Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/22-02/0006, urbroj: 567-06-22-02 od 10. lipnja 2022. o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 01/22 na području Virovitičko-podravske županije (Z-VT)

NN 71/2022 (21.6.2022.), Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/22-02/0006, urbroj: 567-06-22-02 od 10. lipnja 2022. o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 01/22 na području Virovitičko-podravske županije (Z-VT)

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1058

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Josip Popovac, predsjednik Vijeća, Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća te Damir Bučević, Vanja Gavran, Katija Kušec, Anita Malenica i Davor Marić, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 85. stavka 8. i 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21 – dalje: ZEM), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 01/22, klasa: UP/I-612-12/22-02/0002, urbroj: 567-06/04-22-01, »Narodne novine« broj 46/22 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 24-22 sjednici održanoj 10. lipnja 2022., donijelo je

ODLUKU

I. Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 01/22 za područje Virovitičke-podravske županije (Z-VT); 92,9 MHz, 91,8 MHz, 96,3 MHz i 93,7 MHz, objavljene temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije od 13. travnja 2022., kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo Informativni centar Virovitica d.o.o., Ulica Ferde Rusana 1/9, Virovitica, OIB: 01156745523 te mu se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na predmetnom području.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 20 (dvadeset) godina.

III. Visina godišnje naknade za koncesiju sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se na svakih 50.000 stanovnika u iznosu od 500,00 kuna. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u iznosu od 0,15 % od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koje je u prethodnoj godini ostvario ponuditelj. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju ponuditelj plaća na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija iznad 5.000.000,00 kuna. Minimalni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 500,00 kuna.

IV. Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne podnese zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, smatrat će se da je odustao od koncesije.

V. Sukladno članku 22. stavku 5. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog zahtjeva iz točke IV., a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 90 (devedeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

VII. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 16-22 sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine donijelo je Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 01/22 (dalje: Obavijest). Prije objave Obavijesti izvršena je procjena vrijednosti koncesije te je izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Virovitičko--podravske županije (Z-VT).

Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 46 od 15. travnja 2022. godine, a u propisanom roku sukladno Obavijesti jedinu ponudu dostavilo je trgovačko društvo Informativni centar Virovitica d.o.o. iz VIrovitice.

Vijeće je provelo postupak razmatranja i ocjene zaprimljene ponude u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14).

U postupku se prvo utvrđivalo sadrži li prispjela ponuda:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanju koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

o     vrsta radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

o     predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

o     predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audiodjela iz članka 44. i 45. ZEM-a,

o     vrijeme objavljivanja iz članka 42. ZEM-a.

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrdu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) o nepostojanju duga,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

Vijeće je pristupilo pregledu ponude te je provelo postupak ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje te prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije) sukladno kriterijima iz članka 85. stavka 5. ZEM-a za davanje koncesija.

Utvrđeno je da ponuda trgovačkog društva Informativni centar Virovitica d.o.o. iz Virovitice zadovoljava javni interes, da je ponuda na javni natječaj cjelovita u pogledu predložene programske osnove, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija te time u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanje te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđen je rezultat te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Virovitičko-podravske županije (Z-VT) daje ponuditelju, trgovačkom društvu Informativni centar Virovitica d.o.o.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/22-02/0006

Urbroj: 567-06-22-02

Zagreb, 10. lipnja 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik
Vijeća za elektroničke medije
Josip Popovac, v. r.