Pravilnik o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor

NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1134

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UVJETNOM OTPUSTU UZ ELEKTRONIČKI NADZOR

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja elektroničkog nadzora za vrijeme izvršavanja uvjetnog otpusta uz koji je izrečena posebna obveza zabrane napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana (u daljnjem tekstu: uvjetni otpust uz elektronički nadzor).

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor

Članak 3.

(1) Sud će pravomoćno rješenje o uvjetnom otpustu uz izrečenu posebnu obvezu zabrane napuštanja doma u određenom razdoblju tijekom dana, a kojim je uz pisani pristanak zatvorenika, određeno provođenje elektroničkog nadzora za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta (u daljnjem tekstu: rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor), dostaviti probacijskom uredu nadležnom prema mjestu u koje se zatvorenik otpušta (u daljnjem tekstu: probacijski ured), mjesno nadležnom sucu izvršenja (u daljnjem tekstu: sudac izvršenja) kaznionici odnosno zatvoru, nadležnoj policijskoj postaji te ustrojstvenoj jedinici za elektronički nadzor ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: služba za elektronički nadzor).

(2) Najmanje sedam radnih dana prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, sudac izvršenja će od službe za elektronički nadzor zatražiti procjenu izvedivosti elektroničkog nadzora.

(3) Rješenje o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor obvezno sadrži naznaku određenog vremenskog razdoblja tijekom kojeg se osuđenik može iz doma udaljiti svakog dana (standardni raspored), osuđenikov broj telefona ili mobilnog telefona i adresu na koju se osuđenik otpušta.

Postupanje službe za elektronički nadzor

Članak 4.

(1) Po pravomoćnom rješenju suda o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor postupa služba za elektronički nadzor uz pomoć nadležnog probacijskog ureda.

(2) U roku od tri radna dana od dana otpuštanja iz kaznionice, odnosno zatvora osuđenik je obvezan javiti se u nadležan probacijski ured gdje ga se upoznaje s općim obvezama elektroničkog nadzora i u suglasnosti sa službom za elektronički nadzor dogovara termin za postavljanje opreme za elektronički nadzor u domu osuđenika.

(3) Službenik službe za elektronički nadzor ili nadležnog probacijskog ureda postavlja i aktivira opremu za elektronički nadzor u domu osuđenika u najkraćem vremenskom roku, a sukladno dogovorenom terminu za postavljanje opreme za elektronički nadzor iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prilikom postavljanja opreme za elektronički nadzor u domu osuđenika, službenik koji postavlja opremu za elektronički nadzor će prilagoditi opremu posebnostima doma osuđenika.

(5) Po završetku postavljanja opreme za elektronički nadzor, osuđenik će potpisati potvrdu o primitku opreme za elektronički nadzor.

(6) O poduzetim radnjama iz stavka 3. ovoga članka, službenik službe za elektronički nadzor ili nadležnog probacijskog ureda sastavit će izvješće te će jedan primjerak izvješća dostaviti nadležnom sucu izvršenja.

(7) Nadzor izvršavanja uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor služba za elektronički nadzor obavlja uporabom tehničkih sredstava nadzora. U slučaju potrebe, nadzor se može obaviti i ulaskom u dom osuđenika uz asistenciju policije i ostvarivanjem neposrednog kontakta s osuđenikom.

Opće obveze osuđenika za vrijeme uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor

Članak 5.

Opće obveze kojih se osuđenik mora pridržavati za vrijeme uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor su:

1. Imati uključen telefon ili mobilni telefon koji funkcionira te biti dostupan putem navedenih uređaja u bilo koje vrijeme

2. Dati kontakt podatke poslodavca kod kojeg je zaposlen, radi mogućnosti provjere pridržavanja standardnog rasporeda

3. Bez odgađanja obavijestiti probacijski ured i službu za elektronički nadzor o promijeni broja telefona ili mobilnog telefona odnosno kontakt podataka poslodavca

4. U slučaju potrebe napuštanja doma (zbog selidbe, bolesti ili druge opravdane potrebe), obavijestiti službu za elektronički nadzor i čekati dopuštenje koje će služba za elektronički nadzor zatražiti od suca izvršenja

5. Dolaziti u probacijski ured, kod suca izvršenja i/ili u policijsku postaju kada je i na način kako je to određeno rješenjem suda

6. Priložiti potvrdu o radu i radnom vremenu, o obrazovanju ili drugu potvrdu koju služba za elektronički nadzor ili sudac izvršenja zatraže u sklopu provjere pridržavanja programa elektroničkog nadzora

7. Poštivati standardni raspored elektroničkog nadzora i standardne upute za korištenje opreme elektroničkog nadzora

8. Rukovati opremom za elektronički nadzor isključivo prema uputama službe za elektronički nadzor i ne oštećivati opremu za elektronički nadzor.

Obavještavanje službenika ovlaštenog za elektronički nadzor

Članak 6.

(1) Osuđenik mora obavijestiti službenika ovlaštenog za elektronički nadzor o svakoj promjeni na poslu, školovanju, medicinskom ili drugom stanju koje može utjecati na pridržavanje standardnog rasporeda te zatražiti odobrenje od suca izvršenja za promjenu standardnog rasporeda ili udaljenje iz doma.

(2) Obavijest o promijenjenim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka osuđenik mora dostaviti bez odgađanja, osim u slučaju privremene nesposobnosti koja je nastala zbog bolesti, povrede ili druge posebne okolnosti koja je neočekivano nastupila, a koja je takvog karaktera da osuđenik nije u objektivnoj mogućnosti dostaviti obavijest i zatražiti prethodno odobrenje. Osuđenik je navedenu obavijest dužan dostaviti bez odgađanja čim bude u mogućnosti.

(3) Ako o promjeni iz stavka 1. ovoga članka osuđenik pravovremeno ne obavijesti službenika ovlaštenog za elektronički nadzor, služba za elektronički nadzor će o tome odmah obavijestiti suca izvršenja.

Kršenje uvjeta elektroničkog nadzora

Članak 7.

Kršenje uvjeta elektroničkog nadzora osuđenik može počiniti povredom standardnog rasporeda, namjernim izbjegavanjem elektroničkog nadzora ili kršenjem općih obveza elektroničkog nadzora.

Povreda standardnog rasporeda

Članak 8.

(1) Povreda standardnog rasporeda nastupa ako osuđenik odstupa od rasporeda više od 30 minuta. Osuđenik u roku od tri radna dana može službi za elektronički nadzor opravdati s relevantnom dokumentacijom da se povreda dogodila zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati.

(2) Kod prve povrede standardnog rasporeda, službenik koji provodi elektronički nadzor usmeno opominje osuđenika na njegove obveze.

(3) Kod druge povrede standardnog rasporeda, službenik koji provodi elektronički nadzor usmeno izriče upozorenje osuđeniku da će sljedeću povredu prijaviti sucu izvršenja.

(4) Kod treće i svake naredne povrede standardnog rasporeda, izvještava se suca izvršenja.

(5) Ako osuđenik odstupa od standardnog rasporeda dulje od četiri sata, službenik koji provodi elektronički nadzor bez odgađanja će obavijestiti suca izvršenja.

Obavještavanje suca izvršenja

Članak 9.

(1) Ako postavljanje opreme za elektronički nadzor ne uspije, jer osuđenik nije u domu ili odbije pustiti službenika koji postavlja opremu za elektronički nadzor u dom, služba za elektronički nadzor će o tome obavijestiti suca izvršenja.

(2) U slučaju prijetnje i/ili vrijeđanja službenika ili druge slične situacije, služba za elektronički nadzor obavještava suca izvršenja i nadležnu policijsku postaju.

(3) Službenik koji provodi elektronički nadzor će bez odgađanja obavijestiti suca izvršenja:

1) ako se osuđenik udaljio iz doma mimo standardnog rasporeda bez odobrenja nadležnog suca izvršenja

2) ako osuđenik uništi ili ošteti opremu za elektronički nadzor

3) ako je službeniku koji provodi elektronički nadzor znatno otežan ili onemogućen elektronički nadzor od strane osuđenika

4) ako se utvrde druge okolnosti koje ugrožavaju svrhu uvjetnog otpusta.

Obavještavanje policije

Članak 10.

U slučaju kršenja obveza iz uvjetnog otpusta, ako postoji potreba za policijskim postupanjem, služba za elektronički nadzor će o tome izvijestiti nadležnu policijsku postaju.

Opoziv uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor

Članak 11.

Ako sudac izvršenja opozove uvjetni otpust uz elektronički nadzor ili osuđenik bude lišen slobode, službenik koji provodi elektronički nadzor, odnosno probacijski službenik će izuzeti opremu za elektronički nadzor po potrebi uz policijsku pratnju.

Završetak uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor

Članak 12.

(1) Služba za elektronički nadzor obavještava osuđenika o završetku uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor te s njim dogovara termin deaktiviranja i preuzimanja opreme za elektronički nadzor.

(2) Na dan završetka uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor osuđenik mora biti u domu kako bi službenik koji provodi elektronički nadzor odnosno probacijski službenik deaktivirao i preuzeo opremu za elektronički nadzor. Dan deaktivacije opreme za elektronički nadzor računa se u izvršavanje uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor.

Evidencija o provođenju uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor

Članak 13.

(1) Služba za elektronički nadzor vodi Evidenciju o provođenju uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor u elektroničkom obliku.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. osobne podatke osuđenika

2. podatke o trajanju uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor

3. informacije o ponašanju osuđenika

4. druge podatke važne za provođenje uvjetnog otpusta uz elektronički nadzor.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-07/81

Urbroj: 514-10-03-01/01-21-01

Zagreb, 20. lipnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.