Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

NN 74/2022 (29.6.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

1093

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 27/19 i 77/20), u članku 7. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, iznos sredstava javne potpore iz stavka 1. ovoga članka može biti viši, u skladu sa raspoloživim sredstvima za prioritet Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije« u okviru Operativnog programa.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, iznos raspoloživih sredstava javne potpore određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, iznos potpore po FLAG-u odnosno po LRSR na temelju ovoga Pravilnika može biti viši u slučaju iz članka 14. stavka 10. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, Odlukom o odobrenju izmjena LRSR može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o odobrenju LRSR iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika, pod uvjetom da se uvećanje odnosi isključivo na iznos potpore za provedbu operacija u okviru odobrenih LRSR.«.

Dosadašnji stavci 10. do 13. postaju stavci 11. do 14.

Članak 3.

U članku 24. stavku 10. alineja 1. mijenja se i glasi:

» – povećanje raspoloživih sredstava FLAG natječaja i/ili najvišeg iznosa javne potpore po projektu/korisniku ako je isti propisan FLAG natječajem, najkasnije do dana početka izdavanja odluka. Iznimno, FLAG natječaj je moguće izmijeniti i nakon izdavanja odluka, ako u okviru toga FLAG natječaja nije bilo odbijenih prijava radi nedostatnosti raspoloživih sredstava«.

Članak 4.

U članku 36. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 5.

U članku 37. iza stavka 11. dodaju se novi stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava može se dodijeliti veći iznos potpore ako su za promjenu dostupna raspoloživa sredstva u okviru LRSR u skladu sa člankom 7. stavkom 5. odnosno stavkom 6. ovoga Pravilnika i ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(13) Za potrebe stavka 12. ovoga članka, detaljni postupci na FLAG razini definiraju se smjernicama Upravljačkog tijela za provedbu postupka odabira projekata u okviru provedbe LRSR.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 14.

Članak 6.

U članku 46. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o odabiru projekta ili Odluci o izmjeni odluke o odabiru projekta na FLAG razini, u Odluci o dodjeli sredstava ili Odluci o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iz članka 37. stavka 12. ovoga Pravilnika, u Odluci o odobrenju LRSR ili Odluci o odobrenju izmjena LRSR iz članka 14. stavka 10. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo.«.

Članak 7.

Iza Priloga III. dodaje se Prilog IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/2234

Urbroj: 525-12/737-22-28

Zagreb, 10. lipnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG IV.

Uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni
da bi se odobrenjem promjene u operaciji ujedno dodijelio i veći iznos potpore nego je dodijeljeno odlukom o dodjeli sredstava

1. za trošak koji je predmet promjene je donesena odluka o dodjeli sredstava, ali za isti nije podnesen zahtjev za isplatu

2. u okviru FLAG natječaja u sklopu kojega je projekt/operacija koja je predmet promjene odobren/a nije bilo odbijenih prijava/zahtjeva za potporu radi nedostatnosti raspoloživih sredstava

3. ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene ne prelazi najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Iznimno, ukupni iznos može biti viši od najvišeg iznosa po projektu propisanog FLAG natječajem u sljedećim slučajevima:

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljena i odobrena samo jedna prijava/projekt ili

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, a koji svi udovoljavaju uvjetima broj 1 i 4 ili

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, pri čemu ne udovoljavaju svi uvjetima broj 1 i 4, pod uvjetom da za one projekte koji ne udovoljavaju uvjetima 1. i 4. kod inicijalne dodjele potpore iznos potpore nije umanjen do najvišeg iznosa propisanog FLAG natječajem već iznos dodijeljene potpore podrazumijeva iznos izračunat primjenom intenziteta potpore na ukupne prihvatljive troškove

4. promjena u projektu/operaciji je uzrokovana povećanjem iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme

5. promjena se odnosi na povećanje troškova nabave roba (opreme) i radova radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme (ne odnosi se na troškove usluga kao što su intelektualne i slične usluge, kao i opći troškovi)

6. promjena mora biti potkrijepljena odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom:

• u slučaju neobveznika javne nabave: tri (nove) ponude, za sve nabave, neovisno o vrijednosti

• u slučaju obveznika javne nabave: podatak o novoj procijenjenoj vrijednosti nabave potkrijepljen dokumentacijom iz istraživanja tržišta, npr. informativnim ponudama (u slučaju kada još nije proveden postupak nabave) odnosno dokumentacija iz provedenog postupka nabave iz koje je vidljivo da je vrijednost veća od procijenjene radi povećanja cijena (u slučaju kada je postupak proveden)

Popis dokumentacije za dokazivanje udovoljavanja ovom uvjetu objavljuje se na internetskoj stranici Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) i FLAG-a.