Odluka o naknadi za razvoj društva Rad d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš

NN 73/2022 (27.6.2022.), Odluka o naknadi za razvoj društva Rad d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš

RAD d.o.o.

1087

Na temelju članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), i članka 23. stavka 1. točka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19), Skupština društva RAD d.o.o., na sjednici održanoj 17. lipnja 2022.godine, donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

I.

Ovom se Odlukom, na području Grada Drniša i Općine Ružić, uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodoopskrbnog sustava, mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge RAD d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

II.

Naknada za razvoj za vodu isporučenu korisnicima javne vodoopskrbe na području Grada Drniša i Općine Ružić iznosi:

• 0,87 kn/m3 za domaćinstva,

• 2,09 kn/m3 za pravne subjekte.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi korisnici javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području koji su u nadležnosti Isporučitelja.

III.

Naknada za razvoj služi pokriću troškova gradnje komunalnih vodnih građevina koje se grade temeljem Plana gradnje komunalnih vodnih građevina. Navedeno se odnosi za:

– sufinanciranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

– sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža,

– sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih vodnih građevina,

– izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora,

– za otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite.

– ishođenje potrebnih upravnih dozvola i drugih upravnih akata (lokacijske, građevinske, uporabne i dr.)

– ishođenje posebnih uvjeta za građenje

– provedbe postupaka javnih nabava

– troškove geodetskih poslova i

– troškove pravnih postupaka u vezi s prethodnim poslovima.

IV.

Naknadu za razvoj korisnicima obračunava RAD d.o.o. putem ispostavljenog računa za vodne usluge i iskazuje se kao zasebna stavka na računu. Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

V.

Korisnici javne vodoopskrbe na području Grada Drniša i Općine Ružić su dužni plaćati naknadu za razvoj u onim rokovima u kojima su dužni plaćati cijenu vodne usluge javne vodooprskrbe.

RAD d.o.o. obavlja poslove naplate (što između ostalog uključuje i upućivanje opomena te sudjelovanje u svojstvu ovrhovovoditelja/vjerovnika u postupcima ovrhe, predstečaja, stečaja i likvidacije) naknade za razvoj od korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe.

VI.

Naknada za razvoj prihod je isporučitelja RAD d.o.o.

Naknada za razvoj koristi se za izravno plaćanje troškova gradnje komunalnih vodnih građevina iz točke III. ove Odluke na području Grada Drniša i Općine Ružić.

VII.

Na obveznike plaćanja naknade za razvoj ne primjenjuju se oslobođenja i olakšice koje se primjenjuju na plaćanje cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.

VIII.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Skupština društva RAD d.o.o.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage:

1. Odluka o obvezi plaćanje naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Drniša od 14. prosinca 2012. g.;

2. Odluka o obvezi plaćanje naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Ružić od 9. ožujka 2013. g.

Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju objaviti na web-stranici Isporučitelja.

Klasa: 006-01/22-1

Urbroj: 03-01/22-572

Drniš, 17. lipnja 2022.

Predsjednik
Skupštine Društva
mr. sc. Josip Begonja, v. r.