Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 72/2022 (24.6.2022.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

1069

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 391-50/22-01/124, urbroj: 371-04-22-6 od 21. lipnja 2022. godine, operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o., 21. lipnja 2022. godine donosi

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Članak 1.

U Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, br. 87/21), u članku 2. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»Dopušteno vrijeme stajanja – dozvoljeno vrijeme unutar kojeg je brod za prijevoz UPP-a privezan za plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sukladno ovim Pravilima.«.

U točki 8. iza riječi »gubitak UPP-a« riječ »u« zamjenjuje se riječi »na«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»Dozvoljeno mjerno odstupanje mjerne opreme – maksimalno dozvoljeno odstupanje na mjernim mjestima određeno važećim preporukama, normama i/ili zakonskom regulativom primjenjivom za pojedinu vrstu mjerne opreme.«.

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»Komercijalni uvjeti za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a – komercijalni uvjeti terminala za UPP vezani za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a, a koji su objavljeni na mrežnim stranicama operatora terminala za UPP.«.

Dosadašnje točke 16. do 70. postaju točke 17. do 71.

Iza dosadašnje točke 70. koja postaje točka 71. dodaje se nova točka 72. koja glasi:

»Tehničke karakteristike terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a – tehničke i operativne specifikacije terminala za UPP vezane za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a, a koje su objavljene na mrežnim stranicama operatora terminala za UPP.«.

Dosadašnje točke 71. do 96. postaju točke 73. do 98.

U dosadašnjoj točki 83. koja postaje točka 85. iza riječi »prirodnog plina« dodaje se zarez i riječi: »a sastoji se od vlastite potrošnje i razlike u mjerenjima«.

Iza dosadašnje točke 96. koja postaje točka 98. dodaje se nova točka 99. koja glasi:

»Zaostali teret – UPP koji se nalazi na brodu za prijevoz UPP-a prije njegove zadnje luke ukrcaja.«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 4. riječi »31. svibnja« zamjenjuju se riječima »15. ožujka«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi ugovoriti kapacitet uplinjavanja UPP-a na terminalu za UPP, dužan je dostaviti popunjeni, potpisani i ovjereni obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a se smatra podnesenim kada operator terminala za UPP zaprimi uredno ispunjen navedeni zahtjev.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva koji nema važeći ugovor o korištenju terminala za UPP dužan je, uz zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti operatoru terminala za UPP sljedeću dokumentaciju i isprave:

1. izvadak iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva,

2. presliku važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom i/ili dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom u Republici Hrvatskoj i

3. druge isprave na zahtjev operatora terminala za UPP, kao što su ali ne ograničeno na: financijska izvješća, izvješća o bonitetu i dr.,

4. jamstvo za raspodjelu kapaciteta sukladno ovim Pravilima.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 5. riječi »Operator terminala za UPP najkasnije do 30-og lipnja« zamjenjuju se riječima »Ukoliko je Zahtjevom za raspodjelu kapaciteta obuhvaćena iduća plinska godina, operator terminala za UPP najkasnije do 14. travnja«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 3. riječi »30.-og lipnja« zamjenjuju se riječima »14.-og travnja«.

Članak 5.

U članku 17. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Operator terminala za UPP ima pravo odobriti zahtjev koji je predan izvan roka propisanog u stavku 4. ovoga članka, kada to ne utječe na:

1. ugovorene usluge drugih korisnika terminala za UPP,

2. redovan i siguran rad terminala za UPP,

3. planirane radove održavanja,

4. odobrene rasporede usluga i

5. druge uvjete propisane ovim Pravilima.«.

Članak 6.

U članku 24. stavak 2. točka 3. briše se.

U stavku 4. se iza riječi »za taj mjesec.« dodaje sljedeća rečenica:

»Operator terminala za UPP pri tome vodi računa da odstupanja u odnosu na odobreni godišnji raspored usluga nemaju utjecaja na plan uplinjavanja ni vrijeme stajanja brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP.«.

Članak 7.

U članku 25. stavak 2. riječi »1. srpnja« zamjenjuju se riječima »15. travnja«.

U stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»obvezu određivanja datuma dolaska broda za prijevoz UPP-a, a u slučaju kada točan datum dolaska brodova za prijevoz UPP-a nije poznat, u planu godišnjeg rasporeda usluga dozvoljeno je naznačiti vremenski raspon od najviše 4 dana, a u planu mjesečnog rasporeda usluga vremenski raspon od najviše 1 dan, unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,«.

Članak 8.

U članku 30. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Prvi termin u pojedinoj plinskoj godini završava u trenutku kada je količina UPP-a u terminalu za UPP, uslijed uplinjavanja UPP-a, gubitka plina i ponovnog pretovara UPP-a u brod odnosno kamion za prijevoz UPP-a, dosegla minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP.«.

U stavku 7. riječi »uključujući moguće gubitke plina« i zarez iza riječi brišu se.

Članak 9.

U članku 33. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U planu mjesečnog rasporeda će biti navedene sljedeće informacije:

1. točan kapacitet uplinjavanja UPP-a za svaki plinski dan predmetnog mjeseca,

2. količinu UPP-a koja se ponovno pretovaruje u brodove za prijevoz UPP-a za svaki plinski dan predmetnog mjeseca,

3. količinu UPP-a i vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a koji pretovaruju UPP na terminal za UPP, pri čemu je potrebno naznačiti vremenski raspon od najviše jednog dana unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,

4. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a koji ponovno pretovaruju UPP s terminala za UPP, pri čemu je potrebno naznačiti vremenski raspon od najviše jednog dana unutar kojeg se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U slučaju kada nije moguće pružiti uslugu prihvata i otpreme UPP-a bez utjecaja na raspored i količinu uplinjavanja te vrijeme dolaska i vrijeme stajanja brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP ima pravo kod izrade mjesečnog rasporeda naložiti korisniku terminala koji treba dopremiti UPP da dopremi UPP na točno određeni dan iz vremenskog perioda iz članka 25. stavka 4. točke 2 ovih Pravila, ili da prilagodi svoj plan uplinjavanja.«.

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. točki 5. iza riječi »za UPP« riječ »i« zamjenjuje se riječima »te im je spremnost istih potvrđena i«.

U stavku 4. iza riječi »najkasnije« riječ »dva« zamjenjuje se riječi »tri«.

Članak 11.

U članku 58. stavku 3. iza riječi »dužan je osigurati« riječ »sigurnu« zamjenjuje se riječima »pravovremenu i pouzdanu«.

Članak 12.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da kvaliteta UPP-a dostavljena na terminal za UPP u vrijeme pretovara i u vrijeme otpreme uplinjenog UPP-a u transportni sustav, odgovara standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u općim uvjetima opskrbe plinom.«.

U stavku 2. riječ »tereta« zamjenjuje se kraticom »UPP-a«.

U stavku 3. iza riječi »uplinjenog« riječ »plina« zamjenjuje se kraticom »UPP-a«.

U stavku 4. iza riječi »stavka« broj »6.« zamjenjuje se brojem »7.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Korisnik terminala za UPP dužan je obavijestiti operatora terminala za UPP ukoliko planira na terminal za UPP pretovariti zaostali teret koji se na brodu za prijevoz UPP-a nalazio prije zadnje luke ukrcaja UPP-a. Za navedeni zaostali teret korisnik terminala dužan je od nadzornika ishoditi simulaciju starenja UPP-a kako bi dokazao da će sav zaprimljeni teret nakon procesa uplinjavanja odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u Općim uvjetima opskrbe plinom.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.:

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. se iza riječi »stavka« broj »6« zamjenjuje brojem »7«.

Članak 13.

U članku 62. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Privremeni izvještaj kvalitete i količine UPP-a pretovarenog u terminal za UPP, nadzornik priprema u roku od 24 sata nakon dovršenog pretovara UPP-a, a završni izvještaj kvalitete i količine UPP-a pretovarenog u terminal za UPP u najkraćem roku nakon dovršetka pretovara UPP-a, osim u slučaju iz članka 64. stavka 4. i 7. ovih Pravila.«.

U stavku 5. riječi »u prisutnosti operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP ili ovlaštenog predstavnika korisnika terminala za UPP« i zarez ispred riječi brišu se.

Članak 14.

U članku 63. stavku 7. riječ »standardnim« zamjenjuje se riječi »referentnim«.

Članak 15.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Svako uzorkovanje UPP-a i svi postupci vezani uz uzorkovanje UPP-a, uključujući uzorkovanje UPP-a prilikom pretovara UPP-a iz broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP provodi se sukladno standardu ISO 8943:2007 ili novijem standardu koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje.

(2) Osim u slučaju kada je operator terminala za UPP odredio drugačije, kvaliteta pretovarenog UPP-a određuje se kontinuirano online plinskim kromatografom kao primarnim sustavom te uzimanjem uzoraka u tri tlačna (CP/FP) spremnika uzoraka kao pomoćnim sustavom. Spremnike uzoraka pri početku i završetku pretovara kontrolira nadzornik te po potrebi zapečaćuje.

(3) Jedan spremnik uzoraka iz stavka 2. ovog članka namijenjen je nadzorniku, drugi spremnik uzoraka namijenjen je korisniku terminala za UPP, a treći spremnik uzoraka namijenjen je operatoru terminala za UPP na vrijeme od 30 dana ili do trenutka kada operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP potpišu certifikat o zaprimanju tereta.

(4) U slučaju kvara primarnog sustava tijekom pretovara UPP-a, kvaliteta pretovarenog UPP-a određuje se naknadnom analizom spremnika uzoraka operatora terminala za UPP u ispitnom laboratoriju koji je akreditiran za metodu analiziranja prema normi HRN EN ISO 6974 ili novijem standardu koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje.

(5) U slučaju kada nadzornik službeno zatraži i preuzme spremnik uzorka sukladno stavku 3. ovog članka, dužan ga je vratiti u roku od pet dana nakon primitka spremnika.

(6) U slučaju kada korisnik terminala za UPP službeno zatraži i preuzme spremnik uzorka sukladno stavku 3. ovog članka, dužan ga je vratiti u roku od pet dana nakon primitka spremnika.

(7) Korisnik terminala za UPP ima pravo pisanim putem prigovoriti analizi kvalitete pretovarenog UPP-a utvrđenoj od strane operatora terminala za UPP u roku od 15 dana koji rok započinje na dan kada je korisnik terminala za UPP preuzeo svoj spremnik uzorka ili odbio potpisati certifikat o zaprimanju tereta.

(8) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju kada korisnik terminala za UPP prigovori analizi kvalitete UPP-a utvrđenoj od strane operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP ima pravo zadržati spremnik uzorka do završetka postupka po prigovoru operatoru terminala za UPP, ali u svakom slučaju korisnik terminala za UPP je dužan vratiti spremnik uzorka u roku od 90 dana od primitka.

(9) U slučaju prigovora iz stavka 7. ovoga članka, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP usuglasit će se o akreditiranom ispitnom laboratoriju kojem se dostavlja spremnik uzorka operatora terminala za UPP na analizu. Sve troškove ovog ispitivanja snosi podnositelj prigovora.

(10) Provođenju postupka analize iz stavka 9. ovog članka mogu prisustvovati predstavnici operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP.

(11) Ukoliko rezultati analize iz stavka 9. ovog članka pokažu da ogrjevna vrijednost UPP-a utvrđena navedenom analizom odstupa za više od 0.5% od ogrjevne vrijednosti utvrđene primarnim sustavom, navedeni rezultati će se ispraviti i tako ispravljeni koristiti u certifikatu o zaprimanju tereta.

(12) Ukoliko rezultati analize iz stavka 9. ovog članka pokažu ispravnost analize kvalitete UPP-a utvrđene primarnim sustavom operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP dužan je potpisati certifikat o zaprimanju tereta s podacima utvrđenim primarnim sustavom te operator terminala za UPP ima pravo naplatiti svu nastalu štetu uzrokovanu prigovorom iz stavka 7. ovog članka.«.

Članak 16.

U članku 65. riječi »nakon svakog umjeravanja sukladno propisima« brišu se.

Članak 17.

Članak 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada određivanje kvalitete UPP-a online plinskim kromatografom kao primarnim sustavom i uzimanjem uzoraka u tri tlačna (CP/FP) spremnika kao pomoćnim sustavom nije u funkciji, operator terminala za UPP određuje kvalitetu pretovarenog UPP-a uz prisutnost nadzornika, a na temelju izvještaja o teretu i stvarnih uvjeta putovanja, pri čemu se kvaliteta UPP-a određena u luci utovara smatra točnom.«.

Članak 18.

U članku 68. stavak 1. točkama 1. i 2. riječi »15.-og lipnja« zamjenjuju se riječima »1.-og travnja«.

Članak 19.

U članku 73. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»prilikom ispunjavanja obrasca plana mjesečnog rasporeda usluga sukladno Pravilima, naznačiti projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a i projekciju ponovnog pretovara u brodove za prijevoz UPP-a, te vremena dolazaka brodova za prijevoz UPP-a,«.

U stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»korisnik terminala za UPP dužan je prilagoditi svoju ukupnu otpremu koju čine uplinjene te ponovno pretovarene količine UPP-a u brodove ili kamione za prijevoz UPP-a s projekcijom uplinjavanja iz rasporeda usluga korištenja terminala za UPP.«.

Članak 20.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odobravanje dolaska kamiona za prijevoz UPP-a na terminal za UPP i provođenje postupka ponovnog pretovara UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a provodi se u skladu s postupcima koji su propisani u ovim Pravilima, Tehničkim karakteristikama terminala za UPP, Tehničkim uvjetima terminala za UPP, Tehničkim karakteristikama terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a i Komercijalnim uvjetima za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Korisnik terminala za UPP odgovoran je za slučaj kada vlasnik kamiona za prijevoz UPP-a nije ispunio uvjete vezano za odobrenje kamiona za prijevoz UPP-a, a zbog kojih nije došlo do odobrenja i/ili ulaska u luku i/ili ponovnog pretovara UPP-a u kamion.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ »kamiona« zamjenjuje se riječima »te ponovni pretovar UPP-a u kamion«.

Članak 21.

U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a i u brod za prijevoz UPP-a provodi se u skladu sa sigurnosnim pravilima.«.

Članak 22.

U članku 79. stavak 2. iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

»3. tehničke karakteristike terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a,

4. komercijalne uvjete za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a,«.

Dosadašnje točke 3. do 17. postaju točke 5. do 19.

Članak 23.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Operator terminala za UPP najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec izračunava procijenjenu ukupnu količinu gubitka plina terminala za UPP po plinskom danu kako slijedi:

Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu određuje se temeljem sljedeće formule:

GP = K0-K1+PP-DP-ZP

Gdje je:

GP – ukupni gubitak plina po plinskom danu (kWh),

K0 – količina UPP-a u terminalu za UPP na početku plinskog dana (kWh),

K1 –     količina UPP-a u terminalu za UPP na kraju plinskog dana (kWh),

PP –     količina UPP-a prihvaćena u terminal za UPP po plinskom danu (kWh),

DP    količina prirodnog plina uplinjenog po plinskom danu u terminalu za UPP (kWh),

ZP    količina ponovno pretovarenog UPP-a (kWh).

(2) Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskoj godini određuje se temeljem sljedeće formule:

GG = K0-K1+PG-DG-ZG

Gdje je:

GG – ukupni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

K0 –     količina UPP-a u terminalu za UPP na početku prvog plinskog dana u plinskoj godini (kWh),

K1 –     količina UPP-a u terminalu za UPP na kraju zadnjeg plinskog dana u plinskoj godini (kWh),

PG –     količina UPP-a prihvaćena u terminal za UPP u plinskoj godini (kWh)

DG    količina prirodnog plina uplinjenog u plinskoj godini u terminalu za UPP (kWh),

ZG    količina ponovno pretovarenog UPP-a u plinskoj godini (kWh).

(3) Dozvoljeni gubitak plina određuje se temeljem sljedeće formule:

DGG≤ 0,02 × PG

Gdje je:

DGG – dozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

PG –     količina UPP-a prihvaćena u terminal po plinskoj godini (kWh).

(4) Nedozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini određuje se temeljem sljedeće formule:

NGG = GG – DGG

Gdje je:

NGG –     nedozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

GG – ukupni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

DGG –     dozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh).

Ako je vrijednost NGG0 ili manja nema nedozvoljenog gubitka u toj plinskoj godini.«.

Članak 24.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Alokaciju ukupnog gubitka plina na radni dan terminala za UPP, izuzev dana opisanih u stavku 2. ovog članka za koje se primjenjuje formula iz stavka 2. ovog članka, na svakog korisnika terminala za UPP operator terminala za UPP određuje na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu (kWh),

– ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu (kWh),

– ukupna količina ponovno uplinjenog i/ili ponovno pretovarenog UPP-a određenog korisnika terminala za UPP po plinskom danu (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

(2) U slučajevima gdje se ne izvodi uplinjavanje UPP-a na terminalu za UPP zbog greške korisnika terminala za UPP, ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu pripisuje se korisnicima terminala za UPP odgovornima za ometanje procesa uplinjavanja proporcionalno količini UPP-a koju su nominirali, a računa se prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu odgovornog za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja u terminalu za UPP (kWh),

– ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu kada se ne izvodi uplinjavanje zbog greške korisnika terminala za UPP (kWh),

– količina UPP-a nominirana za uplinjavanje UPP-a od strane korisnika terminala za UPP odgovornog za ometanje procesa uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP (kWh),

i ∈ [1; k],

k – broj korisnika terminala za UPP koji su odgovorni za ometanje procesa uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP.

(3) Ukupni gubitak plina terminala za UPP u situacijama kad se prekine pružanje usluga terminala za UPP zbog održavanja terminala za UPP (osim ako se potreba za spomenutim održavanjem terminala za UPP pojavila krivnjom korisnika terminala za UPP ili zbog više sile) ući će u obračun ukupnog gubitka plina terminala po plinskoj godini. Operator terminala za UPP će po mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvedeno održavanje terminala za UPP provesti inicijalnu raspodjelu gubitaka plina po korisnicima na dane održavanja proporcionalno ukupnom traženom kapacitetu uplinjavanja iz zahtjeva za godišnjim rasporedom usluga. Po isteku plinske godine Operator terminala za UPP će provesti korekciju inicijalne raspodjele gubitaka plina po korisnicima na dane održavanja na način da se ista provede proporcionalno udjelu svakog korisnika u sumi ukupno ponovno uplinjenih i ponovno pretovarenih količina.

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu u vrijeme održavanja terminala za UPP (kWh),

– ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu u vrijeme održavanja terminala za UPP (kWh),

– ukupna količina ponovno uplinjenog i/ili ponovno pretovarenog UPP-a određenog korisnika terminala za UPP u plinskoj godini (kWh),

i ∈ [1; k],

k – broj korisnika terminala za UPP koji su odgovorni za ometanje procesa uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP.

(4) Alokaciju ukupnog gubitka plina po plinskoj godini, dozvoljenog te nedozvoljenog gubitka za svakog korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP određuje svake plinske godine na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini (kWh),

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu iz stavka 1. ovog članka (kWh),

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu odgovornog za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja u terminalu za UPP (kWh),

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu u vrijeme održavanja terminala za UPP (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj dana u plinskoj godini.

Gdje je:

– dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za UPP za pojedinog korisnika terminala za UPP koja uključuje i transakcije na sekundarnom tržištu (kWh),

i ∈ [1; n]

Gdje je:

– nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

– dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

i ∈ [1; n].

Ako je vrijednost 0 ili manja nema nedozvoljenog gubitka u toj plinskoj godini.«.

Članak 25.

U članku 7. stavku 1. podstavak 6. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»koristiti usluge u skladu s Pravilima, tehničkim karakteristikama terminala za UPP, tehničkim uvjetima terminala za UPP, Tehničkim karakteristikama terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a te Komercijalnim uvjetima za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a,«.

Iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»odgovarati za sigurno izvođenje ponovnog pretovara u kamione za prijevoz UPP-a,«.

Dosadašnji podstavci 9. i 10. postaju podstavci 10. i 11.

Članak 26.

U članku 19. stavak 8. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»U slučaju da korisnik terminala za UPP ne ispuni ili zakasni s ispunjenjem bilo koje obveze plaćanja koja nastane temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP ili kao posljedica njegova prestanka, uključujući, ali ne ograničeno na, obvezu plaćanja naknade za korištenje terminala za UPP i naknade za pružene nestandardne usluge operatora terminala za UPP, ili obvezu naknade štete, operator terminala za UPP će biti ovlašten naplatiti, odnosno koristiti sredstvo osiguranja plaćanja radi namirenja predmetne tražbine. Operator terminala za UPP neće koristiti osiguranje plaćanja u svrhu namirenja nepodmirene tražbine prema korisniku terminala za UPP prije nego proteknu tri radna dana od dospijeća predmetne tražbine prema korisniku terminala za UPP.«.

Članak 27.

U članku 21. iza stavka 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U slučaju ako korisnik terminala za UPP koristi nestandardnu uslugu ponovnog pretovara, korisnik terminala za UPP se obvezuje nadoknaditi operatoru terminala za UPP cjelokupnu štetu koja nastane bilo kojoj od obeštećenih strana operatora terminala za UPP djelovanjem vlasnika kamiona za prijevoz UPP-a ili bilo koje druge fizičke i/ili pravne osobe uključene u izvršavanje ponovnog pretovara UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a, a koja djeluje za račun korisnika terminala za UPP, te u koju svrhu operator terminala za UPP ima pravo koristiti sredstvo osiguranja plaćanja navedenog korisnika.«.

Članak 28.

Iznimno od članka 7. ovih Pravila kojim se mijenja članak 25. stavak 2. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, br. 87/21), rok za dostavljanje popunjenog obrasca plana godišnjeg rasporeda usluga za plinsku godinu 2022./2023. je 1. srpnja 2022. godine.

Članak 29.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 03-059-IP/054-2022

Zagreb, 21. lipnja 2022.

Direktor Društva
Hrvoje Krhen, v. r.