Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

NN 69/2022 (17.6.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

1035

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 35. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 146/12, 82/14, 41/16, 62/19 i 68/19 – ispravak; dalje: Pravilnik), u članku 7. stavak 3. mijenja se tako da sada glasi:

»(3) Operator univerzalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka obvezan je, u roku definiranom u Odluci Agencije kojom se daje suglasnost na predložene mjere iz stavka 2. ovoga članka, ukloniti utvrđene nedostatke i uskladiti obavljanje univerzalnih usluga s odredbama Zakona i ovoga pravilnika.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. mijenja se tako da sada glasi:

»(2) Vrijeme uklanjanja kvara u jednoj godini ne može prijeći 48 sati za 80 % svih kvarova.«

Članak 3.

U članku 18. Pravilnika stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Operatori univerzalnih usluga obvezni su osigurati da pretplatnički pristupni vodovi u njihovim elektroničkim komunikacijskim mrežama omogućuju minimalnu brzinu prijenosa podataka od 7 Mbit/s u dolaznom smjeru i 1 Mbit/s u odlaznom smjeru.«

Članak 4.

U članku 20. stavku 4., na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

»Operator univerzalnih usluga može prekinuti pružanje usluge javnih telefonskih govornica na lokaciji na kojoj u posljednjih godinu dana nije ostvaren promet bez prethodne suglasnosti Agencije, uz obvezu dostavljanja pisane obavijesti Agenciji najmanje 30 dana prije planiranog prekida pružanja usluge.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. i 3. ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika koja stupa na snagu dana 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-02/08
Urbroj: 376-05-4-22-03
Zagreb, 15. lipnja 2022.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.