480.424.467,20342,15
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna28.466.804,1934.617.238,46121,61
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan165.666.525,77167.964.001167.964.001160.988.031,6197,1895,85
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan140.971.017,34145.396.774,19103,14
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan24.695.508,4315.591.257,4263,13
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava4.471.497,8610.536.40210.536.40217.770.982,03397,43168,66
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava4.471.497,8617.770.982,03397,43
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna300.868.661,27282.902.824282.902.824348.809.991,45115,93123,30
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna91.084.855,3092.991.512,29102,09
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna44.527.773,0389.125.131,39200,16
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava154.728.248,75144.549.965,3693,42
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava10.527.784,1922.143.382,41210,33
64Prihodi od imovine3.025.282.007,132.891.319.8642.891.319.8643.083.578.591,08101,93106,65
641Prihodi od financijske imovine2.167.373.308,421.839.862.7381.839.862.7382.026.665.301,0693,51110,15
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima9.473,2737.727,52398,25
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju19.950.915,219.538.054,1047,81
6414Prihodi od zateznih kamata158.581.898,13208.732.799,39131,62
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule537.473.524,5264.842.728,3512,06
6416Prihodi od dividendi87.965.458,31355.571.004,57404,22
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima1.010.720.461,751.209.933.012,94119,71
6419Ostali prihodi od financijske imovine352.671.577,23178.009.974,1950,47
642Prihodi od nefinancijske imovine562.652.564,07894.062.498894.062.498903.136.073,14160,51101,01
6421Naknade za koncesije223.857.747,16328.877.476,35146,91
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine98.082.028,8893.387.749,5395,21
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine209.274.370,93451.964.737,85215,97
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine900,00201.097,0922.344,12
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine31.437.517,1028.705.012,3291,31
643Prihodi od kamata na dane zajmove295.256.134,64157.394.628157.394.628153.777.216,8852,0897,70
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima11.807.041,4812.527.142,97106,10
6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru6.262.500,00
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru934.852,8314.680.555,511.570,36
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora3.823.775,369.225.379,88241,26
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti272.427.964,97117.344.138,5243,07
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada3.870.769.753,856.181.956.1076.181.956.1076.185.237.152,83159,79100,05
651Upravne i administrativne pristojbe651.466.758,71815.833.856815.833.856851.618.154,34130,72104,39
6511Državne upravne i sudske pristojbe358.184.157,69399.975.779,99111,67
6513Ostale upravne pristojbe i naknade53.915.851,8150.622.039,1293,89
6514Ostale pristojbe i naknade239.366.749,21401.020.335,23167,53
652Prihodi po posebnim propisima3.219.302.995,145.366.122.2515.366.122.2515.333.618.998,49165,6899,39
6521Prihodi državne uprave679.430.287,48823.641.112,91121,23
6526Ostali nespomenuti prihodi2.382.572.025,964.366.470.432,94183,27
6527Naknade od financijske imovine274.472,581.597.578,91582,05
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom157.026.209,12141.909.873,7390,37
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.245.676.527,491.534.696.6211.534.696.6211.574.492.817,93126,40102,59
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.019.930.028,241.178.300.6641.178.300.6641.174.352.077,30115,1499,66
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe182.578.526,74186.453.782,60102,12
6615Prihodi od pruženih usluga837.351.501,50987.898.294,70117,98
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna225.746.499,25356.395.957356.395.957400.140.740,63177,25112,27
6631Tekuće donacije164.287.990,32167.831.948,13102,16
6632Kapitalne donacije61.458.508,9326.392.122,1242,94
6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima529.485,16
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima205.387.185,22
67Prihodi iz proračuna8.178.516.735,5710.285.817.92710.285.817.92710.821.188.377,68132,31105,20
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza8.178.516.735,5710.285.817.92710.285.817.92710.821.188.377,68132,31105,20
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza8.178.516.735,5710.821.188.377,68132,31
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi625.995.974,87754.513.909754.513.909814.892.445,45130,18108,00
681Kazne i upravne mjere597.923.388,66732.557.007732.557.007776.457.901,26129,86105,99
6811Kazne za carinske prekršaje85.778.917,11109.140.028,32127,23
6812Kazne za devizne prekršaje24.189.314,391.013.652,164,19
6813Kazne za porezne prekršaje18.952.131,3120.195.556,03106,56
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe374.530,901.495.892,86399,40
6815Kazne za prekršaje u prometu332.514.617,87386.391.596,12116,20
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku46.237.103,91124.915.811,38270,16
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima7.670,00123.532,001.610,59
6818Upravne mjere1.023.740,491.130.968,77110,47
6819Ostale kazne88.845.362,68132.050.863,62148,63
683Ostali prihodi28.072.586,2121.956.90221.956.90238.434.544,19136,91175,05
6831Ostali prihodi28.072.586,2138.434.544,19136,91

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE530.334.476,82768.887.037768.887.037673.483.608,68126,9987,59
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine89.783.074,8770.262.99970.262.99981.266.861,8290,51115,66
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava89.688.512,4068.862.99968.862.99981.106.232,2990,43117,78
7111Zemljište89.688.512,4081.106.232,2990,43
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine94.562,471.400.0001.400.000160.629,53169,8711,47
7124Ostala prava94.562,47160.629,53169,87
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine336.382.399,12416.087.565416.087.565300.375.370,9489,3072,19
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata331.350.852,08301.573.327301.573.327295.862.229,8989,2998,11
7211Stambeni objekti281.457.144,40266.609.326,2794,72
7212Poslovni objekti49.891.207,6829.252.903,6258,63
7214Ostali građevinski objekti2.500,00
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme497.156,82110.270.503110.270.503360.654,0472,540,33
7221Uredska oprema i namještaj49.658,2779.380,04159,85
7222Komunikacijska oprema3.577,353.288,0091,91
7223Oprema za održavanje i zaštitu2.260,20
7224Medicinska i laboratorijska oprema145.852,50
7226Sportska i glazbena oprema47,00
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene298.021,70275.725,8092,52
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava3.951.938,233.584.6673.584.6673.815.814,3096,56106,45
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.949.438,233.637.064,3092,09
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu2.500,00178.750,007.150,00
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada582.451,99659.068659.068336.672,7157,8051,08
7252Osnovno stado582.451,99336.672,7157,80
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine104.169.002,83282.536.473282.536.473291.841.375,92280,16103,29
741Prihodi od prodaje zaliha104.169.002,83282.536.473282.536.473291.841.375,92280,16103,29
7411Strateške zalihe104.169.002,83291.841.375,92280,16

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI153.560.417.956,72173.333.745.605173.333.745.605169.030.402.368,58110,0797,52
3RASHODI POSLOVANJA148.666.526.052,60164.410.972.732164.544.994.485161.597.360.977,68108,7098,21
31Rashodi za zaposlene22.927.710.625,8524.449.424.82724.302.041.99924.219.747.328,08105,6499,66
311Plaće (Bruto)18.809.460.367,5420.046.864.56919.938.059.38519.873.920.498,76105,6699,68
3111Plaće za redovan rad18.089.535.288,0219.035.492.279,75105,23
3112Plaće u naravi12.031.706,336.369.604,5952,94
3113Plaće za prekovremeni rad401.749.880,31460.596.821,87114,65
3114Plaće za posebne uvjete rada306.143.492,88371.461.792,55121,34
312Ostali rashodi za zaposlene824.587.775,68855.476.636841.850.231862.288.697,09104,57102,43
3121Ostali rashodi za zaposlene824.587.775,68862.288.697,09104,57
313Doprinosi na plaće3.293.662.482,633.547.083.6223.522.132.3833.483.538.132,23105,7698,90
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje385.006.743,64396.178.351,71102,90
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.908.044.021,323.086.477.260,23106,14
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti611.717,67882.520,29144,27
32Materijalni rashodi14.300.733.662,3818.348.301.78118.901.904.78918.013.464.378,28125,9695,30
321Naknade troškova zaposlenima1.092.408.027,231.194.929.5531.179.115.6181.082.810.370,6099,1291,83
3211Službena putovanja174.972.892,00191.220.282,09109,29
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život839.817.700,25808.110.472,6796,22
3213Stručno usavršavanje zaposlenika48.611.253,1855.835.775,03114,86
3214Ostale naknade troškova zaposlenima29.006.181,8027.643.840,8195,30
322Rashodi za materijal i energiju5.744.569.114,187.942.130.5848.624.056.4358.709.370.462,30151,61100,99
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi293.450.376,01299.845.488,13102,18
3222Materijal i sirovine4.322.920.818,237.133.065.858,37165,01
3223Energija709.080.063,73825.300.541,01116,39
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje139.838.203,97188.578.187,65134,85
3225Sitni inventar i autogume62.931.250,2057.493.000,4891,36
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu19.849.246,5124.703.551,21124,46
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća196.499.155,53180.383.835,4591,80
323Rashodi za usluge6.692.983.509,398.027.469.9567.910.379.2357.151.418.149,77106,8590,41
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza517.895.748,99513.832.681,3399,22
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.062.197.949,691.189.707.165,11112,00
3233Usluge promidžbe i informiranja166.929.955,19159.020.908,7195,26
3234Komunalne usluge307.175.148,74395.932.178,43128,89
3235Zakupnine i najamnine1.006.757.701,22998.971.618,7499,23
3236Zdravstvene i veterinarske usluge387.130.463,37414.119.660,37106,97
3237Intelektualne i osobne usluge1.200.497.167,541.266.112.046,09105,47
3238Računalne usluge722.056.563,32826.953.136,11114,53
3239Ostale usluge1.322.342.811,331.386.768.754,88104,87
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa41.483.056,0476.875.89173.427.39250.085.095,62120,7468,21
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa41.483.056,0450.085.095,62120,74
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja729.289.955,541.106.895.7971.114.926.1091.019.780.299,99139,8391,47
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično57.882.251,0963.694.406,18110,04
3292Premije osiguranja82.887.478,0199.560.540,84120,12
3293Reprezentacija31.744.291,1132.768.661,91103,23
3294Članarine i norme264.174.571,67298.245.141,93112,90
3295Pristojbe i naknade49.178.782,2747.708.392,9797,01
3296Troškovi sudskih postupaka148.668.034,65176.268.115,96118,56
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja94.754.546,74301.535.040,20318,23
34Financijski rashodi8.650.565.872,967.797.405.4437.786.252.9457.765.967.949,1189,7799,74
341Kamate za izdane vrijednosne papire7.012.452.053,596.273.616.8086.272.996.9166.272.996.740,8689,46100,00
3411Kamate za izdane trezorske zapise14.780.300,0013.134.780,4088,87
3413Kamate za izdane obveznice6.997.671.753,596.259.861.960,4689,46
342Kamate za primljene kredite i zajmove588.357.440,16511.356.298509.113.446499.624.285,0784,9298,14
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada171.548.001,42196.304.731,93114,43
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru64.505.347,4357.899.884,5589,76
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora352.018.702,01245.126.919,6269,63
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora285.389,30292.748,97102,58
343Ostali financijski rashodi1.049.756.379,211.012.432.3371.004.142.583993.346.923,1894,6398,92
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa197.566.327,52197.772.622,52100,10
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule505.684.655,11457.086.097,4590,39
3433Zatezne kamate24.125.974,6937.232.827,88154,33
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi322.379.421,89301.255.375,3393,45
35Subvencije14.244.591.194,0912.293.218.93112.165.644.75112.009.081.259,0584,3198,71
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru723.401.030,15711.744.268729.470.318731.599.603,86101,13100,29
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru11.063,06
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru723.389.967,09731.599.603,86101,13
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora6.931.386.233,294.477.301.7354.333.934.9364.211.835.112,4260,7697,18
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora57.527.668,9771.920.062,71125,02
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora4.733.165.520,342.519.281.613,8953,23
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima2.140.693.043,981.620.633.435,8275,71
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava6.589.803.930,657.104.172.9287.102.239.4977.065.646.542,77107,2299,48
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava6.589.803.930,657.065.646.542,77107,22
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna30.624.045.434,1940.774.477.81640.837.230.98439.852.571.746,95130,1397,59
361Pomoći inozemnim vladama93.273.618,0697.961.68597.435.93597.182.743,78104,1999,74
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama86.027.058,9885.333.621,0499,19
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama7.246.559,0811.849.122,74163,51
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU4.034.690.516,724.195.213.9124.746.194.4074.744.474.725,94117,5999,96
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU4.034.690.516,724.744.474.725,94117,59
363Pomoći unutar općeg proračuna11.971.035.503,9117.444.706.35817.593.938.62017.428.505.302,46145,5999,06
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna7.898.967.869,9712.771.826.575,66161,69
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna4.072.067.633,944.567.230.274,68112,16
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima89.448.452,12
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna9.527.984.080,1610.703.236.32710.894.725.21210.830.670.912,65113,6799,41
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna9.213.182.118,2710.498.282.672,80113,95
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna314.801.961,89332.388.239,85105,59
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava4.680.582.176,417.158.370.5077.159.525.7936.401.045.894,28136,7689,41
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava715.759.424,80956.653.597,90133,66
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.964.822.751,615.444.392.296,38137,32
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna316.479.538,931.174.989.027345.411.017350.692.167,84110,81101,53
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna87.806.214,9887.986.054,93100,20
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna56.522.750,2683.951.794,75148,53
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava156.428.627,76149.592.379,6695,63
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava15.721.945,9329.161.938,50185,49
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade51.421.759.019,2152.960.419.50252.802.676.64852.688.386.626,55102,4699,78
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja37.319.372.855,1337.782.747.90037.719.264.85037.685.714.803,99100,9899,91
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora37.198.145.165,2037.642.278.894,69101,19
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora4.396.904,573.600.954,6681,90
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava116.830.785,3639.834.954,6434,10
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna14.102.386.164,0815.177.671.60215.083.411.79815.002.671.822,56106,3899,46
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu13.450.433.053,6614.284.961.906,62106,20
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi462.792.510,91471.370.756,84101,85
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava189.160.599,51246.339.159,10130,23
38Ostali rashodi6.497.120.243,927.787.724.4327.749.242.3697.048.141.689,66108,4890,95
381Tekuće donacije2.755.021.443,613.058.724.7333.021.421.0852.972.227.303,23107,8898,37
3811Tekuće donacije u novcu2.146.312.619,122.149.939.945,87100,17
3812Tekuće donacije u naravi67.969,671.736.913,642.555,42
3813Tekuće donacije iz EU sredstava608.640.854,82820.550.443,72134,82
382Kapitalne donacije482.605.621,421.002.783.3891.025.132.929774.873.796,15160,5675,59
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama249.179.345,40311.326.144,02124,94
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima81.012.775,56100.280.199,42123,78
3823Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav152.413.500,46363.267.452,71238,34
383Kazne, penali i naknade štete194.602.528,87533.075.413530.824.292502.380.381,38258,1694,64
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama87.015.330,72120.814.502,95138,84
3832Penali, ležarine i drugo1.077,42
3833Naknade šteta zaposlenicima12.145.626,1512.840.426,74105,72
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta84.533.976,00366.943.874,12434,08
3835Ostale kazne10.906.518,581.781.577,5716,33
385Izvanredni rashodi100.000.000100.000.000
386Kapitalne pomoći3.064.890.650,023.093.140.8973.071.864.0632.798.660.208,9091,3191,11
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru437.688.459,6439.884.932,599,11
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora219.629.716,08117.598.171,2153,54
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima161.934.073,63120.614.380,9974,48
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava2.245.638.400,672.465.167.475,21109,78
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima55.395.248,90

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4.893.891.904,128.922.772.8738.788.751.1207.433.041.390,90151,8884,57
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine235.391.296,77249.786.109245.102.675120.629.750,4951,2549,22
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva96.635.572,6735.120.80035.095.8002.980.120,443,088,49
4111Zemljište96.635.572,672.980.120,443,08
412Nematerijalna imovina138.755.724,10214.665.309210.006.875117.649.630,0584,7956,02
4121Patenti25.724,54
4122Koncesije24.601,67526.328,372.139,40
4123Licence74.649.633,8254.880.840,5973,52
4124Ostala prava27.486.690,6358.156.456,43211,58
4126Ostala nematerijalna imovina36.569.073,444.086.004,6611,17
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.430.306.563,617.279.072.2117.187.251.2156.113.853.975,97178,2385,07
421Građevinski objekti1.037.971.833,151.890.034.2451.846.018.3681.427.136.468,25137,4977,31
4211Stambeni objekti206.476.737,06114.573.049,4355,49
4212Poslovni objekti805.287.697,251.038.377.956,49128,94
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti3.514.883,6546.763.676,311.330,45
4214Ostali građevinski objekti22.692.515,19227.421.786,021.002,19
422Postrojenja i oprema1.962.117.344,864.614.890.7524.584.509.3184.049.303.214,22206,3788,33
4221Uredska oprema i namještaj616.505.845,53469.937.509,3676,23
4222Komunikacijska oprema61.132.754,35151.675.006,86248,11
4223Oprema za održavanje i zaštitu113.911.999,73125.766.253,12110,41
4224Medicinska i laboratorijska oprema490.023.514,59521.143.454,76106,35
4225Instrumenti, uređaji i strojevi71.120.916,49105.813.218,45148,78
4226Sportska i glazbena oprema1.853.702,131.069.799,4157,71
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene52.732.482,3493.005.283,79176,37
4228Vojna oprema554.836.129,702.580.892.688,47465,16
423Prijevozna sredstva286.191.625,41460.770.655459.464.680427.448.156,36149,3693,03
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu91.687.965,59326.550.436,74356,15
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu193.486.159,82100.897.719,6252,15
4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu1.017.500,00
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti8.522.810,3921.914.54321.864.54314.749.489,76173,0667,46
4241Knjige7.974.905,797.647.275,4395,89
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)141.225,681.562.335,181.106,27
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti210.785,274.798.943,932.276,70
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti195.893,65740.935,22378,23
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado704.401,471.559.9001.500.650885.645,47125,7359,02
4251Višegodišnji nasadi257.047,97553.645,50215,39
4252Osnovno stado447.353,50331.999,9774,21
426Nematerijalna proizvedena imovina134.798.548,33289.902.116273.893.656194.331.001,91144,1670,95
4261Istraživanje rudnih bogatstava69.073,05
4262Ulaganja u računalne programe132.557.679,35184.652.352,45139,30
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela671.212,019.617.628,141.432,87
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina1.500.583,9261.021,324,07
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.374.000,733.796.8852.752.5002.676.916,85194,8397,25
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti1.374.000,733.796.8852.752.5002.676.916,85194,8397,25
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti1.374.000,732.676.916,85194,83
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine653.652.001,73565.048.391543.548.391511.000.986,5878,1894,01
441Rashodi za nabavu zaliha653.652.001,73565.048.391543.548.391511.000.986,5878,1894,01
4411Strateške zalihe653.652.001,73511.000.986,5878,18
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini573.168.041,28825.069.277810.096.339684.879.761,01119,4984,54
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima555.718.044,14668.711.251654.434.862545.516.448,8098,1683,36
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima555.718.044,14545.516.448,8098,16
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi9.992.464,2921.045.38021.005.38010.920.092,05109,2851,99
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi9.992.464,2910.920.092,05109,28
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima767.584,10126.837.778126.792.778124.210.554,9916.182,0197,96
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima767.584,10124.210.554,9916.182,01
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu6.689.948,758.474.8687.863.3194.232.665,1763,2753,83
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu6.689.948,754.232.665,1763,27

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI131.578.459.370,82153.618.977.334153.618.977.334154.063.614.154,47117,09100,29
1Opći prihodi i primici77.498.806.782,1088.466.099.23388.466.099.23390.148.900.714,33116,32101,90
11Opći prihodi i primici77.498.806.782,1088.466.099.23388.466.099.23390.148.900.714,33116,32101,90
2Doprinosi za obvezna osiguranja22.760.613.524,4524.806.549.75424.806.549.75425.249.664.361,42110,94101,79
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.748.953.892,5824.797.360.75224.797.360.75225.240.268.168,75110,95101,79
23Doprinosi za zapošljavanje11.659.631,879.189.0029.189.0029.396.192,6780,59102,25
3Vlastiti prihodi1.026.570.201,711.187.486.0791.187.486.0791.181.707.738,03115,1199,51
31Vlastiti prihodi1.026.570.201,711.187.486.0791.187.486.0791.181.707.738,03115,1199,51
4Prihodi za posebne namjene11.707.852.064,8414.341.302.34014.341.302.34014.920.707.021,69127,44104,04
41Prihodi od igara na sreću509.681.341,88558.549.570558.549.570541.154.151,50106,1796,89
42Prihodi od spomeničke rente25.496.154,9930.000.00030.000.00040.302.436,86158,07134,34
43Ostali prihodi za posebne namjene11.172.674.567,9713.752.752.77013.752.752.77014.339.250.433,33128,34104,26
5Pomoći18.193.028.826,8724.189.529.14624.189.529.14622.009.588.931,82120,9890,99
51Pomoći EU463.826.203,71788.864.995788.864.9951.042.267.058,47224,71132,12
52Ostale pomoći545.904.134,01630.836.657630.836.657664.605.399,79121,74105,35
53Inozemne darovnice8.658.355,189.434.7129.434.7127.547.367,5787,1780,00
55Refundacije iz pomoći EU2.564.257.834,993.049.984.6573.049.984.6572.847.188.400,35111,0393,35
56Fondovi EU14.380.548.588,3718.091.330.32918.091.330.32916.708.665.724,36116,1992,36
57Ostali programi EU229.833.710,611.309.013.2321.309.013.232585.520.724,36254,7644,73
58Instrumenti EU nove generacije310.064.564310.064.564153.794.256,9249,60
6Donacije225.746.499,25173.999.583173.999.583194.224.070,2586,04111,62
61Donacije222.441.755,91171.294.464171.294.464191.644.548,5286,15111,88
63Inozemne donacije3.304.743,342.705.1192.705.1192.579.521,7378,0695,36
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.165.841.471,60454.011.199454.011.199358.821.316,93216,3679,03
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.165.841.471,60454.011.199454.011.199358.821.316,93216,3679,03
RASHODI153.560.417.956,72173.333.745.605173.333.745.605169.030.402.368,58110,0797,52
1Opći prihodi i primici98.859.207.458,20107.355.187.514107.355.187.514105.770.517.449,36106,9998,52
11Opći prihodi i primici96.606.632.795,02104.664.338.037104.763.781.986103.422.732.117,47107,0698,72
12Sredstva učešća za pomoći2.127.185.606,612.590.849.4772.491.405.5282.327.777.427,77109,4393,43
13Sredstva učešća za zajmove2.000,00
15Proračunska pričuva125.387.056,57100.000.000100.000.00020.007.904,1215,9620,01
2Doprinosi za obvezna osiguranja22.748.953.892,5824.797.360.75224.797.360.75225.240.268.168,75110,95101,79
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.748.953.892,5824.797.360.75224.797.360.75225.240.268.168,75110,95101,79
3Vlastiti prihodi1.025.632.678,451.233.579.8201.233.579.8201.134.757.459,94110,6491,99
31Vlastiti prihodi1.025.632.678,451.233.579.8201.233.579.8201.134.757.459,94110,6491,99
4Prihodi za posebne namjene12.023.381.915,7714.622.899.15414.622.899.15414.435.421.128,43120,0698,72
41Prihodi od igara na sreću538.086.264,22624.555.385624.555.385568.226.741,00105,6090,98
42Prihodi od spomeničke rente11.879.448,7643.616.70643.616.70625.891.489,44217,9559,36
43Ostali prihodi za posebne namjene11.473.416.202,7913.954.727.06313.954.727.06313.841.302.897,99120,6499,19
5Pomoći18.317.794.591,2924.121.106.15324.121.106.15321.464.577.519,78117,1888,99
51Pomoći EU491.110.831,40708.188.949708.188.949478.418.733,4097,4267,56
52Ostale pomoći428.989.963,51781.210.702781.210.702590.047.781,30137,5475,53
53Inozemne darovnice3.091.208,5321.313.72121.313.72111.796.727,70381,6255,35
55Refundacije iz pomoći EU2.784.220.288,873.049.984.6573.049.984.6572.936.333.571,74105,4696,27
56Fondovi EU14.380.548.588,3717.941.330.32917.941.330.32916.708.665.724,36116,1993,13
57Ostali programi EU229.833.710,611.309.013.2311.309.013.231585.520.724,36254,7644,73
58Instrumenti EU nove generacije310.064.564310.064.564153.794.256,9249,60
6Donacije120.225.793,10210.093.469210.093.469159.083.362,21132,3275,72
61Donacije117.476.213,68207.360.823207.360.823156.877.476,64133,5475,65
63Inozemne donacije2.749.579,422.732.6462.732.6462.205.885,5780,2380,72
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.209.695.720,74513.939.076513.939.076274.289.206,97130,8053,37
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.209.695.720,74513.939.076513.939.076274.289.206,97130,8053,37
8Namjenski primici od zaduživanja255.525.906,59479.579.667479.579.667551.488.073,14215,82114,99
81Namjenski primici od zaduživanja252.522.702,62479.579.667479.579.667542.822.520,81214,96113,19
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije8.665.552,33
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja3.003.203,97

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNI RASHODI153.560.417.956,72173.333.745.605173.333.745.605169.030.402.368,58110,0797,52
01Opće javne usluge26.816.557.105,8229.171.580.69729.624.625.91829.153.274.110,02108,7198,41
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi7.701.070.598,098.385.226.3098.838.753.2008.525.612.650,59110,7196,46
013Opće usluge730.003.129,26842.188.547784.871.655742.633.653,71101,7394,62
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge1.008.532.714,191.343.349.4811.322.778.3511.219.849.445,51120,9592,22
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane289.022.910,53188.235.066211.017.814206.841.004,1471,5798,02
017Transakcije vezane za javni dug7.935.407.887,487.007.816.4546.989.274.9176.981.314.499,0287,9899,89
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina9.152.519.866,2711.404.764.84011.477.929.98111.477.022.857,05125,4099,99
02Obrana4.649.323.996,027.188.829.3507.206.229.3506.882.432.547,01148,0395,51
021Vojna obrana4.497.709.961,807.078.220.0067.099.198.8676.779.485.875,95150,7395,50
023Inozemna vojna pomoć151.614.034,22110.609.344107.030.483102.946.671,0667,9096,18
03Javni red i sigurnost9.310.145.036,9010.486.604.97610.506.841.53310.341.262.846,80111,0898,42
031Usluge policije5.409.246.418,006.008.845.2956.002.913.2975.932.502.711,50109,6798,83
032Usluge protupožarne zaštite358.319.450,80631.961.773669.547.774660.206.145,82184,2598,60
033Sudovi1.953.698.152,952.192.669.0852.192.431.0032.163.714.556,72110,7598,69
034Zatvori564.595.258,96578.318.140580.614.640587.347.580,30104,03101,16
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani1.024.285.756,191.074.810.6831.061.334.819997.491.852,4697,3893,98
04Ekonomski poslovi20.381.570.157,0222.350.616.58922.345.448.76320.899.734.089,93102,5493,53
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad1.682.438.543,951.770.928.0201.657.362.4251.506.220.470,2589,5390,88
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov8.123.247.974,478.119.792.0068.099.331.6657.964.200.856,5398,0498,33
043Gorivo i energija402.000.000,0014.850.00014.107.5006.089.718,031,5143,17
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo214.233.933,47668.303.715630.294.547376.543.207,29175,7659,74
045Promet6.687.275.021,557.768.157.9017.975.178.1607.293.705.493,00109,0791,46
046Komunikacije100.409.977,70119.918.791119.370.041108.387.190,55107,9490,80
047Ostale industrije183.942.570,06273.384.679250.686.745202.060.229,11109,8580,60
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi574.372.609,74711.576.075709.983.916679.884.426,64118,3795,76
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani2.413.649.526,082.903.705.4022.889.133.7642.762.642.498,53114,4695,62
05Zaštita okoliša1.328.063.667,341.949.123.2041.944.433.9961.842.220.698,49138,7194,74
053Smanjenje zagađivanja1.656.755,172.612.5392.612.5392.070.421,71124,9779,25
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika584.065.406,87800.451.276798.851.276628.954.686,76107,6978,73
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša7.271.694,298.484.8218.324.8218.086.996,74111,2197,14
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani735.069.811,011.137.574.5681.134.645.3601.203.108.593,28163,67106,03
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice3.186.252.796,145.553.289.7285.501.915.1195.132.333.399,34161,0893,28
061Razvoj stanovanja463.437.797,59635.494.395613.111.635523.723.220,67113,0185,42
062Razvoj zajednice1.493.773.707,192.032.384.2212.006.426.5211.894.978.421,86126,8694,45
063Opskrba vodom1.229.041.291,362.885.411.1122.882.376.9632.713.631.756,81220,7994,15
07Zdravstvo15.392.943.911,2122.446.540.31622.435.782.02022.474.825.982,53146,01100,17
072Službe za vanjske pacijente17.613.211,4218.548.56118.548.45217.722.272,41100,6295,55
073Bolničke službe9.902.659.718,5013.449.707.64413.632.870.01513.639.740.357,08137,74100,05
074Službe javnog zdravstva250.004.392,07745.931.788745.817.339899.506.100,26359,80120,61
075Istraživanje i razvoj zdravstva50.912.081,5560.325.93659.704.90257.389.973,17112,7296,12
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani5.171.754.507,678.172.026.3877.978.841.3127.860.467.279,61151,9998,52
08Rekreacija, kultura i religija2.473.376.810,933.156.458.3303.148.607.3452.638.867.500,92106,6983,81
081Službe rekreacije i sporta332.582.084,45391.715.681393.663.087372.090.151,21111,8894,52
082Službe kulture1.631.119.016,612.124.226.4752.119.805.8141.674.628.144,72102,6779,00
083Službe emitiranja i izdavanja110.787,5677.00067.90067.150,0060,6198,90
084Religijske i druge službe zajednice502.923.120,07625.820.174621.806.544579.746.256,59115,2893,24
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani6.641.802,2414.619.00013.264.00012.335.798,40185,7393,00
09Obrazovanje8.028.701.952,149.246.446.7429.164.060.8458.632.803.013,75107,5294,20
091Predškolsko i osnovno obrazovanje147.504.486,22133.501.213137.717.786136.462.587,6192,5199,09
092Srednjoškolsko obrazovanje288.319.951,63358.494.379345.626.071345.349.545,57119,7899,92
094Visoka naobrazba5.056.125.459,825.759.280.1665.731.416.9355.455.611.929,14107,9095,19
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju583.417.686,73392.543.497382.136.603345.343.014,0659,1990,37
096Dodatne usluge u obrazovanju109.776.823,18147.142.518132.321.980130.111.105,02118,5298,33
097Istraživanje i razvoj obrazovanja1.824.139.147,242.436.029.6792.417.739.1802.204.606.920,96120,8691,18
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane19.418.397,3219.455.29017.102.29015.317.911,3978,8889,57
10Socijalna zaštita61.993.482.523,2061.784.255.67361.455.800.71661.032.648.179,7998,4599,31
101Bolest i invaliditet11.153.886.654,1311.351.628.52911.333.049.03811.284.979.071,35101,1899,58
102Starost28.569.364.104,2329.824.098.74229.833.843.74229.815.429.915,83104,3699,94
103Slijednici5.252.384.481,475.312.300.0005.314.800.0005.312.883.279,18101,1599,96
104Obitelj i djeca3.807.097.995,174.160.705.3084.125.801.9604.092.641.901,74107,5099,20
105Nezaposlenost9.820.169.630,937.214.097.2876.996.977.4766.932.019.206,7570,5999,07
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima1.506.960.822,961.629.036.6971.615.135.9471.567.811.143,47104,0497,07
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite29.420.017,53
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane1.854.198.816,782.292.389.1102.236.192.5532.026.883.661,47109,3190,64

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE21.981.958.585,9019.714.768.27119.714.768.27114.966.788.214,1168,0975,92
Prijenos depozita iz prethodne godine7.188.287.547,3316.538.411.73316.538.411.73316.538.411.733,16230,07100,00
Prijenos depozita u narednu godinu14.966.454.824,7613.804.415.56813.804.415.56817.081.781.438,47114,13123,74
8Primici od financijske imovine i zaduživanja64.709.523.411,9644.729.163.71744.729.163.71739.788.786.207,7461,4988,95
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova3.721.892.769,971.126.476.7861.126.476.786881.945.729,8423,7078,29
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima133.737.601,79111.276.786111.276.786143.133.621,41107,03128,63
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu133.737.601,79143.133.621,41107,03
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru53.054.133,9263.000.00063.000.0001.552.788,722,932,46
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru53.054.133,921.552.788,722,93
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora744.630.629,20162.000.000162.000.000224.919.904,0430,21138,84
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora729.642.833,14186.946.665,5725,62
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima14.987.796,0637.973.238,47253,36
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti251.626.110,06790.200.000790.200.000435.987.815,67173,2755,17
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.589.762,0342.655.565,95929,36
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima1.258.801,17117.242.956,309.313,86
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima1.664.389,389.622.575,09578,14
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u12.599.432,65
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna244.113.157,48253.867.285,68104,00
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa2.538.844.295,0076.351.600,003,01
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni2.538.844.295,0076.351.600,003,01
82Primici od izdanih vrijednosnih papira46.071.510.379,9925.147.900.00025.147.900.00025.055.276.250,0254,3899,63
821Trezorski zapisi1.000.000.0001.000.000.000907.376.250,0290,737625
822Obveznice46.071.510.379,9924.147.900.00024.147.900.00024.147.900.000,0052,41100,00
8221Obveznice – tuzemne30.957.130.379,999.000.000.000,0029,07
8222Obveznice – inozemne15.114.380.000,0015.147.900.000,00100,22
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici68.838.212,96155.278.000155.278.00044.901.613,7965,2328,92
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.485.666,8448.058.00048.058.00016.007.014,0074,5033,31
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.485.666,8416.007.014,0074,50
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora533.753,935.220.0005.220.0004.939.419,19925,4194,62
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora106.464,6098.242,0792,28
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija427.289,334.841.177,121.133,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora46.818.792,19102.000.000102.000.00023.955.180,6051,1723,49
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora46.818.792,1923.955.180,6051,17
84Primici od zaduživanja14.847.282.049,0418.299.508.93118.299.508.93113.806.662.614,0992,9975,45
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada6.568.570.451,2110.386.581.34110.386.581.3418.328.399.596,06126,7980,18
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija226.068.146,193.338.197.663,411.476,63
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU6.342.502.305,024.990.201.932,6578,68
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru768.711.597,83357.927.590357.927.590428.745.737,4355,77119,79
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru716.587.481,37419.415.181,8558,53
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru52.124.116,469.330.555,5817,90
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,007.555.000.0007.555.000.0005.049.517.280,6067,2466,84
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,005.049.517.280,6067,24
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova34.949.397.548,6327.748.391.61127.748.391.61124.278.628.288,3269,4787,50
51Izdaci za dane zajmove6.268.428.578,154.989.071.3504.989.071.3502.115.240.155,1833,7442,40
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima92.810.914,80170.000.000170.000.000141.031.233,91151,9682,96
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu92.810.914,80141.031.233,91151,96
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1.538.000.000,0038.000.00038.000.00043.795.947,252,85115,25
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru1.538.000.000,0043.795.947,252,85
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru604.207.222,8860.000.00060.000.00060.000.000,009,93100,00
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru604.207.222,8860.000.000,009,93
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora1.687.372.746,941.133.947.3501.133.947.3501.067.906.671,3063,2994,18
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora1.401.953.235,78759.750.370,8754,19
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima285.419.511,16308.156.300,43107,97
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti2.132.137.693,53672.374.000672.374.000489.790.091,7222,9772,84
5172Dani zajmovi županijskim proračunima99.680.241,72117.700.000,00118,08
5173Dani zajmovi gradskim proračunima796.399.451,61284.901.934,7235,77
5174Dani zajmovi općinskim proračunima87.997.769,8087.188.157,0099,08
5174Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u1.077.577.955,760,00
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna70.482.274,640
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe163.900.000,002.914.750.0002.914.750.000312.716.211,00190,8010,73
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni163.900.000,00312.716.211,00190,80
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici615.413.652,81639.503.551639.503.551232.285.282,7837,7436,32
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru111.333.556,4451.100.00051.100.00051.049.173,9545,8599,90
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru25.000.000,0050.000.000,00200,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru86.333.556,441.049.173,951,22
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru350.000.000,00364.000.000364.000.00000
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru350.000.000,000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora138.410.422,57121.403.551121.403.55178.495.108,8356,7164,66
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija138.410.422,5778.495.108,8356,71
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora15.669.673,80103.000.000103.000.000102.741.000,00655,6799,75
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora15.669.673,80102.741.000,00655,67
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.440.799.223,418.335.176.7108.335.176.7108.146.462.850,38149,7397,74
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada758.897.989,77884.137.791884.137.791877.924.415,52115,6899,30
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija506.647.037,44577.314.784,78113,95
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU251.970.835,91286.542.073,10113,72
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU280.116,42279.383,1599,74
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU13.788.174,49
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.860.211.356,61680.551.677680.551.677675.336.667,6636,3099,23
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.860.211.356,61675.336.667,6636,30
543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru200.000,000
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru200.000,000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.821.489.877,036.770.487.2426.770.487.2426.593.201.767,20233,6897,38
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.821.489.877,036.487.326.120,13229,93
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija105.875.647,07
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire22.624.756.094,2613.784.640.00013.784.640.00013.784.639.999,9860,93100,00
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise3.231.030.394,260
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji3.231.030.394,260,00
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice19.393.725.700,0013.784.640.00013.784.640.00013.784.639.999,9871,08100,00
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji12.221.188.200,016.000.000.000,0049,10
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.172.537.499,997.784.639.999,98108,53

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKS
1234=3/2*100
NETO FINANCIRANJE21.981.958.585,9014.966.788.214,1168,09
       
Prijenos depozita iz prethodne godine7.188.287.547,3316.538.411.733,16230,07
Prijenos depozita u narednu godinu-14.966.454.824,76-17.081.781.438,47114,13
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA64.709.523.411,9639.788.786.207,7461,49
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita3.721.892.769,97881.945.729,8423,70
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima133.737.601,79143.133.621,41107,03
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu133.737.601,79143.133.621,41107,03
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru53.054.133,921.552.788,722,93
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni53.054.133,921.552.788,722,93
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora744.630.629,20224.919.904,0430,21
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora729.642.833,14186.946.665,5725,62
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima14.987.796,0637.973.238,47253,36
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti251.626.110,06435.987.815,67173,27
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.589.762,0342.655.565,95929,36
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni1.258.801,17117.242.956,309.313,86
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni1.664.389,389.622.575,09578,14
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u12.599.432,65
8176Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna244.113.157,48253.867.285,68104,00
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa2.538.844.295,0076.351.600,003,01
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni2.538.844.295,0076.351.600,003,01
82Primici od prodaje vrijednosnih papira46.071.510.379,9925.055.276.250,0254,38
821Trezorski zapisi (neto)0,00907.376.250,02
8211Trezorski zapisi – tuzemni0,00907.376.250,02
822Obveznice46.071.510.379,9924.147.900.000,0052,41
8221Obveznice – tuzemne30.957.130.379,999.000.000.000,0029,07
8222Obveznice – inozemne15.114.380.000,0015.147.900.000,00100,22
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici68.838.212,9644.901.613,7965,23
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.485.666,8416.007.014,0074,50
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.485.666,8416.007.014,0074,50
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS533.753,934.939.419,19925,41
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.106.464,6098.242,0792,28
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin.427.289,334.841.177,121.133,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora46.818.792,1923.955.180,6051,17
8341Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS46.818.792,1923.955.180,6051,17
84Primici od zaduživanja14.847.282.049,0413.806.662.614,0992,99
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada6.568.570.451,218.328.399.596,06126,79
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija226.068.146,193.338.197.663,411.476,63
Zajmovi Svjetske banke
841320135080052.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 8258017.000,000,000,00
84132013702506Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650116.080.475,460,000,00
84132014406505Zajam za projekt modernizacije i rekonstrukcije cestovnog sektora IBRD 8749012.120.997,002.633.407,0021,73
84132014510905Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 905700,0011.354.265,00
84132014610905
07625
Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 890022.161.786,8672.160.095,69325,61
84132014702506Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 905700,0030.714.166,00
84132014802506Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 913505.205.612,232.084.018.609,7240.034,07
84132014907605Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 91270,0014.991.620,00
Ukupno Svjetska banka155.585.871,552.215.872.163,411.424,21
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041307705Projekt zaštite od poplava CEB 184570.482.274,640,000,00
84132041402506Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 20560,001.122.325.500,00
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe70.482.274,641.122.325.500,001.592,35
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU6.342.502.305,024.990.201.932,65
Zajam Europske komisije
84142000102506Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 34581.286.485.200,000,000,00
84142000202506Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 34112.572.970.400,000,000,00
84142000302506Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 37030,003.869.319.000,00
Ukupno Europska komisija3.859.455.600,003.869.319.000,00100,26
Zajmovi Europske investicijske banke
84142020802506Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118678.792.600,000,000,00
Ukupno Europska investicijska banka678.792.600,000,000,00
Financijski instrumenti
84142056307605Financijski instrumenti, izvor 563153.900.000,004.716.211,003,06
84142056307775Financijski instrumenti, izvor 5631.467.511.740,57936.879.854,5563,84
84142056507775
06005
Financijski instrumenti, izvor 565144.842.364,45135.490.919,8593,54
84142156307705Financijski instrumenti, izvor 56338.000.000,0043.795.947,25115,25
Ukupno Financijski instrumenti1.804.254.105,021.120.882.932,6562,12
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru768.711.597,83428.745.737,4355,77
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)716.587.481,37419.415.181,8558,53
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru52.124.116,469.330.555,5817,90
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,005.049.517.280,6067,24
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)7.510.000.000,005.049.517.280,6067,24
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA34.949.397.548,6324.278.628.288,3269,47
51Izdaci za dane zajmove i depozite6.268.428.578,152.115.240.155,1833,74
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima92.810.914,80141.031.233,91151,96
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu92.810.914,80141.031.233,91151,96
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata47.878.586,0841.019.438,6185,67
07620Društveno poticana stanogradnja44.932.328,72100.011.795,30222,58
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1.538.000.000,0043.795.947,252,85
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru1.538.000.000,0043.795.947,252,85
02506Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a1.500.000.000,000,000,00
07705Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.38.000.000,0043.795.947,25115,25
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru654.207.222,8860.000.000,009,17
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru654.207.222,8860.000.000,009,17
02506Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni50.000.000,000,000,00
02506Jamstvena pričuva204.207.222,880,000,00
02506Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru250.000.000,000,000,00
06505Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru150.000.000,000,000,00
07605Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru0,0060.000.000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora1.687.372.746,941.067.906.671,3063,29
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora1.401.953.235,78759.750.370,8754,19
04990Jamstvo za malo gospodarstvo29.861.779,730,000,00
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.1.293.730.056,12638.234.511,4249,33
07775Program ruralnog razvoja9.243.752,874.752.865,2151,42
06005Mjere ruralnog razvoja69.117.647,0665.000.000,0094,04
06505Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj0,0051.762.994,24
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima285.419.511,16308.156.300,43107,97
07775Jamstvo za malo gospodarstvo23.147,430,000,00
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.193.354.981,97218.508.083,63113,01
07775Program ruralnog razvoja92.041.381,7689.648.216,8097,40
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti2.132.137.693,53489.790.091,7222,97
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni82.802.766,720,000,00
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni16.877.475,00117.700.000,00697,38
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni665.457.232,540,000,00
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni130.942.219,07284.901.934,72217,58
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni41.097.769,8059.688.157,00145,23
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni46.900.000,0027.500.000,0058,64
517502506Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni1.077.577.955,760,000,00
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna70.482.274,640,000,00
07705CEB-obrana od poplave70.482.274,640,000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe163.900.000,00312.716.211,00190,80
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni163.900.000,00312.716.211,00190,80
04990OP konkurentnost i kohezija – financijski instrumenti 2014. – 2020.0,00300.000.000,00
07605Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni153.900.000,004.716.211,003,06
08006Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola10.000.000,008.000.000,0080,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici615.413.652,81232.285.282,7837,74
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru111.333.556,4451.049.173,9545,85
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru25.000.000,0050.000.000,00200,00
02506Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva25.000.000,0050.000.000,00200,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru86.333.556,441.049.173,951,22
07705Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju36.608.836,441.049.173,952,87
08620Mirovinsko osiguravajuće društvo49.724.720,000,000,00
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru350.000.000,000,000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru350.000.000,000,000,00
02506Dokapitalizacija institucija350.000.000,000,000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora138.410.422,5778.495.108,8356,71
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija138.410.422,5778.495.108,8356,71
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama136.927.218,5276.794.813,0956,08
07775Regionalni inovacijski fond – ENIF1.483.204,051.700.295,74114,64
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra15.669.673,80102.741.000,00655,67
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora15.669.673,80102.741.000,00655,67
02506Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava15.669.673,80102.721.000,00655,54
08006Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu0,0020.000,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.440.799.223,418.146.462.850,38149,73
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU758.897.989,77877.924.415,52115,68
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija506.647.037,44577.314.784,78113,95
54132000051298Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče0,0052.328.099,94
54132000051302Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka0,0032.354.932,59
54132000051327Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split0,0015.267.540,61
54132000051335Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik0,005.443.143,88
54132330902506Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture4.945.226,014.790.890,0096,88
54132331302506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR11.500.993,330,000,00
54132331402506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR25.868.978,410,000,00
54132331502506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR11.679.711,510,000,00
54132331702506Otplata glavnice IBRD 7360019.852.761,950,000,00
54132331802506Otplata glavnice CEB 14563.795.019,523.716.091,5297,92
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima17.676.643,2414.259.852,4280,67
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode65.541.433,8865.097.886,7099,32
54132332102506Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol17.168.955,0116.976.342,4898,88
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 275.892.900,0075.379.300,0099,32
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave8.873.121,598.838.006,2199,60
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći5.173.149,365.138.140,4399,32
54132332502506Otplata glavnice IBRD 7640047.108.897,0646.790.090,8399,32
54132332602506Otplata glavnice IBRD 808608.230.352,778.173.928,6999,31
54132332702506Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 200010.590.129,9110.517.528,1299,31
54132333102506Otplata glavnice IBRD 8258028.121.164,1927.219.786,6696,79
54132333202506Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture71.592.436,3871.961.405,26100,52
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova24.827.453,4424.534.942,8298,82
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga27.632.291,4631.689.374,42114,68
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava20.575.418,4231.345.775,40152,35
54132333902506Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora0,0019.932.833,53
54132334002506Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije0,005.558.892,27
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU251.970.835,91286.542.073,10113,72
54142000002506Otplata glavnice EIB 512710,0028.326.762,51
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105126.281.403,2413.225.057,8450,32
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture24.953.617,7924.094.380,7996,56
54142000302506Otplata glavnice EIB 2288153.919.012,2651.764.051,3296,00
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA75.726.392,2675.164.396,1999,26
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima3.534.017,623.564.572,62100,86
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast67.556.392,7467.864.631,83100,46
54142000702506Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020.0,0022.538.220,00
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU280.116,42279.383,1599,74
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU0,0013.788.174,49
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.860.211.356,61675.336.667,6636,30
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.860.211.356,61675.336.667,6636,30
54222000005540Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli1.000.000,002.000.000,00200,00
54222000008008Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda33.396,9144.335,87132,75
54222000026379KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja4.666.667,0021.057.585,40451,23
54222001502506Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR64.875.514,120,000,00
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK84.000.000,00290.000.000,00345,24
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode7.000.000,007.000.000,00100,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK50.000.000,00187.500.000,00375,00
54222002602506Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz28.635.778,5847.734.746,39166,70
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK120.000.000,00120.000.000,00100,00
54222003102506Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK1.500.000.000,000,000,00
543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru200.000,000,000,00
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru200.000,000,000,00
08006Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV200.000,000,000,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.821.489.877,036.593.201.767,20233,68
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.821.489.877,036.487.326.120,13229,93
54432000002705Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija68.962.411,8768.866.967,4899,86
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu436.142,18499.898,86114,62
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci1.567.512,791.566.047,9399,91
54432000008006Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda900.000,00900.000,00100,00
54432000026354Administracija i upravljanje iz EV prihoda7.741.987,9824.453.476,43315,86
54432000051263Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a – Lučka uprava Slavonski Brod0,003.710.000,00
54432000051298Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče0,001.510.660,00
54432000051327Otplata zajmova Lučka uprava Split0,006.000.000,00
54432000038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit0,00619.756,83
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit34.198.651,7235.663.769,66104,28
54432001038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit2.760.034,00675.159,2424,46
54432001602506Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ1.078.014.795,250,000,00
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK200.000.000,001.200.000.000,00600,00
54432001802506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR376.572.000,000,000,00
54432002002506Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR0,002.226.093.800,00
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-2373.870.320,0073.870.320,00100,00
54432002802506Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA0,00798.001.064,00
54432003002506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz35.347.190,3235.540.815,42100,55
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura210.800.718,97172.443.794,1681,80
54432004002506Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK150.000.000,00150.000.000,00100,00
54432004102506Otplata glavnice ERSTE 500 mln EUR0,00500.000.000,00
54432004202506Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR225.943.200,00225.943.200,00100,00
54432004602506Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK200.000.000,00400.000.000,00200,00
54432004902506Otplata glavnice OTP 700 mln HRK0,00233.333.333,33
54432005102506Otplata glavnice ZABA 2mld HRK0,00200.000.000,00
54432009902506Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti52.364.647,8447.890.578,0791,46
54432009902506Sveučilište u Splitu37.692.307,7237.692.307,72100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci24.725.994,952.434.188,149,84
54432009902506Sveučilište u Zagrebu31.195.773,1431.195.773,14100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku7.867.470,007.867.470,00100,00
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb528.718,30553.739,72104,73
5446Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija0,00105.875.647,07
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire22.624.756.094,2613.784.639.999,9860,93
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise3.231.030.394,260,000,00
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji3.231.030.394,260,000,00
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice19.393.725.700,0013.784.639.999,9871,08
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji12.221.188.200,016.000.000.000,0049,10
55212121502506Otplata glavnice 13 D-205.000.000.000,000,000,00
55212121602506Otplata glavnice 14 D-217.221.188.200,010,000,00
55212121702506Otplata glavnice 22 D-210,006.000.000.000,00
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.172.537.499,997.784.639.999,98108,53
55222051202506Euro-USD obveznice II7.172.537.499,990,000,00
55222051302506Euro-USD obveznice III0,007.784.639.999,98

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2020.
IZVORNI
PLAN
2021.
TEKUĆI
PLAN
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI64.709.523.411,9644.729.163.71744.729.163.71739.788.786.207,7461,4988,95
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI62.276.347.940,8641.260.385.90041.260.385.90037.851.895.421,7060,7891,74
11Opći prihodi i primici62.276.347.940,8641.260.385.90041.260.385.90037.851.895.421,7060,7891,74
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE181.539.373,5250.150.00050.150.000111.430.271,3561,38222,19
43Ostali prihodi za posebne namjene181.539.373,5250.150.00050.150.000111.430.271,3561,38222,19
5POMOĆI1.804.254.105,021.038.500.0001.038.500.0001.120.882.932,6562,12107,93
56Fondovi EU1.804.254.105,021.038.500.0001.038.500.0001.120.882.932,6562,12107,93
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA447.381.992,562.380.127.8172.380.127.817704.577.582,04157,4929,60
81Namjenski primici od zaduživanja376.882.717,922.380.127.8172.380.127.817704.577.582,04186,9529,60
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije70.482.274,64
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja17.000,00
IZDACI34.949.397.548,6327.748.391.61127.748.391.61124.278.628.288,3269,4787,50
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI32.804.195.953,4626.130.422.56326.130.422.56322.741.986.141,9569,3387,03
11Opći prihodi i primici32.777.152.332,1726.098.972.56326.098.972.56322.716.375.684,0569,3187,04
12Sredstva učešća za pomoći27.043.621,2931.450.00031.450.00025.610.457,9094,7081,43
3VLASTITI PRIHODI11.700.279,3736.377.73836.377.73827.513.033,62235,1575,63
31Vlastiti prihodi11.700.279,3736.377.73836.377.73827.513.033,62235,1575,63
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE203.966.655,99233.488.210233.488.210250.724.087,23122,92107,38
43Ostali prihodi za posebne namjene203.966.655,99233.488.210233.488.210250.724.087,23122,92107,38
5POMOĆI1.805.154.105,021.189.400.1001.189.400.1001.121.782.932,6562,1494,32
52Ostale pomoći900.000,00900.100900.100900.000,00100,0099,99
56Fondovi EU1.804.254.105,021.188.500.0001.188.500.0001.120.882.932,6562,1294,31
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA4.052.379,015.000.0005.000.00010.995.695,72271,34219,91
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.4.052.379,015.000.0005.000.00010.995.695,72271,34219,91
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA120.328.175,78153.703.000153.703.000125.626.397,15104,4081,73
81Namjenski primici od zaduživanja49.845.901,14153.703.000153.703.000125.626.397,15252,0381,73
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije70.482.274,64

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2021.
TEKUĆI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
2021.
INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR144.505.950136.426.000133.491.080,5897,85
01005Hrvatski sabor144.505.950136.426.000133.491.080,5897,85
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU434.100246.30029.031,0011,79
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku434.100246.30029.031,0011,79
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.00054.612,5054,61
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.00054.612,5054,61
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.285.02235.458.02233.010.563,1193,10
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske36.285.02235.458.02233.010.563,1193,10
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA14.501.73113.866.66213.854.112,6699,91
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja14.501.73113.866.66213.854.112,6699,91
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE547.028.338555.384.008505.117.800,1390,95
02005Vlada Republike Hrvatske26.517.52519.166.52517.882.068,7393,30
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.093.75010.834.7509.964.503,2491,97
02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske1.181.0701.046.8701.001.036,0595,62
02010Ured za udruge210.400.382206.332.652164.293.592,5479,63
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.815.1459.599.1459.437.803,1098,32
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine50.190.33049.471.83049.428.056,6799,91
02030Ured za zakonodavstvo5.765.5255.494.0255.385.985,5098,03
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske41.442.66839.194.66837.652.351,5996,06
02042Ured za protokol1.963.3051.918.3051.776.921,3892,63
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.025.5851.872.0851.831.180,0897,82
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova20.284.42520.248.42518.749.537,3692,60
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina140.018.243164.077.843161.702.960,1298,55
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama24.667.28524.665.28524.642.946,0599,91
02092Ured za ravnopravnost spolova1.663.1001.461.6001.368.857,7293,65
025MINISTARSTVO FINANCIJA42.910.677.84943.363.694.83539.674.402.822,9191,49
02505Ministarstvo financija206.983.212187.292.907166.142.404,4388,71
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države41.021.464.62941.524.480.17737.888.047.927,9691,24
02510Carinska uprava653.439.129632.173.129619.410.592,3197,98
02515Porezna uprava1.004.883.009996.953.009980.009.140,9598,30
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije23.407.87022.295.61320.405.040,3091,52
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000387.716,9677,54
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA411.597.081407.547.081402.474.417,9398,76
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA411.597.081407.547.081402.474.417,9398,76
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU7.127.6005.676.9955.601.357,0998,67
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu7.127.6005.676.9955.601.357,0998,67
030MINISTARSTVO OBRANE7.188.829.3507.206.229.3506.882.432.547,0195,51
03005Ministarstvo obrane7.188.829.3507.206.229.3506.882.432.547,0195,51
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE81.226.32680.171.22678.652.579,4398,11
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske72.530.18771.642.78771.100.593,7399,24
03210Hrvatska matica iseljenika8.696.1398.528.4397.551.985,7088,55
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE299.850.652293.737.867210.637.209,3471,71
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje299.850.652293.737.867210.637.209,3471,71
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA306.938.114302.096.114101.118.958,4533,47
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva306.938.114302.096.114101.118.958,4533,47
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE2.027.350.9342.025.319.5511.963.853.710,2296,97
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade2.027.350.9342.025.319.5511.963.853.710,2296,97
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA406.371.164402.271.164398.769.999,2899,13
03905Hrvatska vatrogasna zajednica406.371.164402.271.164398.769.999,2899,13
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA6.654.812.0156.685.601.0206.555.156.302,4098,05
04005Ministarstvo unutarnjih poslova6.654.812.0156.685.601.0206.555.156.302,4098,05
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.268.235.7431.245.661.4931.203.953.396,1496,65
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.242.223.2431.221.158.9931.181.204.690,8596,73
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«18.167.50016.947.50016.366.633,0096,57
04115Dom hrvatskih veterana7.845.0007.555.0006.382.072,2984,47
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA790.852.492771.295.530731.535.689,3194,85
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova790.852.492771.295.530731.535.689,3194,85
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA6.475.5206.475.5205.928.736,5591,56
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa6.475.5206.475.5205.928.736,5591,56
055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA1.786.738.6561.785.569.9961.364.001.222,1176,39
05505Ministarstvo kulture i medija1.043.203.5041.043.350.026725.570.953,4969,54
05535Arhivi122.718.157121.818.15798.486.569,6980,85
05540Muzeji i galerije198.176.997198.576.997161.988.285,1681,57
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture422.639.998421.824.816377.955.413,7789,60
01046Ansambl Lado15.510.31115.510.31115.335.233,8398,87
22339Hrvatski restauratorski zavod106.134.515106.634.51586.844.799,2881,44
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.418.6683.418.6683.350.653,0698,01
25878Hrvatsko narodno kazalište111.956.879110.641.69799.741.646,9890,15
44926Hrvatski audiovizualni centar111.774.625111.774.625108.803.922,3097,34
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju18.494.00618.494.0069.756.109,6352,75
49075Agencija za elektroničke medije55.350.99455.350.99454.123.048,6997,78
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE8.122.231.8988.103.196.0097.978.810.985,2098,46
06005Ministarstvo poljoprivrede7.766.316.8097.757.127.5337.654.338.143,5598,67
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju225.984.062216.945.742205.449.411,1094,70
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu116.277.907116.335.457107.105.812,4692,07
06055Državna ergela Đakovo i Lipik13.653.12012.787.27711.917.618,0993,20
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.821.733.8061.798.212.9071.731.569.495,6696,29
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije1.651.515.1061.635.421.3111.568.911.893,0695,93
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.70067.318.59667.105.695,2799,68
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije96.213.00095.473.00095.551.907,33100,08
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE8.500.775.6768.701.820.2507.963.787.110,3291,52
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture7.066.176.1877.237.104.8116.684.948.039,3592,37
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet332.713.600365.458.900364.608.327,2099,77
06551Agencije u prometu i infrastrukturi79.571.50079.438.40074.831.998,9094,20
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa5.646.5005.513.4004.834.665,4787,69
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.689.0003.689.0003.201.948,9886,80
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo70.236.00070.236.00066.795.384,4595,10
06560Hrvatski hidrografski institut25.482.75025.202.50019.203.455,2276,20
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti103.423.159103.423.15984.562.745,8381,76
06570Državne lučke uprave893.408.480891.192.480735.632.543,8282,54
51255Javna ustanova Lučka uprava Sisak13.065.50012.735.50011.766.777,0992,39
51263Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod70.398.00068.502.50037.808.744,2255,19
51271Lučka uprava Zadar207.406.800208.306.800191.646.621,2892,00
51280Javna ustanova Lučka uprava Vukovar8.030.8847.955.8845.353.329,4967,29
51298Lučka uprava Ploče87.744.30187.744.30180.529.006,3091,78
51302Lučka uprava Rijeka349.105.399348.819.899293.843.096,6184,24
51319Javna ustanova Lučka uprava Osijek18.654.70018.654.7007.273.585,2538,99
51327Lučka uprava Split92.998.89692.793.89678.312.647,5584,39
51335Lučka uprava Šibenik20.987.00020.662.00015.203.668,8673,58
51343Lučka uprava Dubrovnik25.017.00025.017.00013.895.067,1755,54
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE1.541.144.1861.459.153.2801.282.434.183,0887,89
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine664.063.221636.821.176556.724.096,3187,42
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama418.979.000404.369.000373.295.701,5592,32
07625Državna geodetska uprava361.437.634329.458.773290.858.225,1388,28
07635Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije96.664.33188.504.33161.556.160,0969,55
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA9.330.519.1649.268.720.0838.728.685.114,4894,17
07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja5.875.913.5015.862.101.4025.683.453.166,6096,95
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode702.739.471702.739.471556.864.197,9979,24
07720Državni hidrometeorološki zavod253.312.344250.806.701194.217.043,8177,44
07745Agencija za ugljikovodike568.100.000566.790.341563.453.502,2099,41
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA33.468.00033.468.00028.499.683,8285,16
07755Ravnateljstvo za robne zalihe347.139.578320.715.126274.776.593,1685,68
07760Državni zavod za mjeriteljstvo17.087.21816.583.62016.063.443,9096,86
07765Hrvatski zavod za norme10.624.33910.337.3529.916.469,7795,93
07770Hrvatska akreditacijska agencija8.815.0008.603.2858.296.766,6196,44
07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO1.513.319.7131.496.574.7851.393.144.246,6293,09
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA20.293.039.62120.255.354.72919.606.474.987,8296,80
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja12.495.078.07312.510.432.20012.428.530.566,7999,35
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.524.596.8275.500.192.8835.236.646.145,2495,21
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj1.018.150.4641.009.847.370922.201.512,3491,32
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo22.259.88720.930.33619.521.776,7393,27
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju1.232.954.3701.213.951.940999.574.986,7282,34
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica106.101.406106.503.31099.205.528,2493,15
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet459.000.776452.400.801435.928.251,9996,36
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža25.189.00024.501.12724.100.945,7998,37
23665Sveučilišni računski centar SRCE124.885.661120.447.226102.424.668,3785,04
23962Agencija za odgoj i obrazovanje33.467.34631.442.14630.139.370,8695,86
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje25.497.31324.836.62621.402.511,9886,17
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja44.466.69342.685.24736.198.733,5084,80
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije353.858.994352.268.342201.908.670,8757,32
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih60.487.18158.867.11548.266.305,1281,99
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE59.100.222.18658.780.205.70558.514.893.185,3399,55
08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike1.896.935.7461.872.305.3681.877.467.805,52100,28
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje45.403.544.60045.382.812.60045.304.308.505,9399,83
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje7.466.544.7877.244.899.7877.175.260.030,8799,04
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom223.011.000215.403.164197.008.662,1691,46
08645Središnji registar osiguranika80.884.25078.939.37964.589.788,5681,82
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina39.747.30016.881.30016.758.228,6899,27
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju21.490.75521.113.35913.403.263,8163,48
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek7.991.3257.613.9294.170.759,0454,78
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb5.800.0005.800.0004.936.689,5885,12
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka3.847.0003.847.0002.544.799,0866,15
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split3.852.4303.852.4301.751.016,1145,45
08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.968.063.7483.947.850.7483.866.096.899,8097,93
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA653.100.360632.349.832563.363.900,3589,09
09005Ministarstvo turizma i sporta653.100.360632.349.832563.363.900,3589,09
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA22.503.026.61822.492.268.32222.522.185.700,15100,13
09605Ministarstvo zdravstva9.347.969.4258.643.651.7548.556.439.961,9398,99
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države12.087.278.76112.781.641.15912.788.849.355,78100,06
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.717.430.4341.779.740.7761.833.906.829,49103,04
26387Klinička bolnica Merkur587.521.453629.925.811583.217.945,2692,59
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.918.863.5572.037.434.7891.945.722.065,0595,50
26400Klinički bolnički centar Osijek1.256.894.8691.326.917.9981.342.475.014,04101,17
26418Klinički bolnički centar Split1.602.427.4101.737.037.7671.795.250.379,19103,35
26426Klinika za ortopediju Lovran64.150.62064.150.62064.205.042,67100,08
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević439.859.714467.431.013453.049.301,4096,92
26571Klinička bolnica Dubrava839.146.645869.616.387812.322.100,2093,41
38028Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar180.340.296188.739.548198.019.850,43104,92
38069Klinički bolnički centar Zagreb3.248.740.9343.433.641.5153.531.556.768,09102,85
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb231.902.829247.004.935229.124.059,9692,76
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva1.067.778.4321.066.975.4091.176.896.382,44110,30
23616Imunološki zavod45.272.25344.920.48843.851.488,4297,62
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo750.466.965750.352.516899.526.100,26119,88
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu238.196.970238.143.970201.907.241,2684,78
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske19.168.56119.147.52118.245.317,7595,29
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu14.673.68314.410.91413.366.234,7592,75
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI96.880.88694.620.68175.322.383,1379,60
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti96.880.88694.620.68175.322.383,1379,60
109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE3.359.808.1253.358.160.2073.328.576.369,5699,12
10905Ministarstvo pravosuđa i uprave941.730.508934.947.575905.350.534,6496,83
10910Pravosudna akademija11.073.30010.627.0627.718.000,7472,63
10915Zatvori i kaznionice576.051.040578.351.040585.110.816,07101,17
10920Vrhovni sud Republike Hrvatske33.783.20033.317.61533.251.719,7299,80
10925Visoki trgovački sud Republike Hrvatske22.852.70022.444.13422.348.441,6199,57
10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske18.569.84018.145.11618.124.918,1199,89
10935Upravni sudovi26.043.67025.709.52025.675.669,2599,87
10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske63.519.91565.790.61565.567.264,6899,66
10945Državnoodvjetničko vijeće1.516.4001.491.1301.468.997,5498,52
10950Državno sudbeno vijeće2.249.0002.178.8862.158.622,9499,07
10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske15.676.80015.616.70515.614.880,4599,99
10960Visoki kazneni sud Republike Hrvatske7.251.8867.146.8517.089.604,5699,20
10965Županijski sudovi273.895.040276.308.540275.931.519,4699,86
10970Trgovački sudovi95.053.20094.514.20094.057.969,9899,52
10975Županijska državna odvjetništva105.492.000105.640.500105.527.699,9399,89
10980Općinski sudovi910.689.900911.707.500910.954.893,1899,92
10985Općinska državna odvjetništva220.162.077220.547.877220.391.634,7999,93
10990Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta27.471.60027.280.60027.249.059,5299,88
10995Državna škola za javnu upravu6.726.0496.394.7414.984.122,3977,94
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA14.251.98614.013.95413.637.878,7797,32
12005Ured pučkog pravobranitelja14.251.98614.013.95413.637.878,7797,32
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU5.688.2585.469.6895.466.814,0599,95
12105Pravobranitelj za djecu5.688.2585.469.6895.466.814,0599,95
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA4.153.0773.766.7773.736.310,9199,19
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova4.153.0773.766.7773.736.310,9199,19
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM5.559.5865.285.0485.015.490,2394,90
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom5.559.5865.285.0485.015.490,2394,90
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU210.111.416164.468.383156.489.174,8395,15
16005Državni zavod za statistiku210.111.416164.468.383156.489.174,8395,15
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU90.560.92185.463.67973.743.079,5686,29
18505Državni ured za reviziju90.560.92185.463.67973.743.079,5686,29
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.930.39810.722.30810.643.477,4299,26
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.930.39810.722.30810.643.477,4299,26
225DRŽAVNI INSPEKTORAT387.422.154387.347.554343.332.140,4088,64
22505Državni inspektorat387.422.154387.347.554343.332.140,4088,64
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST27.216.00026.966.00026.758.823,2299,23
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost27.216.00026.966.00026.758.823,2299,23
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.361.00026.767.50026.762.877,0499,98
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija27.361.00026.767.50026.762.877,0499,98
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.981.69414.881.76914.778.155,7699,30
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava14.981.69414.881.76914.778.155,7699,30
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA9.731.3089.595.3629.609.856,38100,15
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka9.731.3089.595.3629.609.856,38100,15
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE4.995.9844.910.4844.858.508,2598,94
25805Povjerenik za informiranje4.995.9844.910.4844.858.508,2598,94
Ukupno201.082.137.216201.082.137.216193.309.030.656,9096,13

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 
KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2021.
TEKUĆI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
2021.
INDEKS
 
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR144.505.950136.426.000133.491.080,5897,85
01005Hrvatski sabor144.505.950136.426.000133.491.080,5897,85
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici144.304.930136.224.980133.390.979,0797,92
31Vlastiti prihodi201.020201.020100.101,5149,80
po programima
21POLITIČKI SUSTAV144.505.950136.426.000133.491.080,5897,85
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI144.505.950136.426.000133.491.080,5897,85
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE141.506.930134.026.980131.382.010,1898,03
11Opći prihodi i primici141.488.930134.008.980131.382.010,1898,04
311Plaće (Bruto)90.271.00088.871.00088.624.595,0699,72
3111Plaće za redovan rad86.731.213,60
3113Plaće za prekovremeni rad1.893.381,46
312Ostali rashodi za zaposlene1.498.9301.498.9301.447.709,0396,58
3121Ostali rashodi za zaposlene1.447.709,03
313Doprinosi na plaće14.830.00014.630.00014.554.403,7999,48
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.554.403,79
321Naknade troškova zaposlenima6.768.0006.618.0006.256.499,1794,54
3211Službena putovanja4.212.463,99
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.011.892,68
3213Stručno usavršavanje zaposlenika32.142,50
322Rashodi za materijal i energiju3.270.0003.670.0003.472.285,7194,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi370.895,98
3223Energija2.647.948,65
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje202.664,52
3225Sitni inventar i autogume51.492,13
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća199.284,43
323Rashodi za usluge15.154.7509.849.7508.920.616,8590,57
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza266.272,45
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.032.794,78
3233Usluge promidžbe i informiranja663.064,35
3234Komunalne usluge562.210,03
3235Zakupnine i najamnine2.979.914,50
3236Zdravstvene i veterinarske usluge547.647,75
3237Intelektualne i osobne usluge707.061,86
3238Računalne usluge984.767,55
3239Ostale usluge176.883,58
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa590.000520.000439.279,5384,48
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa439.279,53
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.287.0007.067.0006.674.931,5894,45
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.502.274,02
3292Premije osiguranja119.933,33
3293Reprezentacija229.905,03
3294Članarine i norme628.834,96
3295Pristojbe i naknade5.175,01
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja188.809,23
343Ostali financijski rashodi41.50041.5004.217,6210,16
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3.827,26
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule91,01
3433Zatezne kamate299,35
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna393.750367.500367.500,00100,00
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna367.500,00
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.00061.30061.300,00100,00
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu61.300,00
383Kazne, penali i naknade štete100.000100.000
422Postrojenja i oprema1.099.000679.000533.166,3678,52
4221Uredska oprema i namještaj302.418,90
4222Komunikacijska oprema203.154,21
4223Oprema za održavanje i zaštitu25.999,15
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.594,10
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti85.00035.00025.505,4872,87
     
4241Knjige25.505,48
31Vlastiti prihodi18.00018.000
323Rashodi za usluge18.00018.000
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000360.000,00100,00
     
11Opći prihodi i primici360.000360.000360.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000360.000,00100,00
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000,00
     
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA460.000460.000460.000,00100,00
     
11Opći prihodi i primici460.000460.000460.000,00100,00
381Tekuće donacije460.000460.000460.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu460.000,00
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH321.000321.000320.962,0999,99
     
11Opći prihodi i primici321.000321.000320.962,0999,99
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna21.00021.00020.962,0999,82
     
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna20.962,09
     
381Tekuće donacije300.000300.000300.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu300.000,00
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA100.000
     
11Opći prihodi i primici100.000
381Tekuće donacije100.000
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«183.020183.020100.101,5154,69
     
     
31Vlastiti prihodi183.020183.020100.101,5154,69
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000470,033,13
3211Službena putovanja470,03
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.0009.905,0066,03
3225Sitni inventar i autogume9.905,00
323Rashodi za usluge21.50021.5008.112,5037,73
3235Zakupnine i najamnine4.962,50
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.150,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.0009.381,0946,91
3293Reprezentacija9.381,09
343Ostali financijski rashodi520520
412Nematerijalna imovina1.0001.000
422Postrojenja i oprema110.000110.00072.232,8965,67
4221Uredska oprema i namještaj53.832,50
4222Komunikacijska oprema18.400,39
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.575.0001.075.000868.006,8080,74
11Opći prihodi i primici1.575.0001.075.000868.006,8080,74
412Nematerijalna imovina500.000500.000477.546,9195,51
4123Licence477.546,91
422Postrojenja i oprema875.000575.000390.459,8967,91
4221Uredska oprema i namještaj390.459,89
426Nematerijalna proizvedena imovina200.000
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU434.100246.30029.031,0011,79
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku434.100246.30029.031,0011,79
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici434.100246.30029.031,0011,79
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV434.100246.30029.031,0011,79
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE434.100246.30029.031,0011,79
     
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE388.100200.3006.052,003,02
11Opći prihodi i primici388.100200.3006.052,003,02
311Plaće (Bruto)124.000
312Ostali rashodi za zaposlene24.800
313Doprinosi na plaće28.000
321Naknade troškova zaposlenima19.50019.5001.228,006,30
3211Službena putovanja1.228,00
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.000625,004,17
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi625,00
323Rashodi za usluge100.100100.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.00024.000
343Ostali financijski rashodi700700
422Postrojenja i oprema21.00021.0004.199,0020,00
4222Komunikacijska oprema4.199,00
K926002INFORMATIZACIJA46.00046.00022.979,0049,95
11Opći prihodi i primici46.00046.00022.979,0049,95
412Nematerijalna imovina6.0006.000
422Postrojenja i oprema30.00030.00022.979,0076,60
4221Uredska oprema i namještaj22.979,00
426Nematerijalna proizvedena imovina10.00010.000
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
     
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
po programima
21POLITIČKI SUSTAV22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA22.771.21222.050.89220.757.296,0594,13
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE9.119.0928.715.0927.705.618,0288,42
11Opći prihodi i primici9.119.0928.715.0927.705.618,0288,42
311Plaće (Bruto)5.469.5335.279.5334.828.054,4591,45
3111Plaće za redovan rad4.673.150,90
3113Plaće za prekovremeni rad154.903,55
312Ostali rashodi za zaposlene105.000105.00095.331,3290,79
3121Ostali rashodi za zaposlene95.331,32
313Doprinosi na plaće909.509864.509796.629,0292,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje796.629,02
321Naknade troškova zaposlenima321.000221.000176.110,7079,69
3211Službena putovanja86.713,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život86.022,20
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.375,00
322Rashodi za materijal i energiju264.800264.800151.714,4757,29
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi62.052,66
3223Energija88.398,32
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje590,99
3225Sitni inventar i autogume672,50
323Rashodi za usluge1.585.0001.516.0001.286.982,3084,89
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza193.861,22
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja259.733,99
3233Usluge promidžbe i informiranja18.746,00
3234Komunalne usluge21.199,27
3235Zakupnine i najamnine72.342,14
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.860,00
3237Intelektualne i osobne usluge4.500,00
3238Računalne usluge613.022,43
3239Ostale usluge100.717,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja369.000369.000328.883,5689,13
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično285.847,28
3292Premije osiguranja4.200,00
3293Reprezentacija11.329,68
3294Članarine i norme15.731,60
3295Pristojbe i naknade10.975,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja800,00
343Ostali financijski rashodi1.2501.25021,951,76
3433Zatezne kamate21,95
422Postrojenja i oprema94.00094.00041.890,2544,56
4221Uredska oprema i namještaj3.256,25
4222Komunikacijska oprema17.815,25
4223Oprema za održavanje i zaštitu20.818,75
A896001PROVEDBA IZBORA13.360.12013.145.30012.912.744,1598,23
11Opći prihodi i primici13.360.12013.145.30012.912.744,1598,23
321Naknade troškova zaposlenima4.000
322Rashodi za materijal i energiju64.00064.00063.906,2399,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi63.906,23
323Rashodi za usluge13.274.00013.076.00012.843.658,8298,22
3235Zakupnine i najamnine3.665,63
3237Intelektualne i osobne usluge359.385,69
3238Računalne usluge12.480.607,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.0005.1805.179,1099,98
3293Reprezentacija5.179,10
343Ostali financijski rashodi120120
A896006PROVEDBA REFERENDUMA120.00070.00033.750,0048,21
11Opći prihodi i primici120.00070.00033.750,0048,21
323Rashodi za usluge120.00070.00033.750,0048,21
3238Računalne usluge33.750,00
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE172.000120.500105.183,8887,29
     
     
11Opći prihodi i primici172.000120.500105.183,8887,29
412Nematerijalna imovina30.00028.50017.925,1362,90
4123Licence17.925,13
422Postrojenja i oprema102.00092.00087.258,7594,85
4221Uredska oprema i namještaj87.258,75
426Nematerijalna proizvedena imovina40.000
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.00054.612,5054,61
     
     
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.00054.612,5054,61
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici100.000100.00054.612,5054,61
po programima
21POLITIČKI SUSTAV100.000100.00054.612,5054,61
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.00054.612,5054,61
     
     
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE93.72093.72054.612,5058,27
11Opći prihodi i primici93.72093.72054.612,5058,27
321Naknade troškova zaposlenima3.0003.000
322Rashodi za materijal i energiju4.0004.0003.062,5076,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.062,50
323Rashodi za usluge79.15079.15051.550,0065,13
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.400,00
3238Računalne usluge50.150,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5001.500
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema5.0005.000
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI6.2806.280
     
     
11Opći prihodi i primici6.2806.280
412Nematerijalna imovina1.2801.280
422Postrojenja i oprema5.0005.000
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.285.02235.458.02233.010.563,1193,10
     
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske36.285.02235.458.02233.010.563,1193,10
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici35.884.02235.057.02232.762.426,8393,45
31Vlastiti prihodi401.000401.000248.136,2861,88
po programima
21POLITIČKI SUSTAV36.285.02235.458.02233.010.563,1193,10
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.285.02235.458.02233.010.563,1193,10
     
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE28.770.02227.860.02226.490.753,2195,09
11Opći prihodi i primici28.770.02227.860.02226.490.753,2195,09
311Plaće (Bruto)18.488.00017.808.00017.674.261,0799,25
3111Plaće za redovan rad17.026.719,50
3113Plaće za prekovremeni rad647.541,57
312Ostali rashodi za zaposlene522.422522.422476.701,7891,25
3121Ostali rashodi za zaposlene476.701,78
313Doprinosi na plaće3.035.0002.955.0002.916.252,9398,69
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.916.252,93
321Naknade troškova zaposlenima1.576.5001.426.5001.111.851,6577,94
3211Službena putovanja687.887,11
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život413.124,04
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.840,50
322Rashodi za materijal i energiju460.000460.000352.766,2276,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi184.342,85
3225Sitni inventar i autogume59.388,60
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća109.034,77
323Rashodi za usluge2.000.0002.000.0001.544.227,3277,21
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.024,78
3233Usluge promidžbe i informiranja434.225,94
3235Zakupnine i najamnine447.904,90
3236Zdravstvene i veterinarske usluge600,00
3237Intelektualne i osobne usluge361.171,97
3238Računalne usluge52.687,50
3239Ostale usluge237.612,23
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa90.00090.00076.780,8385,31
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa76.780,83
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.931.0001.931.0001.680.728,9787,04
3293Reprezentacija608.212,68
3294Članarine i norme4.550,00
3295Pristojbe i naknade20.325,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.047.641,29
343Ostali financijski rashodi3.7003.700973,0326,30
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa930,30
3433Zatezne kamate42,73
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000398.000,0099,50
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu398.000,00
422Postrojenja i oprema260.000260.000258.209,4199,31
4221Uredska oprema i namještaj78.265,66
4222Komunikacijska oprema102.323,66
4223Oprema za održavanje i zaštitu41.685,60
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene35.934,49
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.4002.400
     
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA6.585.0006.668.0005.636.027,0484,52
     
11Opći prihodi i primici6.184.0006.267.0005.387.890,7685,97
321Naknade troškova zaposlenima50.00033.00022.092,0266,95
3211Službena putovanja22.092,02
322Rashodi za materijal i energiju2.510.0002.710.0002.536.712,7593,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi278.625,50
3222Materijal i sirovine2.000,00
3223Energija1.975.511,29
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje58.213,82
3225Sitni inventar i autogume100.750,13
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća121.612,01
323Rashodi za usluge3.555.0003.455.0002.816.934,5281,53
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza653.813,70
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.033.099,47
3233Usluge promidžbe i informiranja18.833,61
3234Komunalne usluge675.836,58
3235Zakupnine i najamnine39.665,87
3236Zdravstvene i veterinarske usluge10.942,50
3237Intelektualne i osobne usluge1.050,00
3238Računalne usluge168.468,65
3239Ostale usluge215.224,14
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.00011.431,4376,21
3292Premije osiguranja11.431,43
343Ostali financijski rashodi33.00033.000720,042,18
3433Zatezne kamate720,04
383Kazne, penali i naknade štete20.00020.000
31Vlastiti prihodi401.000401.000248.136,2861,88
322Rashodi za materijal i energiju400.000400.000248.110,7362,03
3222Materijal i sirovine248.110,73
343Ostali financijski rashodi1.0001.00025,552,56
3433Zatezne kamate25,55
K504004INFORMATIZACIJA930.000930.000883.782,8695,03
11Opći prihodi i primici930.000930.000883.782,8695,03
412Nematerijalna imovina480.000480.000473.962,3198,74
4123Licence473.962,31
422Postrojenja i oprema320.000320.000284.820,5589,01
4221Uredska oprema i namještaj284.820,55
426Nematerijalna proizvedena imovina130.000130.000125.000,0096,15
4262Ulaganja u računalne programe125.000,00
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
po programima
21POLITIČKI SUSTAV33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA33.981.05933.537.07833.261.210,8099,18
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE33.270.05932.860.57832.657.060,9599,38
11Opći prihodi i primici33.270.05932.860.57832.657.060,9599,38
311Plaće (Bruto)25.650.90525.482.50125.482.329,03100,00
3111Plaće za redovan rad25.362.738,43
3113Plaće za prekovremeni rad119.590,60
312Ostali rashodi za zaposlene510.000435.000426.131,3797,96
3121Ostali rashodi za zaposlene426.131,37
313Doprinosi na plaće4.232.3994.204.3594.204.358,30100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.204.358,30
321Naknade troškova zaposlenima701.000646.000616.805,4095,48
3211Službena putovanja13.636,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život581.807,06
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika21.362,34
322Rashodi za materijal i energiju812.000807.000762.745,8094,52
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi367.225,11
3223Energija291.945,88
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje28.470,64
3225Sitni inventar i autogume20.775,10
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća54.329,07
323Rashodi za usluge1.151.0001.087.500986.092,6090,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza352.402,63
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja212.203,73
3233Usluge promidžbe i informiranja99.943,58
3234Komunalne usluge92.657,53
3235Zakupnine i najamnine12.500,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge124.800,00
3239Ostale usluge91.585,13
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja134.500126.500113.090,8089,40
3292Premije osiguranja23.738,39
3293Reprezentacija59.429,43
3295Pristojbe i naknade22.356,26
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.566,72
343Ostali financijski rashodi4.0003.0001.211,7540,39
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.211,75
422Postrojenja i oprema65.00065.00063.524,4197,73
4221Uredska oprema i namještaj23.650,41
4222Komunikacijska oprema39.874,00
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti9.2553.718771,4920,75
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti771,49
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA80.00060.00035.438,9559,06
11Opći prihodi i primici80.00060.00035.438,9559,06
321Naknade troškova zaposlenima30.00020.00012.114,0060,57
3211Službena putovanja12.114,00
323Rashodi za usluge10.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.00035.00023.324,9566,64
3293Reprezentacija4.400,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.924,95
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.00020.00013.162,5065,81
11Opći prihodi i primici30.00020.00013.162,5065,81
323Rashodi za usluge30.00020.00013.162,5065,81
3237Intelektualne i osobne usluge13.162,50
K506003INFORMATIZACIJA226.000226.000185.059,3781,88
11Opći prihodi i primici226.000226.000185.059,3781,88
323Rashodi za usluge125.000125.000104.600,6383,68
3238Računalne usluge104.600,63
422Postrojenja i oprema101.000101.00080.458,7479,66
4221Uredska oprema i namještaj80.458,74
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA375.000370.500370.489,03100,00
11Opći prihodi i primici375.000370.500370.489,03100,00
323Rashodi za usluge375.000370.500370.489,03100,00
3235Zakupnine i najamnine370.489,03
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA14.501.73113.866.66213.854.112,6699,91
     
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja14.501.73113.866.66213.854.112,6699,91
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici14.445.55813.810.48913.809.040,5999,99
31Vlastiti prihodi43.78543.78543.755,0799,93
51Pomoći EU2.3882.388
559Ostale refundacije iz sredstava EU10.00010.0001.317,0013,17
po programima
32GOSPODARSTVO14.501.73113.866.66213.854.112,6699,91
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA14.501.73113.866.66213.854.112,6699,91
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.591.73113.006.91012.994.361,6199,90
11Opći prihodi i primici13.535.55812.950.73712.949.289,5499,99
311Plaće (Bruto)9.265.4008.956.3198.956.318,82100,00
3111Plaće za redovan rad8.952.466,72
3113Plaće za prekovremeni rad3.852,10
312Ostali rashodi za zaposlene260.000242.757242.756,09100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene242.756,09
313Doprinosi na plaće1.503.5581.432.4621.432.461,96100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.432.461,96
321Naknade troškova zaposlenima185.000143.492143.491,61100,00
3211Službena putovanja700,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život106.681,86
3213Stručno usavršavanje zaposlenika36.109,75
322Rashodi za materijal i energiju132.000116.045115.802,1199,79
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi59.850,48
3223Energija47.575,48
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.251,00
3225Sitni inventar i autogume4.125,15
323Rashodi za usluge1.986.0001.904.4351.904.167,1099,99
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza163.073,32
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja47.018,73
3233Usluge promidžbe i informiranja65.104,92
3234Komunalne usluge261.972,48
3235Zakupnine i najamnine1.249.849,60
3236Zdravstvene i veterinarske usluge18.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge13.020,90
3239Ostale usluge86.127,15
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja143.000123.525122.591,4499,24
3292Premije osiguranja9.588,41
3293Reprezentacija5.504,10
3294Članarine i norme87.555,18
3295Pristojbe i naknade10.568,75
3296Troškovi sudskih postupaka9.375,00
343Ostali financijski rashodi600
422Postrojenja i oprema60.00031.70231.700,4199,99
4221Uredska oprema i namještaj9.850,03
4222Komunikacijska oprema21.850,38
31Vlastiti prihodi43.78543.78543.755,0799,93
323Rashodi za usluge43.78543.78543.755,0799,93
3233Usluge promidžbe i informiranja43.755,07
51Pomoći EU2.3882.388
321Naknade troškova zaposlenima2.3882.388
559Ostale refundacije iz sredstava EU10.00010.0001.317,0013,17
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.0001.317,0013,17
3211Službena putovanja1.317,00
K507005INFORMATIZACIJA910.000859.752859.751,05100,00
11Opći prihodi i primici910.000859.752859.751,05100,00
323Rashodi za usluge610.000560.720560.719,52100,00
3238Računalne usluge560.719,52
422Postrojenja i oprema300.000299.032299.031,53100,00
4221Uredska oprema i namještaj299.031,53
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE547.028.338555.384.008505.117.800,1390,95
02005Vlada Republike Hrvatske26.517.52519.166.52517.882.068,7393,30
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici26.517.52519.166.52517.882.068,7393,30
po programima
21POLITIČKI SUSTAV26.517.52519.166.52517.882.068,7393,30
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE26.517.52519.166.52517.882.068,7393,30
     
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE22.803.02517.365.02516.232.372,6993,48
11Opći prihodi i primici22.803.02517.365.02516.232.372,6993,48
311Plaće (Bruto)9.605.5009.346.5009.344.786,3499,98
3111Plaće za redovan rad9.283.874,42
3113Plaće za prekovremeni rad60.911,92
312Ostali rashodi za zaposlene265.100260.100238.185,9591,57
3121Ostali rashodi za zaposlene238.185,95
313Doprinosi na plaće1.575.6001.527.6001.527.174,3199,97
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.527.174,31
321Naknade troškova zaposlenima449.000381.000300.050,1478,75
3211Službena putovanja93.035,98
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život203.014,16
3213Stručno usavršavanje zaposlenika4.000,00
322Rashodi za materijal i energiju1.233.5001.433.5001.272.906,6688,80
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi142.436,86
3223Energija1.098.954,29
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje19.580,81
3225Sitni inventar i autogume11.934,70
323Rashodi za usluge8.859.1253.541.1252.950.485,5883,32
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza294.677,44
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja704.118,20
3233Usluge promidžbe i informiranja42.232,00
3234Komunalne usluge197.628,78
3235Zakupnine i najamnine1.458.689,82
3236Zdravstvene i veterinarske usluge21.450,00
3237Intelektualne i osobne usluge206.972,46
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge24.566,88
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja418.500618.500451.744,8473,04
3292Premije osiguranja16.387,40
3293Reprezentacija396.074,44
3294Članarine i norme288,00
3295Pristojbe i naknade18.445,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.550,00
343Ostali financijski rashodi3.1003.1001.399,4445,14
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3433Zatezne kamate1.349,44
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna44.50044.50044.150,0099,21
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu44.150,00
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000
421Građevinski objekti10.000
422Postrojenja i oprema270.000140.00083.446,7559,60
4221Uredska oprema i namještaj17.937,50
4222Komunikacijska oprema65.509,25
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti18.10018.10018.042,6899,68
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)18.042,68
     
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.50010.500
11Opći prihodi i primici10.50010.500
343Ostali financijski rashodi500500
383Kazne, penali i naknade štete10.00010.000
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.704.0001.791.0001.649.696,0492,11
     
11Opći prihodi i primici3.704.0001.791.0001.649.696,0492,11
321Naknade troškova zaposlenima15.000
322Rashodi za materijal i energiju60.00050.00041.212,0582,42
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi14.896,37
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje17.359,24
3225Sitni inventar i autogume8.956,44
323Rashodi za usluge1.029.000679.000592.999,5087,33
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja122.999,50
3238Računalne usluge470.000,00
412Nematerijalna imovina700.000500.000493.299,0598,66
4123Licence493.299,05
422Postrojenja i oprema1.550.000562.000522.185,4492,92
4221Uredska oprema i namještaj167.989,30
4222Komunikacijska oprema293.137,39
4223Oprema za održavanje i zaštitu61.058,75
426Nematerijalna proizvedena imovina350.000
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.093.75010.834.7509.964.503,2491,97
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici11.043.75010.784.7509.964.503,2492,39
51Pomoći EU50.00050.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV11.093.75010.834.7509.964.503,2491,97
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE11.093.75010.834.7509.964.503,2491,97
     
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.073.75010.814.7509.946.270,2191,97
11Opći prihodi i primici11.023.75010.764.7509.946.270,2192,40
311Plaće (Bruto)7.176.0007.156.0006.764.794,2294,53
3111Plaće za redovan rad6.346.028,56
3113Plaće za prekovremeni rad418.765,66
312Ostali rashodi za zaposlene129.900120.900105.800,5687,51
3121Ostali rashodi za zaposlene105.800,56
313Doprinosi na plaće1.191.0001.191.0001.116.191,0793,72
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.116.191,07
321Naknade troškova zaposlenima438.000338.000240.339,2271,11
3211Službena putovanja161.517,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život78.821,35
322Rashodi za materijal i energiju141.500141.500124.530,9988,01
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi123.983,49
3225Sitni inventar i autogume547,50
323Rashodi za usluge1.712.2501.632.2501.487.246,4291,12
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza116.706,67
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.649,75
3233Usluge promidžbe i informiranja459.279,56
3235Zakupnine i najamnine7.693,38
3236Zdravstvene i veterinarske usluge151.400,00
3237Intelektualne i osobne usluge738.891,56
3238Računalne usluge637,50
3239Ostale usluge9.988,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa80.00030.0009.348,9531,16
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.348,95
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja84.05084.05068.449,7581,44
3293Reprezentacija56.837,25
3294Članarine i norme1.050,00
3295Pristojbe i naknade10.162,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja400,00
343Ostali financijski rashodi3.5003.500284,998,14
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa111,44
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule2,72
3433Zatezne kamate170,83
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.550
422Postrojenja i oprema56.00056.00029.284,0452,29
4222Komunikacijska oprema29.284,04
51Pomoći EU50.00050.000
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.000
K696012INFORMATIZACIJA20.00020.00018.233,0391,17
11Opći prihodi i primici20.00020.00018.233,0391,17
422Postrojenja i oprema20.00020.00018.233,0391,17
4221Uredska oprema i namještaj18.233,03
02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske1.181.0701.046.8701.001.036,0595,62
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.181.0701.046.8701.001.036,0595,62
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.181.0701.046.8701.001.036,0595,62
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.181.0701.046.8701.001.036,0595,62
     
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.161.0701.026.870981.039,7495,54
11Opći prihodi i primici1.161.0701.026.870981.039,7495,54
311Plaće (Bruto)806.000803.000795.691,3099,09
3111Plaće za redovan rad785.340,65
3113Plaće za prekovremeni rad10.350,65
312Ostali rashodi za zaposlene7.0007.0003.000,0042,86
3121Ostali rashodi za zaposlene3.000,00
313Doprinosi na plaće135.000133.000131.289,0598,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje131.289,05
321Naknade troškova zaposlenima28.50017.1006.439,0037,65
3211Službena putovanja200,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.639,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.600,00
322Rashodi za materijal i energiju13.60011.8009.617,4981,50
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.617,49
323Rashodi za usluge114.35027.85019.522,2170,10
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.384,71
3233Usluge promidžbe i informiranja2.137,00
3235Zakupnine i najamnine1.437,50
3237Intelektualne i osobne usluge1.963,62
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge7.449,38
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.5006.500
343Ostali financijski rashodi1201202,692,24
3433Zatezne kamate2,69
422Postrojenja i oprema45.00015.50015.478,0099,86
4221Uredska oprema i namještaj15.478,00
K933002INFORMATIZACIJA20.00020.00019.996,3199,98
11Opći prihodi i primici20.00020.00019.996,3199,98
422Postrojenja i oprema20.00020.00019.996,3199,98
4221Uredska oprema i namještaj19.996,31
02010Ured za udruge210.400.382206.332.652164.293.592,5479,63
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.358.4672.117.9871.955.086,6392,31
12Sredstva učešća za pomoći20.815.06416.987.81415.877.944,7093,47
31Vlastiti prihodi162.263162.263157.894,1997,31
41Prihodi od igara na sreću53.550.27153.550.27153.504.166,8799,91
51Pomoći EU267.556267.556163.043,1860,94
552Švicarski instrument13.791.53013.791.5303.151.020,8222,85
561Europski socijalni fond (ESF)119.455.231119.455.23189.484.436,1574,91
po programima
21POLITIČKI SUSTAV210.400.382206.332.652164.293.592,5479,63
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA210.400.382206.332.652164.293.592,5479,63
     
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.889.3451.815.8451.661.898,2991,52
11Opći prihodi i primici1.869.3451.795.8451.661.898,2992,54
311Plaće (Bruto)1.161.6001.161.6001.119.882,8896,41
3111Plaće za redovan rad1.105.068,32
3113Plaće za prekovremeni rad14.814,56
312Ostali rashodi za zaposlene44.00044.00037.650,2685,57
3121Ostali rashodi za zaposlene37.650,26
313Doprinosi na plaće192.000192.000177.291,1392,34
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje177.291,13
321Naknade troškova zaposlenima38.84538.84531.256,8380,47
3211Službena putovanja9.216,83
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život22.040,00
322Rashodi za materijal i energiju68.00063.00039.286,8362,36
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.733,23
3223Energija14.900,28
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje529,72
3225Sitni inventar i autogume6.123,60
323Rashodi za usluge325.000268.500235.729,2387,79
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza26.796,63
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.418,91
3233Usluge promidžbe i informiranja9.489,00
3234Komunalne usluge4.392,90
3235Zakupnine i najamnine990,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge12.750,00
3237Intelektualne i osobne usluge66.444,90
3238Računalne usluge104.265,64
3239Ostale usluge181,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.10022.10018.518,1683,79
3293Reprezentacija8.355,66
3295Pristojbe i naknade10.162,50
343Ostali financijski rashodi1.70070036,975,28
3433Zatezne kamate36,97
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.000
422Postrojenja i oprema15.0005.0002.246,0044,92
4222Komunikacijska oprema2.246,00
51Pomoći EU20.00020.000
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.000
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE46.776.16246.776.16248.584.717,55103,87
     
     
41Prihodi od igara na sreću46.776.16246.776.16248.584.717,55103,87
381Tekuće donacije46.776.16246.776.16248.584.717,55103,87
3811Tekuće donacije u novcu48.584.717,55
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA96.00010.000
     
     
11Opći prihodi i primici96.00010.000
323Rashodi za usluge90.0005.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA19.50010.500
11Opći prihodi i primici19.50010.500
323Rashodi za usluge9.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.5005.500
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE14.500500
     
11Opći prihodi i primici14.500500
323Rashodi za usluge9.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000
A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)116.478116.478116.475,00100,00
     
12Sredstva učešća za pomoći17.47217.47217.471,25100,00
323Rashodi za usluge17.47217.47217.471,25100,00
3233Usluge promidžbe i informiranja8.403,75
3237Intelektualne i osobne usluge7.293,75
3239Ostale usluge1.773,75
51Pomoći EU99.00699.00699.003,75100,00
323Rashodi za usluge99.00699.00699.003,75100,00
3233Usluge promidžbe i informiranja47.621,25
3237Intelektualne i osobne usluge41.331,25
3239Ostale usluge10.051,25
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA6.774.1096.774.1094.919.449,3272,62
     
41Prihodi od igara na sreću6.774.1096.774.1094.919.449,3272,62
381Tekuće donacije6.774.1096.774.1094.919.449,3272,62
3811Tekuće donacije u novcu4.919.449,32
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA16.500620
     
11Opći prihodi i primici16.500620
321Naknade troškova zaposlenima5.000
323Rashodi za usluge4.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.880
343Ostali financijski rashodi120120
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA77.00067.90067.150,0098,90
11Opći prihodi i primici77.00067.90067.150,0098,90
323Rashodi za usluge16.0007.9007.150,0090,51
3237Intelektualne i osobne usluge5.900,00
3238Računalne usluge1.250,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
381Tekuće donacije60.00060.00060.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu60.000,00
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST172.622172.622172.621,25100,00
11Opći prihodi i primici172.622172.622172.621,25100,00
323Rashodi za usluge12.52512.52512.525,00100,00
3237Intelektualne i osobne usluge12.525,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja160.097160.097160.096,25100,00
3294Članarine i norme160.096,25
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5140.090.603136.263.353105.275.807,6977,26
     
12Sredstva učešća za pomoći20.635.37216.808.12215.791.371,5493,95
311Plaće (Bruto)342.600342.600324.736,4294,79
3111Plaće za redovan rad322.246,83
3113Plaće za prekovremeni rad2.489,59
312Ostali rashodi za zaposlene12.23512.2358.552,6569,90
3121Ostali rashodi za zaposlene8.552,65
313Doprinosi na plaće57.50057.50053.581,5693,19
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje53.581,56
321Naknade troškova zaposlenima15.41715.4177.554,7549,00
3211Službena putovanja30,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.524,75
322Rashodi za materijal i energiju9.8509.8506.625,2567,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.926,18
3223Energija4.699,07
323Rashodi za usluge39.60039.60013.307,7033,61
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.241,60
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.207,74
3234Komunalne usluge1.276,29
3235Zakupnine i najamnine1.380,00
3237Intelektualne i osobne usluge202,07
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa750750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.0003.0001.191,0039,70
3293Reprezentacija1.191,00
343Ostali financijski rashodi170170
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.250
381Tekuće donacije18.385.29416.060.29415.363.219,5395,66
3811Tekuće donacije u novcu15.363.219,53
382Kapitalne donacije1.764.706264.70611.928,884,51
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama11.928,88
422Postrojenja i oprema2.0002.000673,8033,69
4222Komunikacijska oprema673,80
561Europski socijalni fond (ESF)119.455.231119.455.23189.484.436,1574,91
311Plaće (Bruto)1.918.6501.918.6501.840.172,6395,91
3111Plaće za redovan rad1.826.065,07
3113Plaće za prekovremeni rad14.107,56
312Ostali rashodi za zaposlene68.66568.66548.464,9470,58
3121Ostali rashodi za zaposlene48.464,94
313Doprinosi na plaće320.000320.000303.628,5394,88
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje303.628,53
321Naknade troškova zaposlenima87.36387.36342.810,2549,00
3211Službena putovanja170,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život42.640,25
322Rashodi za materijal i energiju57.15057.15037.542,2865,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi10.915,07
3223Energija26.627,21
323Rashodi za usluge222.600222.60075.408,2133,88
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza41.034,39
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja18.177,19
3234Komunalne usluge7.231,62
3235Zakupnine i najamnine7.820,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.145,01
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.2504.250
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.00017.0006.749,0039,70
3293Reprezentacija6.749,00
343Ostali financijski rashodi950950
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna12.75012.750
381Tekuće donacije104.967.647104.967.64787.058.245,1482,94
3813Tekuće donacije iz EU sredstava87.058.245,14
382Kapitalne donacije11.764.70611.764.70667.596,970,57
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava67.596,97
422Postrojenja i oprema13.50013.5003.818,2028,28
4222Komunikacijska oprema3.818,20
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE13.805.20013.805.2003.156.083,3222,86
     
     
12Sredstva učešća za pomoći13.67013.6705.062,5037,03
321Naknade troškova zaposlenima6.0006.000937,5015,63
3213Stručno usavršavanje zaposlenika937,50
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge6.1006.1004.125,0067,62
3237Intelektualne i osobne usluge4.125,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema500500
552Švicarski instrument13.791.53013.791.5303.151.020,8222,85
321Naknade troškova zaposlenima22.50022.5008.437,5037,50
3213Stručno usavršavanje zaposlenika8.437,50
322Rashodi za materijal i energiju4.5004.500
323Rashodi za usluge54.90054.90037.125,0067,62
3237Intelektualne i osobne usluge37.125,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.5004.500
343Ostali financijski rashodi630630
381Tekuće donacije12.100.00012.100.0002.979.842,7724,63
3813Tekuće donacije iz EU sredstava2.979.842,77
382Kapitalne donacije1.600.0001.600.000125.615,557,85
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava125.615,55
422Postrojenja i oprema4.5004.500
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL162.263162.263157.894,1997,31
     
     
     
31Vlastiti prihodi162.263162.263157.894,1997,31
321Naknade troškova zaposlenima4.3684.368
323Rashodi za usluge157.895157.895157.894,19100,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja157.894,19
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI297.100297.100128.078,8443,11
     
     
12Sredstva učešća za pomoći148.550148.55064.039,4143,11
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000200,001,33
3211Službena putovanja200,00
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge86.00086.00051.395,6259,76
3233Usluge promidžbe i informiranja36.796,87
3235Zakupnine i najamnine125,00
3237Intelektualne i osobne usluge10.937,50
3238Računalne usluge1.950,00
3239Ostale usluge1.586,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.50010.5001.250,0011,90
3293Reprezentacija1.250,00
343Ostali financijski rashodi1.5501.550
422Postrojenja i oprema30.00030.00011.193,7937,31
4221Uredska oprema i namještaj11.193,79
51Pomoći EU148.550148.55064.039,4343,11
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000200,001,33
3211Službena putovanja200,00
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge86.00086.00051.395,6359,76
3233Usluge promidžbe i informiranja36.796,88
3235Zakupnine i najamnine125,00
3237Intelektualne i osobne usluge10.937,50
3238Računalne usluge1.950,00
3239Ostale usluge1.586,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.50010.5001.250,0011,90
3293Reprezentacija1.250,00
343Ostali financijski rashodi1.5501.550
422Postrojenja i oprema30.00030.00011.193,8037,31
4221Uredska oprema i namještaj11.193,80
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE93.00060.00053.417,0989,03
11Opći prihodi i primici93.00060.00053.417,0989,03
412Nematerijalna imovina68.00043.00036.434,1784,73
4123Licence36.434,17
422Postrojenja i oprema25.00017.00016.982,9299,90
4221Uredska oprema i namještaj16.982,92
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.815.1459.599.1459.437.803,1098,32
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici9.815.1459.599.1459.437.803,1098,32
po programima
21POLITIČKI SUSTAV9.815.1459.599.1459.437.803,1098,32
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA9.815.1459.599.1459.437.803,1098,32
     
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.735.8454.584.8454.496.824,6698,08
11Opći prihodi i primici4.735.8454.584.8454.496.824,6698,08
311Plaće (Bruto)3.563.0003.498.0003.496.817,2599,97
3111Plaće za redovan rad3.489.680,17
3113Plaće za prekovremeni rad7.137,08
312Ostali rashodi za zaposlene80.30077.30061.947,6180,14
3121Ostali rashodi za zaposlene61.947,61
313Doprinosi na plaće550.000526.000525.439,8699,89
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje525.439,86
321Naknade troškova zaposlenima85.02080.02074.941,2193,65
3211Službena putovanja7.579,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život67.361,80
322Rashodi za materijal i energiju106.000101.00085.919,5985,07
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi42.403,83
3223Energija36.703,92
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje746,35
3225Sitni inventar i autogume6.065,49
323Rashodi za usluge319.525289.525241.702,9283,48
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza18.510,12
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja53.715,65
3233Usluge promidžbe i informiranja10.123,75
3234Komunalne usluge37.252,10
3235Zakupnine i najamnine99.231,17
3236Zdravstvene i veterinarske usluge15.026,38
3237Intelektualne i osobne usluge2.312,50
3238Računalne usluge1.125,00
3239Ostale usluge4.406,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.7004.7002.468,0352,51
3293Reprezentacija1.408,03
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.060,00
343Ostali financijski rashodi2.3002.3001.613,1970,14
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.611,22
3433Zatezne kamate1,97
422Postrojenja i oprema25.0006.0005.975,0099,58
4221Uredska oprema i namještaj5.975,00
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA5.046.3004.997.3004.925.105,3298,56
     
     
11Opći prihodi i primici5.046.3004.997.3004.925.105,3298,56
321Naknade troškova zaposlenima40.00014.0006.086,8643,48
3211Službena putovanja2.352,39
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.734,47
323Rashodi za usluge500.000480.000439.022,7591,46
3237Intelektualne i osobne usluge439.022,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.1002.100
343Ostali financijski rashodi4.501.2004.501.2004.479.995,7199,53
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi4.479.995,71
K860008INFORMATIZACIJA33.00017.00015.873,1293,37
11Opći prihodi i primici33.00017.00015.873,1293,37
412Nematerijalna imovina18.00015.00014.506,9596,71
4123Licence14.506,95
422Postrojenja i oprema15.0002.0001.366,1768,31
4221Uredska oprema i namještaj1.366,17
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine50.190.33049.471.83049.428.056,6799,91
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici50.188.25549.469.75549.428.056,6799,92
31Vlastiti prihodi2.0752.075
po programima
21POLITIČKI SUSTAV50.190.33049.471.83049.428.056,6799,91
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA50.190.33049.471.83049.428.056,6799,91
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.407.9301.370.9301.335.784,2897,44
11Opći prihodi i primici1.405.8551.368.8551.335.784,2897,58
311Plaće (Bruto)1.067.0001.044.0001.043.151,2499,92
3111Plaće za redovan rad1.032.322,11
3113Plaće za prekovremeni rad10.829,13
312Ostali rashodi za zaposlene29.80027.80019.800,0071,22
3121Ostali rashodi za zaposlene19.800,00
313Doprinosi na plaće177.000173.000172.120,0499,49
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje172.120,04
321Naknade troškova zaposlenima40.10040.10038.079,6694,96
3211Službena putovanja6.019,26
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život32.060,40
322Rashodi za materijal i energiju22.10022.10012.109,6154,79
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi11.494,61
3225Sitni inventar i autogume615,00
323Rashodi za usluge48.24042.24033.684,6679,75
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.866,84
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.623,57
3233Usluge promidžbe i informiranja12.543,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.480,00
3238Računalne usluge3.881,25
3239Ostale usluge1.290,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.0005.315,0075,93
3293Reprezentacija5.315,00
343Ostali financijski rashodi1151151,070,93
3433Zatezne kamate1,07
422Postrojenja i oprema14.50012.50011.523,0092,18
4222Komunikacijska oprema3.144,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu7.225,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.154,00
31Vlastiti prihodi2.0752.075
322Rashodi za materijal i energiju2.0752.075
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA47.857.00047.190.50047.187.676,2599,99
     
     
11Opći prihodi i primici47.857.00047.190.50047.187.676,2599,99
323Rashodi za usluge230.500201.000199.621,2599,31
3233Usluge promidžbe i informiranja6.155,20
3235Zakupnine i najamnine9.652,30
3237Intelektualne i osobne usluge42.500,00
3238Računalne usluge94.620,00
3239Ostale usluge46.693,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.00015.00013.555,0090,37
3293Reprezentacija13.555,00
363Pomoći unutar općeg proračuna900.000870.000870.000,00100,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna30.000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna840.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000500.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00
     
381Tekuće donacije46.204.50045.604.50045.604.500,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu45.604.500,00
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE252.500237.500234.996,0598,95
11Opći prihodi i primici252.500237.500234.996,0598,95
323Rashodi za usluge10.0003.0003.000,00100,00
3235Zakupnine i najamnine3.000,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.00013.00010.517,0980,90
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.517,09
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja229.500221.500221.478,9699,99
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,221.478,96
povjerenstava i slično
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU650.000650.000650.000,00100,00
     
11Opći prihodi i primici650.000650.000650.000,00100,00
381Tekuće donacije650.000650.000650.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu650.000,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE22.90022.90019.600,0985,59
     
11Opći prihodi i primici22.90022.90019.600,0985,59
412Nematerijalna imovina12.90012.90011.452,8588,78
4123Licence11.452,85
422Postrojenja i oprema10.00010.0008.147,2481,47
4221Uredska oprema i namještaj8.147,24
02030Ured za zakonodavstvo5.765.5255.494.0255.385.985,5098,03
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.752.1255.480.6255.385.985,5098,27
12Sredstva učešća za pomoći500500
51Pomoći EU10.00010.000
561Europski socijalni fond (ESF)2.9002.900
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE5.765.5255.494.0255.385.985,5098,03
     
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.765.5255.494.0255.385.985,5098,03
     
     
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.656.1255.414.6255.346.064,7498,73
11Opći prihodi i primici5.642.7255.401.2255.346.064,7498,98
311Plaće (Bruto)4.459.0004.370.0004.359.706,6299,76
3111Plaće za redovan rad4.243.928,13
3113Plaće za prekovremeni rad115.778,49
312Ostali rashodi za zaposlene93.40091.40082.821,5290,61
3121Ostali rashodi za zaposlene82.821,52
313Doprinosi na plaće725.000707.000704.442,1499,64
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje704.442,14
321Naknade troškova zaposlenima148.02072.52067.162,0092,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život67.162,00
322Rashodi za materijal i energiju115.500106.50092.177,9286,55
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi91.918,92
3225Sitni inventar i autogume259,00
323Rashodi za usluge48.20033.20022.799,9768,67
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.084,47
3233Usluge promidžbe i informiranja4.140,50
3236Zdravstvene i veterinarske usluge8.900,00
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge1.525,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.50018.50015.342,0082,93
3293Reprezentacija5.179,50
3295Pristojbe i naknade10.162,50
343Ostali financijski rashodi1.1051052,572,45
3433Zatezne kamate2,57
422Postrojenja i oprema30.0002.0001.610,0080,50
4222Komunikacijska oprema1.610,00
12Sredstva učešća za pomoći500500
311Plaće (Bruto)400400
313Doprinosi na plaće100100
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
561Europski socijalni fond (ESF)2.9002.900
311Plaće (Bruto)2.5002.500
313Doprinosi na plaće400400
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO109.40079.40039.920,7650,28
     
11Opći prihodi i primici109.40079.40039.920,7650,28
412Nematerijalna imovina9.4009.4009.358,3399,56
4123Licence9.358,33
422Postrojenja i oprema100.00070.00030.562,4343,66
4221Uredska oprema i namještaj30.562,43
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske41.442.66839.194.66837.652.351,5996,06
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici38.634.26836.386.26835.400.327,2897,29
31Vlastiti prihodi2.808.4002.808.4002.252.024,3180,19
po programima
21POLITIČKI SUSTAV41.442.66839.194.66837.652.351,5996,06
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE41.442.66839.194.66837.652.351,5996,06
     
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE39.905.66837.930.66836.496.186,8196,22
11Opći prihodi i primici37.097.26835.122.26834.244.162,5097,50
311Plaće (Bruto)20.940.00020.410.00020.394.677,0699,92
3111Plaće za redovan rad19.347.929,58
3113Plaće za prekovremeni rad1.046.747,48
312Ostali rashodi za zaposlene1.402.5001.402.5001.377.157,2698,19
3121Ostali rashodi za zaposlene1.377.157,26
313Doprinosi na plaće3.322.0003.172.0003.167.012,2099,84
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.167.012,20
321Naknade troškova zaposlenima1.644.0001.584.0001.462.590,5392,34
3211Službena putovanja207.897,93
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.240.280,10
3213Stručno usavršavanje zaposlenika14.412,50
322Rashodi za materijal i energiju1.530.0001.472.0001.328.723,4090,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi391.116,09
3223Energija702.351,77
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje63.085,95
3225Sitni inventar i autogume40.727,49
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća131.442,10
323Rashodi za usluge5.642.6584.685.6584.245.533,3890,61
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza480.046,39
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.201.292,14
3233Usluge promidžbe i informiranja89.186,00
3234Komunalne usluge112.815,43
3235Zakupnine i najamnine643.755,99
3236Zdravstvene i veterinarske usluge162.690,00
3237Intelektualne i osobne usluge54.656,71
3238Računalne usluge443.303,14
3239Ostale usluge57.787,58
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja177.100147.100131.122,1189,14
3292Premije osiguranja128.917,80
3293Reprezentacija167,00
3295Pristojbe i naknade600,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.437,31
343Ostali financijski rashodi4.0104.010726,4718,12
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa690,40
3433Zatezne kamate36,07
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna45.00025.00021.650,0086,60
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu21.650,00
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000
422Postrojenja i oprema2.340.0002.170.0002.114.970,0997,46
4221Uredska oprema i namještaj40.110,20
4222Komunikacijska oprema1.971.913,75
4223Oprema za održavanje i zaštitu97.635,29
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.310,85
31Vlastiti prihodi2.808.4002.808.4002.252.024,3180,19
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.0004.990,0049,90
3213Stručno usavršavanje zaposlenika4.990,00
322Rashodi za materijal i energiju2.225.5002.225.5001.817.159,1481,65
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi121.310,63
3222Materijal i sirovine1.568.298,70
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.304,53
3225Sitni inventar i autogume6.025,05
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća114.220,23
323Rashodi za usluge338.400338.400225.713,0966,70
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.006,19
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja65.400,94
3233Usluge promidžbe i informiranja1.875,00
3234Komunalne usluge22.440,00
3235Zakupnine i najamnine14.400,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge47.645,00
3239Ostale usluge71.945,96
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna18.00018.00016.400,0091,11
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu16.400,00
422Postrojenja i oprema216.000216.000187.762,0886,93
4221Uredska oprema i namještaj1.634,00
4222Komunikacijska oprema343,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu934,15
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene184.850,93
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA100.000100.000
11Opći prihodi i primici100.000100.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000
343Ostali financijski rashodi30.00030.000
383Kazne, penali i naknade štete60.00060.000
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE437.000166.000159.075,6695,83
     
     
11Opći prihodi i primici437.000166.000159.075,6695,83
412Nematerijalna imovina72.00066.00065.356,4499,02
4123Licence65.356,44
422Postrojenja i oprema100.000100.00093.719,2293,72
4221Uredska oprema i namještaj93.719,22
426Nematerijalna proizvedena imovina265.000
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA1.000.000998.000997.089,1299,91
11Opći prihodi i primici1.000.000998.000997.089,1299,91
423Prijevozna sredstva1.000.000998.000997.089,1299,91
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu997.089,12
02042Ured za protokol1.963.3051.918.3051.776.921,3892,63
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.963.3051.918.3051.776.921,3892,63
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.963.3051.918.3051.776.921,3892,63
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.963.3051.918.3051.776.921,3892,63
     
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.949.8051.904.8051.767.894,5292,81
11Opći prihodi i primici1.949.8051.904.8051.767.894,5292,81
311Plaće (Bruto)1.136.0001.048.2001.047.125,8699,90
3111Plaće za redovan rad885.179,07
3113Plaće za prekovremeni rad161.946,79
312Ostali rashodi za zaposlene31.30028.30019.534,2669,03
3121Ostali rashodi za zaposlene19.534,26
313Doprinosi na plaće188.000173.800172.775,7699,41
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje172.775,76
321Naknade troškova zaposlenima267.400267.400192.819,4172,11
3211Službena putovanja178.899,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život13.920,00
322Rashodi za materijal i energiju40.55040.55030.514,2575,25
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.589,25
3225Sitni inventar i autogume9.925,00
323Rashodi za usluge85.95085.95057.972,9467,45
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.251,31
3233Usluge promidžbe i informiranja8.105,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge560,00
3237Intelektualne i osobne usluge24.704,32
3238Računalne usluge150,00
3239Ostale usluge16.202,31
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja191.100251.100247.141,6498,42
3293Reprezentacija74,00
3294Članarine i norme1.130,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja245.937,64
343Ostali financijski rashodi2.5052.50510,400,42
3433Zatezne kamate10,40
422Postrojenja i oprema2.0002.000
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL13.50013.5009.026,8666,87
     
11Opći prihodi i primici13.50013.5009.026,8666,87
412Nematerijalna imovina3.5003.5002.857,8081,65
4123Licence2.857,80
422Postrojenja i oprema10.00010.0006.169,0661,69
4221Uredska oprema i namještaj6.169,06
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.025.5851.872.0851.831.180,0897,82
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.025.5851.872.0851.831.180,0897,82
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.025.5851.872.0851.831.180,0897,82
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.025.5851.872.0851.831.180,0897,82
     
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.009.4101.864.4101.823.605,5397,81
11Opći prihodi i primici2.009.4101.864.4101.823.605,5397,81
311Plaće (Bruto)1.498.0001.389.0001.388.534,7799,97
3111Plaće za redovan rad1.344.645,37
3113Plaće za prekovremeni rad43.889,40
312Ostali rashodi za zaposlene57.70052.70040.082,3576,06
3121Ostali rashodi za zaposlene40.082,35
313Doprinosi na plaće249.000230.000229.108,2499,61
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje229.108,24
321Naknade troškova zaposlenima65.00060.00056.262,3193,77
3211Službena putovanja8.405,85
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život39.456,46
3213Stručno usavršavanje zaposlenika8.400,00
322Rashodi za materijal i energiju50.50050.50045.415,5089,93
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.316,25
3223Energija25.784,24
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje375,01
3225Sitni inventar i autogume1.940,00
323Rashodi za usluge69.91066.91050.032,2074,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza20.700,62
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.875,00
3234Komunalne usluge9.530,33
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.200,00
3238Računalne usluge4.006,25
3239Ostale usluge720,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.1003.1002.202,4971,05
3293Reprezentacija1.202,49
3294Članarine i norme1.000,00
343Ostali financijski rashodi2002008,924,46
3433Zatezne kamate8,92
422Postrojenja i oprema16.00012.00011.958,7599,66
4223Oprema za održavanje i zaštitu11.958,75
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU16.1757.6757.574,5598,69
     
     
11Opći prihodi i primici16.1757.6757.574,5598,69
412Nematerijalna imovina6.1756.1756.105,5598,88
4123Licence6.105,55
422Postrojenja i oprema10.0001.5001.469,0097,93
4221Uredska oprema i namještaj1.469,00
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova20.284.42520.248.42518.749.537,3692,60
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici20.019.32519.983.32518.459.587,1392,37
51Pomoći EU265.100265.100289.950,23109,37
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE20.284.42520.248.42518.749.537,3692,60
     
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI20.284.42520.248.42518.749.537,3692,60
     
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE20.229.55020.202.55018.704.609,7892,59
11Opći prihodi i primici19.964.45019.937.45018.414.659,5592,36
311Plaće (Bruto)3.657.0003.651.0003.650.327,4399,98
3111Plaće za redovan rad3.635.879,39
3113Plaće za prekovremeni rad14.448,04
312Ostali rashodi za zaposlene60.80058.80050.609,4386,07
3121Ostali rashodi za zaposlene50.609,43
313Doprinosi na plaće1.102.0001.096.0001.095.791,8799,98
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje520.281,31
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje575.510,56
321Naknade troškova zaposlenima1.736.0001.736.0001.683.177,8596,96
3211Službena putovanja570.856,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život79.246,10
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.033.075,14
322Rashodi za materijal i energiju910.000910.000660.289,6872,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi160.177,65
3222Materijal i sirovine3.784,54
3223Energija91.987,63
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje308.494,31
     
3225Sitni inventar i autogume3.999,92
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća91.845,63
323Rashodi za usluge11.879.15011.879.15010.949.597,8492,17
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza95.986,86
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.246.578,19
3233Usluge promidžbe i informiranja3.795,00
3234Komunalne usluge5.184,86
3235Zakupnine i najamnine1.875,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge9.987,92
3237Intelektualne i osobne usluge25.873,39
3238Računalne usluge282.489,13
3239Ostale usluge277.827,49
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja547.900547.900273.095,9049,84
3292Premije osiguranja236.294,93
3293Reprezentacija8.282,51
3294Članarine i norme800,00
3295Pristojbe i naknade12.051,06
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.667,40
343Ostali financijski rashodi2.6002.6002.302,3088,55
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.932,15
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule99,59
     
3433Zatezne kamate270,56
422Postrojenja i oprema64.00051.00049.467,2596,99
4221Uredska oprema i namještaj13.124,25
4222Komunikacijska oprema34.644,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.699,00
51Pomoći EU265.100265.100289.950,23109,37
321Naknade troškova zaposlenima45.00045.00059.693,54132,65
3211Službena putovanja59.693,54
322Rashodi za materijal i energiju140.000140.000138.603,0599,00
3223Energija138.603,05
323Rashodi za usluge100100104,75104,75
3239Ostale usluge104,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja80.00080.00091.548,89114,44
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja91.548,89
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA54.87545.87544.927,5897,93
     
11Opći prihodi i primici54.87545.87544.927,5897,93
412Nematerijalna imovina4.8754.8754.462,3391,53
4123Licence4.462,33
422Postrojenja i oprema50.00041.00040.465,2598,70
4221Uredska oprema i namještaj40.465,25
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina140.018.243164.077.843161.702.960,1298,55
     
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici133.617.630157.832.230157.218.358,3999,61
12Sredstva učešća za pomoći1.178.1361.023.136846.626,7082,75
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU10.00010.000
561Europski socijalni fond (ESF)3.582.1263.582.1262.333.455,6165,14
575Fondovi za unutarnje poslove1.629.8511.629.8511.304.519,4280,04
po programima
21POLITIČKI SUSTAV140.018.243164.077.843161.702.960,1298,55
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA132.601.764157.421.764155.937.527,0899,06
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE125.202.320150.182.320150.148.516,9199,98
11Opći prihodi i primici125.202.320150.182.320150.148.516,9199,98
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.00022.472,8574,91
3211Službena putovanja22.472,85
323Rashodi za usluge156.100141.100123.294,0687,38
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza35,10
3235Zakupnine i najamnine816,00
3237Intelektualne i osobne usluge122.442,96
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00010.0002.750,0027,50
3293Reprezentacija2.750,00
343Ostali financijski rashodi220220
381Tekuće donacije43.032.00043.032.00043.032.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu43.032.000,00
382Kapitalne donacije81.968.000106.968.000106.968.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama106.968.000,00
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.3.182.5203.142.5203.043.768,1996,86
     
11Opći prihodi i primici3.182.5203.142.5203.043.768,1996,86
321Naknade troškova zaposlenima50.00040.00020.855,5852,14
3211Službena putovanja20.855,58
323Rashodi za usluge51.00031.000587,001,89
3235Zakupnine i najamnine587,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00015.0001.467,429,78
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.467,42
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.00046.00020.038,2043,56
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,16.474,20
povjerenstava i slično
3293Reprezentacija2.804,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja760,00
343Ostali financijski rashodi520520
363Pomoći unutar općeg proračuna950.0001.050.0001.048.273,1399,84
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna311.250,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna737.023,13
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna240.000240.000236.630,0098,60
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna236.630,00
381Tekuće donacije670.000570.000565.916,8699,28
3811Tekuće donacije u novcu565.916,86
382Kapitalne donacije1.150.0001.150.0001.150.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama1.150.000,00
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I4.071.5063.951.5062.604.527,9665,91
     
     
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći612.804492.804390.679,2679,28
311Plaće (Bruto)44.60044.60042.288,0894,82
3111Plaće za redovan rad42.288,08
312Ostali rashodi za zaposlene2.2802.2801.125,0049,34
3121Ostali rashodi za zaposlene1.125,00
313Doprinosi na plaće8.0008.0006.977,5487,22
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.977,54
321Naknade troškova zaposlenima20.50820.5087.485,9236,50
3211Službena putovanja6.201,63
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.284,29
322Rashodi za materijal i energiju22.55922.55920.560,3591,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.559,14
3225Sitni inventar i autogume19.001,21
323Rashodi za usluge344.377279.377237.202,7084,90
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza563,60
3233Usluge promidžbe i informiranja33.712,37
3235Zakupnine i najamnine44.917,90
3237Intelektualne i osobne usluge68.972,25
3238Računalne usluge72.261,32
3239Ostale usluge16.775,26
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.5503.5501.655,7946,64
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.655,79
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.54045.54017.492,0938,41
3293Reprezentacija17.492,09
422Postrojenja i oprema66.39066.39055.891,7984,19
4221Uredska oprema i namještaj49.475,82
4222Komunikacijska oprema5.997,46
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene418,51
561Europski socijalni fond (ESF)3.458.4223.458.4222.213.848,7064,01
311Plaće (Bruto)243.000243.000239.632,4198,61
3111Plaće za redovan rad239.632,41
312Ostali rashodi za zaposlene12.92012.9206.375,0049,34
3121Ostali rashodi za zaposlene6.375,00
313Doprinosi na plaće41.00041.00039.539,3396,44
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje39.539,33
321Naknade troškova zaposlenima116.212116.21242.420,3036,50
3211Službena putovanja35.142,69
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.277,61
322Rashodi za materijal i energiju127.767127.767116.508,5191,19
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.834,99
3225Sitni inventar i autogume107.673,52
323Rashodi za usluge1.951.4691.951.4691.344.148,4568,88
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.193,72
3233Usluge promidžbe i informiranja191.036,76
3235Zakupnine i najamnine254.534,87
3237Intelektualne i osobne usluge390.842,75
3238Računalne usluge409.480,61
3239Ostale usluge95.059,74
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa48.45048.4509.382,7519,37
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.382,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja541.394541.39499.121,8418,31
3293Reprezentacija99.121,84
422Postrojenja i oprema376.210376.210316.720,1184,19
4221Uredska oprema i namještaj280.362,94
4222Komunikacijska oprema33.985,62
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.371,55
A513056ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE – FAZA II145.418145.418140.714,0296,77
     
     
12Sredstva učešća za pomoći21.71421.71421.107,1197,21
311Plaće (Bruto)16.31216.31216.311,34100,00
3111Plaće za redovan rad16.311,34
312Ostali rashodi za zaposlene1.2801.280675,0052,73
3121Ostali rashodi za zaposlene675,00
313Doprinosi na plaće2.6922.6922.691,3799,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.691,37
321Naknade troškova zaposlenima1.3041.3041.303,6899,98
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.303,68
322Rashodi za materijal i energiju126126125,7299,78
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi125,72
561Europski socijalni fond (ESF)123.704123.704119.606,9196,69
311Plaće (Bruto)92.43192.43192.430,95100,00
3111Plaće za redovan rad92.430,95
312Ostali rashodi za zaposlene7.9207.9203.825,0048,30
3121Ostali rashodi za zaposlene3.825,00
313Doprinosi na plaće15.25215.25215.251,1299,99
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.251,12
321Naknade troškova zaposlenima7.3887.3887.387,4399,99
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.387,43
322Rashodi za materijal i energiju713713712,4199,92
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi712,41
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA7.416.4796.656.0795.765.433,0486,62
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.357.9203.823.5203.518.112,5292,01
11Opći prihodi i primici4.357.4203.823.0203.518.112,5292,02
311Plaće (Bruto)3.262.4752.961.4752.792.030,7994,28
3111Plaće za redovan rad2.776.368,67
3113Plaće za prekovremeni rad15.662,12
312Ostali rashodi za zaposlene143.100135.100115.469,2385,47
3121Ostali rashodi za zaposlene115.469,23
313Doprinosi na plaće528.150478.150446.754,7693,43
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje446.754,76
321Naknade troškova zaposlenima91.55076.55054.789,9271,57
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život54.789,92
322Rashodi za materijal i energiju57.00039.00022.631,4558,03
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi22.631,45
323Rashodi za usluge180.17595.67553.981,2056,42
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza17.017,23
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.633,25
3233Usluge promidžbe i informiranja6.773,00
3235Zakupnine i najamnine1.221,47
3236Zdravstvene i veterinarske usluge10.770,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.050,00
3238Računalne usluge9.516,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.00018.00014.042,5178,01
3293Reprezentacija2.805,01
3295Pristojbe i naknade10.162,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.075,00
343Ostali financijski rashodi3201.320996,7775,51
3433Zatezne kamate996,77
422Postrojenja i oprema76.65017.75017.415,8998,12
4221Uredska oprema i namještaj17.415,89
31Vlastiti prihodi500500
322Rashodi za materijal i energiju500500
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE14.72014.7204.748,8032,26
     
11Opći prihodi i primici14.72014.7204.748,8032,26
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.0002.648,8026,49
3211Službena putovanja2.648,80
323Rashodi za usluge3.0003.0002.100,0070,00
3237Intelektualne i osobne usluge2.100,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5001.500
343Ostali financijski rashodi220220
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA42.32022.320592,002,65
     
     
11Opći prihodi i primici42.32022.320592,002,65
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000592,005,92
3211Službena putovanja592,00
323Rashodi za usluge31.10011.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi220220
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.35.59035.59012.609,6835,43
     
     
11Opći prihodi i primici25.59025.59012.609,6849,28
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
323Rashodi za usluge17.15017.15012.609,6873,53
3235Zakupnine i najamnine4.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge8.609,68
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.0003.000
343Ostali financijski rashodi440440
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE191.720191.720189.795,0099,00
     
11Opći prihodi i primici191.720191.720189.795,0099,00
323Rashodi za usluge190.500190.500189.795,0099,63
3237Intelektualne i osobne usluge189.795,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
343Ostali financijski rashodi220220
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA130.000130.000130.000,00100,00
     
     
11Opći prihodi i primici130.000130.000130.000,00100,00
381Tekuće donacije130.000130.000130.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu130.000,00
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA377.620245.620117.208,7147,72
     
11Opći prihodi i primici377.620245.620117.208,7147,72
321Naknade troškova zaposlenima38.00028.00012.532,7144,76
3211Službena putovanja12.532,71
323Rashodi za usluge252.100170.10091.180,0053,60
3235Zakupnine i najamnine4.380,00
3237Intelektualne i osobne usluge86.800,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa37.00012.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.00035.00013.496,0038,56
3293Reprezentacija13.496,00
343Ostali financijski rashodi520520
381Tekuće donacije15.000
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA2.173.5892.138.5891.739.359,7581,33
     
     
11Opći prihodi i primici120120
343Ostali financijski rashodi120120
12Sredstva učešća za pomoći543.618508.618434.840,3385,49
311Plaće (Bruto)58.40058.40057.374,2598,24
3111Plaće za redovan rad57.374,25
312Ostali rashodi za zaposlene2.7502.7501.500,0054,55
3121Ostali rashodi za zaposlene1.500,00
313Doprinosi na plaće10.00010.0009.466,7694,67
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje9.466,76
321Naknade troškova zaposlenima6.4306.4305.219,2081,17
3211Službena putovanja1.829,20
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.390,00
322Rashodi za materijal i energiju3.1003.1002.615,6984,38
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.615,69
323Rashodi za usluge420.610390.610331.443,6384,85
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9,38
3233Usluge promidžbe i informiranja6.217,50
3235Zakupnine i najamnine12.884,99
3237Intelektualne i osobne usluge288.342,37
3238Računalne usluge17.700,00
3239Ostale usluge6.289,39
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.0002.000426,8621,34
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa426,86
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.45329.45321.626,2873,43
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.651,43
3293Reprezentacija15.974,85
422Postrojenja i oprema5.8755.8755.167,6687,96
4221Uredska oprema i namještaj5.167,66
575Fondovi za unutarnje poslove1.629.8511.629.8511.304.519,4280,04
311Plaće (Bruto)175.000175.000172.122,4398,36
3111Plaće za redovan rad172.122,43
312Ostali rashodi za zaposlene8.2508.2504.500,0054,55
3121Ostali rashodi za zaposlene4.500,00
313Doprinosi na plaće30.00030.00028.400,1994,67
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.400,19
321Naknade troškova zaposlenima18.29018.29015.657,5885,61
3211Službena putovanja5.487,58
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.170,00
322Rashodi za materijal i energiju9.5009.5007.846,9082,60
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi7.846,90
323Rashodi za usluge1.261.8291.261.829994.330,3578,80
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza28,12
3233Usluge promidžbe i informiranja18.652,50
3235Zakupnine i najamnine38.654,92
3237Intelektualne i osobne usluge865.026,70
3238Računalne usluge53.100,00
3239Ostale usluge18.868,11
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.0006.0001.280,5421,34
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.280,54
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja103.357103.35764.878,4762,77
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično16.954,00
3293Reprezentacija47.924,47
422Postrojenja i oprema17.62517.62515.502,9687,96
4221Uredska oprema i namještaj15.502,96
K681037INFORMATIZACIJA93.00054.00053.006,5898,16
11Opći prihodi i primici93.00054.00053.006,5898,16
412Nematerijalna imovina43.00014.00013.260,5894,72
4123Licence13.260,58
422Postrojenja i oprema50.00040.00039.746,0099,37
4221Uredska oprema i namještaj39.746,00
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama24.667.28524.665.28524.642.946,0599,91
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici24.667.28524.665.28524.642.946,0599,91
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT24.667.28524.665.28524.642.946,0599,91
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA784.285782.285760.620,8297,23
     
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE773.785771.785751.871,9697,42
11Opći prihodi i primici773.785771.785751.871,9697,42
311Plaće (Bruto)586.200585.200584.780,8699,93
3111Plaće za redovan rad584.780,86
312Ostali rashodi za zaposlene18.20018.2009.600,0052,75
3121Ostali rashodi za zaposlene9.600,00
313Doprinosi na plaće97.50096.50096.488,8699,99
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje96.488,86
321Naknade troškova zaposlenima19.52019.52016.624,0085,16
3211Službena putovanja3.779,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život12.845,00
     
322Rashodi za materijal i energiju4.7004.7002.273,7248,38
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.954,42
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje24,30
     
3225Sitni inventar i autogume295,00
323Rashodi za usluge9.7009.7007.230,4474,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.976,15
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.338,04
3238Računalne usluge1.556,25
3239Ostale usluge360,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.1001.100
343Ostali financijski rashodi1151151,080,94
3433Zatezne kamate1,08
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna33.75033.75033.750,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu33.750,00
422Postrojenja i oprema3.0003.0001.123,0037,43
4222Komunikacijska oprema1.123,00
K872002INFORMATIZACIJA10.50010.5008.748,8683,32
11Opći prihodi i primici10.50010.5008.748,8683,32
412Nematerijalna imovina2.0002.0001.665,1583,26
4123Licence1.665,15
422Postrojenja i oprema8.5008.5007.083,7183,34
4221Uredska oprema i namještaj7.083,71
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA23.883.00023.883.00023.882.325,23100,00
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA23.883.00023.883.00023.882.325,23100,00
     
11Opći prihodi i primici23.883.00023.883.00023.882.325,23100,00
381Tekuće donacije23.883.00023.883.00023.882.325,23100,00
3811Tekuće donacije u novcu23.882.325,23
02092Ured za ravnopravnost spolova1.663.1001.461.6001.368.857,7293,65
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.653.1001.451.6001.368.857,7294,30
51Pomoći EU10.00010.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.663.1001.461.6001.368.857,7293,65
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA1.663.1001.461.6001.368.857,7293,65
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.365.4251.314.9251.287.787,5997,94
11Opći prihodi i primici1.365.4251.314.9251.287.787,5997,94
311Plaće (Bruto)1.039.0001.013.0001.012.704,8299,97
3111Plaće za redovan rad1.011.136,90
3113Plaće za prekovremeni rad1.567,92
312Ostali rashodi za zaposlene37.60033.60025.534,2675,99
3121Ostali rashodi za zaposlene25.534,26
313Doprinosi na plaće161.000149.000148.313,7399,54
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje148.313,73
321Naknade troškova zaposlenima32.00032.00028.035,5087,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život28.035,50
322Rashodi za materijal i energiju23.29521.29516.406,6877,04
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi15.476,68
3225Sitni inventar i autogume930,00
323Rashodi za usluge56.42554.42547.907,0988,02
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.173,08
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja775,25
3233Usluge promidžbe i informiranja37.662,51
3235Zakupnine i najamnine625,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.500,00
3238Računalne usluge3.881,25
3239Ostale usluge1.290,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.1006.1004.584,8575,16
3293Reprezentacija4.584,85
343Ostali financijski rashodi550,6613,20
3433Zatezne kamate0,66
422Postrojenja i oprema9.0005.5004.300,0078,18
4223Oprema za održavanje i zaštitu4.300,00
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA274.650126.65061.956,2948,92
     
11Opći prihodi i primici264.650116.65061.956,2953,11
321Naknade troškova zaposlenima20.000
323Rashodi za usluge230.450110.45060.626,2954,89
3233Usluge promidžbe i informiranja21.250,00
3235Zakupnine i najamnine2.250,00
3237Intelektualne i osobne usluge30.751,29
3239Ostale usluge6.375,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.0006.0001.330,0022,17
3293Reprezentacija1.330,00
343Ostali financijski rashodi1.200200
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA23.02520.02519.113,8495,45
     
11Opći prihodi i primici23.02520.02519.113,8495,45
412Nematerijalna imovina5.0255.0254.995,4599,41
4123Licence4.995,45
422Postrojenja i oprema18.00015.00014.118,3994,12
4221Uredska oprema i namještaj14.118,39
025MINISTARSTVO FINANCIJA42.910.677.84943.363.694.83539.614.714.665,9191,35
02505Ministarstvo financija206.983.212187.292.907166.142.404,4388,71
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici195.128.225175.437.920156.614.011,1989,27
12Sredstva učešća za pomoći1.472.7711.472.7711.185.949,5480,53
31Vlastiti prihodi180.000180.000170.751,6694,86
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.80010.675,0023,83
51Pomoći EU40.00040.00056.763,37141,91
52Ostale pomoći50.00050.000
561Europski socijalni fond (ESF)3.453.7663.453.7662.641.191,5076,47
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)6.283.4006.283.4005.142.411,7181,84
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti10.00010.000
     
575Fondovi za unutarnje poslove320.250320.250320.650,46100,13
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV206.983.212187.292.907166.142.404,4388,71
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA141.093.587128.623.282114.647.130,3589,13
     
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE107.903.40098.313.09590.557.416,4592,11
11Opći prihodi i primici107.588.60097.998.29590.319.226,4292,16
311Plaće (Bruto)64.540.00058.713.00055.908.633,5195,22
3111Plaće za redovan rad55.157.951,14
3113Plaće za prekovremeni rad750.682,37
312Ostali rashodi za zaposlene2.200.0002.200.0001.959.022,2889,05
3121Ostali rashodi za zaposlene1.959.022,28
313Doprinosi na plaće10.616.1009.285.2958.843.724,2995,24
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.843.724,29
321Naknade troškova zaposlenima3.550.0003.200.0002.533.013,5379,16
3211Službena putovanja553.897,84
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.888.807,87
3213Stručno usavršavanje zaposlenika90.307,82
322Rashodi za materijal i energiju2.820.0002.820.0002.361.697,4983,75
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.083.052,66
3223Energija1.237.603,13
3225Sitni inventar i autogume10.936,70
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća30.105,00
323Rashodi za usluge20.630.00018.547.50015.860.723,0685,51
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.159.812,08
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.881.530,30
3233Usluge promidžbe i informiranja67.683,26
3234Komunalne usluge593.780,74
3235Zakupnine i najamnine2.508.120,29
3236Zdravstvene i veterinarske usluge134.211,63
3237Intelektualne i osobne usluge1.520.318,47
3238Računalne usluge3.753.788,32
3239Ostale usluge3.241.477,97
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.150.0003.150.0002.827.135,0789,75
3293Reprezentacija71.712,57
3294Članarine i norme98.194,47
3295Pristojbe i naknade91.462,52
3296Troškovi sudskih postupaka2.505.751,75
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.013,76
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.00015.0005.086,0833,91
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.086,08
     
343Ostali financijski rashodi50.00050.0002.691,115,38
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi2.691,11
381Tekuće donacije17.50017.50017.500,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu17.500,00
31Vlastiti prihodi180.000180.000170.751,6694,86
322Rashodi za materijal i energiju180.000180.000170.751,6694,86
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi111.801,66
3223Energija58.950,00
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.80010.675,0023,83
321Naknade troškova zaposlenima44.80044.80010.675,0023,83
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.675,00
51Pomoći EU40.00040.00056.763,37141,91
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.00056.763,37141,91
3211Službena putovanja56.763,37
52Ostale pomoći50.00050.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.000
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA10.00010.000
     
     
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti10.00010.000
     
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ131.610131.61097.407,4674,01
     
     
12Sredstva učešća za pomoći19.05519.05512.805,0067,20
311Plaće (Bruto)10.56010.56010.560,00100,00
3111Plaće za redovan rad10.560,00
312Ostali rashodi za zaposlene225225225,00100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene225,00
313Doprinosi na plaće1.7501.7501.750,00100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.750,00
321Naknade troškova zaposlenima4.5204.520270,005,97
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život270,00
     
323Rashodi za usluge2.0002.000
561Europski socijalni fond (ESF)112.555112.55584.602,4675,17
311Plaće (Bruto)60.00060.00069.041,50115,07
3111Plaće za redovan rad69.041,50
312Ostali rashodi za zaposlene1.2751.2751.275,00100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene1.275,00
313Doprinosi na plaće10.00010.00011.391,86113,92
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje11.391,86
321Naknade troškova zaposlenima24.28024.2802.894,1011,92
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.894,10
     
323Rashodi za usluge17.00017.000
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA136.950136.950137.238,41100,21
     
     
575Fondovi za unutarnje poslove136.950136.950137.238,41100,21
311Plaće (Bruto)111.950111.950114.020,10101,85
3111Plaće za redovan rad111.881,73
3113Plaće za prekovremeni rad2.138,37
312Ostali rashodi za zaposlene4.6504.6502.388,2451,36
3121Ostali rashodi za zaposlene2.388,24
313Doprinosi na plaće18.50018.50018.813,31101,69
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje18.813,31
321Naknade troškova zaposlenima1.8501.8502.016,76109,01
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.016,76
     
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE113.750113.750113.895,05100,13
     
575Fondovi za unutarnje poslove113.750113.750113.895,05100,13
311Plaće (Bruto)92.85092.85094.626,01101,91
3111Plaće za redovan rad92.851,37
3113Plaće za prekovremeni rad1.774,64
312Ostali rashodi za zaposlene3.8503.8501.982,0251,48
3121Ostali rashodi za zaposlene1.982,02
313Doprinosi na plaće15.50015.50015.613,29100,73
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.613,29
321Naknade troškova zaposlenima1.5501.5501.673,73107,98
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.673,73
A538077TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA69.55069.55069.517,0099,95
     
     
     
575Fondovi za unutarnje poslove69.55069.55069.517,0099,95
311Plaće (Bruto)56.75056.75057.755,95101,77
3111Plaće za redovan rad56.672,79
3113Plaće za prekovremeni rad1.083,16
312Ostali rashodi za zaposlene2.3502.3501.209,7451,48
3121Ostali rashodi za zaposlene1.209,74
313Doprinosi na plaće9.5009.5009.529,73100,31
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje9.529,73
321Naknade troškova zaposlenima9509501.021,58107,53
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.021,58
     
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE13.400.00012.800.00010.753.898,8584,01
11Opći prihodi i primici13.400.00012.800.00010.753.898,8584,01
323Rashodi za usluge12.800.00012.200.00010.622.148,8587,07
3238Računalne usluge10.622.148,85
412Nematerijalna imovina300.000300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina300.000300.000131.750,0043,92
4262Ulaganja u računalne programe131.750,00
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA1.200.0001.200.000716.045,4159,67
11Opći prihodi i primici1.200.0001.200.000716.045,4159,67
323Rashodi za usluge1.200.0001.200.000716.045,4159,67
3238Računalne usluge716.045,41
K253057OPREMANJE650.000650.000183.129,6828,17
11Opći prihodi i primici650.000650.000183.129,6828,17
422Postrojenja i oprema550.000550.000141.546,8025,74
4221Uredska oprema i namještaj48.894,69
4222Komunikacijska oprema51.051,96
4223Oprema za održavanje i zaštitu41.600,15
423Prijevozna sredstva100.000100.00041.582,8841,58
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu41.582,88
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ3.701.2273.701.2272.822.374,1876,26
     
12Sredstva učešća za pomoći360.016360.016265.785,1473,83
311Plaće (Bruto)229.699229.699219.515,8595,57
3111Plaće za redovan rad219.515,85
312Ostali rashodi za zaposlene3.7503.7503.600,0096,00
3121Ostali rashodi za zaposlene3.600,00
313Doprinosi na plaće38.05838.05836.133,5094,94
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje36.133,50
321Naknade troškova zaposlenima47.40047.4004.426,419,34
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.426,41
     
323Rashodi za usluge41.10941.1092.109,385,13
3237Intelektualne i osobne usluge2.109,38
561Europski socijalni fond (ESF)3.341.2113.341.2112.556.589,0476,52
311Plaće (Bruto)1.401.6271.401.6271.243.923,1288,75
3111Plaće za redovan rad1.243.923,12
312Ostali rashodi za zaposlene21.25021.25020.400,0096,00
3121Ostali rashodi za zaposlene20.400,00
313Doprinosi na plaće232.307232.307204.756,4888,14
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje204.756,48
321Naknade troškova zaposlenima268.600268.60025.083,089,34
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život25.083,08
     
323Rashodi za usluge407.552407.55265.551,3616,08
3237Intelektualne i osobne usluge65.551,36
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.00013.000
426Nematerijalna proizvedena imovina996.875996.875996.875,00100,00
4262Ulaganja u računalne programe996.875,00
K321071OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ7.377.1007.377.1006.049.771,1182,01
     
12Sredstva učešća za pomoći1.093.7001.093.700907.359,4082,96
311Plaće (Bruto)780.600780.600749.027,3995,96
3111Plaće za redovan rad749.027,39
312Ostali rashodi za zaposlene13.00013.00013.000,00100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene13.000,00
313Doprinosi na plaće130.000130.000123.589,5295,07
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje123.589,52
321Naknade troškova zaposlenima91.50091.50019.447,5021,25
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život18.037,50
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.410,00
323Rashodi za usluge59.70059.7002.294,993,84
3238Računalne usluge2.294,99
422Postrojenja i oprema18.90018.900
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)6.283.4006.283.4005.142.411,7181,84
311Plaće (Bruto)4.500.0004.500.0004.244.488,5594,32
3111Plaće za redovan rad4.244.488,55
312Ostali rashodi za zaposlene70.50070.50074.375,00105,50
3121Ostali rashodi za zaposlene74.375,00
313Doprinosi na plaće750.000750.000700.340,6193,38
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje700.340,61
321Naknade troškova zaposlenima513.000513.000110.202,5421,48
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život102.212,54
     
3213Stručno usavršavanje zaposlenika7.990,00
323Rashodi za usluge338.800338.80013.005,013,84
3238Računalne usluge13.005,01
422Postrojenja i oprema111.100111.100
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA2.400.0001.400.0001.215.720,0086,84
     
     
11Opći prihodi i primici2.400.0001.400.0001.215.720,0086,84
323Rashodi za usluge1.400.0001.400.0001.215.720,0086,84
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja249.500,00
3235Zakupnine i najamnine966.220,00
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000
K538003INFORMATIZACIJA4.000.0002.720.0001.930.716,7570,98
11Opći prihodi i primici4.000.0002.720.0001.930.716,7570,98
323Rashodi za usluge400.000400.000240.562,5060,14
3237Intelektualne i osobne usluge240.562,50
422Postrojenja i oprema2.000.0001.300.000969.369,2574,57
4221Uredska oprema i namještaj969.369,25
426Nematerijalna proizvedena imovina1.600.0001.020.000720.785,0070,67
4262Ulaganja u računalne programe720.785,00
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA65.889.62558.669.62551.495.274,0887,77
     
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA54.389.62549.209.62544.573.340,8490,58
11Opći prihodi i primici54.389.62549.209.62544.573.340,8490,58
322Rashodi za materijal i energiju16.000.00012.650.00011.387.038,2390,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi970.036,13
3223Energija10.417.002,10
323Rashodi za usluge38.389.62536.559.62533.186.302,6190,77
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza376.708,84
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja14.779.964,03
3234Komunalne usluge2.922.334,74
3235Zakupnine i najamnine739.866,88
3239Ostale usluge14.367.428,12
K538036OPREMANJE2.500.0002.410.0001.710.128,0070,96
11Opći prihodi i primici2.500.0002.410.0001.710.128,0070,96
422Postrojenja i oprema2.500.0002.410.0001.710.128,0070,96
4221Uredska oprema i namještaj791.433,49
4223Oprema za održavanje i zaštitu918.694,51
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA9.000.0007.050.0005.211.805,2473,93
11Opći prihodi i primici9.000.0007.050.0005.211.805,2473,93
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva500.000475.000900,000,19
4111Zemljište900,00
421Građevinski objekti8.500.0006.575.0005.210.905,2479,25
4212Poslovni objekti5.210.905,24
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države41.021.464.62941.524.480.17737.828.359.770,9691,10
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici40.917.761.62941.420.777.17737.804.649.932,1291,27
15Proračunska pričuva100.000.000100.000.00020.007.904,1220,01
81Namjenski primici od zaduživanja3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
po programima
21POLITIČKI SUSTAV62.052.19162.052.19162.052.190,06100,00
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA62.052.19162.052.19162.052.190,06100,00
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA62.052.19162.052.19162.052.190,06100,00
11Opći prihodi i primici62.052.19162.052.19162.052.190,06100,00
381Tekuće donacije62.052.19162.052.19162.052.190,06100,00
3811Tekuće donacije u novcu62.052.190,06
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV2.879.204.0002.882.295.2222.897.512.718,85100,53
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE1.000.0001.000.000404.375,0040,44
     
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA1.000.0001.000.000404.375,0040,44
     
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000404.375,0040,44
323Rashodi za usluge600.000600.000156.250,0026,04
3238Računalne usluge156.250,00
426Nematerijalna proizvedena imovina400.000400.000248.125,0062,03
4262Ulaganja u računalne programe248.125,00
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA833.451.000836.542.222852.615.400,85101,92
     
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA163.500.000158.444.795156.168.475,6298,56
     
11Opći prihodi i primici163.500.000158.444.795156.168.475,6298,56
323Rashodi za usluge46.400.00046.400.00046.274.191,3899,73
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.793.316,06
3238Računalne usluge11.194.025,52
3239Ostale usluge32.286.849,80
343Ostali financijski rashodi117.100.000112.044.795109.894.284,2498,08
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa109.894.284,24
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-U17.850.00017.850.00017.584.078,0898,51
11Opći prihodi i primici17.850.00017.850.00017.584.078,0898,51
343Ostali financijski rashodi17.850.00017.850.00017.584.078,0898,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa17.584.078,08
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE446.000.000446.000.000451.333.402,69101,20
11Opći prihodi i primici446.000.000446.000.000451.333.402,69101,20
343Ostali financijski rashodi446.000.000446.000.000451.333.402,69101,20
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule451.333.402,69
     
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA1.000.000832.977832.976,04100,00
     
11Opći prihodi i primici1.000.000832.977832.976,04100,00
343Ostali financijski rashodi1.000.000832.977832.976,04100,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa832.976,04
A767063NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU10.000.0003.500.0003.457.561,7798,79
     
11Opći prihodi i primici10.000.0003.500.0003.457.561,7798,79
323Rashodi za usluge10.000.0003.500.0003.457.561,7798,79
3239Ostale usluge3.457.561,77
A767065NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA19.601.00034.414.45034.413.448,57100,00
     
11Opći prihodi i primici19.601.00034.414.45034.413.448,57100,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove19.600.00034.413.45034.413.448,57100,00
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada34.413.448,57
     
     
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM175.500.000175.500.000188.825.458,08107,59
11Opći prihodi i primici175.500.000175.500.000188.825.458,08107,59
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.182.646,19
4111Zemljište1.182.646,19
421Građevinski objekti12.547.242,69
4212Poslovni objekti12.547.242,69
423Prijevozna sredstva72.500.00072.500.00072.374.569,2099,83
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu72.374.569,20
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora103.000.000103.000.000102.721.000,0099,73
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora102.721.000,00
     
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI2.040.800.0002.040.800.0002.040.791.008,28100,00
     
T767055KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE2.040.800.0002.040.800.0002.040.791.008,28100,00
     
     
11Opći prihodi i primici2.040.800.0002.040.800.0002.040.791.008,28100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna2.040.800.0002.040.800.0002.040.791.008,28100,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.040.791.008,28
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA3.953.0003.953.0003.701.934,7293,65
     
     
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU250.000250.000
     
11Opći prihodi i primici250.000250.000
343Ostali financijski rashodi250.000250.000
A818027ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
     
81Namjenski primici od zaduživanja3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
5173Dani zajmovi gradskim proračunima3.701.934,72
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ4.203.462.6874.754.434.0434.752.737.957,0799,96
     
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA23.203.55123.203.55121.516.418,6392,73
     
     
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA23.203.55123.203.55121.516.418,6392,73
     
11Opći prihodi i primici23.203.55123.203.55121.516.418,6392,73
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora23.203.55123.203.55121.516.418,6392,73
     
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija21.516.418,63
     
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE4.180.259.1364.731.230.4924.731.221.538,44100,00
     
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a2.937.914.6503.454.990.4383.454.990.437,19100,00
     
     
11Opći prihodi i primici2.937.914.6503.454.990.4383.454.990.437,19100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.937.914.6503.454.990.4383.454.990.437,19100,00
     
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.454.990.437,19
     
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a600.730.611611.988.572611.988.570,91100,00
     
     
11Opći prihodi i primici600.730.611611.988.572611.988.570,91100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU600.730.611611.988.572611.988.570,91100,00
     
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU611.988.570,91
     
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE219.202.175219.202.175219.202.174,38100,00
     
     
11Opći prihodi i primici219.202.175219.202.175219.202.174,38100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU219.202.175219.202.175219.202.174,38100,00
     
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU219.202.174,38
     
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA300.245.519322.883.126322.874.175,89100,00
     
     
11Opći prihodi i primici300.245.519322.883.126322.874.175,89100,00
343Ostali financijski rashodi8.9498.949
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU300.236.570322.874.177322.874.175,89100,00
     
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU322.874.175,89
     
A818068DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA122.166.181122.166.181122.166.180,07100,00
     
     
11Opći prihodi i primici122.166.181122.166.181122.166.180,07100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU122.166.181122.166.181122.166.180,07100,00
     
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU122.166.180,07
     
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE500.000500.000
     
2403PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA500.000500.000
     
A539005OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA500.000500.000
     
11Opći prihodi i primici500.000500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000500.000
28PRAVOSUĐE342.100.000342.100.000338.877.838,9099,06
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA342.100.000342.100.000338.877.838,9099,06
     
A539287OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA300.100.000300.100.000297.000.000,0698,97
11Opći prihodi i primici300.100.000300.100.000297.000.000,0698,97
383Kazne, penali i naknade štete300.100.000300.100.000297.000.000,0698,97
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta297.000.000,06
T767060ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU42.000.00042.000.00041.877.838,8499,71
     
11Opći prihodi i primici42.000.00042.000.00041.877.838,8499,71
383Kazne, penali i naknade štete42.000.00042.000.00041.877.838,8499,71
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta41.877.838,84
32GOSPODARSTVO3.596.000.0003.563.494.507372.835.703,6010,46
3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU3.596.000.0003.563.494.507372.835.703,6010,46
     
A539052JAMSTVENA PRIČUVA300.000.000300.000.000124.062.814,1341,35
11Opći prihodi i primici300.000.000300.000.000124.062.814,1341,35
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000.000100.000.00089.448.452,1289,45
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima89.448.452,12
     
386Kapitalne pomoći200.000.000200.000.00034.614.362,0117,31
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima34.614.362,01
     
A544001PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a70.000.00070.000.00070.000.000,00100,00
     
     
11Opći prihodi i primici70.000.00070.000.00070.000.000,00100,00
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora70.000.00070.000.00070.000.000,00100,00
     
     
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora70.000.000,00
     
A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA50.000.00050.000.00050.000.000,00100,00
     
     
11Opći prihodi i primici50.000.00050.000.00050.000.000,00100,00
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru50.000.00050.000.00050.000.000,00100,00
     
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,00
     
A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND30.000.00030.000.00030.000.000,00100,00
11Opći prihodi i primici30.000.00030.000.00030.000.000,00100,00
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora30.000.00030.000.00030.000.000,00100,00
     
     
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora30.000.000,00
     
A557046OROČENI DEPOZITI2.610.000.0002.610.000.000
11Opći prihodi i primici2.610.000.0002.610.000.000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe2.610.000.0002.610.000.000
A767052DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA364.000.000364.000.000
11Opći prihodi i primici364.000.000364.000.000
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru364.000.000364.000.000
     
A767067ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA96.000.00096.000.00055.278.394,4657,58
     
11Opći prihodi i primici96.000.00096.000.00055.278.394,4657,58
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora96.000.00096.000.00055.278.394,4657,58
     
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija55.278.394,46
     
A818051TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA76.000.00043.494.50743.494.495,01100,00
11Opći prihodi i primici76.000.00043.494.50743.494.495,01100,00
323Rashodi za usluge2.000.00062.91362.912,60100,00
3237Intelektualne i osobne usluge62.912,60
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja74.000.00043.431.59443.431.582,41100,00
3296Troškovi sudskih postupaka43.431.582,41
35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA3.260.0003.260.0003.063.166,9293,96
     
3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE3.260.0003.260.0003.063.166,9293,96
A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE3.260.0003.260.0003.063.166,9293,96
11Opći prihodi i primici3.260.0003.260.0003.063.166,9293,96
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna3.260.0003.260.0003.063.166,9293,96
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu3.063.166,92
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT328.884.816328.884.816328.878.095,03100,00
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA328.884.816328.884.816328.878.095,03100,00
A539026MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH325.884.816325.884.816325.884.816,00100,00
      
11Opći prihodi i primici325.884.816325.884.816325.884.816,00100,00
381Tekuće donacije325.884.816325.884.816325.884.816,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu325.884.816,00
A767061NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU3.000.0003.000.0002.993.279,0399,78
     
11Opći prihodi i primici3.000.0003.000.0002.993.279,0399,78
383Kazne, penali i naknade štete3.000.0003.000.0002.993.279,0399,78
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta2.993.279,03
41MIROVINSKA SIGURNOST85.700.00085.700.00085.106.192,5499,31
4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA85.700.00085.700.00085.106.192,5499,31
     
A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA85.700.00085.700.00085.106.192,5499,31
     
11Opći prihodi i primici85.700.00085.700.00085.106.192,5499,31
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna85.700.00085.700.00085.106.192,5499,31
     
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu85.106.192,54
42SERVISIRANJE JAVNOG DUGA29.400.220.93529.381.679.39829.012.663.577,5398,54
4201SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA17.495.436.43917.476.643.00017.117.281.976,1097,60
A539099ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU702.496.339702.496.339698.733.761,1699,46
     
     
11Opći prihodi i primici702.496.339702.496.339698.733.761,1699,46
342Kamate za primljene kredite i zajmove45.218.49345.218.49346.499.014,77102,83
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru46.499.014,77
     
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru657.277.846657.277.846652.234.746,3999,23
     
     
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru652.234.746,39
     
A539100ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA6.661.780.4096.649.601.9316.477.192.092,1197,41
     
     
11Opći prihodi i primici6.661.780.4096.649.601.9316.477.192.092,1197,41
342Kamate za primljene kredite i zajmove243.569.565231.391.087226.301.995,5497,80
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora226.301.995,54
     
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.418.210.8446.418.210.8446.250.890.096,5797,39
     
     
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora6.250.890.096,57
     
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI9.303.293.2369.301.956.0999.301.955.586,21100,00
11Opći prihodi i primici9.303.293.2369.301.956.0999.301.955.586,21100,00
341Kamate za izdane vrijednosne papire3.207.920.4483.206.583.3113.206.583.310,99100,00
3413Kamate za izdane obveznice3.206.583.310,99
343Ostali financijski rashodi95.372.78895.372.78895.372.275,22100,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi95.372.275,22
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice6.000.000.0006.000.000.0006.000.000.000,00100,00
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.000.000.000,00
     
A539105IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI13.134.45513.134.45513.134.454,66100,00
11Opći prihodi i primici13.134.45513.134.45513.134.454,66100,00
341Kamate za izdane vrijednosne papire13.134.45513.134.45513.134.454,66100,00
3411Kamate za izdane trezorske zapise13.134.454,66
A767010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU34.100.00033.311.51733.307.289,4499,99
     
11Opći prihodi i primici34.100.00033.311.51733.307.289,4499,99
342Kamate za primljene kredite i zajmove2.900.0002.111.5172.111.516,30100,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.111.516,30
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora31.200.00031.200.00031.195.773,1499,99
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora31.195.773,14
     
A767011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU44.193.00042.470.39942.469.706,22100,00
     
11Opći prihodi i primici44.193.00042.470.39942.469.706,22100,00
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.500.0004.777.3994.777.398,50100,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.777.398,50
     
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora37.693.00037.693.00037.692.307,72100,00
     
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora37.692.307,72
     
A767066BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI118.671.000118.671.00059.688.157,0050,30
     
11Opći prihodi i primici118.671.000118.671.00059.688.157,0050,30
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti118.671.000118.671.00059.688.157,0050,30
A767068ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI550.000.000550.000.000426.400.000,0077,53
11Opći prihodi i primici550.000.000550.000.000426.400.000,0077,53
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti550.000.000550.000.000426.400.000,0077,53
5172Dani zajmovi županijskim proračunima117.700.000,00
5173Dani zajmovi gradskim proračunima281.200.000,00
5174Dani zajmovi općinskim proračunima27.500.000,00
A818009OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU8.968.0008.573.8448.573.313,1899,99
     
11Opći prihodi i primici8.968.0008.573.8448.573.313,1899,99
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.100.000705.844705.843,18100,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora705.843,18
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.868.0007.868.0007.867.470,0099,99
     
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora7.867.470,00
     
A818010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI3.200.0003.200.0002.809.622,6787,80
     
11Opći prihodi i primici3.200.0003.200.0002.809.622,6787,80
342Kamate za primljene kredite i zajmove650.000650.000375.434,5357,76
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora375.434,53
     
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.550.0002.550.0002.434.188,1495,46
     
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora2.434.188,14
     
A818011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU55.600.00053.227.41653.017.993,4599,61
     
11Opći prihodi i primici55.600.00053.227.41653.017.993,4599,61
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.500.0005.127.4165.127.415,38100,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.127.415,38
     
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora48.100.00048.100.00047.890.578,0799,56
     
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora47.890.578,07
     
4202SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA11.904.784.49611.905.036.39811.895.381.601,4399,92
A539097ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA330.482330.482318.498,0696,37
11Opći prihodi i primici330.482330.482318.498,0696,37
342Kamate za primljene kredite i zajmove40.58740.58739.114,9196,37
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada39.114,91
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada289.895289.895279.383,1596,37
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU279.383,15
     
A539098ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA887.130.859887.130.859880.185.310,4099,22
     
11Opći prihodi i primici887.130.859887.130.859880.185.310,4099,22
342Kamate za primljene kredite i zajmove142.816.963142.816.963141.760.908,3099,26
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada141.760.908,30
343Ostali financijski rashodi8.410.0008.410.0008.288.023,7598,55
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi8.288.023,75
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada735.903.896735.903.896730.136.378,3599,22
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija471.921.067,76
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU258.215.310,59
     
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU10.968.823.15510.969.537.19310.969.537.192,16100,00
11Opći prihodi i primici10.968.823.15510.969.537.19310.969.537.192,16100,00
341Kamate za izdane vrijednosne papire3.052.561.4053.053.278.6503.053.278.649,47100,00
3413Kamate za izdane obveznice3.053.278.649,47
343Ostali financijski rashodi131.621.750131.618.543131.618.542,71100,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi131.618.542,71
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice7.784.640.0007.784.640.0007.784.639.999,98100,00
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,98
     
A539164IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI48.000.00048.000.00045.302.737,3594,38
     
11Opći prihodi i primici48.000.00048.000.00045.302.737,3594,38
343Ostali financijski rashodi48.000.00048.000.00045.302.737,3594,38
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi45.302.737,35
A539165POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE500.00037.86437.863,46100,00
     
11Opći prihodi i primici500.00037.86437.863,46100,00
343Ostali financijski rashodi500.00037.86437.863,46100,00
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi37.863,46
43INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE120.080.000120.080.00034.320.487,4628,58
4301PRORAČUNSKA ZALIHA100.000.000100.000.00020.007.904,1220,01
A539019PRORAČUNSKA ZALIHA100.000.000100.000.00020.007.904,1220,01
15Proračunska pričuva100.000.000100.000.00020.007.904,1220,01
343Ostali financijski rashodi728,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa728,00
363Pomoći unutar općeg proračuna20.000.000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna20.000.000,00
383Kazne, penali i naknade štete7.176,12
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta7.176,12
385Izvanredni rashodi100.000.000100.000.000
4303OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA20.080.00020.080.00014.312.583,3471,28
     
A539020PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA80.00080.00050.397,4163,00
     
11Opći prihodi i primici80.00080.00050.397,4163,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja80.00080.00050.397,4163,00
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično50.397,41
A539025NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA20.000.00020.000.00014.262.185,9371,31
11Opći prihodi i primici20.000.00020.000.00014.262.185,9371,31
363Pomoći unutar općeg proračuna20.000.00020.000.00014.262.185,9371,31
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna14.262.185,93
02510Carinska uprava653.439.129632.173.129619.410.592,3197,98
    
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici579.024.838559.658.838557.024.635,8699,53
12Sredstva učešća za pomoći12.424.59010.524.59010.262.577,5197,51
31Vlastiti prihodi860.562860.562284.752,9833,09
43Ostali prihodi za posebne namjene8.324.0008.324.0007.600.189,3291,30
51Pomoći EU12.628.23812.628.23810.980.993,8686,96
559Ostale refundacije iz sredstava EU2.474.8202.474.8202.437.698,1698,50
561Europski socijalni fond (ESF)37.702.08137.702.08130.819.744,6281,75
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV653.439.129632.173.129619.410.592,3197,98
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA653.439.129632.173.129619.410.592,3197,98
     
A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE457.332.661444.730.661442.025.288,5299,39
     
11Opći prihodi i primici448.883.661436.281.661434.371.556,9699,56
311Plaće (Bruto)312.320.000309.056.000308.985.974,1099,98
3111Plaće za redovan rad306.429.974,10
3113Plaće za prekovremeni rad2.556.000,00
312Ostali rashodi za zaposlene16.160.00012.760.00012.753.159,4199,95
3121Ostali rashodi za zaposlene12.753.159,41
313Doprinosi na plaće57.640.80057.010.80056.988.011,2299,96
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje6.086.225,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje50.901.785,54
321Naknade troškova zaposlenima22.246.00020.163.00019.833.115,8598,36
3211Službena putovanja692.042,80
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život18.986.974,89
3213Stručno usavršavanje zaposlenika35.581,85
3214Ostale naknade troškova zaposlenima118.516,31
322Rashodi za materijal i energiju18.140.83817.340.83816.468.137,9194,97
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.893.904,29
3223Energija6.180.181,99
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje33.939,96
     
3225Sitni inventar i autogume308.757,29
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća5.051.354,38
323Rashodi za usluge17.121.02316.271.02315.790.309,9897,05
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.591.090,45
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.168.749,38
3233Usluge promidžbe i informiranja150.057,00
3234Komunalne usluge2.165.969,32
3235Zakupnine i najamnine3.416.865,86
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.418.540,89
3237Intelektualne i osobne usluge475.814,15
3239Ostale usluge3.403.222,93
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.210.0001.175.0001.080.173,6091,93
3292Premije osiguranja249.897,28
3293Reprezentacija34.974,37
3294Članarine i norme184.212,34
3295Pristojbe i naknade610.807,30
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja282,31
343Ostali financijski rashodi35.00035.0004.061,7311,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa4.061,73
383Kazne, penali i naknade štete4.000.0002.470.0002.468.613,1699,94
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta2.468.613,16
31Vlastiti prihodi125.000125.00053.542,2442,83
322Rashodi za materijal i energiju125.000125.00053.542,2442,83
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi53.542,24
43Ostali prihodi za posebne namjene8.324.0008.324.0007.600.189,3291,30
323Rashodi za usluge8.259.0008.259.0007.567.801,0191,63
3239Ostale usluge7.567.801,01
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja65.00065.00032.388,3149,83
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično32.388,31
     
A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE121.697.000120.847.000120.458.567,2999,68
     
11Opći prihodi i primici121.697.000120.847.000120.458.567,2999,68
323Rashodi za usluge109.444.500111.094.500111.041.543,9199,95
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.370.307,52
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.661.930,77
3235Zakupnine i najamnine10.773.584,77
3237Intelektualne i osobne usluge19.125,00
3238Računalne usluge89.216.595,85
412Nematerijalna imovina750.000650.000649.793,2099,97
4123Licence649.793,20
422Postrojenja i oprema9.102.5009.102.5008.767.230,1896,32
4221Uredska oprema i namještaj4.092.285,64
4222Komunikacijska oprema4.557.101,23
4223Oprema za održavanje i zaštitu117.843,31
426Nematerijalna proizvedena imovina2.400.000
A540036CUSTOMS 2020180.000180.00017.632,429,80
51Pomoći EU180.000180.00017.632,429,80
321Naknade troškova zaposlenima180.000180.00017.632,429,80
3211Službena putovanja17.632,42
A540040OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.44.844.39143.614.39136.495.661,6883,68
     
12Sredstva učešća za pomoći7.142.3105.912.3105.675.917,0696,00
311Plaće (Bruto)195.123195.123133.632,3168,49
3111Plaće za redovan rad133.632,31
313Doprinosi na plaće38.62038.62026.407,2368,38
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.407,23
321Naknade troškova zaposlenima2.5462.546
323Rashodi za usluge6.898.5655.668.5655.515.877,5297,31
3233Usluge promidžbe i informiranja11.540,56
3238Računalne usluge5.504.336,96
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.4567.456
561Europski socijalni fond (ESF)37.702.08137.702.08130.819.744,6281,75
311Plaće (Bruto)1.105.6791.105.679757.250,7468,49
3111Plaće za redovan rad757.250,74
313Doprinosi na plaće218.370218.370149.637,3368,52
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje149.637,33
321Naknade troškova zaposlenima7.4107.410
323Rashodi za usluge36.352.73736.352.73729.912.856,5582,29
3233Usluge promidžbe i informiranja65.396,52
3238Računalne usluge29.847.460,03
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.88517.885
K310009MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE8.036.3872.122.3871.902.124,2789,62
     
11Opći prihodi i primici8.036.3872.122.3871.902.124,2789,62
422Postrojenja i oprema4.661.000661.000445.749,4067,44
4221Uredska oprema i namještaj231.020,79
4222Komunikacijska oprema13.572,50
4223Oprema za održavanje i zaštitu162.372,62
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.999,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene34.784,49
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado75.00016.00016.000,00100,00
4252Osnovno stado16.000,00
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.265.3871.445.3871.440.374,8799,65
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.440.374,87
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima35.000
K540034OBNOVA VOZNOG PARKA1.504.5901.504.590523.598,0834,80
11Opći prihodi i primici407.790407.790292.387,3471,70
323Rashodi za usluge166.790166.790122.039,9973,17
3235Zakupnine i najamnine122.039,99
342Kamate za primljene kredite i zajmove33.00033.00021.513,1865,19
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora21.513,18
     
423Prijevozna sredstva208.000208.000148.834,1771,55
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu148.834,17
31Vlastiti prihodi735.562735.562231.210,7431,43
423Prijevozna sredstva735.562735.562231.210,7431,43
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu231.210,74
51Pomoći EU361.238361.238
423Prijevozna sredstva361.238361.238
K540041HERCULE III16.764.00016.094.00015.196.624,0094,42
12Sredstva učešća za pomoći4.976.0004.306.0004.302.244,0099,91
322Rashodi za materijal i energiju365.504365.504,00100,00
3225Sitni inventar i autogume365.504,00
422Postrojenja i oprema4.976.0003.940.4963.936.740,0099,90
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.936.740,00
51Pomoći EU11.788.00011.788.00010.894.380,0092,42
322Rashodi za materijal i energiju771.120,00
3225Sitni inventar i autogume771.120,00
422Postrojenja i oprema11.788.00011.788.00010.123.260,0085,88
4225Instrumenti, uređaji i strojevi10.123.260,00
T540037TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ10.50010.500
51Pomoći EU10.50010.500