Pravilnik o izvođenju javnog vatrometa

NN 74/2022 (29.6.2022.), Pravilnik o izvođenju javnog vatrometa

Ministarstvo unutarnjih poslova

1091

Na temelju članka 74. stavka 13. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZVOĐENJU JAVNOG VATROMETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički i sigurnosni zahtjevi vezani za mjesto ispaljivanja, sredstva za ispaljivanje i druge mjere potrebne za izvođenje javnog vatrometa, sadržaj plana izvođenja javnog vatrometa, obrazac dozvole te visina naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnog vatrometa.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »izvođač javnog vatrometa« je pravna osoba ili obrt koji imaju odobrenje za izvođenje javnog vatrometa u skladu sa Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (u daljnjem tekstu Zakon)

– »ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa« (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) je osoba koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnih vatrometa izdanu od strane Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koja je izradila plan izvođenja javnog vatrometa i koja je odgovorna za sve radnje vezane za izvođenje javnog vatrometa

– »osobe koje sudjeluju u pripremi izvođenja javnog vatrometa« su osobe koje su zdravstveno sposobne i stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju javnih vatrometa te pod neposrednim nadzorom ovlaštene osobe za izvođenje javnih vatrometa sudjeluju u pripremi javnog vatrometa (ograđuju sigurnosni pojas, postavljaju cijevi za ispaljivanje, stavljaju pirotehnička sredstva u cijevi ili obavljaju ostale radnje za potrebe izvođenja vatrometa)

– »mjesto izvođenja javnog vatrometa« je mjesto koje uključuje mjesto pripreme i postavljanja pirotehničkih sredstava u krugu od najmanje 5 metara unutar sigurnosnog pojasa

– »sigurnosni pojas« je područje formirano neposredno prije izvođenja javnog vatrometa, pri čemu je određena najmanja sigurnosna udaljenost u svim smjerovima od mjesta izvođenja vatrometa unutar kojeg ne smije biti gledatelja i građevina koji bi bili ugroženi krutim i gorućim dijelovima te otrovnim djelovanjem plinova koji nastaju pri aktiviranju i eksploziji pirotehničkih sredstava. Iznimno, unutar sigurnosnog pojasa mogu se nalaziti građevine koji nisu namijenjene za boravak ljudi (stanovanje, rad) i/ili domaćih životinja, ako izvođač vatrometa dobije pisano odobrenje vlasnika ili korisnika objekta

– »zaštitna ograda« je fizička prepreka (traka ili drugi materijali) kojom je ograđen sigurnosni pojas

– »Magnusov efekt« je odstupanje od idealne krivulje leta zbog rotacije pirotehničkog sredstva u letu i djelovanja cirkularnog i laminarnog toka u svim smjerovima, a računa se po formuli 3,8xD (D-unutarnji promjer cijevi za ispaljivanje izražen u cm, konačni rezultat je udaljenost u metrima)

– »neaktivirana pirotehnička sredstva« su sredstva koja se zbog nepoznatog uzroka pri paljenju ne aktiviraju ili se aktiviraju, ali u zraku ne eksplodiraju i padnu na tlo

– »cijev za ispaljivanje« je namjenski izrađena cijev za ispaljivanje vatrometnih bombi sa zatvorenim dnom i glatkim unutarnjim stijenkama

– »štapinsko aktiviranje« je paljenje pomoću štapina

– »električno aktiviranje« je paljenje električnog upaljača pomoću električne energije

– »elektronsko aktiviranje« je paljenje pomoću elektromagnetskih valova

– »serijsko aktiviranje« je paljenje više od tri pirotehnička sredstva istovremeno.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim Zakonom.

Članak 3.

(1) Javne vatromete nije dozvoljeno izvoditi u području aerodroma, a za svako izvođenje vatrometa kod kojeg se očekuje djelovanje pirotehničkog sredstva do visine koja bi mogla ugroziti zračni promet potrebno je ishoditi suglasnost tijela nadležnog za nadzor propisa kojima je regulirano područje zračnog prometa.

(2) Radi sigurnosti i povećane buke javne vatromete nije dozvoljeno izvoditi u blizini bolnica, domova za umirovljenike, autocesta, dalekovoda, naftovoda i plinovoda, transformatorskih stanica i drugih izvora elektromagnetskih zračenja te građevina i prostora s lakozapaljivim tvarima.

(3) Radi sigurnosti i povećane buke javne vatromete nije dozvoljeno izvoditi niti u blizini domova zdravlja, škola, vrtića i vjerskih građevina kada se u njima odvija rad, osim u slučaju kada vlasnici, odnosno korisnici tih građevina daju pisanu suglasnost za izvođenje javnog vatrometa.

(4) Udaljenost mjesta aktiviranja (paljenja) javnog vatrometa od građevina iz stavka 2. ovog članka mora biti najmanje tri puta veća od sigurnosne udaljenosti.

II. MJERE SIGURNOSTI I UVJETI ZA IZVOĐENJE JAVNOG VATROMETA

Članak 4.

(1) Za svako izvođenje javnog vatrometa ovlaštena osoba dužna je izraditi plan izvođenja javnog vatrometa.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– ime, prezime i OIB, odnosno naziv i OIB, naručitelja javnog vatrometa

– podatke o izvođaču javnog vatrometa (naziv, OIB i sjedište pravne osobe ili obrtnika)

– podatke o ovlaštenoj osobi koja će izvoditi javni vatromet (ime, prezime, OIB, datum rođenja i adresu prebivališta, broj dozvole za izvođenje javnog vatrometa)

– podatke o osobama koje će sudjelovati u pripremi javnog vatrometa (ime, prezime, OIB, datum rođenja i adresu prebivališta)

– mjesto, vrijeme i razlog izvođenja javnog vatrometa

– mjere sigurnosti za izvođenje javnog vatrometa

– grafički prikaz mjesta izvođenja javnog vatrometa s naznačenim sigurnosnim pojasom

– pojašnjenje načina na koji je određen sigurnosni pojas

– vrstu, broj (količinu) i kategoriju pirotehničkih sredstava

– način aktiviranja (štapinsko, električno, elektronsko, pojedinačno ili u seriji)

– maksimalni domet ispaljivanja pri predviđenom kutu ispaljivanja

– naznačeno mjesto za gledatelje i redare

– potpis ovlaštene osobe za izvođenje javnog vatrometa.

(3) Ako je prema procjeni ovlaštene osobe, tijekom izvođenja javnog vatrometa potrebno osigurati prisustvo vatrogasaca i hitne medicinske pomoći tada plan iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i naznačeno mjesto za vatrogasce i hitnu medicinsku pomoć.

Članak 5.

(1) Ovlaštena osoba dužna je, u skladu s planom izvođenja javnog vatrometa, osigurati sigurnosne mjere za mjesto izvođenja javnog vatrometa od trenutka dopreme prvog pirotehničkog sredstva do uklanjanja zaštitne ograde.

(2) Cijevi za ispaljivanje pirotehničkih sredstava moraju biti učvršćene tako da pri ispaljivanju ne dođe do pomicanja ili prevrtanja, a nagib cijevi mora biti takav da se pirotehnička sredstva rasprsnu iznad sigurnosnog pojasa.

Članak 6.

(1) Za određivanje sigurnosnog pojasa uzima se u obzir:

– uputa proizvođača o načinu uporabe pirotehničkog sredstva

– moguća nepravilna djelovanja pirotehničkog sredstva (eksplozija u cijevi za lansiranje, prerano ili prekasno aktiviranje, pad neeksplodiranog pirotehničkog sredstva na tlo i slično)

– brzina i smjer vjetra (zbog utjecaja na putanju pirotehničkog sredstva javni vatromet se ne smije izvoditi ukoliko je brzina vjetra veća od 40 km/h, mjereno 2 m iznad tla na mjestu ispaljivanja)

– kut ispaljivanja

– odmak zbog Magnusovog efekta

– vrsta, promjer, masa pirotehničkog proizvoda i eksplozivne smjese, oblik i druge karakteristike koje određuju domet, visinu leta i polje djelovanja pirotehničkog sredstva.

(2) Sigurnosni pojas se određuje prema najvećem unutarnjem promjeru cijevi za ispaljivanje pirotehničkih sredstava, na način da je 1 mm promjera = pojas 0,5 m, a u slučaju kada je serijsko povezivanje za aktiviranje pirotehničkih sredstava onda se pojas određuje po pravilu 1 mm promjera = 0,6 m pojasa.

(3) Vrijednostima za sigurnosni pojas iz stavka 2. ovog članka dodaje se Magnusov efekt i pomak od vertikalnog kuta.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, ovlaštena osoba može odrediti manji sigurnosni pojas, ako proračunom dokaže da je takva izvedba sigurna.

(5) Ako se javni vatromet izvodi s više razine u odnosu na tlo (krov građevine ili slično) razina mjesta izvođenja javnog vatrometa ne smije biti niža od građevina unutar sigurnosnog pojasa.

Članak 7.

Ako se javni vatrometi izvode u zatvorenim prostorima (vatrometi za scenske efekte), potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

– gledatelji moraju biti na sigurnoj udaljenosti koja isključuje mogućnost ozljeđivanja tijekom izvođenja vatrometa za scenske efekte

– količina dima koja nastaje tijekom izvođenja vatrometa ne smije aktivirati sustav za dojavu i gašenje požara

– prilikom izvođenja vatrometa ne smije doći do kontakta užarenih čestica s gorivim materijalima.

Članak 8.

(1) Pri izvođenju javnog vatrometa potrebno je osigurati dežurstvo osobe koja je osposobljena za početno gašenje požara te broj i vrstu vatrogasnih aparata u skladu s propisom kojim je uređeno područje vatrogasnih aparata i dežurstvo osobe osposobljene za pružanje prve pomoći s kompletom za pružanje prve pomoći.

(2) Ministarstvo prema potrebi, radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša, može naložiti i druge sigurnosne mjere sukladno Zakonu.

(3) Ministarstvo može, i nakon izdavanja odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa, zabraniti njegovo izvođenje sukladno Zakonu, ako se naknadno utvrdi da nisu ispunjeni svi sigurnosni uvjeti ili ako je to uvjetovano nekom drugom novonastalom situacijom.

Članak 9.

(1) Ovlaštena osoba dužna je neposredno prije početka izvođenja javnog vatrometa provjeriti jesu li ispunjene sve mjere sigurnosti određene planom izvođenja javnog vatrometa.

(2) Javni vatromet nije dozvoljeno izvoditi u sljedećim slučajevima:

– ako nisu ispunjene sve potrebne sigurnosne mjere za izvođenje vatrometa

– ako se u području sigurnosnog pojasa nalaze gledatelji

– ako brzina i smjer vjetra ne dozvoljava izvođenje

– ako vremenske prilike ne dozvoljavaju sigurno izvođenje vatrometa (oluja, grmljavina i slično)

– suprotno uputama proizvođača.

(3) Ako ovlaštena osoba tijekom izvođenja javnog vatrometa uoči da su neposredno ugroženi životi i zdravlje ljudi, njihova imovina i okoliš, dužna je odmah prekinuti izvođenje vatrometa, a po otklanjanju opasnosti može nastaviti s izvođenjem vatrometa.

(4) Nakon izvođenja javnog vatrometa ovlaštena osoba dužna je pregledati mjesto aktiviranja i područje djelovanja te poduzeti potrebne mjere (organizirati uklanjanje eventualno neaktiviranih pirotehničkih sredstava u skladu s uputama proizvođača ili organizirati provođenje drugih potrebnih mjera).

(5) Nakon provedbe mjera iz stavka 4. ovog članka, ovlaštena osoba dužna je osigurati čišćenje mjesta aktiviranja i polja djelovanja vatrometa.

III. IZGLED DOZVOLE I VISINA NAKNADE ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O DOZVOLI ZA IZVOĐENJE JAVNOG VATROMETA

Članak 10.

(1) Dozvola za izvođenje javnog vatrometa pravokutnog je oblika, veličine 86x54 mm, izrađena od PVC materijala tehnikom zaštitnog tiska, s prednje strane plave boje s piktogramom opasnosti za izvođenje javnog vatrometa, a sa stražnje strane je bijele boje.

(2) Izgled i sadržaj obrasca dozvole za izvođenje javnog vatrometa propisan je u Prilogu 1. ovog Pravilnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 11.

Dozvola za izvođenje javnog vatrometa vrijedi uz predočenje isprave o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izvođenja javnog vatrometa koju izdaje zdravstvena ustanova ili druga pravna osoba koja obavlja poslove medicine rada.

Članak 12.

Građani koji obavljaju poslove izvođenja javnog vatrometa dužni su, za vrijeme obavljanja poslova vezanih za izvođenje javnih vatrometa, kod sebe imati dozvolu za izvođenje javnih vatrometa, ispravu iz članka 11. ovog Pravilnika i Plan izvođenja javnog vatrometa iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 13.

U slučaju nestanka dozvole za izvođenje javnog vatrometa vlasnik dozvole, u roku od deset dana po saznanju o nestanku dozvole, podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole te uz zahtjev dostavlja i dokaz da je dokument oglašen nevažećim u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Članak 14.

(1) U slučaju oštećenja dozvole za izvođenje javnog vatrometa, na način da podaci nisu jasno čitljivi ili fotografija više ne odgovara izgledu vlasnika dozvole ili u slučaju mehaničkog oštećenja dozvole, dozvola se smatra nevažećom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, vlasnik dozvole podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole.

Članak 15.

Ministarstvo vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim, ukinutim i vraćenim dozvolama za izvođenje javnog vatrometa.

Članak 16.

(1) Naknada za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnog vatrometa, u visini od 105,00 kn, uplaćuje se radi troškova izrade dozvole.

(2) Sredstva za naknadu iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun Državnog proračuna IBAN: HR1210010051863000160, MODEL: HR63, poziv na broj: 7005-713-23078, a dokaz o uplati dostavlja se uz zahtjev za izdavanje dozvole.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Dozvole za izvođenje javnog vatrometa koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do dana isteka njihovog roka važenja.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine« br. 131/08, 69/12 i 130/15) i Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa (»Narodne novine« br. 27/10 i 31/10).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/283

Urbroj: 511-01-152-22-9

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.