Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

NN 69/2022 (17.6.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

HRVATSKI SABOR

1026

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. lipnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/53
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 14. lipnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA

Članak 1.

U Zakonu o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/19.) u članku 1. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/2280 od 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 473, 30. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 338/97)

2. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19. 6. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/2280 od 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 473, 30. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 865/2006)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2281 оd 16. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 u pogledu dodavanja novog izvornog koda za biljke iz potpomognute proizvodnje i s tim povezanih promjena (SL L 473, 30. 12. 2021.)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 248, 27. 9. 2019.).

(2) Ovim se Zakonom uređuje postupanje pri komercijalnom korištenju te dokazivanje zakonitog podrijetla primjeraka vrsta koje su strogo zaštićene na temelju zakona kojim se uređuje zaštita prirode, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, uzetih iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojenih na području Republike Hrvatske, te njihovih dijelova i derivata.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) »komercijalno korištenje« podrazumijeva svaku prodaju, nuđenje na prodaju i svaku radnju koja se opravdano može tumačiti kao takva, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanje prodaje i poziv na ponudu, iznajmljivanje, zamjenu robe ili razmjenu, premještanje i prijenos vlasništva primjeraka«.

U točki 5. riječ: »središnje« briše se.

U točki 7. briše se točka na kraju rečenice i dodaje točka 8. koja glasi:

»8) »ministar« je čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: ministar).«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 4. iza riječi: »prometa« dodaju se riječi: »i trgovine«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Državni inspektorat nadležan je za kontrolu komercijalnog korištenja i zakonitog podrijetla živih i mrtvih primjeraka strogo zaštićenih vrsta, kao i njihovih dijelova i derivata, te primjeraka divljih vrsta, njihovih dijelova i derivata, navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, kao i za nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječ: »središnja« briše se.

Članak 4.

U članku 4. točka 7. mijenja se i glasi:

»7) vodi evidencije na temelju kojih izrađuje jednogodišnje izvješće o međunarodnoj trgovini primjercima vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 u Republici Hrvatskoj, koje se podnosi Europskoj komisiji do 15. lipnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu«.

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8) godinu dana prije svakog zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije podnosi izvješće Europskoj komisiji na propisanom formatu o provedbi zakonodavnih i administrativnih mjera poduzetih u Republici Hrvatskoj u prethodnom razdoblju, radi provođenja odredbi Konvencije«.

Dosadašnje točke 8. do 22. postaju točke 9. do 23.

Članak 5.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Označavanje mrtvih primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, njihovih dijelova i derivata, provodi se na način propisan odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odluka donesenih na konferencijama stranaka Konvencije.«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava komercijalno koristiti žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih vrsta uzete iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojene na području Republike Hrvatske te njihove dijelove ili derivate, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, dužna je prethodno ishoditi potvrdu Ministarstva.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Potvrda Ministarstva iz stavka 1. izdaje se za komercijalno korištenje ili kao dokaz o zakonitom stjecanju navedenih primjeraka.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva, a sadrži podatke o:

1. podnositelju zahtjeva

2. svrsi izdavanja potvrde

3. znanstvenom nazivu vrste, podrijetlu i opisu primjeraka te njihovoj količini ili masi

4. načinu stjecanja primjeraka

5. rješenju kojim je dopušten uzgoj vrste na području Republike Hrvatske ili kojim je dopušteno uzimanje primjeraka iz prirode Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na umjetno razmnožene primjerke strogo zaštićenih biljnih vrsta, ako vlasnik primjerka može dokazati da se radi o umjetno razmnoženim primjercima.

(6) U odnosu na odredbu stavka 4. ovoga članka, umjetno razmnoženi primjerci su primjerci biljne vrste ako potječu od biljke uzgojene iz sjemena, reznica, izdanaka, kalusnog ili drugog biljnog tkiva, spora ili drugih propagula dobivenih od jedinki proizvedenih u kontroliranim uvjetima te ako se kultivirani roditeljski fond održava u kontroliranim uvjetima.«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo izdaje potvrde iz članka 9. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) primjerci potječu s područja Republike Hrvatske i zakonito su stečeni u skladu s propisima iz područja zaštite prirode

2) za uzgojene primjerke za koje je podnesen zahtjev za izdavanje potvrde Ministarstvu je dostavljeno izvješće o uzgoju

3) postoji opravdanost komercijalnog korištenja sa stajališta očuvanja vrste i bioraznolikosti.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nositelj potvrde dužan je nakon izvršene transakcije izvornik potvrde predati sljedećem vlasniku primjerka, a kopiju izvornika potvrde vratiti Ministarstvu, uz ispunjene podatke o količini ili masi prodanih primjeraka u toj transakciji.«.

U stavku 4. riječi: »se izdaje na obrascu iz Dodatka I. ovoga Zakona, a« brišu se.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Papir za obrasce potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona mora biti obrađen za pisanje, težine najmanje 55 g/m2 i veličine 210 mm × 297 mm (A4), s najvećim odstupanjem dužine od 18 mm manje i 8 mm veće.

(8) Boja papira za obrasce iz članka 9. stavka 1. mora biti sljedeća:

1) bijela za izvornik, sa sivo otisnutim guilloche uzorkom pozadine na prednjoj strani za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja

2) ružičasta za kopiju za tijelo koje izdaje potvrdu.«.

Članak 8.

Članak 11. briše se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: »Registracija uzgoja vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97«.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo vodi registar uzgajivača vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 u Republici Hrvatskoj.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti obavlja upis u registar iz stavka 1. ovoga članka, u postupcima ishođenja dopuštenja za uzgoj strogo zaštićenih ili stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode, a koje su navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, započetima nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Za vrste iz Priloga A Uredbe (EZ) br. 338/97 za koje ne postoji obveza ishođenja dopuštenja za uzgoj prema propisima iz područja zaštite prirode pravna i fizička osoba dužna je prije početka uzgoja podnijeti zahtjev za upis u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Uzgajivači vrsta iz Priloga A Uredbe (EZ) br. 338/97, a koje su navedene u Prilogu X Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006, nisu dužni registrirati se u registar uzgajivača iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 10.

Iza članka 12. dodaju se članci 12.a, 12.b i 12.c koji glase:

»Članak 12.a

(1) Zahtjev za upis u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona podnosi se na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva, a sadrži sljedeće podatke:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta odnosno samostalne djelatnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte

3. lokaciju i način provođenja uzgoja te opis sigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja, bijega i/ili krađe jedinki

4. znanstveni naziv vrsta u uzgoju i podatke o roditeljskim jedinkama koje čine matični fond te njihovim oznakama.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka dokazuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ili kopijom osobne iskaznice.

(3) Podaci iz stavka 1. točke 4. ovoga članka dokazuju se dokumentacijom o zakonitom podrijetlu roditeljskih jedinki koje čine matični fond.

Članak 12.b

(1) Ministarstvo upisuje u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona pravnu i fizičku osobu koja namjerava uzgajati vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 ako utvrdi da je svrha zahtjeva opravdana, roditeljske jedinke koje čine matični fond zakonito su stečene te je osigurana održivost uzgojne operacije s prijavljenim matičnim fondom.

(2) Rješenje za upis u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina te sadrži uvjete uzgoja, rok za izvješćivanje i registracijski broj.

Članak 12.c

(1) Pravna i fizička osoba upisana u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona mora za sve vrijeme upisa u registar ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je upis u registar dopušten.

(2) Pravna i fizička osoba koja je upisana u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona dužna je o prestanku uzgoja vrsta bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo.«.

Članak 11.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo na zahtjev pravne i fizičke osobe izdaje unaprijed izdanu potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka životinjskih vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 odnosno njihovih dijelova ili derivata.«.

U stavku 6. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2) navodi potreban broj unaprijed izdanih potvrda

3) prilaže dokaz da su predmetni primjerci zakonito stečeni na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona ili zakona kojim se uređuje zaštita prirode.«.

Članak 12.

U članku 14. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) predmetni primjerci zakonito su stečeni na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona ili zakona kojim se uređuje zaštita prirode.«.

Članak 13.

U članku 16. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Dopuštenja, rješenja, potvrde i ovlaštenja koje Ministarstvo izdaje na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. te članka 9. stavka 1., članka 12.b stavka 2., članka 13. stavka 1., stavka 7. ovoga članka, članka 20. stavka 1. i članka 23. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona su upravni akti.

(6) Protiv odluka donesenih povodom zahtjeva za izdavanje dopuštenja, rješenja, potvrde, ovlaštenja ili novog ili zamjenskog dopuštenja ili potvrde na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te na temelju članka 9. stavka 1., članka 12.b stavka 2., članka 13. stavka 1., stavka 7. ovoga članka, članka 20. stavka 1. i članka 23. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministarstvo će rješenjem ukinuti dopuštenje, rješenje, potvrdu, novo ili zamjensko dopuštenje ili potvrdu izdanu na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, članka 9. i članka 12.b stavka 2. ovoga Zakona u slučaju nepridržavanja propisanih uvjeta ili nastanka nepredviđenih događaja s negativnim učincima na bioraznolikost.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 14.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »prilog dopuštenja« dodaju se riječi: »odnosno potvrde«, a zarez i riječi: »čiji su sadržaj i oblik propisani Dodatkom II. ovoga Zakona« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Obrazac priloga dopuštenja odnosno potvrde iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

1) znanstvenom i uobičajenom nazivu vrste

2) opisu primjerka

3) količini ili masi jedinke

4) CITES Dodatku i EU Prilogu

5) podrijetlu primjerka

6) svrsi izdavanja dopuštenja odnosno potvrde.

(4) Obrazac priloga dopuštenja odnosno potvrde iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Članak 15.

U članku 21. stavku 2. riječ: »središnje« briše se.

Članak 16.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona dužan je primarne spremnike kavijara namijenjene komercijalnom i nekomercijalnom korištenju označiti prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, smjernicama Konferencije stranaka Konvencije te pravilniku iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Propisano označavanje primarnih spremnika odnosi se na sav proizvedeni kavijar koji potječe od primjeraka vrsta iz reda jesetrovki (Acipenseriformes spp.) podrijetlom iz prirode Republike Hrvatske ili iz uzgoja u Republici Hrvatskoj te na kavijar koji je prepakiran na teritoriju Republike Hrvatske.«.

Članak 17.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo u suradnji s nadležnim tijelima redovito prati aktivnosti postrojenja za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), uključujući istovar primjeraka, obradu, prepakiranje, označavanje, trgovinu, izvoz i ponovni izvoz.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 18.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju gubitka, krađe ili uništenja dopuštenja ili potvrde izdane na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona koje se ne može pripisati nositelju dopuštenja ili imatelju, postupak izdavanja novog ili zamjenskog dopuštenja ili potvrde može se pokrenuti samo na zahtjev nositelja dopuštenja ili imatelja, uz dostavu dokaza o gubitku, krađi ili uništenju.

(2) Ako je dopuštenje ili potvrda izdana na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona istekla odnosno ako podaci na njoj više ne odgovaraju stvarnom stanju te u slučaju iz članka 27. ovoga Zakona, postupak izdavanja novog dopuštenja ili potvrde može se pokrenuti na zahtjev nositelja dopuštenja ili imatelja, uz povrat originala prethodno izdane potvrde ili dopuštenja.

(3) Na dopuštenju ili potvrdi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u polju predviđenom za posebne uvjete, Ministarstvo će navesti razloge izdavanja novog ili zamjenskog dopuštenja ili potvrde.«.

Članak 19.

U članku 26. stavku 1. točki 3. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – slova MI označavaju potvrdu za glazbene instrumente«.

Članak 20.

U naslovu iznad članka 27. riječi: »ili u propisima koji uređuju zaštitu divljih vrsta u Republici Hrvatskoj« brišu se.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»U slučaju promjene popisa vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, na način da se neka vrsta dodaje, briše ili premješta s jednog priloga na drugi, primjerak te vrste podliježe odredbama onoga priloga u kojemu je ta vrsta navedena na dan izvoza, ponovnog izvoza, uvoza, unosa s mora, komercijalnog korištenja ili bilo kojeg drugog propisanog postupanja.«.

Članak 21.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Privremeno oduzete žive životinje koje ispunjavaju veterinarsko-zdravstvene uvjete privremeno se smještaju u oporavilišta prema članku 67. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) ili kod fizičkih ili pravnih osoba koje odredi Ministarstvo ili na primjerenoj lokaciji uvoznika/izvoznika/vlasnika, uz zabranu raspolaganja robom ili zabranu premještanja životinja, do pravomoćnog okončanja postupka.

(2) Privremeno oduzete žive biljke, gljive i alge koje ispunjavaju uvjete određene fitosanitarnim ili sanitarnim propisima privremeno se smještaju kod fizičkih ili pravnih osoba koje odredi Ministarstvo ili na primjerenoj lokaciji uvoznika/izvoznika/vlasnika, uz zabranu raspolaganja tom robom, do pravomoćnog okončanja postupka.

(3) Ako se u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka radi o robi koja je predmet prekršaja u nadležnosti Carinske službe, mora se omogućiti carinski nadzor nad robom koja je predmet prekršaja.

(4) O živim životinjama i biljkama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka privremeno oduzetim na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona tijelo koje je pokrenulo postupak dužno je po pravomoćnosti rješenja obavijestiti Ministarstvo.

(5) Nakon pravomoćnog okončanja postupka primjerci trajno oduzeti na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona postaju vlasništvo Republike Hrvatske, nakon čega Ministarstvo donosi odluku o daljnjem postupanju s njima.

(6) O pravomoćnom okončanju postupka kojim su primjerci trajno oduzeti na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona tijelo koje je pokrenulo postupak dužno je po pravomoćnosti rješenja obavijestiti Ministarstvo i dostaviti svu popratnu dokumentaciju.«.

Članak 22.

U članku 31. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) prodati, a ako se radi o primjercima vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, samo uz uvjet da kupac nije počinitelj ili sudionik prekršaja u kojem su predmetni primjerci oduzeti«.

Članak 23.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»U slučaju oduzimanja velikog broja primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i dodacima Konvencije namijenjenih komercijalnom korištenju Ministarstvo ili tijelo koje je pokrenulo postupak o oduzimanju i daljnjem postupanju s tim primjercima obavještavaju Tajništvo Konvencije, Europsku komisiju i nadležna tijela države izvoznice ili uvoznice.«.

Članak 24.

U članku 34. stavku 1. riječ: »premještaj« zamjenjuje se riječima: »zakonito podrijetlo«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrdi kršenje uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona i Konvencije, kao i propisa koji su u nadležnosti Državnog inspektorata, u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, inspekcija zaštite prirode će počinitelju prekršaja izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se u inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka posumnja da je počinjeno kazneno djelo vezano uz kršenje odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona i Konvencije, kao i propisa koji su u nadležnosti Državnog inspektorata u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, inspekcija zaštite prirode će protiv počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »provode i« dodaje se riječ: »veterinarska,«.

Članak 25.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se u carinskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrdi kršenje uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona i Konvencije, kao i carinskih propisa u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, Carinska služba će počinitelju prekršaja izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se u carinskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka posumnja da je počinjeno kazneno djelo vezano uz kršenje odredbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbe ovoga Zakona i Konvencije, kao i carinskih propisa u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, Carinska služba će protiv počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 36. mijenja se i glasi: »Postupanje veterinarske, granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije«.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Kada pri obavljanju poslova iz svog djelokruga granični veterinarski ili fitosanitarni inspektor utvrdi ili posumnja da se na graničnim prijelazima, pri unošenju primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 ili strogo zaštićenih vrsta, radi o kršenju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona ili Konvencije, o tome je obvezan odmah izvijestiti Carinsku službu.

(2) Kada pri obavljanju poslova iz svog djelokruga veterinarski ili fitosanitarni inspektor utvrdi ili posumnja da se unutar Republike Hrvatske, prilikom korištenja primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, radi o kršenju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili odredbi ovoga Zakona, o tome je obvezan odmah obavijestiti inspekciju zaštite prirode.«.

Članak 27.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri komercijalno koristi žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih vrsta uzete iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojene na području Republike Hrvatske te njihove dijelove ili derivate, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, bez potvrde Ministarstva odnosno nema dokaz o zakonitom stjecanju navedenih primjeraka (članak 9. stavci 1. i 2.)

2. uzgaja vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez rješenja o upisu u registar uzgajivača (članak 12. stavak 1. i članak 12.b stavak 2.)

3. kao vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj prerađuje i/ili prepakirava kavijar od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) bez ovlaštenja Ministarstva (članak 20. stavak. 1.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito evidenciju o preradi i prepakiranju kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) (članak 21. stavak 4.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne označi primarne spremnike kavijara namijenjene komercijalnom i nekomercijalnom korištenju prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, smjernicama Konferencije stranaka Konvencije te pravilnika iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona (članak 22. stavak 1.)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

7. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 koji nemaju zakonito podrijetlo (članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 28.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri komercijalno koristi žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih vrsta uzete iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojene na području Republike Hrvatske te njihove dijelove ili derivate, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, bez potvrde Ministarstva odnosno nema dokaz o zakonitom stjecanju navedenih primjeraka (članak 9. stavci 1. i 2.)

2. uzgaja vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez rješenja o upisu u registar uzgajivača (članak 12. stavak 1. i članak 12.b stavak 2.)

3. kao vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj prerađuje i/ili prepakirava kavijar od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) bez ovlaštenja Ministarstva (članak 20. stavak 1.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito evidenciju o preradi i prepakiranju kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) (članak 21. stavak 4.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne označi primarne spremnike kavijara namijenjene komercijalnom i nekomercijalnom korištenju prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, smjernicama Konferencije stranaka Konvencije te pravilnika iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona (članak 22. stavak 1.)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

7. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 koji nemaju zakonito podrijetlo (članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 920,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 29.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. premješta žive primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela, osim u slučaju hitnog veterinarskog liječenja (članak 9. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

2. ne označi primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 na propisani način (članak 66. Uredbe (EZ) br. 865/2006 i članak 7. ovoga Zakona)

3. potvrdu iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona bez odgađanja ne vrati Ministarstvu u slučaju kada podaci ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni uvjeti u polju 14. potvrde (članak 10. stavak 5.)

4. nakon izvršene transakcije ne vrati bez odgađanja izvornik unaprijed izdane potvrde Ministarstvu (članak 14. stavak 3.)

5. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne podnese godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektroničkom obliku na obrascu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.)

6. u slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe o tome ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana (članak 18. stavak 6.)

7. ne omogući nadležnim tijelima uvid u popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 9.)

8. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne dostavi godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 21. stavak 5.)

9. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona (članak 21. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 30.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 920,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. premješta žive primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela, osim u slučaju hitnog veterinarskog liječenja (članak 9. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

2. ne označi primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 na propisani način (članak 66. Uredbe (EZ) br. 865/2006 i članak 7. ovoga Zakona)

3. potvrdu iz članka 9. stavka 1. bez odgađanja ne vrati Ministarstvu u slučaju kada podaci ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni uvjeti u polju 14. potvrde (članak 10. stavak 5.)

4. nakon izvršene transakcije ne vrati bez odgađanja izvornik unaprijed izdane potvrde Ministarstvu (članak 14. stavak 3.)

5. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne podnese godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektroničkom obliku na obrascu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.)

6. u slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe o tome ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana (članak 18. stavak 6.)

7. ne omogući nadležnim tijelima uvid u popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 9.)

8. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne dostavi godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 21. stavak 5.)

9. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona (članak 21. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 31.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nositelj potvrde nakon izvršene transakcije izvornik potvrde ne preda sljedećem vlasniku primjerka, a kopiju izvornika potvrde ne vrati Ministarstvu, uz ispunjene podatke o količini ili masi prodanih primjeraka u toj transakciji (članak 10. stavak 3.)

2. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne vodi i ne ažurira redovito elektroničku evidenciju podataka koji se odnose na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenim mrežnim stranicama (članak 15. stavak 1.)

3. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 8.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), nakon prestanka djelatnosti za koju je ovlaštena, ne obavijesti Ministarstvo (članak 23. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 32.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nositelj potvrde nakon izvršene transakcije izvornik potvrde ne preda sljedećem vlasniku primjerka, a kopiju izvornika potvrde ne vrati Ministarstvu, uz ispunjene podatke o količini ili masi prodanih primjeraka u toj transakciji (članak 10. stavak 3.)

2. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne vodi i ne ažurira redovito elektroničku evidenciju podataka koji se odnose na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenim mrežnim stranicama (članak 15. stavak 1.)

3. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 8.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), nakon prestanka djelatnosti za koju je ovlaštena, ne obavijesti Ministarstvo (članak 23. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 33.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne ispuni uvjete propisane dopuštenjem, potvrdom ili drugim dokumentom izdanim u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona (članci 4., 5., 7. i 11. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 9., 10., 11., 14. i 16. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

2. upotrijebi dopuštenje, potvrdu ili druge dokumente izdane u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona za bilo koji drugi primjerak koji nije primjerak za koji je dopuštenje, potvrda ili dokument izdan (članak 16. stavak 1. točka (k) Uredbe (EZ) br. 338/97)

3. unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, čiji je uvoz zabranjen (članak 4. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 338/97)

4. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

5. upotrijebi primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 protivno uvjetima iz uvoznog dopuštenja (članak 8. Uredbe (EZ) br. 338/97 i članak 48. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

7. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu C Uredbe (EZ) br. 338/97 te izvozno dopuštenje, potvrdu o ponovnom izvozu ili potvrdu o podrijetlu (članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

8. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D Uredbe (EZ) br. 338/97 (članak 4. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

9. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

10. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u prilozima B ili C Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

11. obavlja provoz primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 bez prethodne prijave graničnom carinskom uredu i bez podnošenja propisane izvozne dokumentacije (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

12. prilikom prvog uvoza primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano uvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 2. i 58. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97)

13. prilikom prvog unosa primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 34.

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Članak 41.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne ispuni uvjete propisane dopuštenjem, potvrdom ili drugim dokumentom izdanim u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona (članci 4., 5., 7. i 11. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 9., 10., 11., 14. i 16. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

2. upotrijebi dopuštenje, potvrdu ili druge dokumente izdane u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona za bilo koji drugi primjerak koji nije primjerak za koji je dopuštenje, potvrda ili dokument izdan (članak 16. stavak 1. točka (k) Uredbe (EZ) br. 338/97)

3. unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, čiji je uvoz zabranjen (članak 4. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 338/97)

4. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

5. upotrijebi primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 protivno uvjetima iz uvoznog dopuštenja (članak 8. Uredbe (EZ) br. 338/97 i članak 48. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

7. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu C Uredbe (EZ) br. 338/97 te izvozno dopuštenje, potvrdu o ponovnom izvozu ili potvrdu o podrijetlu (članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

8. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D Uredbe (EZ) br. 338/97 (članak 4. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

9. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

10. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u prilozima B ili C Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

11. obavlja provoz primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 bez prethodne prijave graničnom carinskom uredu i bez podnošenja propisane izvozne dokumentacije (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

12. prilikom prvog uvoza primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano uvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 2. i članak 58. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97)

13. prilikom prvog unosa primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 660,00 do 119.450,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 35.

Upravni postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/19.).

Članak 36.

Odredbe članaka 27., 29., 31. i 33. ovoga Zakona prestaju važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 28., 30., 32. i 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-03/21-01/65

Zagreb, 10. lipnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.