Pravilnik o izvođenju glasnog pucanja

NN 74/2022 (29.6.2022.), Pravilnik o izvođenju glasnog pucanja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1092

Na temelju članka 77. stavka 6. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZVOĐENJU GLASNOG PUCANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički i sigurnosni zahtjevi za mjesto izvođenja glasnog pucanja, sredstva za ispaljivanje te sigurnosne mjere koje je potrebno ispuniti za izvođenje glasnog pucanja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– izvođač glasnog pucanja je fizička osoba u pravnoj osobi, obrtu ili udruzi koja je osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima sukladno odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (u daljnjem tekstu Zakon) ili prema aktu pravne osobe, obrta ili udruge koja izvodi glasno pucanje ili su pod nadzorom odgovorne osobe

– mjesto izvođenja glasnog pucanja je mjesto sa kojeg se izvodi glasno pucanje unutar sigurnosnog pojasa

– odgovorna osoba za izvođenje glasnog pucanja (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba) je osoba koja je odgovorna za uporabu eksplozivnih tvari prilikom izvođenja glasnog pucanja, odgovorna za osposobljenost osoba koje obavljaju glasno pucanje, koja je izradila plan izvođenja glasnog pucanja i koja je odgovorna za sve radnje vezane za izvođenje glasnog pucanja

– plan izvođenja glasnog pucanja (u daljnjem tekstu: plan izvođenja) je dokument koji izrađuje odgovorna osoba za izvođenje glasnog pucanja u svrhu zaštite ljudi i imovine

– sigurnosni pojas je područje formirano neposredno prije izvođenja glasnog pucanja te je određeno najmanjom sigurnosnom udaljenošću od 10 m, u svim smjerovima od mjesta izvođenja glasnog pucanja, unutar kojeg ne smije biti gledatelja i objekata

– zaštitna ograda je fizička prepreka (traka ili drugi materijali) kojom je ograđen sigurnosni pojas.

Članak 3.

(1) Glasno pucanje nije dozvoljeno izvoditi u blizini bolnica, domova za umirovljenike, građevina i prostora s lakozapaljivim tvarima.

(2) Glasno pucanje nije dozvoljeno izvoditi niti u blizini domova zdravlja, škola, vrtića i vjerskih građevina kada se u njima odvija rad, osim u slučaju kada vlasnici, odnosno osobe koje gospodare domom zdravlja, školom, vrtićem ili vjerskom građevinom daju pisanu suglasnost za izvođenje glasnog pucanja.

II. MJERE SIGURNOSTI I UVJETI ZA IZVOĐENJE GLASNOG PUCANJA

Članak 4.

(1) Glasno pucanje dozvoljeno je izvoditi u zatvorenim i na otvorenim prostorima.

(2) Za svako izvođenje glasnog pucanja odgovorna osoba dužna je izraditi plan izvođenja.

(3) Plan izvođenja mora sadržavati:

– vrstu prigode ili događaja povodom kojeg se izvodi glasno pucanje

– podatke o pravnoj osobi, obrtniku ili udruzi koja izvodi glasno pucanje (naziv i sjedište)

– mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja

– podatke o odgovornoj osobi (ime, prezime, OIB, broj uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja)

– podatke o izvođačima glasnog pucanja (ime, prezime, OIB)

– vrstu i količinu eksplozivnih tvari koje će se upotrebljavati za izvođenje glasnog pucanja

– mjere sigurnosti pri izvođenju glasnog pucanja

– grafički prikaz mjesta izvođenja glasnog pucanja s naznačenim sigurnosnim pojasom

– naznačeno mjesto za gledatelje i redare

– predviđeni broj gledatelja

– potpis odgovorne osobe.

(4) Ako je prema procjeni ovlaštene osobe tijekom izvođenja glasnog pucanja potrebno osigurati prisustvo vatrogasaca i hitne medicinske pomoći, tada plan iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i naznačeno mjesto za vatrogasce i hitnu medicinsku pomoć.

Članak 5.

(1) Odgovorna osoba dužna je u skladu s planom izvođenja osigurati:

– sigurnosne mjere za mjesto izvođenja glasnog pucanja od trenutka dopreme eksplozivnih tvari do trenutka uklanjanja zaštitne ograde

– sigurnu udaljenost gledatelja od mjesta izvođenja glasnog pucanja, zbog razine buke

– prisustvo osobe koja je osposobljena za početno gašenje požara s vatrogasnim aparatom u skladu s propisom kojim je uređeno područje vatrogasnih aparata

– prisustvo osobe osposobljene za pružanje prve pomoći s odgovarajućim priborom za pružanje prve pomoći.

(2) Odgovorna osoba dužna je, neposredno prije početka izvođenja glasnog pucanja, provjeriti da li su ispunjene sve mjere sigurnosti određene planom izvođenja.

Članak 6.

Kada se glasno pucanje izvodi u zatvorenim prostorima potrebno je, pored odredbi iz članka 5. ovog Pravilnika, osigurati i sljedeće uvjete:

– da sustav za dojavu i gašenje požara ne bude narušen količinom dima kojeg će proizvesti glasno pucanje

– da užarene čestice koje nastaju kod izvođenja glasnog pucanja ne dođu u kontakt s gorivim materijalima.

Članak 7.

(1) Glasno pucanje nije dozvoljeno izvoditi ako:

– nisu ispunjene sve potrebne sigurnosne mjere za izvođenje glasnog pucanja

– se u području sigurnosnog pojasa nalaze gledatelji.

(2) U slučaju kada odgovorna osoba tijekom izvođenja glasnog pucanja uoči neposrednu ugroženost života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša, dužna je odmah prekinuti izvođenje glasnog pucanja. Po otklanjanju opasnosti dozvoljeno je, po procjeni odgovorne osobe, nastaviti s izvođenjem glasnog pucanja.

(3) Nakon završetka izvođenja glasnog pucanja, odgovorna osoba dužna je osigurati čišćenje mjesta na kojem se izvodilo glasno pucanje.

Članak 8.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prema potrebi, radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša, može naložiti i druge sigurnosne mjere koje je potrebno poduzeti prilikom izvođenja glasnog pucanja, sukladno Zakonu.

(2) Ministarstvo može i nakon izdavanja odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja, sukladno Zakonu, zabraniti njegovo izvođenje, ako se naknadno utvrdi da nisu ispunjeni svi sigurnosni uvjeti ili ako je to uvjetovano nekom drugom novonastalom situacijom.

III. SREDSTVA ZA ISPALJIVANJE

Članak 9.

(1) Za izvođenje glasnog pucnja dozvoljeno je koristiti sljedeća sredstva za ispaljivanje:

– mužare

– kubure

– trombune

– topove

– oružje i naprave za uzbunjivanje

– oružje i naprave za signalizaciju

– paradno i akustično oružje.

(2) Kada se glasno pucanje izvodi mužarima, kuburama, trombunima ili topovima, kao sredstvima za ispaljivanje, ista se pune s ušća cijevi crnim barutom, u količini koja je proporcionalna promjeru cijevi te se pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine.

(3) Kada se glasno pucanje izvodi oružjem ili napravama za uzbunjivanje, za izvođenje glasnog pucanja koristi se streljivo bez projektila odnosno slijepo streljivo.

(4) Kada se glasno pucanje izvodi oružjem ili napravama za signalizaciju, za izvođenje glasnog pucanja koriste se pirotehnička sredstva za signalizaciju.

(5) Kada se glasno pucanje izvodi vatrenim oružjem koje je prepravljeno u paradno i akustično oružje, za izvođenje glasnog pucanja koristi se streljivo bez projektila (slijepo streljivo).

Članak 10.

Način i program osposobljavanja te način i program provođenja stručnog ispita za ovlaštenu osobu koja izvodi glasno pucanje kao i izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje glasnog pucanja propisani su Pravilnikom o stručnom osposobljavanju osoba za rad s eksplozivnim tvarima ili rukovanje vatrenim oružjem.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/313

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.