Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 69/2022 (17.6.2022.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

1028

Na temelju članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju:

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: Odobrenje) okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: plivarica srdelara)

– rok važenja odobrenja

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenja

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjet za obavljanje ribolova plivaricom srdelarom

Članak 3.

Ribolov plivaricom srdelarom smije obavljati samo ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plovilom na koje je izdano važeće Odobrenje.

Odobrenje

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom (u daljnjem tekstu: Zahtjev za izdavanje Odobrenja) podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Odobrenje se izdaje na rok važenja do 1. ožujka 2024. godine.

(3) Uz rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu.

(4) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja.

Kriteriji za izdavanje Odobrenja

Članak 5.

(1) Kriteriji za izdavanje Odobrenja su:

1. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje izdana važeća povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) s upisanom plivaricom srdelarom

2. Da je na plovilo za koje se traži Odobrenje već bilo izdano Odobrenje s važenjem u 2022. godini, a da nije ukinuto na zahtjev vlasnika plovila

3. Ugrađen VMS uređaj na plovilu

4. Ugrađen e-očevidnik na plovilu

5. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, u slučaju kad je Odobrenje ukinuto na zahtjev vlasnika plovila prije 2022. godine radi prijenosa Odobrenja na drugo plovilo, a prijenos nije izvršen izdavanjem Odobrenja na drugo plovilo do trenutka podnošenja Zahtjeva za izdavanje Odobrenja, Odobrenje će se izdati na plovilo na koje se prijenos vrši ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Odobrenje se može izdati i na plovilo koje udovoljava stavku 1. ovog članka u slučaju da ugrađeni VMS uređaj i e-očevidnik nisu funkcionalni, ako je povlastica s upisanom plivaricom srdelarom pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 6.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148 x 210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 7.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar Odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. Podaci o plovilu za koje je izdano Odobrenje

3. Ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju

5. Ukidanje Odobrenja

6. Napomene.

Prijenos Odobrenja

Članak 8.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, odnosno prodajom ili darovanjem povlastice, sukladno odredbama posebnog propisa kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica

2. prijenosa prava na upis plivarice srdelare i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama posebnog propisa kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica

3. kad vlasnik jednog plovila na kojeg je izdano Odobrenje zatraži prijenos Odobrenja na drugo plovilo na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov i koje u povlastici ima upisanu plivaricu srdelaru pod uvjetom da plovilo na koje se prenosi Odobrenje nije veće po veličini izraženoj u GT i snazi porivnog stroja izraženoj u kW.

(2) U slučaju da isti vlasnik više plovila na koje su izdane važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova i važeća Odobrenja, želi zamijeniti plovila novim plovilom, sukladno odredbama važećeg posebnog propisa kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica, za to će se plovilo izdati Odobrenje pod uvjetom da njegov kapacitet izražen u GT i kW nije veći od zbroja kapaciteta plovila sa kojih se prenose Odobrenja.

(3) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. točaka 1. i 2 ovoga članka izvršit će se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

(4) Prijenos Odobrenja iz stavka 2. ovoga članka izvršit će se ukidanjem svih Odobrenja izdanih na plovila koja se zamjenjuju i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone iz ukinutih Odobrenja, a rok valjanosti novog Odobrenja će biti jednak najdužem roku valjanosti iz ukinutih Odobrenja.

(5) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. točke 3. ovoga članka može se izvršiti i u slučaju kada jedan ili više vlasnika plovila na koja su izdana Odobrenja zatraži/e prijenos tih Odobrenja na jedno plovilo pod uvjetom da njegov kapacitet izražen u GT i kW nije veći od zbroja kapaciteta plovila sa kojih se prenose Odobrenja.

(6) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. točke 3. i stavka 5. ovoga članka izvršit će se ukidanjem svih Odobrenja izdanih na plovila s kojih se vrši prijenos i izdavanjem Odobrenja na plovilo na koje se vrši prijenos s pravima na isti ribolovni alat i ribolovne zone upisane u povlastici plovila na koje se vrši prijenos, a rok valjanosti novog Odobrenja će biti jednak najdužem roku valjanosti iz ukinutih Odobrenja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Dozvoljava se obavljanje ribolova plivaricom srdelarom plovilima na koje je izdano Odobrenje čije je razdoblje važenja isteklo u slučaju kada je vlasnik plovila prije isteka roka njegovog važenja podnio Zahtjev za izdavanjem novog Odobrenja.

(2) Obavljanje ribolova na način iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je do donošenja rješenja po podnesenom Zahtjevu za izdavanje Odobrenja vlasnika plovila.

Članak 10.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se i dovršiti po prema odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine (»Narodne novine«, broj 107/20).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine (»Narodne novine«, broj 107/20).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/41

Urbroj: 525-12/717-22-13

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.