Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN 76/2022 (4.7.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKI SABOR

1117

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/55

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 1. srpnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

U Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16., 126/19. i 110/21.) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (Tekst značajan za EGP) (SL L 302, 17. 11. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2021/2261 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (Tekst značajan za EGP) (SL L 455, 20. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/65/EZ)«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 1. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »125.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 1. riječi: »dvije milijarde kuna« zamjenjuju se riječima: »250.000.000,00 eura«, a riječi: »80.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000.000,00 eura«.

Članak 4.

U članku 65. stavku 1. točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 11. i 12.

Članak 5.

U članku 143.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona može povući obavijest iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona u odnosu na sve ili dio UCITS fondova ili klasa udjela UCITS fondova kojima trguje u Republici Hrvatskoj ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) društvo za upravljanje dalo je opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela UCITS fonda na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u Republici Hrvatskoj, bez naplate naknada za otkup ili isplatu udjela

b) ponuda iz točke a) ovoga stavka javno je dostupna barem 30 radnih dana te ju je društvo za upravljanje izravno ili preko financijskih posrednika pojedinačno uputilo svim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, a čiji mu je identitet poznat

c) društvo za upravljanje je na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje UCITS fondova i prikladan za tipičnog ulagatelja u UCITS fond, što uključuje i elektronička sredstva, objavilo namjeru povlačenja obavijesti iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona i navelo UCITS fond u odnosu na koji se obavijest povlači

d) društvo za upravljanje izmijenilo je ili raskinulo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela UCITS fonda u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo novo ili daljnje, izravno ili neizravno distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Društvo za upravljanje dužno je u informacijama iz stavka 1. točaka a), b) i c) ovoga članka jasno navesti posljedice za ulagatelje ako ne prihvate ponudu za otkupom ili isplatom udjela UCITS fonda navedenog u stavku 1. točki c) ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Informacije iz stavka 1. točaka a), b) i c) ovoga članka društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona dužno je pripremiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »prestati s« dodaju se riječi: »novom ili daljnjom,«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., ispred riječi: »Agencija« dodaju se riječi: »Neovisno o drugim nadzornim aktivnostima i ovlastima koje ima prema odredbama ovoga Zakona,«.

Članak 6.

U članku 144. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države u Republici Hrvatskoj može trgovati:

a) društvo za upravljanje iz treće države koje ima odobrenje za upravljanje tim investicijskim fondom, isključivo putem podružnice za koju je dobilo odobrenje Agencije

b) društvo za upravljanje iz druge države članice koje ima odobrenje za upravljanje tim investicijskim fondom, isključivo putem podružnice ili

c) društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje ima odobrenje za upravljanje tim investicijskim fondom.«.

Članak 7.

U članku 147. stavku 1. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »125.000,00 eura«.

Članak 8.

U članku 154. stavku 2. iza riječi: »o tome« dodaju se riječi: »pisanim putem«.

Članak 9.

U članku 154.a stavku 2. točki a) iza riječi: »bez« dodaju se riječi: »odbitaka ili«.

U točki d) riječi: »daljnje distribuiranje« zamjenjuju se riječima: »novo, daljnje, izravno ili neizravno distribuiranje«.

Članak 10.

Iza članka 203. dodaju se naslov iznad članka i članak 203.a koji glase:

»Uporaba dokumenta s ključnim informacijama za ulagatelje prema Uredbi (EU) br. 1286/2014

Članak 203.a

(1) Agencija će smatrati da je dokument s ključnim informacijama usklađen sa zahtjevima iz članaka 141., 142., 183., 200. do 203., 208. i 211. ovoga Zakona ako društvo za upravljanje za pojedini UCITS fond kojim upravlja dokument s ključnim informacijama sastavi, dostavi, revidira odnosno prevede dokument s ključnim informacijama u skladu sa zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama propisanima Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 9. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1286/2014).

(2) Ako društvo za upravljanje za pojedini UCITS fond kojim upravlja sastavi, dostavi, revidira odnosno prevede dokument s ključnim informacijama u skladu sa zahtjevima za dokument s ključnim informacijama propisanima Uredbom (EU) br. 1286/2014, nije dužno izraditi ključne podatke za ulagatelje iz ove glave Zakona.«.

Članak 11.

U članku 242. stavku 1. riječi: »5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »600.000,00 eura«.

Članak 12.

U članku 245. stavku 3. riječi: »5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »600.000,00 eura«.

Članak 13.

U članku 252. stavku 1. točki 6. podtočki d) riječi: »80 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »10 milijuna eura«.

Članak 14.

U članku 316. točki 2. riječi: »i sklonost riziku napajajućeg UCITS fonda« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »strategije ulaganja« briše se zarez i dodaje riječ: »te«, a riječi: »i sklonost riziku« brišu se.

Članak 15.

U članku 336. stavku 1. točki 3. riječi: »5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »600.000,00 eura«.

Članak 16.

U članku 342. stavku 3. riječ: »sedam« zamjenjuje se riječima: »pet radnih«.

Članak 17.

U članku 397. stavku 1. točki 56. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »125.000,00 eura«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka izriče se u iznosu koji je višekratnik broja 1000. Kada je izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka manji od 26.540,00 eura, društvo za upravljanje kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 do 66.360,00 eura.«.

U stavku 4. riječi: »20.000,00 do 40.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 5.000.000,00 eura«.

Članak 18.

U članku 398. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U točki 39. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U točki 40. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 19.

U članku 399. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 20.

U članku 400. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 21.

U članku 401. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 22.

U članku 402. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 23.

U članku 403. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka izriče se u iznosu koji je višekratnik broja 1000. Kada je izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka manji od 26.540,00 eura, depozitar će se kazniti za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 26.540,00 do 66.360,00 eura.«.

U stavku 4. riječi: »20.000,00 do 40.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 5.000.000,00 eura«.

Članak 24.

U članku 404. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 25.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 110/21.) u članku 63. riječi: »1. siječnja 2023.« zamjenjuju se riječima: »15. srpnja 2022.«.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023. te članaka 2., 3., 7., 11. do 13., 15. te 17. do 24. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske.

Klasa: 022-02/22-01/38

Zagreb, 1. srpnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.