Rješenje o razrješenju predsjednice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara

NN 71/2022 (21.6.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1051

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 18. stavka 3. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, br. 44/01., 90/05., 80/08., 38/09. i 148/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Razrješuje se dr. sc. LJILJANA BLAŽEVIĆ dužnosti predsjednice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/09

Urbroj: 50301-15/28-22-03

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.