Odluka o proglašenju projekta » Frapa Resort Medine« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 75/2022 (1.7.2022.), Odluka o proglašenju projekta » Frapa Resort Medine« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1099

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18. i 114/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »FRAPA RESORT MEDINE« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Frapa Resort Medine« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 1.037.909.593,00 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je MEDINE d.o.o., Uvala Soline 1, Rogoznica, OIB: 34965054138 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je privatni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Općina Rogoznica, Šibensko--kninska županija.

VI.

Projektom je predviđena izgradnja turističkog kompleksa na lokaciji Općine Rogoznica uz postojeću marinu FRAPA, tako da s njom čini jedinstvenu cjelinu. Planirana je izgradnja hotela kategorije 5*, kapaciteta 250 kreveta u hotelskim sobama i 80 kreveta u hotelskim apartmanima, uz kojeg bi se nudila usluga SPA centra i klinike za estetsku kirurgiju. U okviru turističkog naselja s ukupno 564 – 700 kreveta planirana je izgradnja 19 objekata, 7 – 8 vila uz obalu s bazenima i 11 apartmanskih objekata s ukupno 193 apartmana kategorije 4 – 5*, (konačna brojka nakon završetka projektiranja).

Projektom je također predviđena i izgradnja objek(a)ta pivnica /parking/helidrom gdje bi bilo osigurano do 300 parkirnih mjesta za goste naselja.

Realizacijom Projekta u zoni Medine planira se otvaranje 110 radnih mjesta te još 50 sezonskih radnih mjesta u pratećim djelatnostima.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– ima procijenjenu vrijednost veću od 75.000.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost

– realizacijom Projekta doprinosi se povećanju hotelskih kapaciteta viših kategorija

– u funkciji je produljenja turističke sezone

– pripada kategoriji investicijskih projekata koji uključuju aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga visoke dodane vrijednosti

– realizacijom Projekta stvaraju se uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba

– znatno pridonosi razvoju i poboljšanju uvjeta i standarda pružanja usluga

– doprinosi povećanju konkurentnosti turističkog gospodarstva

– pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:

– provedba postupka upisa statusa pomorskog dobra, sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, br. 8/04. i 82/05.)

– postupak ishođenja lokacijske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) te građevinske dozvole (jedna ili više dozvola) za gradnju, sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dijelu zemljišta koje je u obuhvatu projekta, uključujući i eventualne postupke izvlaštenja

– građenje građevina, odnosno izvođenje radova na objektima

– postupak ishođenja uporabnih dozvola, sukladno Zakonu o gradnji

– postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.).

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:

– podnošenje zahtjeva katastru i sudu za provedbu uredno ovjerenog geodetskog elaborata, kojim se definira upis granica utvrđenog pomorskog dobra, sve temeljem pravomoćnog i izvršnog Rješenja o statusu pomorskog dobra

Nositelji obveze: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku (predaje zahtjev za provedbu) i Područni ured za katastar Šibenik

Rok: 60 dana od predanog zahtjeva (bez prejudiciranja duljine trajanja mogućeg sudskog spora upisa pomorskog dobra u zemljišnu knjigu i katastar)

– podnošenje zahtjeva za mišljenje o obvezama koje proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, tj. podnošenje zahtjeva za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Nositelji obveze: Investitor i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Rok: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (prema potrebi)

Nositelji obveze: Investitor i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Rok: dva mjeseca od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (prema potrebi)

Nositelji obveze: Investitor i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Rok: četiri mjeseca od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– postupak ishođenja pravomoćne lokacijske dozvole za cijeli obuhvat prijavljenog projekta, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prema fazama predviđene izgradnje objekata, i to:

a) I. faza – izgradnja stambenog smještaja za djelatnike

b) II. faza – izgradnja parking zgrada i infrastrukture (ceste, šetnice i komunalni priključci)

c) III. faza – izgradnja stambenih jedinica (vile i stanovi zgrade)

d) IV. faza – hoteli sa sportskim sadržajem i okolišem.

U lokacijskoj dozvoli etape i faze mogu se definirati i drugačije.

Nositelji obveza točaka a) do d): Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni županijski ured u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

Predvidivi rok: izdavanje u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora.

– rješavanje preostalih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje je u obuhvatu projekta te provedba upisa u Zemljišnim knjigama

Nositelji obveze: Investitor i Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Šibeniku

Rok: 12 mjeseci

– provedba postupka izvlaštenja (prema potrebi)

Nositelji obveze: Investitor (podnosi prijedlog za izvlaštenje uz isprave i dokaze iz članka 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade – »Narodne novine«, br. 74/14., 69/17. i 98/19.) i Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove Šibensko-kninske županije /alternativno: Ministarstvo pravosuđa i uprave po proglašenju projekta strateškim (donosi rješenje o izvlaštenju).

Rok: nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole

– izrada glavnih projekata

Nositelj obveze: Investitor

Predvidivi rok: 24 mjeseca

– provedba postupka eKonferencija u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

Nositelji obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– postupak ishođenja građevinskih dozvola za pojedine etape i faze gradnje koje su definirane lokacijskom dozvolom, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji. Lokacijskom dozvolom će se definirati faze gradnje

Nositelji obveze: Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni županijski ured u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

Predvidivi rok: izdavanje u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– gradnja i opremanje objekata

Nositelj: Investitor

Predvidivi rok dovršetka: 2026. – 2028. godine

– postupak ishođenja uporabnih dozvola za objekte, sukladno Zakonu o gradnji

Nositelji obveze: Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje uporabnih dozvola) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni županijski ured u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

Predvidivi rok: 30 dana od urednog tehničkog pregleda pod uvjetom da nije bilo utvrđenih nedostataka prilikom obavljanja tehničkog pregleda

– izrada akta o osnivanju zdravstvene ustanove te podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva za ocjenu sukladnosti akta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), kojem se prilaže zahtjev za ocjenu sukladnosti osnivačkog akta sa Zakonom, mišljenje nadležne komore o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove izvan mreže javne zdravstvene službe sukladno člancima 72. – 75. Zakona i dokaz o pravu raspolaganja prostorom u izvorniku

Nositelji obveze: Investitor i Hrvatska liječnička komora

Predvidivi rok: prije investiranja u prostor zdravstvene ustanove

– izdavanje rješenja o sukladnosti osnivačkog akta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Nositelj obveze: Ministarstvo zdravstva

Predvidivi rok: u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– podnošenje zahtjeva za izlazak stručnog povjerenstva radi pregleda prostora i medicinsko-tehničke opreme te izdavanja rješenja o početku rada zdravstvene ustanove

Nositelj obveze: Investitor

Predvidivi rok: nakon izdavanja rješenja o sukladnosti Ministarstva zdravstva i registracije zdravstvene ustanove kod nadležnog trgovačkog suda

– izdavanje rješenja o početku rada ustanove ili trgovačkog društva

Nositelj obveze: Ministarstvo zdravstva

Predvidivi rok: u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– podnošenje zahtjeva Ministarstvu turizma i sporta za izdavanjem rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (4* i 5*)

Nositelj obveze: Investitor

Predvidivi rok: po izvršnosti uporabne dozvole za građevine ugostiteljsko-turističke namjene

– izdavanje rješenja o kategoriji ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (4* i 5*)

Nositelj obveze: Ministarstvo turizma i sporta

Predvidivi rok: u roku od 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/393

Urbroj: 50301-05/16-22-4

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.