Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 75/2022 (1.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Ministarstvo financija

1102

Na temelju članka 44. stavka 4. i članka 48. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22), članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/13, 108/13, 115/16, 127/17 i 121/19) te članka 35. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 106/18, 121/19 i 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (»Narodne novine«, broj 81/15, 1/17 i 126/19) u članku 1. stavku 1. iza točke 6. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 7. koja glasi:

»7. potrebe oružanih snaga drugih država članica ili njihova civilnog osoblja te za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.«.

Članak 2.

Iza članka 15. dodaje se naslov iznad članka i članak 15.a koji glasi:

»VI.a OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA ZA ORUŽANE SNAGE DRUGIH DRŽAVA ČLANICA ILI NJIHOVA CIVILNOG OSOBLJA RADI PROVEDBE AKTIVNOSTI EUROPSKE UNIJE U OKVIRU ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE I OBRAMBENE POLITIKE

Članak 15.a

(1) Isporuke dobara ili obavljanje usluga na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica ili njihova civilnog osoblja te za opskrbu njihovih menzi ili kantina izravno su oslobođene od plaćanja poreza, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

(2) Izravno oslobođenje od plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište.

(3) Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se i pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja PDV-a. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i broj potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Isporučitelj koji je osobi iz stavka 1. ovoga članka isporučio trošarinski proizvod koji je pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj obvezan je primjerak ovjerene potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz račun i potvrdu primitka trošarinskih proizvoda, dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno s pismenim zahtjevom za povrat trošarine.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Potvrda o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-02/5

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 1. srpnja 2022.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.