Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

NN 73/2022 (27.6.2022.), Dopuna Liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

Ministarstvo zdravstva

1084

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) ministar zdravstva donosi

DOPUNU LISTE

ZARAZNIH BOLESTI ČIJE JE SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

(1) U Listi zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 60/14 i 28/20) u točki I. dodaje se nova podtočka koja glasi:

8Bolest Majmunske boginje uzrokovana virusom majmunskih boginja

(2) Dosadašnje podtočke 8 – 100 postaju podtočke 9 – 101.

II.

Ova Lista stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 501-01/22-03/01

Urbroj: 534-07-1-1/3-22-8

Zagreb, 24. lipnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.