Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

NN 75/2022 (1.7.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Vlada Republike Hrvatske

1097

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14., 154/14. i 30/21.), u članku 2. točki 1. naslov se mijenja i glasi:

»1. Građevine i površine prometne i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme«.

U točki 1. podtočka 1.6. mijenja se i glasi:

»1.6. građevine i površine elektroničkih komunikacija:

– međunarodni i međužupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama,

– radijski koridori i elektronički komunikacijski vodovi pružatelja usluga zemaljske radiodifuzije od državnog značaja,

– građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 4. točki 1. naslov se mijenja i glasi:

»1. Građevine i površine prometne i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme«.

Članak 3.

U članku 6. podstavku 1. iza riječi: »sirovina« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida«.

U podstavku 2. iza riječi: »sirovina« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida«.

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4., 5. i 6. postaju podstavci 3., 4. i 5.

Članak 4.

U članku 7.a podstavku 2. iza riječi: »projekte Republike Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uključujući i izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih i građevinskih dozvola izdanih od upravnog odjela, odnosno službe velikog grada, grada sjedišta županija, Grada Zagreba, odnosno županije«.

Iza podstavka 4. briše se točka i dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – građevine sigurnosno-obavještajnog sustava i nacionalne kritične infrastrukture.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/20

Urbroj: 50301-05/14-22-5

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.