Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Valpovo

NN 74/2022 (29.6.2022.), Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Valpovo

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti

1096

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), članka 24. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19), te članaka 22. i 25. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo, Skupština DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo na svojoj 202. sjednici održanoj 29. lipnja 2022. godine, pod 5. točkom dnevnog reda jednoglasno sa 100 % od danih glasova članova/osnivača donijela je sljedeću

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, M. A. Reljkovića 16, Valpovo (u daljnjem tekstu Isporučitelj), način obračuna, visina i obveznici plaćanja naknade za razvoj, korištenje prikupljenih sredstava, te nadzor nad obračunom i naplatom i korištenjem sredstava prikupljenih iz naknade za razvoj.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća: Grad Valpovo, Općinu Bizovac, Općinu Petrijevci i Općinu Koška.

Članak 2.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi obveznici plaćanja cijene vodnih usluga na području Grada Valpova, Općine Bizovac i Općine Petrijevci.

Za obveznike plaćanja cijena vodnih usluga na području Općine Koška ne obračunava se naknada za razvoj.

Grad Valpovo obuhvaća sljedeća naselja:

– grad Valpovo i prigradska naselja grada Valpova: Ladimirevci, Nard, Šag, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci.

Općina Bizovac obuhvaća sljedeća naselja:

– Bizovac, Cret, Samatovci, Habjanovci, Brođanci, Novaki Bizovački.

Općina Petrijevci obuhvaća sljedeća naselja:

– Petrijevci i Satnica.

Članak 3.

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 1 kubni metar (1 m³) isporučene vodne usluge javne usluge javne vodoopskrbe i/ili odvodnje.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 1,00 kn/m³ isporučene vode.

Članak 4.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu, na kojem se zasebno iskazuje. Račun za vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća cijene vodne usluge po računima za vodnu uslugu. Iznos naknade ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koji je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene člankom 3. ove Odluke.

Članak 5.

Prihod od naknade za razvoj je prihod isporučitelja vodnih usluga.

Članak 6.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina, za izradu projektne i tehničke dokumentacije, troškove stručnog nadzora i studijskih analiza, odnosno za financiranje otplate kredita i zajmova za gradnju (rekonstrukciju i sanaciju) komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 7.

Isporučitelj je dužan podnositi godišnje izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj Skupštini društva Isporučitelja.

Nadzor nad naplatom i trošenjem sredstava naknade za razvoj provodi Skupština.

Članak 8.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 6. ove Odluke.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti sve odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj donijete od strane jedinica lokalne samouprave Grada Valpova, Općine Bizovac i Općine Petrijevci:

– Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe Grada Valpova, klasa: 325-01/10-1/5, urbroj: 2185/01-1-10-1 od 28. prosinca 2010. godine i Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe Grada Valpova, klasa: 325-01/10-01/5, urbroj: 2185/01-1-13-2 od 13. srpnja 2013. godine,

– Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Bizovac, klasa: 363-01/10-03/30; urbroj: 2185/03-01-01 od 21. prosinca 2010. godine i Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Bizovac; klasa: 369-01/13-01/06, urbroj: 2185/13-02 od 26. rujna 2013. godine;

– Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Petrijevci, klasa: 325-01/10-01/4, urbroj: 2185/05-10-2 od 21. prosinca 2010. godine i Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe Općine Petrijevci, klasa: 325-01/1-01/1, urbroj: 2185/05-163-1 od 27. lipnja 2013. godine.

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. srpnja 2022. godine.

Ova Odluka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Isporučitelja.

Isporučitelj je dužan ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana donošenja.

Broj: 254-9/2022

Valpovo, 29. lipnja 2022.

Predsjednik Skupštine
DVORAC d.o.o. Valpovo
Matko Šutalo, dipl. iur., v. r.