Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava

NN 75/2022 (1.7.2022.), Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1103

Na temelju članka 113. stavka 12. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članka 129. stavka 4. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSIGURANJA OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja službenika pravosudne policije pri obavljanju poslova osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (dalje u tekstu: pravosudna tijela).

(2) Poslovi osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela obuhvaćaju sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema osobama, objektima i imovini suda i državnog odvjetništva, sprječavanje unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari ili tvari te sprječavanje uništenja ili otuđenja imovine.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika, na odgovarajući način, odnose se i na obavljanje poslova osiguranja ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i na zaposlenike pravnih osoba ovlaštenih za poslove zaštite i osiguranja kada, sukladno članku 113. stavku 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) i članku 129. stavku 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18 i 21/22), uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa obavljaju poslove osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela ako nije moguće osigurati njihovo obavljanje od strane službenika pravosudne policije.

Članak 2.

Službenik pravosudne policije u smislu ovoga Pravilnika je službenik ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa raspoređen na poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČIN POSTUPANJA I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

1. Opća odredba

Članak 4.

Poslovi osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela obavljaju se uporabom tehničkih sredstava zaštite i sredstvima prisile.

2. Tehnička sredstva zaštite

Članak 5.

(1) Tehnička sredstva zaštite službenik pravosudne policije uporabljuje radi sprečavanja protupravnih radnji usmjerenih prema osobama, objektima i imovini pravosudnih tijela.

(2) Tehnička sredstva zaštite su:

1. uređaji i sustavi tehničke zaštite objekata i štićenih prostora

2. računalni sustavi i mrežna oprema s pripadajućim komunikacijskim uređajima kao dio jedinstvenog i standardiziranog informacijskog sustava koji je u službenoj upotrebi u pravosuđu

3. radio-uređaji i njihovi dodaci

4. rendgenski uređaji

5. druga oprema potrebna za obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela.

3. Sredstva prisile

Članak 6.

(1) Službenik pravosudne policije u obavljanju poslova osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela ima pravo uporabiti sredstva prisile propisana zakonom.

(2) Sredstva prisile su:

1. tjelesna snaga

2. sredstva za vezivanje

3. raspršivač s dopuštenim neškodljivim tvarima

4. palica

5. električni paralizator i

6. vatreno oružje.

(3) Službenik pravosudne policije dužan je prije uporabe sredstava prisile upozoriti osobu prema kojoj će primijeniti sredstvo prisile ako mu to okolnosti dopuštaju.

(4) Sredstva prisile primjenjuju se sukladno načelima taktičkog postupanja te vrsti i intenzitetu incidentne situacije, u pravilu nakon što mjere upozorenja i naredbe nisu postigle cilj njihovog izdavanja.

(5) Službenik pravosudne policije primjenjuje ono sredstvo prisile kojim se uz najblaže posljedice postiže cilj, a prestaje s njihovom uporabom odmah po prestanku razloga za primjenu odnosno kada prestane napad ili otpor.

Članak 7.

(1) Otporom u smislu ovoga Pravilnika smatra se svako nepoštivanje upozorenja ili naredbe službenika pravosudne policije izdane radi izvršavanja poslova osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela te pokušaj bijega.

(2) Otpor može biti aktivan i pasivan.

(3) Aktivan otpor postoji kad osoba pruža otpor uporabom oružja, oruđa, drugih predmeta ili tjelesnom snagom i na taj način onemogućava službenika pravosudne policije u obavljanju poslova osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela. Aktivnim otporom smatra se i poticanje na otpor.

(4) Pasivan otpor postoji kad osoba ne postupi po naredbi ili se stavi u položaj kojim onemogućava postupanje službenika pravosudne policije (legne, klekne, uhvati se za osobu ili neki predmet i sl.).

Članak 8.

(1) Službenik pravosudne policije u obavljanju poslova osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela ima pravo uporabiti tjelesnu snagu radi savladavanja otpora osobe koja remeti javni red i mir, sprječavanja bijega, kao i radi sprječavanja ili odbijanja napada na sebe ili drugu osobu, odnosno sprječavanja oštećenja objekata ili otuđenja imovine koju osigurava.

(2) Uporabom tjelesne snage smatraju se zahvati za privođenje te vještine obrane ili napada koje se primjenjuju nad osobom koja svojim postupkom remeti javni red i mir, napada službenika pravosudne policije odnosno drugu osobu, te oštećuje objekt ili otuđuje imovinu pravosudnog tijela.

Članak 9.

(1) Uporaba sredstava za vezivanje je ograničavanje pokretljivosti tijela, osobito ruku odnosno nogu, u pravilu lisicama, a iznimno i drugim prikladnim sredstvom (remen, uže i sl.), osobe koja pruža otpor, pokušava napasti, samoozlijediti se ili pokušava pobjeći.

(2) Službenik pravosudne policije uporabljuje sredstva iz stavka 1. ovoga članka na način da sredstvo vezivanja ne nanosi nepotrebne tjelesne boli ili ozljede vezanoj osobi, a da se pritom postigne potrebna razina sigurnosti.

(3) Službenik pravosudne policije neće vezati dijete niti osobu ranjivu zbog njezine dobi, tjelesne ili duševne smetnje, osim u slučaju kad ta osoba prijeti da će ugroziti ili ugrožava vlastiti život ili život drugih osoba ili kada pokušava pobjeći.

(4) Službenik pravosudne policije jednim sredstvom za vezivanje istodobno vezuje dvije osobe samo iznimno, ako posebne okolnosti nalažu takvo postupanje.

Članak 10.

Raspršivač s dopuštenim neškodljivim tvarima koristi se isključivo radi savladavanja aktivnog otpora u slučajevima kada službenik pravosudne policije procijeni da se primjenom tog sredstva osigurava uspješno svladavanje otpora i postiže svrha primjene uz nanošenje najmanje štetnih posljedica.

Članak 11.

(1) Uporabom palice smatra se udarac palicom po tijelu pri čemu je potrebno izbjegavati udarce po vratu, genitalijama, glavi i drugim vitalnim dijelovima tijela.

(2) Uporaba palice je dopuštena u slučajevima kada je primjena tjelesne snage ili raspršivača s dopuštenim neškodljivim tvarima bezuspješna ili ne jamči uspjeh.

(3) Službenik pravosudne policije neće uporabiti palicu prema djetetu ili osobi ranjivoj zbog njezine dobi, tjelesne ili duševne smetnje, osim u slučaju kada ta osoba ugrožava vlastiti život, život drugih osoba.

(4) Službenik pravosudne policije u pravilu neće uporabiti palicu prema osobi koja pruža pasivni otpor, osim ako se takav otpor ne može savladati na drugačiji način.

Članak 12.

(1) Uporaba električnog paralizatora podrazumijeva trenutno onesposobljavanje osobe na principu kratkotrajnog udara visokonaponske struje slabe jakosti ispucavanjem sonde u osobu na daljinu ili primjenu električnog paralizatora kao elektrošokera djelovanjem u izravnom kontaktu s tijelom osobe izbjegavajući pritom genitalije i dojke žene.

(2) Primjena električnog paralizatora dopuštena je uvijek kada je dopušteno primijeniti palicu i vatreno oružje, ako se primjenom toga sredstva postiže svrha primjene uz manje štetnih posljedica.

(3) Primjena električnog paralizatora nije dopuštena ako ispucavanjem sonde ili njegovom primjenom kao elektrošokera nije moguće izbjeći kontakt sonde ili elektrošokera s područjem glave i vrata osobe osim u slučaju kada je dopuštena uporaba vatrenog oružja.

Članak 13.

(1) Uporaba vatrenog oružja dopuštena je samo ako se drugim sredstvima prisile ne može odbiti istodoban ili izravno predstojeći protupravni napad kojim se ugrožava život službenika pravosudne policije ili drugih osoba, vodeći računa da se ne ugrozi život trećih osoba.

(2) Ako to okolnosti dopuštaju, službenik pravosudne policije će prije uporabe vatrenog oružja uputiti upozorenje: »stoj, pravosudna policija«, a nakon toga i upozorenje: »stoj, pucat ću«.

4. Izvješćivanje o uporabi sredstava prisile i pruženoj pomoći

Članak 14.

(1) O primjeni sredstava prisile službenik pravosudne policije dužan je odmah obavijestiti neposredno nadređenog službenika, a najkasnije u roku od 48 sati dostaviti mu i pisano izvješće na obrascu otisnutom u prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ako zbog opravdanog razloga službenik pravosudne policije nije mogao dostaviti pisano izvješće u roku iz stavka 1. ovoga članka, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od 48 sati od prestanka razloga koji su ga u tome onemogućavali.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime službenika pravosudne policije koji je primijenio sredstva prisile, vrijeme, mjesto i razloge odnosno okolnosti uporabe sredstava prisile, osobne podatke osobe prema kojoj su sredstva prisile primijenjena, opis posljedica prouzročenih primjenom sredstava prisile, podatke o ponuđenoj i pruženoj pomoći ozlijeđenoj osobi, kao i druge podatke o događaju.

(4) Neposredno nadređeni službenik dužan je o primjeni sredstava prisile odmah obavijestiti predsjednika suda odnosno državnog odvjetnika, prikupiti potrebne obavijesti o okolnostima uporabe sredstava prisile te ih zajedno s pisanim izvješćem i mišljenjem u roku od 48 sati dostaviti na mišljenje svim po hijerarhijskom redu nadređenim službenicima.

(5) Čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela ili druga osoba koju on ovlasti, dužna je u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog izvješća donijeti pisanu odluku o opravdanosti i zakonitosti uporabe sredstava prisile.

(6) U slučaju donošenja odluke o neopravdanoj i nezakonitoj uporabi sredstava prisile čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela predlaže pokretanje odgovarajućeg postupka zbog povrede službene dužnosti.

(7) Evidencija o uporabi sredstava prisile vodi se u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Članak 15.

(1) Nakon svake uporabe sredstava prisile, službenik pravosudne policije dužan je osobi nad kojom je primijenjeno sredstvo prisile ponuditi pozivanje hitne medicinske pomoći radi pregleda i utvrđivanja eventualnih ozljeda.

(2) Nakon primjene sredstava prisile, koja su po procjeni službenika pravosudne policije mogla prouzročiti tjelesnu povredu osobe nad kojom su primijenjena, službenik pravosudne policije dužan je pozvati hitnu medicinsku pomoć radi pregleda osobe i utvrđivanja eventualnih ozljeda.

(3) Podatke o pozivanju hitne medicinske pomoći odnosno o odbijanju pozivanja hitne medicinske pomoći službenik pravosudne policije unosi u izvješće iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

5. Obveze i ovlasti službenika pravosudne policije

Članak 16.

(1) Službenik pravosudne policije obvezan je:

1. dolaskom na mjesto rada utvrditi stanje sigurnosti iz svog djelokruga, a o eventualno uočenim nepravilnostima izvijestiti neposredno nadređenog službenika

2. izvršiti primopredaju poslova za radno mjesto na koje je raspoređen

3. izvijestiti neposredno nadređenog službenika o svim događajima i pojavama koje utječu na sigurnost štićenog objekta ili prostora

4. biti usredotočen na zadaće koje obavlja

5. surađivati sa službenicima drugih ustrojstvenih jedinica vezano uz obavljanje poslova osiguranja pravosudnih tijela

6. poslove obavljati propisno odjeven u službenu odoru, opremljen i naoružan sukladno sigurnosnoj prosudbi. Iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, službenik pravosudne policije poslove može obavljati u civilnoj odjeći, o čemu odluku donosi viši rukovoditelj ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela

7. na otvorenom prostoru na glavi nositi kapu ili drugo propisano pokrivalo

8. čuvati odoru, opremu i naoružanje s dužnom pažnjom te ih držati u ispravnom stanju

9. poduzimati protupožarne i druge mjere koje utječu na sigurnost pravosudnih tijela

10. izvršavati i druge obveze po nalogu nadređenih službenika.

(2) Nalozi i zapovijedi za obavljanje poslova osiguranja izdaju se u usmenom ili pisanom obliku i moraju biti jasni, određeni, pravovremeni, provedivi te utemeljeni na zakonu i podzakonskim propisima, a pri njihovu izdavanju mora se imati u vidu razmjer između povoda i svrhe obavljanja poslova osiguranja.

Članak 17.

(1) Službenik pravosudne policije ovlašten je utvrditi identitet osobe koja ulazi, izlazi ili se nalazi u prostoru pravosudnog tijela.

(2) Utvrđivanje identiteta osobe provodi se uvidom u njenu osobnu iskaznicu, putnu ili drugu važeću javnu ispravu s fotografijom izdanu od ovlaštenih državnih tijela.

(3) Utvrđivanje identiteta osobe koja nema kod sebe važeću ispravu navedenu u stavku 2. ovoga članka, može se provesti i na drugi prikladan način (npr. provjerom identiteta kod zaposlenika pravosudnog tijela i sl.).

(4) Službenik pravosudne policije neće dopustiti ulaz u prostor pravosudnog tijela osobi koja odbija utvrđivanje identiteta ili čiji se identitet ne može nedvojbeno utvrditi.

Članak 18.

(1) Službenik pravosudne policije ovlašten je pretražiti osobu koja ulazi, izlazi ili se nalazi u prostoru pravosudnog tijela te obaviti pretragu prometnih sredstava i predmeta koje ta osoba nosi sa sobom.

(2) Pretraga iz stavka 1. ovoga članka obavlja se radi sprječavanja unosa oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih predmeta ili tvari u prostor pravosudnog tijela.

(3) Pretragu iz stavka 1. ovoga članka službenik pravosudne policije može obaviti vizualno, dodirom, uvidom u sadržaj predmeta odnosno korištenjem tehničkih sredstava (zrcalo, detektori, rendgen uređaji i sl.).

(4) Pretragu osobe, osim u slučaju kada se koristi tehničko pomagalo, obavlja službenik pravosudne policije istog spola kao i osoba koju pretražuje. Iznimno, pretragu osobe može obaviti i službenik pravosudne policije različitog spola.

(5) Službenik pravosudne policije prije obavljanja pretrage predmeta odnosno prometnih sredstava poziva osobu da omogući pretragu i uvid u sadržaj predmeta odnosno prometnog sredstva koje će se pretražiti.

(6) Službenik pravosudne policije neće dopustiti ulaz u prostor pravosudnog tijela osobi koja odbije pretragu iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Predmete i tvari za koje se sumnja da mogu poslužiti za počinjenje kažnjivog djela, namijenjeni bijegu osobe lišene slobode, ugrožavanju reda i sigurnosti te predmete i tvari za koje se sumnja da mogu narušiti zdravlje, predmete koje je moguće uporabiti za samoozljeđivanje, napad, kao i druge stvari i tvari čije držanje nije dopušteno, službenik pravosudne policije privremeno oduzima i zajedno sa zapisnikom predaje nadležnom državnom tijelu.

(8) U slučaju pronalaska predmeta za kojeg se sumnja da predstavlja neposrednu opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu, a sigurnosna procjena ukazuje da ga nije moguće na siguran način učiniti bezopasnim odnosno premjestiti na drugo mjesto, službenik pravosudne policije osigurava mjesto događaja i poduzima potrebne mjere sigurnosti te žurno izvješćuje nadležno tijelo koje raspolaže resursima za sigurno uklanjanje odnosno uništavanje takvog predmeta.

Članak 19.

(1) Kako bi omogućio ulazak u pravosudno tijelo osobi iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, službenik pravosudne policije može privremeno zadržati predmete koje je zabranjeno unositi.

(2) O privremeno zadržanim predmetima vodi se evidencija u koju se unose osobni podaci osobe čiji je predmet zadržan, kratak opis predmeta, datum i vrijeme zaprimanja predmeta, datum i vrijeme vraćanja predmeta i potpis osobe kojoj je predmet vraćen.

(3) Po potrebi se o predmetima iz stavka 1. ovoga članka odmah izvještavaju policijski službenici.

Članak 20.

(1) Službenik pravosudne policije zabranit će ulaz u prostor pravosudnog tijela osobi koja nosi oružje, oruđe, eksplozivne naprave i druge opasne stvari ili tvari.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje u pravosudno tijelo dolaze radi obavljanja službenih zadaća i pri tom nose oružje u skladu s posebnim propisima.

Članak 21.

(1) Službenik pravosudne policije pretražuje i zadržava do dolaska policijskih službenika odnosno službenika pravosudne policije zatvorskog sustava osobu koja je zatečena u počinjenju kažnjivog djela, prema kojoj je izrečena mjera oduzimanja slobode i prema kojoj su primijenjena sredstva prisile u pravosudnom tijelu.

(2) Nakon pretrage osobe iz stavka 1. ovoga članka privremeno se oduzimaju predmeti iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika do predaje policijskim službenicima.

(3) O zadržavanju osobe iz stavka 1. ovoga članka službenik pravosudne policije sastavlja izvješće.

Članak 22.

Službenik pravosudne policije udaljit će iz prostora pravosudnog tijela osobe koje ometaju rad suda ili državnog odvjetništva.

Članak 23.

(1) Radi zaštite osoba od opasnosti, zaštite dostojanstva žrtve, zaštite mjesta incidentnog događaja od nepotrebnih promjena te osiguranja predmeta i tragova, službenik pravosudne policije može privremeno ograničiti pristup i kretanje na prostoru koji je određen sukladno sigurnosnoj procjeni.

(2) Pristup i kretanje može se ograničiti postavljanjem privremenih prepreka, signalizacije, trake s natpisom: »STOP PRAVOSUDNA POLICIJA« ili drugog prikladnog sredstva kao i izdavanjem upozorenja i naredbi.

(3) Službenik pravosudne policije može zabraniti snimanje određenog prostora iz stavka 1. ovoga članka.

6. Nadzor i kontrola rada

Članak 24.

(1) Rukovodeći ili drugi ovlašteni službenik može izvršiti posebni nadzor i kontrolu rada (dalje u tekstu: nadzor) službenika pravosudne policije.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća neposredan uvid u način obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela što uključuje, ali nije ograničeno na:

1. prisutnost službenika pravosudne policije na mjestu ili prostoru predviđenom rasporedom rada i njihovu budnost

2. pravilnost postupanja

3. stanje naoružanja, opreme i odore te drugih materijalno tehničkih sredstava koje se koriste u obavljanju poslova osiguranja

4. ažurnost i pravilnost vođenja evidencija

5. kontrolu radnog prostora.

(3) Službenik iz stavka 1. ovoga članka nakon provedenog nadzora sastavlja izvješće o utvrđenom stanju, predlaže mjere za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti i nedostataka odnosno mjere za unaprjeđenje obavljanja poslova nadziranog radnog mjesta.

(4) Nalog za provođenje nadzora izdaje čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela ili osoba koju on ovlasti.

Članak 25.

(1) Ako se pojavi osnovana sumnja da je službenik pravosudne policije pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti, rukovodeći službenik ustrojstvene jedinice nadležne za osiguranje pravosudnih tijela ili drugi ovlašteni službenik pomoću odgovarajućeg uređaja provjerava prisutnost alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti u organizmu službenika pravosudne policije.

(2) Službenik koji provodi provjeru iz stavka 1. ovoga članka dužan je službeniku pravosudne policije kojeg testira dati uputu o načinu korištenja uređaja i postupku testiranja te ga upozoriti na posljedice odbijanja podvrgavanja testiranju.

(3) Ako službenik pravosudne policije odbije pristupiti testiranju, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

(4) Službeniku pravosudne policije kod kojeg je odgovarajućim uređajem utvrđena bilo koja prisutnost alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti u organizmu privremeno se oduzima službeno naoružanje i onemogućava daljnje obavljanje poslova osiguranja sve do prestanka djelovanja alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti u organizmu.

(5) O provođenju provjere iz stavka 1. ovoga članka popunjava se odgovarajući zapisnik na obrascu otisnutom u prilogu 2. ovoga Pravilnika kojeg potpisuju testirani službenik, svjedoci ako ih ima i ovlašteni službenik koji je proveo testiranje.

(6) U zapisnik iz stavka 5. ovoga članka evidentira se redni broj testa, mjesto i datum testiranja, ime i prezime službenika, broj službene iskaznice, ustrojstvena jedinica u koju je raspoređen, naznaka provjerava li se prisutnost alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti u organizmu pri dolasku na posao ili za vrijeme radnog vremena, naznaka prihvaća li službenik pravosudne policije utvrđivanje prisutnost alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti, izjava je li ili nije konzumirao alkohol ili druga sredstva ovisnosti, vrijeme testiranja, vrsta i serijski broj uređaja, očitana koncentracija alkohola u g/kg ili rezultat prisutnosti droga ili drugih sredstava ovisnosti, napomena poriče li službenik rezultate testiranja, napomena da službenik kojeg se testira ne može ili ne želi potpisati zapisnik, eventualne primjedbe službenika i napomene osobe koja provodi testiranje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 83/15).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/47

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01

Zagreb, 8. lipnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.