Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

NN 78/2022 (6.7.2022.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

1129

Na temelju članaka 7., 9. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj: 29/19. i 98/19.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj: 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20.,119/20. i 123/20.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 15. lipnja 2022. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osigurana su sredstava za rad političkih stranaka u 2022. godini u iznosu od 54.861.183,00 kuna.

Dio sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, isplaćen je sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (»Narodne novine« broj 11/22.) u iznosu od 27.430.591,50 kuna.

Ovom Odlukom raspoređuju se preostala sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u iznosu od 13.715.295,75 kuna za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine te u iznosu od 13.715.295,75 kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine.

Za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru niža od 40 %.

Zakonska obveza za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine iznosi 13.715.295,75 kuna te od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine iznosi 13.715.295,75 kuna.

II.

Sukladno točki I. ove Odluke raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine u iznosu od 13.715.295,75 kuna te od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 13.715.295,75 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.

III.

Prema kriterijima iz točke II. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine raspoređuju se sredstva u iznosu od 13.715.295,75 kuna te od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 13.715.295,75 kuna i to:

1. Hrvatska demokratska zajednica

(45 zastupnika i 17 zastupnica) 5.611.203,21 kuna

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske

(19 zastupnika i 15 zastupnica) 3.127.122,67 kuna

3. Domovinski pokret Miroslava Škore

(8 zastupnika i 3 zastupnice) 995.393,98 kuna

4. Most

(7 zastupnik i 1 zastupnica) 713.512,50 kuna

5. Možemo – politička platforma

(3 zastupnika i 2 zastupnice) 458.057,40 kuna

6. Samostalna demokratska srpska stranka

(2 zastupnika i 1 zastupnica) 273.072,68 kuna

7. Istarski demokratski sabor

(2 zastupnika i 1 zastupnica) 273.072,68 kuna

8. Hrvatska socijalno-liberalna stranka

(2 zastupnika) 176.175,92 kuna

9. Hrvatska seljačka stranka

(2 zastupnika) 176.175,92 kuna

10. Hrvatska konzervativna stranka

(2 zastupnika) 176.175,92 kuna

11. Nova ljevica

(1 zastupnica) 96.896,76 kuna

12. Radnička fronta

(1 zastupnica) 96.896,76 kuna

13. Građansko-liberalni savez

(1 zastupnica) 96.896,76 kuna

14. Stranka s imenom i prezimenom

(1 zastupnica) 96.896,76 kuna

15. Centar

(1 zastupnica) 96.896,76 kuna

16. Narodna stranka – Reformisti

(1 zastupnica) 96.896,76 kuna

17. Hrvatski suverenisti

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

18. HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

19. Hrvatska demokršćanska stranka

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

20. Hrvatska stranka umirovljenika

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

21. Blok za Hrvatsku

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

22. Fokus

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

23. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

24. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

(1 zastupnik) 88.087,96 kuna

25. Ermina Lekaj – Prljaskaj

(nezavisna zastupnica) 96.896,76 kuna

26. Robert Jankovics

(nezavisni zastupnik) 88.087,96 kuna

27. Furio Radin

(nezavisni zastupnik) 88.087,96 kuna

28. Vladimir Bilek

(nezavisni zastupnik) 88.087,96 kuna

29. Veljko Kajtazi

(nezavisni zastupnik) 88.087,96 kuna.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (»Narodne novine« broj 11/22.).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/25

Urbroj: 6521-1-22-01

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Predsjednik
Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Dražen Bošnjaković, v. r.