Odluka o proglašenju projekta »Marina Cavtat & Resort« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 75/2022 (1.7.2022.), Odluka o proglašenju projekta »Marina Cavtat & Resort« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1098

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18. i 114/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »MARINA CAVTAT & RESORT« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Marina Cavtat & Resort« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 625.000.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je Marina Cavtat & Resort d.o.o., Dubrovnik, OIB: 36996230690 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je privatni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Naselje Cavtat, Općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija.

VI.

Projekt predviđa izgradnju hotelskog Resorta u kategoriji 5* turističke namjene, koji će imati 260 smještajnih jedinica odnosno oko 900 kreveta, koso panoramsko dizalo, restorane, ugostiteljske sadržaje, pješačke staze, vanjske bazene i druge sportsko-rekreacijske sadržaje.

Površina dijela zone turističke namjene, odnosno obuhvata Projekta iznosi oko 6,4 ha kopnene površine, a planskom dokumentacijom je definiran kao neizgrađeni dio naselja turističke namjene, sve sukladno Urbanističkom planu uređenja »Cavtat sa Zvekovicom« (»Službeni glasnik Općine Konavle«, br. 4/14., 2/16., 3/16. – pročišćeni tekst i 10/18.).

Planira se zapošljavanje preko 250 stalnih i 150 sezonskih zaposlenika.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– ima procijenjenu vrijednost veću od 75.000.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost

– ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije

– u skladu je sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske – Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (»Narodne novine«, broj 13/21.)

– realizacijom Projekta doprinosi se povećanju hotelskih kapaciteta viših kategorija

– u funkciji je produljenja turističke sezone

– pripada kategoriji investicijskih projekata koji uključuju aktivnosti turističkih usluga visoke dodane vrijednosti

– realizacijom Projekta stvaraju se uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba

– znatno pridonosi razvoju i poboljšanju uvjeta i standarda pružanja usluga te razvoju turističke ponude

– primjenom suvremenih materijala i tehnologija u oblikovanju, izgradnji i opremanju objekata, pozitivno utječe na okoliš te pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša

– doprinosi povećanju konkurentnosti turističkog gospodarstva i Cavtata kao destinacije

– pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:

– zaključenje sporazuma između Investitora i Općine Konavle vezanog za opremanje javne, komunalne i prometne infrastrukture, odnosno izgradnju pristupnih prometnica izvan obuhvata Projekta (prometnica s priključkom na državnu cestu DC8 na lokaciji Prahivac u naselju Cavtat i dužobalna kolno pješačka površina do rta Prahivac, kao i druga potrebna infrastruktura)

– provedba postupka upisa statusa pomorskog dobra, sukladno Pravilniku o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05.)

– postupak ishođenja lokacijske dozvole, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

– postupci vezani za zaštitu okoliša i prirode

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dijelu zemljišta koje je u obuhvatu zahvata

– postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

– ishođenje koncesije za postrojenje dizalice topline, za potrebe Projekta, odnosno za iskorištavanje obnovljivog izvora energije morske vode

– postupak ishođenja građevinskih dozvola, sukladno Zakonu o gradnji

– građenje građevina, odnosno izvođenje radova na objektima

– postupak ishođenja uporabnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji

– postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.).

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:

– zaključenje sporazuma između Investitora i Općine Konavle vezanog za opremanje javne, komunalne i prometne infrastrukture, odnosno izgradnju pristupnih prometnica izvan obuhvata Projekta, kao i druge potrebne infrastrukture

Nositelji obveze: Investitor i Općina Konavle

Predvidivi rok: 30 dana

– podnošenje zahtjeva katastru i sudu za provedbu uredno ovjerenog geodetskog elaborata, kojim se definira upis granica utvrđenog pomorskog dobra, sve temeljem Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cavtat (»Narodne novine«, br. 6/99. i 131/02.)

Nositelji obveze: Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku (predaje zahtjev za provedbu) i Područni ured za katastar Dubrovnik

Rok: 60 dana

– provedba utvrđene granice pomorskog dobra i upis pomorskog dobra kao takvog u katastru i zemljišnoj knjizi

Nositelji obveze: Područni ured za katastar i Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik

Rok: bez prejudiciranja dužine trajanja mogućeg postupka upisa pomorskog dobra u zemljišnim knjigama i katastru

– provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Nositelji obveze: Investitor i Dubrovačko-neretvanska županija

Predvidivi rok: dva mjeseca od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (prema potrebi)

Nositelji obveze: Investitor i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Predvidivi rok: četiri mjeseca od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– provedba postupka eKonferencija u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

Nositelji obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– postupak ishođenja lokacijske dozvole za cijeli obuhvat prijavljenog Projekta, sukladno Zakonu o prostornom uređenju

Nositelji obveze: Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni županijski ured u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

Predvidivi rok: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– postupak ishođenja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje postrojenja dizalice topline za iskorištavanje energije mora, na dijelu pomorskog dobra

Nositelji obveze: Investitor (podnosi zahtjev za koncesiju) i Dubrovačko-neretvanska županija (sukladno člancima 17. i 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.)

Predvidivi rok: izdavanje u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– rješavanje preostalih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje je u obuhvatu Projekta te provedba upisa u Zemljišnim knjigama

Nositelji obveze: Investitor i Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku

Predvidivi rok: šest mjeseci

– osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine (prema potrebi)

Nositelji obveze: Investitor podnosi prijedlog za osiguranje dokaza uz isprave iz članka 26. Zakona o izvlaštenju i određivanju nak­nade (»Narodne novine«, br. 74/14., 69/17. i 98/19.) i Ministarstvo pravosuđa i uprave po proglašenju projekta strateškim kao nadležno tijelo (provodi postupak osiguranja dokaza)

Predvidivi rok: nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole

– provedba postupka izvlaštenja (prema potrebi)

Nositelji obveze: Investitor podnosi prijedlog za izvlaštenje uz isprave iz članka 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i Ministarstvo pravosuđa i uprave po proglašenju projekta strateškim kao nadležno tijelo (provodi postupak i donosi rješenje o izvlaštenju)

Predvidivi rok: nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole

– izrada glavnih projekata prostornih cjelina obuhvata Projekta

Nositelj obveze: Investitor

Predvidivi rok: 20 mjeseci (2022. – 2023. godine)

– postupak ishođenja građevinskih dozvola, sukladno Zakonu o gradnji

Nositelji obveze: Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni županijski ured u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

Predvidivi rok: izdavanje u predvidivom roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– gradnja i opremanje, komunalne infrastrukture (interne prometne površine u obuhvatu Projekta s pripadajućom infrastrukturom) i objekata (u više građevinskih faza)

Nositelj: Investitor

Predvidivi rok početka radova: 2023. godine

Predvidivi rok dovršetka radova: 2028. godine

– postupak ishođenja uporabnih dozvola za objekte, sukladno Zakonu o gradnji

Nositelji obveze: Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje uporabnih dozvola) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni županijski ured u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

Predvidivi rok: 30 dana od urednog tehničkog pregleda pod uvjetom da nije bilo utvrđenih nedostataka prilikom obavljanja tehničkog pregleda

– podnošenje zahtjeva Ministarstvu turizma i sporta za izdavanjem rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (4* i 5*)

Nositelj obveze: Investitor

Predvidivi rok: po izvršnosti uporabne dozvole za građevine ugostiteljsko-turističke namjene

– izdavanje rješenja o kategoriji ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (4* i 5*)

Nositelj obveze: Ministarstvo turizma i sporta

Predvidivi rok: 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

klasa: 022-03/22-04/216

urbroj: 50301-05/16-22-3

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.