Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN 68/2022 (15.6.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1010

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/2013, 20/2017, 39/2019 i 125/2019) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine« br. 131/2021) u članku 31. stavku 2. riječi: »30. lipnja 2022.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2022.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 651-01/22-10/1
Urbroj: 531-07-02-02/06-22-2
Zagreb, 3. lipnja 2022.

Ministar
Ivan Paladina, v. r.