Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD d.o.o., Omiš

NN 74/2022 (29.6.2022.), Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD d.o.o., Omiš

VODOVOD D.O.O.

1095

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19), članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19), Skupština Društva VODOVOD d.o.o., Omiš, na sjednici, održanoj 24. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina na uslužnom području nadležnosti Javnog isporučitelja vodnih usluga VODOVOD d.o.o., Omiš, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), i to:

– obveznici plaćanja naknade za razvoj,

– osnovica plaćanja,

– namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj,

– visina naknade,

– način i rokovi plaćanja naknade te

– nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na uslužnom području u nadležnosti Isporučitelja.

Uslužno područje Isporučitelja obuhvaća područja JLS-a, odnosno: Grad Omiš te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, uslužno područje Isporučitelja ne obuhvaća naselje Dubrava i dio naselja Donji Dolac (Smajići) iz Grada Omiša, naselje Grabovac, dio naselja Kreševo (Brdo), dio naselja Katuni (Brdo) i dio naselja Žeževica (Gornja Žeževica) iz Općine Šestanovac.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuje.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Članak 5.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na uslužnom području Isporučitelja, odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup terena za gradnju komunalnih vodnih građevina,

– rekonstrukciju, odnosno gradnju komunalnih vodnih građevina,

– nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom komunalnih vodnih građevina,

– otplatu zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina,

– ostala ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina.

Članak 6.

Naknada za razvoj se, za sve korisnike vodnih usluga i na cijelom području Isporučitelja, utvrđuje u različitoj visini i po dvije osnove, i to:

– naknada za razvoj za zajedničke potrebe (financiranje zajedničkih dijelova sustava) i za sve korisnike vodnih usluga na uslužnom području Isporučitelja u iznosu od 1,00 kn/m3 isporučene vode,

– naknada za razvoj za lokalne potrebe, za pojedinu JLS, kako slijedi:

Grad Omiš sve kategorije korisnika vodnih usluga – 1,60 kn/m3

Općina Dugi Rat sve kategorije korisnika vodnih usluga – 2,10 kn/m3.

Članak 7.

Prihodi od naknade za razvoj za zajedničke potrebe koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina od interesa za korisnike vodnih usluga na cijelom uslužnom području ili njegovu pretežitom dijelu, dok se prihodi od naknade za razvoj za lokalne potrebe koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina od interesa za korisnike vodnih usluga pojedinog JLS-a, sve po načelu ravnomjernog razvoja odnosno prvenstva u potrebama i solidarnosti.

Članak 8.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu.

Račun za vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj, koju je obveznik plaćanja dužan platiti, predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđen člankom 6. ove Odluke.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Način i rokovi plaćanja naknade za razvoj određuju se Odlukom o cijeni vodnih usluga, koju donosi Isporučitelj.

Članak 10.

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz članka 5. ove Odluke vrši se sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno Financijskom planu Isporučitelja, koje donosi Skupština Isporučitelja.

Gradnja komunalnih vodnih građevina financira se sukladno odredbama važećih zakona iz:

– naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina,

– proračuna JLS-a, odnosno proračuna područne samouprave,

– sredstava državnog proračuna, vodnih naknada koje su prihod Hrvatskih voda (naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda) i sredstava iz međunarodnih izvora,

– ulaganja budućih korisnika vodnih usluga, sa ili bez prava na povrat uloženih sredstava, sve prema Zakonu o vodnim uslugama i Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva.

Članak 11.

Isporučitelj je dužan voditi evidenciju prikupljenih i utrošenih sredstva od naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina za zajedničke potrebe na posebnom kontu, odvojeno od sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina za lokalne potrebe, čiju je evidenciju dužan voditi po JLS-u, na zasebnim kontima.

Članak 12.

Isporučitelj je dužan izrađivati godišnje izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u »Narodnim novinama« i dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od 1. srpnja 2022. godine, do opoziva/izmjene.

Danom primjene ove Odluke, sve postojeće Odluke usvojene od strane predstavničkih tijela JLS-a o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na uslužnom području Isporučitelja, prestaju važiti.

Broj: SD-2/22

Omiš, 24. lipnja 2022.

Predsjednik
Skupštine Društva
Ivo Tomasović, dipl. oec., v. r.