Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell)

NN 73/2022 (27.6.2022.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell)

Ministarstvo poljoprivrede

1083

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19) te članka 40. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE CRNE ŠTITASTE UŠI ARAUKARIJE – Lindingaspis Rossi (Maskell)

Sadržaj

Članak 1.

Ovom se Naredbom propisuju mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell) (u daljnjem tekstu: crna štitasta uš).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Naredbi imaju sljedeća značenja:

1. Zaraženo područje je područje u kojemu je potvrđena prisutnost crne štitaste uši i u kojem se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši, a obuhvaća administrativno područje općina Sutivan i Milne te grada Supetra na otoku Braču.

2. Obveznici su specijalizirani subjekti, odnosno fizičke ili pravne osobe uključene u jednu od aktivnosti iz članka 2. točke 9. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.) kao i osobe koje nisu specijalizirani subjekti iz članka 4. stavka 1. točke 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19), a biljke domaćini su u njihovom posjedu.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Naredbi imaju jednako značenje kao pojmovi u Zakonu o biljnom zdravstvu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Naredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Biljke domaćini

Članak 3.

(1) Gospodarske biljke domaćini crne štitaste uši, u smislu ove Naredbe su: maslina (Olea europaea L.), vinova loza (Vitis vinifera L.), agrumi (Citrus spp.), šipak (Punica granatum L.), smokva (Ficus carica L.), kanarska palma (Phoenix canariensis Chabaud) i žele palma (Butia capitata (Mart.) Becc.).

(2) Ostale biljke domaćini crne štitaste uši, u smislu ove Naredbe su: bršljan (Hedera helix L.), oleandar (Nerium oleander L.), araukarija (Araucaria spp.), kurika (Euonymus japonicus Thunb.), bagrem (Robinia pseudoacacia L.), lovor (Laurus nobilis L.), fikus (Ficus spp.), i kalina (Ligustrum vulgare L.).

(3) U ostale biljke domaćine ubrajaju se i sve ostale samonikle i ukrasne biljke na kojima se crna štitasta uš utvrdi u okviru Programa nadzora iz članka 5. ove Naredbe.

Mjere sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši

Članak 4.

(1) Obveznici su dužni provoditi mjere sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mjere sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši u zaraženom području kod obveznika iz stavka 1. ovoga članka mogu se organizirati i provesti od strane jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost obveznika iz Priloga 1. ove Naredbe koja čini sastavni dio ove Naredbe.

(3) Mjere suzbijanja na gospodarskim biljkama domaćinima provode se mehaničkim uklanjanjem zaraženih biljnih dijelova, kemijskim ili biološkim tretiranjem ili bilo kojom drugom stručno opravdanom mjerom.

(4) Mjere suzbijanja na ostalim biljkama domaćinima mogu biti iste kao one iz stavka 3. ovoga članka ako je to opravdano vrijednošću biljke.

(5) Ako mjere suzbijanja iz stavka 4. ovoga članka nisu opravdane ili izvedive, ostale biljke domaćini moraju se u cijelosti ukloniti.

(6) O opravdanosti ili izvodivosti mjera iz stavka 5. ovoga članka odlučuje sam obveznik.

(7) Uklanjanje ostalih biljaka domaćina iz stavka 5. ovoga članka kao i uklanjanje zaraženih biljnih dijelova iz stavaka 3. i 4. ovoga članka provodi se na način da se mjerom postigne uništavanje crne štitaste uši te sprječavanje njenog daljnjeg širenja.

(8) Uklonjeni zaraženi biljni dijelovi iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka zbrinjavaju se zakopavanjem, kompostiranjem ili na drugi odgovarajući način.

(9) Kemijsko tretiranje iz stavaka 3. i 4. ovoga članka provodi se sukladno propisu koji uređuje djelokrug održive uporabe pesticida.

Program nadzora

Članak 5.

(1) Programom nadzora kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu utvrđuje se prisutnost, raširenosti i visina populacije crne štitaste uši.

(2) Na temelju rezultata Programa nadzora, mogu se odrediti i druga zaražena područja različita od područja iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Naredbe.

Stručna podrška

Članak 6.

(1) Stručnu podršku u provedbi mjera sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši iz članka 4. ove Naredbe, uključujući praćenje razvoja crne štitaste uši, provode Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka na traženje obveznika daju stručno mišljenje o opravdanosti ili izvodljivosti mjera iz članka 4. stavka 5. ove Naredbe.

(3) Obveznici, za potrebe potvrđivanja prisutnosti crne štitaste uši obraćaju se tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

Inspekcijski nadzor

Članak 7.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

Troškovi i financiranje

Članak 8.

(1) Obveznici snose troškove provedbe mjera iz članka 4. ove Naredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sredstva za provedbu mjera propisanih člankom 4. stavcima 3. i 4. ove Naredbe, osiguravaju se i u Državnom proračunu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državni proračun) za potrebe sufinanciranja provedbe mjera.

(3) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se jedinicama lokalne samouprave na zaraženom području temeljem ugovora o provedbi i sufinanciranju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši sklopljenog između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave.

(4) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se jedinicama lokalne samouprave u skladu s dostavljenim izvješćem o obavljenim mjerama propisanih člankom 4. stavcima 3. i 4. ove Naredbe od strane jedinice lokalne samouprave.

(5) Nadzor i kontrolu nad obavljenim mjerama iz članka 4. stavka 3. i 4. ove Naredbe i utrošenim financijskim sredstvima provodi Povjerenstvo o nadzoru i kontroli provedbe mjera sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(6) Na temelju zaključka Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka, Ministarstvo vrši uplatu financijskih sredstava iz Državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave s kojom je Ministarstvo sklopilo predmetni Ugovor.

(7) Sredstva za provedbu Programa nadzora iz članka 5. ove Naredbe osigurana su u Državnom proračunu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. godinu u okviru razdjela 060 Ministarstva, proračunske glave 06005, aktivnost ‘A568007 Zdravstvena zaštita bilja, a sredstva za provedbu mjera iz članka 8. stavka 2. osigurana su u Državnom proračunu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. godinu u okviru razdjela 060 Ministarstva, proračunske glave 06005, aktivnost A401098 Provedba hitnih fitosanitarnih mjera.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a ostaje na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Klasa: 320-20/22-01/1

Urbroj: 525-06/236-22-17

Zagreb, 27. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

SUGLASNOST OBVEZNIKA

IZJAVA O SUGLASNOSTI OBVEZNIKA

Budući da se na zemljištu u mom vlasništvu/posjedu/najmu u zaraženom području nalaze gospodarske biljke domaćini crne štitaste uši, a radi provođenja mjera sprječavanja širenja i suzbijanja crne štitaste uši, svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan s mjerama koje će provesti jedinica lokalne samouprave.

Vlasnik/posjednik/najmoprimac

Ime i prezime: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Adresa: ____________________________________________

Potpis: _____________________________________________

Jedinica lokalne samouprave

Ime i prezime: _______________________________________

Potpis: _____________________________________________

U _____________________________ godine