Odluka o usvajanju Programa »Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 75/2022 (1.7.2022.), Odluka o usvajanju Programa »Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1100

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA »INVESTICIJSKI ZAJMOVI IZ SREDSTAVA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Usvaja se Program »Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti«.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluku o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/258

Urbroj: 50301-05/31-22-3

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM »INVESTICIJSKI ZAJMOVI IZ SREDSTAVA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI«

Investicijski zajmovi namijenjeni su subjektima malog gospodarstva kojima će HAMAG-BICRO izravno odobravati zajmove za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti, u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (»do no significant harm«) u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01) (SL C 58, 18. 2. 2021.) koje se provode u skladu s Tehničkim smjernicama o provjeri održivosti u okviru fonda InvestEU (2021/C 280/01) (SL C 280, 13. 7. 2021.).

1. CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj ovoga financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu Republike Hrvatske, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su ulaganja u osnovna i obrtna sredstva (najviše do 30 % ugovorenog iznosa zajma).

Lista isključenih aktivnosti:

1. aktivnosti kojima se ograničavaju prava i slobode pojedinca ili krše ljudska prava

2. uporaba, razvoj ili proizvodnja proizvoda i tehnologija u području obrambenih aktivnosti koji su zabranjeni primjenjivim međunarodnim pravom

3. proizvodi ili aktivnosti povezane s duhanom (proizvodnja, distribucija, obrada i trgovina)

4. aktivnosti isključene iz financiranja u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12. 5. 2021.) (istraživanja o kloniranju ljudi u reproduktivne svrhe; aktivnosti kojima se želi izmijeniti genetičko nasljeđe ljudskih bića i u okviru kojih bi takve izmjene mogle postati nasljedne; aktivnosti za stvaranje ljudskih embrija isključivo u svrhu istraživanja ili dobivanja matičnih stanica, među ostalim s pomoću prijenosa jezgre somatskih stanica)

5. kockanje (aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, izgradnju, distribuciju, obradu, trgovinu ili softver)

6. prostitucija i povezana infrastruktura, usluge i mediji

7. aktivnosti u okviru kojih se žive životinje koriste u pokusne i znanstvene svrhe ako se ne može zajamčiti usklađenost s Europskom konvencijom o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe

8. aktivnosti razvoja nekretnina, na primjer aktivnosti čija je isključiva svrha preuređenje i ponovno davanje u zakup ili preprodaja postojećih zgrada, kao i izgradnja novih projekata. Međutim, prihvatljive su aktivnosti u sektoru nekretnina povezane s posebnim ciljevima programa Invest EU kako je navedeno u članku 3. stavku 2. (povezanim s održivom infrastrukturom, istraživanjem, inovacijama i digitalizacijom, uključujući potporu za unapređenje inovativnih poduzeća i uvođenje tehnologija na tržište, poboljšanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSP-ove) i s prihvatljivim područjima za operacije financiranja i operacije ulaganja iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/523 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi programa InvestEU i izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 (SL L 107, 26. 3. 2021.), poput ulaganja u projekte u području energetske učinkovitosti ili socijalnih stanova koja su prihvatljiva (ulaganja u projekte u području obnovljive energije, energetske učinkovitosti, projekti obnove poslovnih nekretnina i poslovnih zgrada usmjerenih na uštede energije te projekti vezani na turizam ili socijalnih stanova nisu isključena)

9. financijske aktivnosti poput kupovine financijskih instrumenata ili trgovanja tim instrumentima. Posebno se isključuju intervencije usmjerene na otkup u svrhu razdvajanja imovine ili zamjenski kapital namijenjen razdvajanju imovine

10. aktivnosti zabranjene primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom

11. razgradnja, rad, prilagodba ili izgradnja nuklearnih elektrana

12. aktivnosti i imovina koje se odnose na fosilna goriva, uključujući daljnju upotrebu (osim projekata u području proizvodnje električne energije i/ili topline te s tim povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkih smjernica za primjenu načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C 58/01)

13. aktivnosti i imovina u okviru EU-ova sustava za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti (ako se aktivnošću koja podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće). Referentne vrijednosti za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava za trgovanje emisijama utvrđene su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447 оd 12. ožujka 2021. o utvrđivanju revidiranih referentnih vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje od 2021. do 2025. na temelju članka 10.a stavka 2. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 87, 15. 3. 2021.)

14. aktivnosti i imovina povezane s odlaganjem otpada na odlagališta otpada, spalionice (izuzeće se ne primjenjuje na djelovanja u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja) i postrojenja za mehaničku biološku obradu (izuzeće se ne primjenjuje na djelovanja u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su namijenjena povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji odvojenog otpada u postupke recikliranja radi kompostiranja biootpada i anaerobne digestije biološkog otpada, pod uvjetom da takva djelovanja ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja.)

15. aktivnosti i imovina kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može naštetiti okolišu

16. poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.))

17. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (osim povezanih uslužnih djelatnosti) i trgovanje kripto valutama

18. sve aktivnosti koje nije dopušteno financirati potporama iz relevantnih uredbi o državnim potporama poput GBER-a, ABER-a, de minimisa i ostalih propisa primjenjivih na ovaj financijski instrument.

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovoga Programa sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.).

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Iznos zajmaDo 100.000,00 EUR
Kamatna stopa0,8 %
Rok korištenjašest mjeseci od isplate zajma
PočekDo 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno dvije godine
Rok otplateOd jedne godine do deset godina uključujući poček
Instrumenti osiguranjaZadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
Naknada za odobrenje zajmaBez naknade

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026.