Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN 68/2022 (15.6.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Hrvatska narodna banka

1012

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013. i 52/2021.) i članka 42. stavka 3. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. lipnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU NA KOJI OVLAŠTENI MJENJAČI OBAVLJAJU MJENJAČKE POSLOVE

Članak 1.

(1) U članku 2. stavku 1. točka 5. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019. i 101/2020.) mijenja se i glasi:

»5. Mjenjačka provizija jest iznos u eurima koji od stranke iz članka 6. stavka 1. ove Odluke naplaćuje ovlašteni mjenjač u skladu s člankom 10. stavkom 6. ove Odluke, a koji se izračunava množenjem postotka mjenjačke provizije s rezultatom dijeljenja nominalnog iznosa stranoga gotovog novca ili čeka koji glasi na stranu valutu koji je predmet otkupa i primijenjenoga kupovnog tečaja eura prema toj stranoj valuti.«

(2) Točke 14., 15., 17. i 18. brišu se.

(3) Iza točke 22. dodaju se točke od 23. do 26., koje glase:

»23. Povoljni kupovni tečaj za jedan euro jest broj koji je manji od temeljnoga kupovnog tečaja za jedan euro.

24. Povoljni prodajni tečaj za jedan euro jest broj koji je veći od temeljnoga prodajnog tečaja za jedan euro.

25. Temeljni kupovni tečaj za jedan euro jest najveći broj s kojim ovlašteni mjenjač dijeli svaku jedinicu strane valute pri zamjeni stranih novčanica, stranoga kovanog novca ili čekova nominiranih u stranoj valuti za novčanice ili kovani novac eura.

26. Temeljni prodajni tečaj za jedan euro jest najmanji broj s kojim ovlašteni mjenjač dijeli svaku jedinicu strane valute pri zamjeni novčanica i kovanog novca eura za strane novčanice i strani kovani novac.«

(4) Dosadašnje točke 23. i 24. postaju točke 14. i 15., a dosadašnje točke 25. i 26. postaju točke 17. i 18.

Članak 2.

(1) U članku 4. stavku 6. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice strane gotovine ili čeka koji je predmet otkupa u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima odnosno kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217 i koji se mijenja na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)«.

(2) Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. protuvrijednost otkupljene strane gotovine ili čeka koji glasi na stanu valutu u kunama do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od tog dana u eurima«.

(3) Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. iznos obračunate mjenjačke provizije ako se ovlašteni mjenjač bavi jedino otkupom strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ili ako se ovlašteni mjenjač bavi i otkupom i prodajom strane gotovine (ali samo na potvrdama o otkupu koje se izdaju pri otkupu stranih kovanica), i to u kunama do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od tog dana u eurima«.

(4) U stavku 7. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice strane gotovine koja je predmet prodaje u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima odnosno kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 4217 i koji se mijenja na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)«.

(5) Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. protuvrijednost prodane strane gotovine u kunama do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od tog dana u eurima«.

(6) Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. oznaku za platni instrument u kunama, a od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u eurima (gotovina – GOT)«.

(7) Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Zaštićeni program mora udovoljavati i svim ostalim zahtjevima iz ove Odluke te biti u skladu s Uputom za izradu zaštićenog programa koja je sastavni dio ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača i osobe koje obavljaju mjenjačke poslove od vlastitog novca na mjenjačkom mjestu smiju imati samo eure, i to do iznosa od 150,00 eura.«.

Članak 4.

(1) U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na tečajnoj listi najpovoljniji prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu ne smije biti jednak ili viši od njegova najpovoljnijega kupovnog tečaja za istu valutu. Po prodajnom tečaju za stranu valutu koji je viši od njegova temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu ovlašteni mjenjač može prodavati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu samo banci.«

(2) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U svakome radnom danu najpovoljniji prodajni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu ne smije biti viši od kupovnog tečaja ugovorne banke za gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu.«

(3) Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Radi izrade, testiranja i certificiranja zaštićenih programa za potrebe pripreme za uvođenje eura odnosno nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na tečajnoj listi ovlaštenog mjenjača najpovoljniji prodajni tečaj za jedan euro ne smije biti jednak ili viši od najpovoljnijega kupovnog tečaja za jedan euro.«

Članak 5.

(1) U članku 11. stavak 17. mijenja se i glasi:

»(17) Iznos strane gotovine pri pojedinom otkupu s pomoću mjenjačkog automata ne smije biti veći od protuvrijednosti iznosa od 350,00 eura.«

(2) U stavku 19. riječi »Hrvatske narodne banke« brišu se.

Članak 6.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a, koji glasi:

»Članak 14.a

(1) O uvjetima i načinu prikupljanja ponuda zaštićenih programa radi izdavanja certifikata javnost se obavještava »Javnim pozivom za prikupljanje ponuda zaštićenih programa za ovlaštene mjenjače«, koji se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.

(2) O tvrtkama i sjedištu proizvođača zaštićenih programa Hrvatska narodna banka obavještava javnost objavom na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr.«

Članak 7.

U preostalom tekstu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (»Narodne novine«, br. 85/2019. i 101/2020.) riječ »kuna« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječju »euro« u odgovarajućem broju i padežu, riječ »lipe« u određenom padežu zamjenjuje se riječju »centi« u odgovarajućem padežu, a riječ »kunski« u određenom rodu i padežu zamjenjuje se riječju »eurski« u odgovarajućem rodu i padežu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Ovlašteni mjenjači koriste se zaštićenim programom certificiranim u skladu s ovom Odlukom, u dijelu koji je zasnovan na kuni kao službenoj valuti Republike Hrvatske, do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašteni mjenjači dužni su koristiti se zaštićenim programom certificiranim u skladu s ovom Odlukom, u dijelu koji je zasnovan na euru kao službenoj valuti Republike Hrvatske, od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača (»Narodne novine«, br. 99/2019.), osim točke 7. Tehničke specifikacije zaštićenog programa za ovlaštene mjenjače, koja prestaje važiti s danom uvođenja eura kao službene u valute Republici Hrvatskoj.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. stavaka 1., 2. i 4., članka 3., članka 4. stavaka 1. i 2., članka 5. i članka 7. te članaka 44. i 45. Upute za izradu zaštićenog programa, koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br. 452-2629-090/06-22/BV

Zagreb, 8. lipnja 2022.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA IZRADU ZAŠTIĆENOG PROGRAMA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Uputom za izradu zaštićenog programa (u nastavku teksta: Uputa) propisuju se obvezne funkcije zaštićenog programa s korisničkog i informatičkog stajališta, tehnički uvjeti za izradu zaštićenog programa te sadržaj izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu«, koje su ugovorne banke dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s člankom 14. stavkom 19. Odluke.

(2) Ova Uputa podijeljena je na dio koji uređuje funkcije zaštićenog programa, u Funkcionalnoj specifikaciji zaštićenog programa i dio koji uređuje tehnička obilježja zaštićenog programa, u Tehničkoj specifikaciji zaštićenog programa.

(3) Tehničkom specifikacijom zaštićenog programa propisan je minimalni model podataka, operativni sustavi i programski jezici prihvatljivi za izradu zaštićenog programa za koji Hrvatska narodna banka izdaje certifikat te XSD shema za dostavu izvješća »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje od dd. mm. gggg. do dd. mm. gggg.«, koje ovlašteni mjenjači dostavljaju ugovornim bankama i izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« u XML formatu, koje ugovorne banke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Dopušteno je model podataka iz stavka 3. ovog članka proširivati prema vlastitim potrebama radi drugih željenih podataka o radu mjenjačkog mjesta i radi optimizacije izrade drugih izvještaja koji nisu propisani ovom Uputom.

(5) Nije dopušteno reducirati model podataka iz stavka 3. ovog članka ni mijenjati nazive pojedinih stupaca modela podataka, već ih treba nazvati točno onako kako je napisano u prikazu i opisu modela.

(6) Sastavni su dio ove Upute izvješća koja su ovlašteni mjenjači obvezni izrađivati s pomoću zaštićenog programa, a koja su prikazana u prilozima uz ovu Uputu br. 1, 2, 3, 3A, 4A, 4B i 5.

(7) Prilozi iz stavka 6. ovog članka izrađeni su u dvije inačice, na način da je jedna inačica izrađena za primjenu dok je kuna službena valuta Republike Hrvatske, a druga za primjenu od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

FUNKCIONALNA SPECIFIKACIJA ZAŠTIĆENOG PROGRAMA

Obvezne funkcije zaštićenog programa

Članak 2.

(1) Zaštićeni program mora imati sljedeće funkcije:

1. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje tečajnih lista

2. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje potvrda o otkupu i potvrda o prodaji

3. izrada, pohranjivanje, kodiranje podataka i ispisivanje potvrda o uplatama i isplatama gotovine u kunama ili eurima i strane gotovine te o isplatama čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne

4. izrada, pohranjivanje i ispisivanje sljedećih obveznih izvješća:

– »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« – Prilog br. 1

– »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« – Prilog br. 2

– »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje od dd. mm. gggg. do dd. mm. gggg.« – Prilog br. 3

– »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 4A

– »Dnevnik prodaje strane gotovine« – Prilog br. 4B

– »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 5

– »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«

– »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«

– »Izvješće o broju ispisivanja iste potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji«

5. izrada i ispisivanje pregleda s trenutačnim stanjem gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni i

6. izvoz kodiranih podataka za potrebe nadzora nadzornog tijela.

(2) Brojčane oznake i slovne kratice valuta, u skladu s normom ISO 4217, odnosno u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka kao sastavnog dijela Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa, ili kao samostalnog Popisa objavljenog na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke bilježe se na tečajnim listama, potvrdama o otkupu i potvrdama o prodaji, potvrdama o uplatama i isplatama strane gotovine i gotovine u kunama ili eurima te potvrdama o isplatama čekova koji glase na stranu valutu, kao i u izvješćima iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

Funkcije zaštićenog programa vezane
uz tečajnu listu

Članak 3.

(1) Zaštićeni program mora omogućiti izradu i pohranjivanje te automatsko ispisivanje tečajne liste na pisaču odmah nakon izrade tečajne liste.

(2) Zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje transakcije (uplata ili isplata ili otkup ili prodaja) prije izrade tečajne liste. Zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje transakcije ni nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za prvu tečajnu listu, a prije izrade druge tečajne liste u istom radnom danu odnosno prve tečajne liste u sljedećem radnom danu. Za potrebe ove Upute radnim danom smatra se dan kada ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove, a koji traje od 00:00 do 24:00 sata.

(3) Zaštićeni program može omogućiti izmjenu tečajeva na tečajnoj listi samo prije evidentiranja prve transakcije koja se provodi na osnovi primjene te tečajne liste.

(4) Zaštićeni program mora dodijeliti tečajnoj listi redni broj i datum primjene. Zaštićeni program mora dodijeliti tečajnoj listi redni broj na sljedeći način: prvoj tečajnoj listi u kalendarskoj godini dodjeljuje redni broj jedan (1.), dok redni broj svake sljedeće tečajne liste uvećava za jedan (1).

(5) Datum na tečajnoj listi mora biti istovjetan datumu njezine primjene.

(6) Ako ovlašteni mjenjač kupuje odnosno prodaje stranu gotovinu odnosno otkupljuje čekove koji glase na stranu valutu po povoljnim tečajevima, zaštićeni program mora omogućiti da tečajna lista, uz podatak o iznosu povoljnih tečajeva, sadržava i podatak o minimalnim iznosima u kunama odnosno eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili u stranoj valuti na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno povoljni prodajni tečajevi.

(7) Zaštićeni program ne smije omogućiti da temeljni odnosno povoljni kupovni tečaj kune za stranu valutu bude jednak ili veći od temeljnoga odnosno povoljnoga prodajnog tečaja strane valute kada je kuna službena valuta Republike Hrvatske odnosno ne smije omogućiti da temeljni odnosno povoljni kupovni tečaj eura za stranu valutu bude jednak ili manji od temeljnoga odnosno povoljnoga prodajnog tečaja eura za stranu valutu ako je euro službena valuta Republike Hrvatske.

(8) Ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih kupovnih tečajeva za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni kupovni tečaj koji se primjenjuje na manji iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili veći od povoljnoga kupovnog tečaja koji se primjenjuje na veći iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na veći iznos strane valute.

(9) Od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih kupovnih tečajeva eura za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni kupovni tečaj eura koji se primjenjuje na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili manji od povoljnoga kupovnog tečaja eura koji se primjenjuje na veći iznos u stranoj valuti.

(10) Ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih prodajnih tečajeva za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni prodajni tečaj koji se primjenjuje na manji iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili manji od povoljnoga prodajnog tečaja koji se primjenjuje na veći iznos kunske protuvrijednosti strane valute ili na veći iznos strane valute.

(11) Od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ako ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih prodajnih tečajeva eura za istu stranu valutu, zaštićeni program ne smije omogućiti da povoljni prodajni tečaj eura koji se primjenjuje na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili veći od povoljnoga prodajnog tečaja eura koji se primjenjuje na veći iznos u stranoj valuti.

(12) Zaštićeni program ne smije omogućiti izradu sljedeće tečajne liste prije izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za prethodnu tečajnu listu.

(13) Iznimno od odredbe stavka 12. ovog članka, zaštićeni program može omogućiti izradu sljedeće tečajne liste bez izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« ako tijekom primjene prethodne tečajne liste nije evidentirana nijedna transakcija.

(14) Zaštićeni program mora imati ugrađen koder u izvršnom programu koji je izradila Hrvatska narodna banka i s pomoću kodera omogućiti kodiranje podataka u tečajnoj listi, čime se može utvrditi jesu li podaci na tečajnoj listi nakon provođenja prve transakcije na temelju te tečajne liste brisani, mijenjani ili dopunjavani. Kodiraju se sljedeći podaci u tečajnoj listi:

a) redni broj tečajne liste

b) datum primjene tečajne liste

c) slovne i brojčane oznake stranih valuta istaknutih na tečajnoj listi i

d) kupovni i prodajni tečajevi za svaku stranu valutu na tečajnoj listi te iznosi kunskih ili eurskih protuvrijednosti stranih valuta, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili iznosi stranih valuta na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno prodajni tečajevi.

(15) Zaštićeni program mora omogućiti ispis važeće tečajne liste i tečajnih lista koje su važile tijekom radnih dana u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

Funkcije zaštićenog programa vezane uz transakcije otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno transakcije prodaje strane gotovine

Članak 4.

(1) Zaštićeni program mora pri provođenju transakcije otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno transakcije prodaje strane gotovine (u nastavku teksta: transakcija otkupa ili prodaje) omogućiti izradu i pohranjivanje te automatski ispis na pisaču potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji u barem jednom primjerku, koji se predaje stranci, a mora sadržavati podatke propisane člankom 4. stavkom 6. odnosno 7. Odluke. Uvjet za provođenje nove transakcije jest potvrđivanje prethodne transakcije.

(2) Zaštićeni program mora rabiti pri provođenju transakcije otkupa ili prodaje odnosno pri izradi potvrde o otkupu ili potvrde o prodaji isključivo tečajeve s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku provođenja transakcije otkupa ili prodaje.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti storniranje transakcije otkupa ili prodaje prema serijskom broju potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji.

(4) Zaštićeni program ne smije omogućiti storniranje transakcije otkupa ili prodaje odnosno potvrde o otkupu ili potvrde o prodaji nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne stanje blagajničkog dnevnika«.

(5) Zaštićeni program mora omogućiti izradu, pohranjivanje i ispisivanje izvješća u kojem su navedeni podaci o potvrdama o otkupu odnosno potvrdama o prodaji s istim serijskim brojem, a koje su ispisane više od jedanput. Izvješće mora sadržavati popis s nazivom potvrde i serijskim brojem potvrde te podatak o broju ispisivanja svake potvrde.

(6) Zaštićeni program mora, s pomoću kodera iz članka 3. stavka 14. ove Upute, omogućiti kodiranje podataka s potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji, čime se može utvrditi jesu li podaci na navedenim potvrdama brisani, mijenjani ili dopunjavani nakon provođenja transakcije otkupa ili prodaje. Kodiraju se sljedeći podaci s potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji:

a) serijski broj

b) brojčana i slovna oznaka strane valute

c) iznos strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu

d) tečaj strane valute prema kuni odnosno, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, tečaj eura prema stranoj valuti

e) protuvrijednost strane valute u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

f) iznos mjenjačke provizije (ako je ovlašteni mjenjač smije naplatiti, odnosno u skladu s člankom 10. stavkom 6. Odluke) u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

g) oznaka za rezidentnost stranke: »R«

h) datum i vrijeme potvrđivanja transakcije (sat i minuta)

i) šifra odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu

j) serijski broj s tiskanog obrasca potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji kojim se ovlašteni mjenjač koristi kada se zbog objektivnih razloga ne može koristiti računalnom tehnologijom i

k) akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije otkupa ili prodaje.

(7) Zaštićeni program mora omogućiti ispisivanje podataka o transakcijama otkupa odnosno prodaje provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima, posebno za otkupljenu stranu gotovinu odnosno čekove koji glase na stranu valutu, a posebno za prodanu stranu gotovinu.

(8) Zaštićeni program koji će od uvođenja obveze dvojnog iskazivanja cijena koristiti ovlašteni mjenjač koji namjerava naplaćivati mjenjačku proviziju do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ali koji ne namjerava obavljati mjenjačke poslove od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, treba sadržavati barem funkciju dvojnog iskazivanja mjenjačke provizije u kunama i eurima na potvrdama o otkupu te funkciju obavljanja mjenjačkih poslova uz kunu kao službenu valutu Republike Hrvatske.

Funkcije zaštićenog programa vezane uz transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili eurima odnosno strane gotovine te isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne

Članak 5.

(1) Zaštićeni program mora pri provođenju transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne (u nastavku teksta: transakcija uplate ili isplate) omogućiti izradu i pohranjivanje te ispis na pisaču potvrde o uplatama ili isplatama gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno potvrde o isplatama čekova koji glase na stranu valutu.

(2) Potvrde iz 1. stavka ovog članka dijele se u pet skupina, i to:

1. potvrde o uplati gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, u blagajnu

2. potvrde o isplati gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iz blagajne

3. potvrde o uplati strane gotovine u blagajnu

4. potvrde o isplati strane gotovine iz blagajne i

5. potvrde o isplati čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne.

(3) Potvrde iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovog članka sadržavaju sljedeće obvezne podatke:

1. serijski broj

2. akronim transakcije

3. iznos uplaćene odnosno isplaćene gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

4. datum i vrijeme (sat i minuta) provođenja transakcije

5. šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu i

6. akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije uplate ili isplate, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(4) Potvrde iz stavka 2. točaka 3., 4. i 5. ovog članka sadržavaju sljedeće obvezne podatke:

1. serijski broj

2. akronim transakcije

3. iznos uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

4. slovnu i brojčanu oznaku strane valute

5. protuvrijednost u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznosa uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

6. datum i vrijeme (sat i minuta) provođenja transakcije

7. šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu i

8. akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije uplate ili isplate, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(5) Zaštićeni program mora za izračun kunske ili eurske protuvrijednosti iz stavka 4. točke 5. ovog članka primijeniti temeljni kupovni tečaj s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku provođenja transakcije.

(6) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, zaštićeni program omogućava unos i primjenu tečajeva koji se ne nalaze na tečajnoj listi u provođenju transakcija »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta«, »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup« i »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup«.

(7) Ovlašteni mjenjač dužan je u provođenju transakcije »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta« unijeti i primijeniti temeljni kupovni tečaj koji je u primjeni na mjenjačkom mjestu s kojeg je ta strana gotovina dopremljena u trenutku kada je na tom mjenjačkom mjestu izrađena i potvrđena transakcija »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«.

(8) Ovlašteni mjenjač dužan je pri transakcijama »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup« i »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup« unijeti i primijeniti tečajeve po kojima tu stranu gotovinu odnosno čekove koji glase na stranu valutu od njega otkupljuje ugovorna banka.

(9) Zaštićeni program mora omogućiti, s pomoću kodera iz članka 3. stavka 14. ove Upute, kodiranje podataka s potvrda iz stavka 2. ovog članka, čime se može utvrditi jesu li podaci na tim potvrdama brisani, mijenjani ili dopunjavani nakon provođenja transakcije uplate ili isplate gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno isplate čekova koji glase na stranu valutu iz blagajne. Kodiraju se sljedeći podaci s potvrda iz stavka 2. ovog članka:

a) serijski broj

b) akronim transakcije

c) iznos uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

d) protuvrijednost u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznosa uplaćene odnosno isplaćene strane gotovine odnosno isplaćenih čekova koji glase na stranu valutu

e) datum i vrijeme evidentiranja transakcije (sat i minuta)

f) šifra odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu i

g) akronim kojim se opisuje razlog storniranja transakcije otkupa ili prodaje, u slučaju storniranja transakcije uplate ili isplate.

(10) Zaštićeni program omogućava storniranje transakcije uplate ili isplate prema serijskom broju potvrde o uplati ili isplati gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, ili strane gotovine odnosno potvrde o isplati čekova koji glase na stranu valutu.

(11) Zaštićeni program ne smije omogućiti storniranje transakcije uplate ili isplate nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne stanje blagajničkog dnevnika«.

(12) Zaštićeni program mora omogućiti ispisivanje podataka o transakcijama uplata odnosno isplata provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima.

Način dodjeljivanja serijskih brojeva transakcijama

Članak 6.

(1) Serijski je broj za svaku vrstu transakcije iz članaka 4. i 5. ove Upute slovno-brojčani, sastoji se od ukupno deset slovnih i brojčanih znakova, a počinje slovnim znakom na prvom, odnosno na prvom i drugom mjestu te se nastavlja s devet odnosno osam brojčanih znakova.

(2) Posljednja je znamenka brojčanog dijela prvoga serijskog broja transakcije 1, a prethodne su znamenke brojčanog dijela toga serijskog broja 0.

(3) Brojčani dio serijskog broja transakcije uvećava se za 1 u odnosu na brojčani dio serijskog broja prethodne transakcije.

(4) Slovni dijelovi serijskih brojeva transakcija glase:

– kod transakcija otkupa strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu: »O«

– kod transakcija prodaje strane gotovine: »P«

– kod transakcija uplata u blagajnu u gotovini u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

– primitak kuna ili eura s računa za redovito poslovanje: »UP«

– primitak kuna ili eura na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci: »UL«

– primitak kuna ili eura na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci: »UA«

– primitak kuna ili eura s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »UU«

– primitak kuna ili eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: »UN«

– primitak kuna ili eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: »UB«

– primitak efektivnih kuna ili eura: »UE«

– kod transakcija isplata iz blagajne u gotovini u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

– polaganje kuna ili eura na račun za redovito poslovanje: »IP«

– prijenos kuna ili eura na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »IU«

– prijenos kuna ili eura na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: »IN«

– prijenos kuna ili eura u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: »IB«

– izlaz efektivnih kuna ili eura: »IE«

– kod transakcija uplata u blagajnu u stranoj gotovini:

– primitak strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »FU«

– primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: »FN«

– primitak strane gotovine s posebnog računa: »FP«

– kod transakcija isplata iz blagajne u stranoj gotovini:

– prijenos strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: »FI«

– prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: »FD«

– polaganje strane gotovine na poseban račun: »FM«

– odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup: »FC«

– odnošenje strane gotovine banci na otkup: »FG«

– kod transakcija ostalih uplata odnosno isplata strane gotovine i gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

– ostale uplate: »OU«

– ostale isplate: »OI«.

(5) Serijski se brojevi transakcije na svakom blagajničkom mjestu dodjeljuju tako da prvoga radnog dana u novoj kalendarskoj godini brojčani dio prvoga serijskog broja transakcije počinje brojem jedan (1).

(6) Svaka transakcija koja se pojavljuje pri obavljanju mjenjačkih poslova tijekom iste kalendarske godine mora sadržavati jedinstveni serijski broj.

Funkcije vezane uz izradu obveznih izvješća

Članak 7.

(1) Ako se na mjenjačkom mjestu obavljaju mjenjački poslovi na više blagajničkih mjesta, zaštićeni program može omogućiti rad u mrežnim uvjetima.

(2) Kada se mjenjački poslovi obavljaju na više blagajničkih mjesta i kada zaštićeni program radi u mrežnim uvjetima, zaštićeni program mora omogućiti izradu jedinstvenih obveznih izvješća iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Upute za sva blagajnička mjesta.

(3) Zaštićeni program mora omogućiti:

– prikaz obveznih izvješća na zaslonu računala na blagajničkom mjestu

– ispis obveznih izvješća na pisaču na mjenjačkom mjestu i

– pohranjivanje i čuvanje obveznih izvješća u rokovima i na način propisan Odlukom.

(4) Obvezna izvješća sadržavaju i ispunjavaju se podacima na sljedeći način:

a) Izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« (Prilog br. 1)

1) U izvješće »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija« bilježe se podaci o transakcijama obavljenima tijekom jednoga radnog dana, kronološkim redom.

2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj transakcije.

2. U 2. stupac upisuju se datum, sat i minuta kada je transakcija obavljena.

3. U 3. stupac bilježi se opis transakcije, i to:

– kod otkupa strane gotovine bilježi se tekst »primitak od mjenjačkih poslova – otkup strane gotovine«, odnosno akronim OTKGOT

– kod otkupa čekova koji glase na stranu valutu bilježi se tekst »primitak od mjenjačkih poslova – otkup čekova koji glase na stranu valutu«, odnosno akronim OTKCEK

– kod prodaje strane gotovine bilježi se tekst »izdatak mjenjačkih poslova – prodaja strane gotovine«, odnosno akronim PROGOT

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koja je podignuta s računa u banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s računa za redovito poslovanje«, odnosno akronim PRIMKN01 ili »uplata u eurima – primitak eura s računa za redovito poslovanje«, odnosno akronim PRIMEUR01

– kod uplate gotovine u kunama odnosno u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci«, odnosno akronim PRIMKN02 ili »uplata u eurima – primitak eura na osnovi prodaje otkupljene strane gotovine banci«, odnosno akronim PRIMEUR02

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje strane gotovine banci bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci«, odnosno akronim PRIMKN03 ili »uplata u eurima – primitak eura na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje banci«, odnosno akronim PRIMEUR03

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi primitka kuna ili eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMKN05 ili »uplata u eurima – primitak eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMEUR05

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi primitka kuna ili eura s drugoga blagajničkog mjesta, koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta, bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMKN07 ili »uplata u eurima – primitak eura s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMEUR07

– kod uplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi primitka kuna ili eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak kuna s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMKN08 ili »uplata u eurima – primitak eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMEUR08

– kod uplata u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, bilježi se tekst »uplata u kunama – primitak efektivnih kuna«, odnosno akronim PRIMKN09 ili »uplata u eurima – primitak efektivnih eura«, odnosno akronim PRIMEUR09

– kod isplate gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, radi polaganja kuna ili eura na račun u banci bilježi se tekst »isplata u kunama – polaganje kuna na račun za redovito poslovanje«, odnosno akronim IZDKN01 ili »isplata u eurima – polaganje eura na račun za redovito poslovanje«, odnosno akronim IZDEUR01

– kod prijenosa kuna ili eura, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDKN05 ili »isplata u eurima – prijenos eura u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDEUR05

– kod prijenosa gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDKN07 ili »isplata u eurima – prijenos eura na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDEUR07

– kod prijenosa gotovine u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u kunama – prijenos kuna na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDKN08 ili »isplata u eurima – prijenos eura na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDEUR08

– kod isplata u kunama ili u eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, bilježi se tekst »isplata u kunama – izlaz efektivnih kuna«, odnosno akronim IZDKN09 ili »isplata u eurima – izlaz efektivnih eura«, odnosno akronim IZDEUR09

– kod uplata strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim PRIMFC01

– kod uplate strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim PRIMFC02

– kod uplata strane gotovine na osnovi primitka strane gotovine s posebnog računa bilježi se tekst »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s posebnog računa«, odnosno akronim PRIMFC03

– kod isplate strane gotovine radi prijenosa strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta«, odnosno akronim IZDFC01

– kod isplate strane gotovine radi prijenosa strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – prijenos strane gotovine na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača«, odnosno akronim IZDFC02

– kod isplate strane gotovine radi polaganja strane gotovine na poseban račun bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – polaganje strane gotovine na poseban račun«, odnosno akronim IZDFC03

– kod odnošenja čekova koji glase na stranu valutu radi unovčavanja u banci bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – odnošenje čekova koji glase na stranu valutu banci na otkup«, odnosno akronim IZDFC04

– kod odnošenja strane gotovine radi prodaje banci bilježi se tekst »isplata u stranoj gotovini – odnošenje strane gotovine banci na otkup«, odnosno akronim IZDFC05

– kod ostalih uplata bilježi se tekst »ostale uplate«, odnosno akronim OSTUPL

– kod ostalih isplata bilježi se tekst »ostale isplate«, odnosno akronim OSTISP

– kod storniranja transakcije na zahtjev stranke bilježi se tekst »storno na zahtjev stranke«, odnosno akronim STORNO01

– kod storniranja transakcije zbog pogrešnog unosa bilježi se tekst »storno zbog pogrešnog unosa«, odnosno akronim STORNO02.

4. U 4. stupac bilježi se serijski broj transakcije.

5. U 5. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka valute.

6. U 6. stupac bilježi se iznos kupovnog odnosno prodajnog tečaja koji je primijenjen kod otkupa strane gotovine ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno kod prodaje strane gotovine.

7. U 7. stupac bilježi se oznaka sredstva plaćanja u stranoj valuti koje ovlašteni mjenjač prima pri otkupu strane gotovine odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, koje izdaje pri prodaji strane gotovine te koje prima na osnovi uplata odnosno izdaje na osnovi isplata, i to:

– oznaka »GOT« bilježi se kod otkupa strane gotovine kada je primljena strana gotovina, kod prodaje strane gotovine kada je isplaćena strana gotovina te kod uplate odnosno isplate strane gotovine

– oznaka »FXCEK« bilježi se kod otkupa čeka koji glasi na stranu valutu kada je primljen te kod isplate iz blagajne čeka koji glasi na stranu valutu radi njegove prodaje banci.

8. U 8. stupac bilježe se iznosi primitaka u stranoj gotovini i čekovima koji su predmet otkupa odnosno uplata.

9. U 9. stupac bilježe se iznosi izdataka u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu koji su predmet prodaje odnosno isplate.

10. U 10. stupac bilježi se oznaka sredstva plaćanja u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, »GOT«, koja ovlašteni mjenjač prima pri prodaji strane gotovine, koja izdaje pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu te koja prima na osnovi uplata odnosno koja izdaje na osnovi isplata.

11. U 11. stupac bilježi se iznos primitaka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

12. U 12. stupac bilježi se iznos izdataka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

13. U 13. stupac bilježi se iznos mjenjačke provizije u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koju ovlašteni mjenjač naplaćuje od stranke.

3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, u bilo kojem trenutku tekućega radnog dana te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni radni dan u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

4) Nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za određeni radni dan, u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje jednu tečajnu listu, zaštićeni program ne smije omogućiti evidentiranje novih transakcija u tom danu niti smije omogućiti mijenjanje podataka u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«.

5) Nakon izrade prvoga odnosno drugoga konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« za određeni radni dan, u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje dvije tečajne liste, zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje prije evidentiranih podataka u izvješću «Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija».

b) Izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« (Prilog br. 2)

1) U izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« bilježe se podaci o početnom stanju blagajne za svaku stranu valutu, o svim transakcijama, o izračunatim obračunskim tečajnim razlikama za svaku stranu valutu, o ostvarenom prihodu od financijske dobiti za svaku stranu valutu, o iznosu naplaćene mjenjačke provizije za svaku stranu valutu, o iznosu tečajne razlike koja je nastala kod prodaje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci, o iznosu naplaćene provizije od ugovorne banke te o konačnom i stvarnom stanju blagajne za svaku stranu valutu u trenutku izrade izvješća, kao i o eventualnim višcima ili manjcima za svaku stranu valutu.

2) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se slovna odnosno brojčana oznaka strane valute.

2. U 2. stupac bilježi se broj jedinica strane valute na koje se odnosi tečaj te strane valute iskazan u 3. stupcu ovog izvješća, do dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a od toga dana bilježi se broj jedan, koji se odnosi na jedinicu eura.

3. U 3. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj za pojedinu stranu valutu koji se primjenjuje na dan izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

4. U 4. stupac bilježi se iznos početnog stanja u blagajni gotovine i čekova svake strane valute i gotovine u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske. Iznos tih stanja u blagajni mora biti jednak iznosu konačnog stanja iz prethodnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Ispod svakog iznosa stanja strane valute bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, pri čemu se za izračun protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uzima temeljni kupovni tečaj koji se primjenjuje u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«, na sljedeći način:

– do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, množenjem iznosa stanja stranoga gotovog novca i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu

– od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, dijeljenjem iznosa stanja stranoga gotovog novca i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu.

5. U 5. stupac bilježi se obračunska tečajna razlika za svaku stranu valutu, koja nastaje kao razlika iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, početnog stanja svake strane valute i iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, svake strane valute prema konačnom stanju blagajne iz prethodnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Na kraju 5. stupca bilježi se ukupan iznos obračunske tečajne razlike za sve strane valute.

6. U 6. stupac bilježe se iznosi primitaka gotovine i čekova za svaku stranu valutu koja je otkupljena tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uzima prosječni ponderirani kupovni tečaj.

Prosječni ponderirani kupovni tečaj za svaku stranu valutu izračunava se na sljedeći način:

pri čemu je »otkupj« jednak pojedinačnom iznosu otkupa određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih otkupa te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

»Kupovni tečajj« jest kupovni tečaj primijenjen kod pojedinačnog otkupa određene strane valute, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih otkupa strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

Osim navedenoga, u 6. stupac bilježi se ukupan iznos svih primitaka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koji su nastali na osnovi prodaja strane gotovine tijekom primjene jedne tečajne liste te se iskazuje da je platni instrument gotovina.

7. U 7. stupac bilježe se iznosi izdataka strane gotovine za svaku stranu valutu koja je prodana tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, upotrebljava prosječni ponderirani prodajni tečaj. Prosječni ponderirani prodajni tečaj za svaku stranu valutu izračunava se na sljedeći način:

pri čemu je »prodajaj« jednaka pojedinačnom iznosu prodaje gotovine određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koja poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine u toj stranoj valuti tijekom primjene jedne tečajne liste.

»Prodajni tečajj« jest prodajni tečaj primijenjen kod pojedinačne prodaje gotovine u određenoj stranoj valuti, koji poprima »n« vrijednosti, a »n« je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

Osim navedenoga, u 7. stupac bilježi se ukupan iznos svih izdataka u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koji su nastali na osnovi otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu tijekom primjene jedne tečajne liste.

8. U 8. stupac bilježi se iznos prihoda od financijske dobiti za svaku stranu valutu, a koji se izračunava na sljedeći način:

– do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, množenjem iznosa prodanoga gotovog novca u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca s razlikom između prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja i prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu

– od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, množenjem iznosa prodanoga gotovog novca u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca s razlikom između prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja i prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja za tu stranu valutu.

Na kraju 8. stupca bilježi se ukupan iznos prihoda od financijske dobiti za sve strane valute.

9. U 9. stupac bilježi se iznos obračunate mjenjačke provizije za svaku stranu valutu. Na kraju 9. stupca bilježi se ukupan iznos obračunate mjenjačke provizije za sve strane valute.

10. U 10. stupac bilježi se ukupan iznos uplata u gotovini u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

11. U 11. stupac bilježi se ukupan iznos isplata u gotovini u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

12. U 12. stupac bilježi se ukupan iznos uplata u gotovini za svaku stranu valutu. Ispod ukupnog iznosa uplata u gotovini za svaku stranu valutu bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

13. U 13. stupac bilježe se iznosi isplata u stranoj gotovini i čekovima. Ispod iznosa isplate za svaku stranu valutu bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

14. U 14. stupac bilježi se obračunska tečajna razlika koja je nastala pri evidentiranju transakcija »uplata u stranoj gotovini – primitak strane gotovine s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača«, a koja se računa na sljedeći način:

– do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, obračunska tečajna razlika = (razlika između temeljnoga kupovnog tečaja određene strane valute na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu i temeljnoga kupovnog tečaja te strane gotovine na mjenjačkom mjestu s kojeg se strana gotovina prenosi) x iznos strane gotovine koja je predmet prijenosa

– od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, obračunska tečajna razlika = (razlika između temeljnoga kupovnog tečaja određene strane valute na mjenjačkom mjestu s kojeg se strana gotovina prenosi i temeljnoga kupovnog tečaja te strane gotovine na mjenjačkom mjestu koje prima stranu gotovinu) x iznos strane gotovine koja je predmet prijenosa.

15. U 15. stupac bilježi se iznos konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu, koji se računa na sljedeći način:

konačno stanje blagajne za svaku stranu valutu =

iznos stanja u blagajni iz 4. stupca za određenu stranu valutu

+ iznos primitka iz 6. stupca

– iznos izdatka iz 7. stupca

+ iznos uplata iz 12. stupca

– iznos isplata iz 13. stupca.

Ispod konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu bilježi se njezina protuvrijednost u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, a koja se računa na sljedeći način:

protuvrijednost u kunama ili eurima = X + Y + Z,

pri čemu:

X = protuvrijednost u kunama ili eurima stanja u blagajni iz 4. stupca,

Y = razlika između iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima iz 6. stupca i iznosa u stranoj valuti iz 7. stupca koji se:

– množi s prosječnim ponderiranim kupovnim tečajem, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

– dijeli s prosječnim ponderiranim kupovnim tečajem, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske

Z = razlika između iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima iz 12. stupca i iznosa protuvrijednosti u kunama ili eurima iz 13. stupca.

U 15. stupac bilježi se i iznos konačnog stanja blagajne u kunama ili eurima, koji se računa na sljedeći način:

konačno stanje blagajne u kunama ili eurima =

iznos stanja u blagajni u kunama ili eurima iz 4. stupca

+ iznos primitka u kunama ili eurima iz 6. stupca

– iznos izdatka u kunama ili eurima iz 7. stupca

+ iznos uplata u kunama ili eurima iz 10. stupca

– iznos isplata u kunama ili eurima iz 11. stupca.

16. U 16. stupac bilježi se iznos stvarnog stanja strane gotovine i čekova za svaku stranu valutu, koji je utvrđen brojenjem strane gotovine i čekova koji se nalaze na blagajničkom odnosno na mjenjačkom mjestu i koji proizlaze iz mjenjačkog poslovanja.

U 16. stupac bilježi se i iznos stvarnog stanja u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje je utvrđeno brojenjem gotovog novca kuna ili eura, a koji se nalazi na blagajničkom odnosno na mjenjačkom mjestu i koji proizlazi iz mjenjačkog poslovanja.

17. U 17. stupac bilježi se iznos razlike između stvarnoga i konačnog stanja blagajne za svaku stranu valutu i kunu odnosno euro.

18. U 18. stupac bilježi se iznos viška svake strane valute, odnosno višak kuna ili eura koji je nastao kao razlika između stvarnog i konačnog stanja blagajne.

19. U 19. stupac bilježi se manjak svake strane valute, odnosno manjak kuna ili eura koji je nastao kao razlika između stvarnog i konačnog stanja blagajne.

U izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zasebno se bilježe, kao zbirni iznosi, i sljedeći podaci:

– ukupna obračunska tečajna razlika iz 5. stupca

– ukupna obračunska tečajna razlika iz 14. stupca

– ukupna tečajna razlika od kupoprodaje iz 8. stupca

– ukupna tečajna razlika od predaje banci na otkup

– ukupna naplaćena mjenjačka provizija iz 9. stupca

– ukupna provizija banke na predanu stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu.

3) Iznos ukupne tečajne razlike od predaje banci na otkup iz stavka 4.b podstavka 2. točke 19. alineje 4. ovog članka jest zbroj iznosa iz stupca 9. u izvješću »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 5).

4) Tijekom radnog dana zaštićeni program mora omogućiti izradu i ispisivanje privremenog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«. Izvještaj »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« izrađuje se na osnovi podataka iz izvješća »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«. Nakon izrade privremenog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zaštićeni program mora omogućiti daljnje evidentiranje transakcija tijekom primjene jedne tečajne liste.

5) Nakon evidentiranja posljednje transakcije tijekom primjene jedne tečajne liste, zaštićeni program mora omogućiti izradu konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

6) Na konačnom izvješću «Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« mora biti naveden datum izrade, vrijeme evidentiranja (sat i minuta) prve i posljednje transakcije za koju je izrađeno izvješće te redni broj tečajne liste koja je primijenjena tijekom evidentiranja transakcija na temelju kojih je izrađeno izvješće.

7) Nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika« zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje podataka u navedenom izvješću niti smije omogućiti upotrebu tečajne liste koja je primijenjena za provođenje transakcija na temelju kojih je izrađeno konačno izvješće »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

8) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis privremenog izvješća, koji obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, u bilo kojem trenutku tekućega radnog dana te konačnih izvješća izrađenih u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

c) Izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 3)

1) U izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o iznosu otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu te o iznosu prodaje strane gotovine tijekom određenoga kalendarskog mjeseca za svaku stranu valutu koju je ovlašteni mjenjač otkupio odnosno prodao u odnosu sa strankama na jednom blagajničkom mjestu.

2) U izvješće propisani se sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.

2. U 2. stupac bilježi se brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se slovna oznaka strane valute.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupa strane gotovine, odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.

5. U 5. stupac bilježi se iznos u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje je ovlašteni mjenjač isplatio pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.

7. U 7. stupac bilježi se iznos u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje je ovlašteni mjenjač naplatio pri prodaji strane gotovine iz 6. stupca.

U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za njegov odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući kalendarski mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

d) Izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 4A)

1) U izvješće »Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o svakom otkupu strane gotovine i čeka koji glasi na stranu valutu te o isplaćenim iznosima u eurima na osnovi svakoga otkupa strane gotovine, odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, u određenom razdoblju.

2) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj transakcije otkupa strane gotovine odnosno serijski broj transakcije otkupa čeka.

2. U 2. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se iznos otkupljene strane gotovine odnosno čeka od rezidenta.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupljene strane gotovine odnosno čeka od nerezidenta.

5. U 5. stupac bilježi se iznos koji je u istom retku naveden u 3. odnosno 4. stupcu.

6. U 6. stupac bilježi se iznos kupovnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija otkupa strane gotovine odnosno čeka, iz istoga retka.

7. U 7. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 5. i 6. stupcu, a u posljednji redak upisuje se ukupan iznos protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, otkupljene strane gotovine odnosno otkupljenih čekova.

3) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući radni dan odnosno mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

e) Izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« (Prilog br. 4B)

1) U izvješće »Dnevnik prodaje strane gotovine« bilježe se podaci o svakoj prodaji strane gotovine te o naplaćenim iznosima u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, na osnovi svake prodaje strane gotovine u određenom razdoblju.

2) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekući radni dan odnosno mjesec te cjelovitog izvješća izrađenog za bilo koji prethodni mjesec u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

3) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj transakcije prodaje strane gotovine.

2. U 2. stupac bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine rezidentu.

4. U 4. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine nerezidentu.

5. U 5. stupac bilježi se iznos koji je naveden u istom retku u 3. odnosno 4. stupcu.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodajnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija.

7. U 7. stupac bilježi se iznos protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, prodane strane gotovine iz 5. stupca, a u posljednji redak bilježi se ukupan iznos protuvrijednosti u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, prodane strane gotovine.

f) Izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 5)

1) U izvješće »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu« bilježe se podaci o stranoj gotovini, odnosno čekovima koje glase na stranu valutu, koje ovlašteni mjenjač prodaje ugovornoj banci.

2) U vezi s prodajom strane gotovine ugovornoj banci u izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se slovna odnosno brojčana oznaka strane valute.

2. U 2. stupac bilježi se nominalni iznos apoena strane valute iz istog retka 1. stupca.

3. U 3. stupac bilježi se količina apoena strane valute iz istog retka 2. stupca.

4. U 4. stupac bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 2. i 3. stupcu.

5. U 5. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača koji vrijedi na dan prodaje strane gotovine ugovornoj banci.

6. U 6. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.

7. U 7. stupac bilježi se kupovni tečaj banke, za stranu valutu iz istog retka 1. stupca.

8. U 8. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.

9. U 9. stupac bilježi se iznos razlike u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

3) U vezi s prodajom čekova koji glase na stranu valutu ugovornoj banci u izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se serijski broj čeka.

2. U 2. stupac bilježi se datum do kojega vrijedi ček.

3. U 3. stupac bilježi se slovna kratica odnosno brojčana oznaka strane valute na koju glasi ček.

4. U 4. stupac bilježi se iznos na koji glasi ček.

5. U 5. stupac bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu na koju glasi ček.

6. U 6. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.

7. U 7. stupac bilježi se kupovni tečaj banke za stranu valutu na koju glasi ček.

8. U 8. stupac bilježi se, do uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu, a od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.

9. U 9. stupac bilježi se iznos razlike u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

4) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća koje obuhvaća kumulativne podatke za sva blagajnička mjesta jednoga mjenjačkog mjesta, za tekuću i prethodnu kalendarsku godinu.

5) Zaštićeni program ne smije omogućiti mijenjanje podataka u izvješću »Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu«, koje je izrađeno tijekom primjene jedne tečajne liste, nakon izrade konačnog izvješća »Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika«.

g) Izvješće »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste«

1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća s pregledom radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini primjenjivao dvije tečajne liste.

2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke za tekuću odnosno prethodnu kalendarsku godinu tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste:

1. datume radnih dana, u formatu DDMMGGGG i

2. ukupan broj radnih dana po godini.

h) Izvješće »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«

1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća s podacima o tečajnim listama primjenjivanima u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%.

2) Izvješće iz podstavka 1. ovog stavka mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj i datum primjene tečajne liste u formatu DDMMGGGG i

2. slovnu oznaku svake strane valute za koju je istovrsni tečaj odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%, postotak odstupanja s odgovarajućim predznakom (+ ili – ) i vrstu tečaja (temeljni kupovni odnosno prodajni ili povoljni kupovni odnosno prodajni tečaj).

i) »Izvješće o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji«

1) Zaštićeni program mora omogućiti prikaz i ispis izvješća o broju ispisivanja potvrda o otkupu odnosno prodaji za bilo koje razdoblje u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini.

2) Izvješće mora sadržavati sljedeće podatke:

1. serijski broj potvrde o otkupu odnosno prodaji i

2. broj ispisanih, istovjetnih potvrda o otkupu odnosno prodaji za isti serijski broj potvrde o otkupu odnosno prodaji.

Funkcija izrade i ispisivanja pregleda s trenutačnim stanjem gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni

Članak 8.

Zaštićeni program mora omogućiti u svakom trenutku prikaz podataka o trenutačnom stanju gotovine u eurima i strane gotovine te čekova koji glase na stranu valutu, za svaku stranu valutu u blagajni.

Funkcija izvoza kodiranih podataka za potrebe nadzornog tijela

Članak 9.

Zaštićeni program mora omogućiti u bilo kojem trenutku izvoz kodiranih podataka za određeno razdoblje.

Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« (Prilog br. 3A)

Članak 10.

(1) Izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci banke koje s ovlaštenim mjenjačima sklapaju ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova.

(2) U izvješće bilježe se podaci o iznosu otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu te o iznosu prodaje strane gotovine tijekom određenoga kalendarskog mjeseca za svaku stranu valutu koju su, na mjenjačkim mjestima koja su predmet ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, otkupili odnosno prodali u odnosu sa svojim strankama svi ovlašteni mjenjači ugovorne banke.

(3) U izvješće se propisani sadržaj bilježi na sljedeći način:

1. U 1. stupac bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.

2. U 2. stupac bilježi se brojčana oznaka strane valute.

3. U 3. stupac bilježi se slovna kratica strane valute.

4. U 4. stupac bilježi se iznos otkupa strane gotovine odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, a koje su ovlašteni mjenjači otkupili tijekom određenoga kalendarskog mjeseca.

5. U 5. stupac bilježi se iznos kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koji su ovlašteni mjenjači ugovorne banke isplatili pri otkupu strane gotovine odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.

6. U 6. stupac bilježi se iznos prodane strane gotovine, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, a koju su ovlašteni mjenjači prodali tijekom određenoga kalendarskog mjeseca, u ukupnom iznosu za cijeli kalendarski mjesec.

7. U 7. stupac bilježi se iznos u kunama ili eurima, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, koje su ovlašteni mjenjači ugovorne banke naplatili pri prodaji strane gotovine iz 6. stupca.

(4) U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za njegov odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

Tehnička specifikacija zaštićenog programa

Model podataka

Prikaz propisanog modela podataka

Simboli

Članak 11.

(1) U prikazu propisanog modela podataka upotrebljavaju se sljedeći simboli:

# – označuje stupac primarnoga ključa

* – označuje podatke koji se obvezno unose

° – označuje podatke koji se mogu, ali ne moraju unositi

– veza između pojedinih tablica u modelu podataka; strana ‘ ‘ označuje stranu nadređene tablice, a strana ‘ ‘ označuje stranu podređene tablice. Primarni ključ iz nadređene tablice čini ili dio primarnoga ključa podređene tablice ili vanjski ključ na podređenoj tablici.

(2) Uz svaku tablicu u prikazu modela, osim popisa stupaca koji čine pojedinu tablicu, nalaze se i vanjski ključevi koji pripadaju toj tablici. Isto tako, može se vidjeti kategorija podataka (primarni ključ, obvezni podatak, neobvezni podatak) i tip podatka (brojčani, znakovni, datumski).

Prikaz modela

Članak 12.

Opis modela podataka

Tečajna lista

Članak 13.

(1) Pohranjuje se broj važeće tečajne liste i datum za koji vrijedi te oznaka stanja tečajne liste (važeća, stornirana).

(2) Na početku svake kalendarske godine broj tečajne liste počinje od broja jedan (1).

(3) Stupci u tablici glase:

BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, brojčani stupac
DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
STATUS;znakovni stupac.

Vrsta mjenjačkog tečaja

Članak 14.

(1) U ovoj tablici pohranjuje se podatak o vrsti mjenjačkog tečaja, koji može biti temeljni ili povoljni.

(2) U ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti te dvije vrijednosti (npr. upotrebom padajućih lista s fiksnim vrijednostima), ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe postupku ponovnog certificiranja.

(3) Stupci u tablici glase:

VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac
OPIS;znakovni stupac.

Tečajevi

Članak 15.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se valutni tečajevi koji će zatim biti primijenjeni u transakcijama tijekom dana za koji vrijedi tečajna lista.

(2) Primarni ključ ove tablice formira se iz primarnoga ključa tablice Tecajna lista i stupca Valuta u ovoj tablici.

(3) Valuta može biti unesena brojčanom ili slovnom oznakom prema propisanim standardima (brojčana ili slovna oznaka od tri znaka). Moguć je i unos obiju oznaka, tako da budu međusobno spojene (šest znakova) ili razdvojene jednim znakom razmaka (sedam znakova).

(4) Stupci u tablici glase:

VALUTA_BROJCANO;primarni ključ, znakovni stupac
KUPOVNI_TECAJ;brojčani stupac
PRODAJNI_TECAJ;brojčani stupac
MINIMALNI_IZNOS;brojčani stupac
VALUTA_SLOVCANO;znakovni stupac
TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, brojčani stupac
TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
VMT_VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac.

Kodirani tečajevi

Članak 16.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se kodirani podaci s pomoću dane procedure (opisane u člancima od 26. do 35. ove Upute), kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornim tijelima.

(2) Primarni ključ ove tablice identičan je primarnom ključu tablice Tecajevi.

(3) Stupci u tablici glase:

KODIRANI_PODACI;znakovni stupac
TEC_VALUTA_BROJCANO;primarni ključ, znakovni stupac
TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, brojčani stupac
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac.

Vrsta transakcije

Članak 17.

(1) U ovoj tablici pohranjuje se vrsta blagajničkih transakcija.

(2) Kao i kod tablice Vrsta mjenjačkog tečaja, u ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti vrijednosti za vrstu transakcije, ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe postupku ponovnog certificiranja.

(3) Stupci u tablici glase:

VRSTA_TRANSAKCIJE;primarni ključ, znakovni stupac
OPIS;znakovni stupac.

Blagajničke transakcije

Članak 18.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se sve transakcije koje se evidentiraju u izvješću »Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija«.

(2) Primarni ključ ove tablice oblikovan je iz primarnih ključeva tablica Tecajevi i Vrsta transakcije te stupca Serijski broj transakcije. Na početku svake kalendarske godine brojevi transakcija počinju iznova od broja jedan (1).

(3) S obzirom na to da oznaka za rezidentnost stranke nije obvezni element potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji, vrijednost oznake rezidentnosti stranke jest »R«.

(4) Stupci u tablici glase:

SERIJSKI_BROJ;primarni ključ,
brojčani stupac
DATUM_I_VRIJEME_TRANSAKCIJE;datumski stupac
OPIS;znakovni stupac
SIFRA_ODGOVORNE_OSOBE;znakovni stupac
AKRONIM_TRANSAKCIJE;znakovni stupac
BROJ_ISPISIVANJA_POTVRDE_OTKUP;brojčani stupac
IZNOS_PROVIZIJE;brojčani stupac
IZNOS_U_KUNAMA;brojčani stupac
IZNOS_U_VALUTI;brojčani stupac
OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K;znakovni stupac
OZNAKA_REZIDENTNOSTI;znakovni stupac
PRIMJENJENI_TECAJ;brojčani stupac
SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA;znakovni stupac
VALUTA_SLOVCANO;znakovni stupac
TEC_VALUTA_BROJCANO;primarni ključ, znakovni stupac
TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, brojčani stupac
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;primarni ključ, datumski stupac
TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;primarni ključ, znakovni stupac
VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;primarni ključ, znakovni stupac.


(5) U situacijama kada to dopušta programsko rješenje odnosno odabrana baza podataka, potrebno je stupac IZNOS_U_KUNAMA preimenovati u IZNOS_U_DOMVAL, odnosno stupac OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K preimenovati u OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA.

(6) U situacijama kada programsko rješenje ne dopušta drugi naziv stupca, a kako bi se sačuvao kontinuitet podataka, moguće je dodati nove stupce s tim nazivom i spremati nove podatke u njih ili nastaviti s upotrebom starog naziva, uz spremanje u taj stupac novih podataka u skladu s ovom Uputom.

(7) Pri predaji programskog rješenja na certificiranje proizvođač programskog rješenja treba predati pismenu izjavu o tome je li pri izradi programskog rješenja postupio u skladu sa stavkom 5. ili u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

Kodirane blagajničke transakcije

Članak 19.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se kodirani podaci blagajničkih transakcija s pomoću procedure uređene u člancima od 26. do 35. ove Upute, kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornim tijelima.

(2) Primarni je ključ ove tablice stupac ID, koji čini generički primarni ključ (sekvencijalni brojevi, koji se povećavaju u koracima za jedan i upisuju u taj stupac), a koji generira zaštićeni program.

(3) Vanjski je ključ ove tablice primarni ključ tablice Blagajnicke transakcije.

(4) Za svaki stupac iz tablice Blagajnicke transakcije dopušteno je više kodiranih redaka (načelno, jedan ili dva retka), jer u slučaju storniranja već provedene transakcije treba sačuvati u kodiranom obliku i originalnu transakciju i stornirane podatke o transakciji.

(5) Stupci u tablici glase:

ID;primarni ključ,
brojčani stupac
KODIRANI_PODACI;znakovni stupac
BT_SERIJSKI_BROJ;brojčani stupac
BT_TEC_VALUTA_BROJCANO;znakovni stupac
BT_TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;brojčani stupac
BT_TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;datumski stupac
BT_TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;znakovni stupac
BT_VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;znakovni stupac.


Nazivi stupaca u tablicama

Članak 20.

(1) Ako baza podataka ne dopušta unos propisanih naziva stupaca u cijelosti, već su nazivi stupaca ograničeni na manji broj znakova, dopušteno ih je promijeniti. Promjena se izvodi tako da se odbaci višak znakova (više od najvećega mogućeg broja znakova za naziv stupca koji dopušta odabrana baza). Svi ostali stupci, čiji su nazivi kraći od najduljega mogućeg za tu bazu, moraju zadržati propisani naziv i nije dopušteno njihovo skraćivanje.

Primjer:

Baza podržava naziv od najviše 25 znakova. Tada naziv:

123456789012345678901234567890

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA

treba napisati kao:

1234567890123456789012345

SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OB

(2) Ako baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje traži izmjene u propisanom nazivlju opisane u stavku 1. ovog članka, pri predaji programskog rješenja za certificiranje potrebno je navesti koliko najviše znakova u nazivu podržava baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje. Isto tako potrebno je napisati nazive stupaca koji su morali biti skraćeni te u kojim se tablicama ti stupci nalaze.

Platforme za izradu zaštićenih programa

Članak 21.

Zaštićeni program treba se izvoditi na osobnom računalu (IBM-PC kompatibilno računalo).

Operativni sustavi

Članak 22.

Operativni sustavi koji se mogu primjenjivati za izradu i upotrebu zaštićenog programa jesu:

1. Microsoft Windows i

2. Linux.

Programski jezici

Članak 23.

Programski jezici (alati) koji se mogu primjenjivati za izradu zaštićenog programa jesu:

1. MS Visual Basic

2. MS Visual C/C++

3. MS Access

4. Borland C/C++ Builder

5. Borland Delphi

6. C/C++

7. Pascal

8. MS Visual Fox Pro i

9. JAVA.

Baze podataka

Članak 24.

Zaštićeni program može se za svoj rad služiti svim dostupnim bazama podataka, ali je nužno priložiti bazu podataka na kojoj se zasniva programsko rješenje. Prema željama autora programskih rješenja dopušteno je napisati i vlastitu bazu podataka, ali tada se treba opisati njezina struktura i priložiti tako kreirana baza.

Programski zahtjevi

MS Windows i Linux

Članak 25.

(1) Zaštićeni program treba kodirati skup podataka definiran ovom Uputom, a za potrebe nadzornih tijela. Ako se postojeći i kodirani podaci pokušaju promijeniti, bit će izmijenjeni tako da će ih moći pročitati (dekodirati) samo nadzorno tijelo.

(2) Obvezno je koristiti se funkcijama kodiranja podataka radi potreba nadzornih tijela.

MS Windows

Članak 26.

U okružju MS Windows zaštićeni program upotrebljava biblioteku procedura MJENJACI.DLL koja u sebi sadržava sljedeće procedure:

1. KoderTL

2. DekoderTL

3. KoderTransakcija i

4. DekoderTransakcija.

KoderTL

Članak 27.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void KoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);

(2) Ulazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstat
vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit
kupovni tečaj strane valute
prodajnit
prodajni tečaj strane valute
miniznos
minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(4) Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(8) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tecajevi vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tecajevi.

DekoderTL

Članak 28.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void DekoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstat
vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit
kupovni tečaj strane valute
prodajnit
prodajni tečaj strane valute
miniznos
minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(4) Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

KoderTransakcija

Članak 29.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void KoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char iznuval[12], char iznudomval[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstr[5], char oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);

(2) Ulazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstatran
vrsta transakcije
sbtransakcije
serijski broj transakcije
datvritran
datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo
šifra odgovorne osobe
akronimt
akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval
iznos transakcije u valuti
iznudomval
iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
primtec
tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov
iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
platinstr
oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom
oznrez
oznaka rezidentnosti
sbtiskobr
serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran
unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).


(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(4) Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59.

(8) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(9) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

DekoderTransakcija

Članak 30.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C sintaksi) glasi:

void DekoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char iznuval[12], char iznudomval[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstr[5], char oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstatran
vrsta transakcije
sbtransakcije
serijski broj transakcije
datvritran
datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo
šifra odgovorne osobe
akronimt
akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval
iznos transakcije u valuti
iznudomval
iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
primtec
tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov
iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
platinstr
oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom
oznrez
oznaka rezidentnosti
sbtiskobr
serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran
unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcije).


(4) Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

Linux

Članak 31.

(1) U okružju Linux zaštićeni program upotrebljava četiri izvršna programa:

1. KoderTL

2. DekoderTL

3. KoderTr i

4. DekoderTr.

(2) Razmjena vrijednosti između tih programa i zaštićenog programa odvija se preko ASCII tekstnih datoteka. To se radi tako da se formira odgovarajuća ulazna datoteka za te programe, a nakon što su pozvani ti programi, oni upisuju izlazne vrijednosti u izlaznu datoteku. Sve datoteke imaju isto ime, a razlikuju se prema sufiksu, tako da ulazne datoteke imaju sufiks *.In, a izlazne datoteke imaju sufiks *.Out.

KoderTL

Članak 32.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

KoderTL;

(2) Ulazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstat
vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit
kupovni tečaj strane valute
prodajnit
prodajni tečaj strane valute
miniznos
minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(4) S obzirom na to da je ulazna datoteka KoderTL.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(8) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tecajevi vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTL.Out. Taj se podatak, zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tecajevi.

(9) Primjer ulazne datoteke glasi:

098

10052003

978

EUR

RED

7.52300000

7.58700000

0000000000

ili, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

098

10052003

840

USD

RED

1.20000000

1.16000000

0000000000

(10) Primjer izlazne datoteke glasi:

ᡲ퉫1396862068ď˝±řdŽ1400073811‚ÍÓ°ŽfɸŮÜ’°1398041963eťä˝ąţ‹Ü倣öÓ@łź‹›Ű€1397776754 – Ő««Čëąş­îäUńŕĂiŹ.ÓŁĚ

DekoderTL

Članak 33.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

DekoderTL;

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstat
vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit
kupovni tečaj strane valute
prodajnit
prodajni tečaj strane valute
miniznos
minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.


(4) Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTL.In.

(6) Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenog programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTL.Out.

(7) Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTL i u istom poretku jedan ispod drugoga.

(8) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

(9) Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTL.

KoderTr

Članak 34.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

KoderTr;

(2) Ulazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstatran
vrsta transakcije
sbtransakcije
serijski broj transakcije
datvritran
datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo
šifra odgovorne osobe
akronimt
akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval
iznos transakcije u valuti
iznudomval
iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
primtec
tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov
iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
platinstr
oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom
oznrez
oznaka rezidentnosti
sbtiskobr
serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran
unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(4) S obzirom na to da je ulazna datoteka KoderTr.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59.

(8) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(9) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTr.Out. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

(10) Primjer ulazne datoteke:

098

10052003

978

EUR

Otkup

O000000710

100520031756

23236565

OTKGOT

100.0000000

752.3000000

7.52300000

2.700000000

GOT

N

RD

ili, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske:

098

10052003

840

USD

Otkup

O000000710

100520031756

23236565

OTKGOT

100.0000000

83.3300000

1.20000000

2.500000000

GOT

N

RD

(11) Primjer izlazne datoteke glasi:

±áŞo©Üů·˘ůˇŁ§łŮŕŢĎĹÝ«Ŕ«Ďő×°Đ‘ďşí›‰Ü­äŞđ‰öĐ ü¬¦ĘĘÝŚ»Ňę€Ä«ÜëŮĄóÂő‘󽜮Ť«™óŚ˘Śľě¨śá´ÝߤśńŹąŮÇłÉ 1398041963Ňʤ°Ţ¨Ż‰˝€îŻÖ÷čËގ༊˛żÉě»ă1397776754±139790449314000738111396862068ŃŠ†š˝¸ůđŁÜä’’źłË

DekoderTr

Članak 35.

(1) Deklaracija programa (napisana u C sintaksi) glasi:

DekoderTr;

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci
kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl
broj tečajne liste
datumtl
datum primjene tečajne liste
valutan
brojčana oznaka valute
valutac
slovna oznaka valute
vrstatran
vrsta transakcije
sbtransakcije
serijski broj transakcije
datvritran
datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo
šifra odgovorne osobe
akronimt
akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval
iznos transakcije u valuti
iznudomval
iznos transakcije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
primtec
tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
iznprov
iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske)
platinstr
oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti (kuna ili euro, od uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske), propisana Uputom
oznrez
oznaka rezidentnosti
sbtiskobr
serijski broj tiskanog obrasca koji se rabi u slučajevima više sile
tiptran
unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

(4) Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.In.

(6) Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenog programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.Out. Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTr i u istom poretku jedan ispod drugoga.

(7) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

(8) Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTr.

Izvoz podataka za potrebe nadzornih tijela

Izvoz samo kodiranih podataka

Izvoz podataka tečajne liste

Članak 36.

Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje. Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz podataka blagajničkih transakcija

Članak 37.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija

Članak 38.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama.

(3) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz kodiranih i nekodiranih podataka

Izvoz podataka tečajne liste

Članak 39.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

(3) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Izvoz podataka

Članak 40.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

(3) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Članak 41.

(1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

(2) Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama.

(3) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

(4) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Izmjene u zaštićenom programu

Članak 42.

Sve izmjene načinjene u zaštićenom programu nakon što je certifikat već izdan, podliježu novom postupku izdavanja certifikata.

Prilozi za certificiranje

Članak 43.

Da bi zaštićeni program ušao u postupak certificiranja, pri predaji programskog rješenja potrebno je priložiti:

1. instalacijsku verziju programa

2. opis instalacijske procedure

3. korisničku Uputu

4. bazu podataka na kojoj je zasnovano programsko rješenje i

5. izvorni kod programskog rješenja u digitalnom obliku.

Dostava izvješća u elektroničkom obliku

Članak 44.

Ovlašteni mjenjač može dostavljati, ako tako ugovori s ugovornom bankom, izvješće »Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu za razdoblje __________« u elektroničkom obliku. U tom slučaju izvještaj se dostavlja u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_mjenjaci.xsd) koja glasi:

Članak 45.

Ugovorne banke dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci izvješće »Promet ovlaštenih mjenjača – zbirno izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« – Prilog br. 3A u elektroničkom obliku. Prilog 3A sastavni je dio ove Upute. Izvještaj se dostavlja u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_banke.xsd) koja glasi: