Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 70/2022 (20.6.2022.), Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

1038

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2022. donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 64/22.), u članku 3. stavku 1. iza riječi: »Najviše jedinične cijene« dodaju se riječi:

»na benzinskim postajama koje se nalaze na autocestama iz točke II. Odluke o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 41/22.),«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

(1) Najviše maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama iz točke II. Odluke o razvrstavanju javnih cesta, određuju se za:

– motorni benzin – EUROSUPER 95 u iznosu od 13,50 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL u iznosu od 13,08 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL BS plavi u iznosu od 9,45 kn/l.

(2) Najviše maloprodajne cijene za sve naftne derivate s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuje se slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.

(3) Energetski subjekt mora kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat. Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene određene stavkom 1. ovoga članka.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/39

Urbroj: 50301-05/16-22-1

Zagreb, 20. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.