Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet

NN 73/2022 (27.6.2022.), Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet

Općina Prgomet

1086

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članaka 29. i 30. Statuta Općine Prgomet (»Službeni glasnik Općine Prgomet« broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Prgomet na 6. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Prgomet.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Prgomet.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Prgomet.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 7.

(1) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi pojedinačno za svaki poslovni prostor.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Prgomet.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe kao skladište poljoprivrednih proizvoda, strojeva i oruđa.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Članak 10.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor je prihod Proračuna Općine Prgomet.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Prgomet dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Prgomet.

Članak 13.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su u skladu s prostornim planovima namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine i sl.).

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 5 % na iznos ugovorene naknade koja se plaća za korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 14.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu propisanih lokalnih poreza općine Prgomet je Porezna uprava Ispostava Kaštela.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupaka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Prgomet (»Službeni glasnik općine Prgomet broj: 2/2001«).

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Prgomet i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-03/22-01/6

Urbroj: 2134-04-01-22-10

Prgomet, 15. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Drežančić, v. r.