Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika

NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1135

Na temelju članka 85. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/2021.), ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA SMJEŠTAJA I PREHRANE ZATVORENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se standardi smještaja i prehrane zatvorenika u kaznionicama, zatvorima i Centru za dijagnostiku u Zagrebu (u daljnjem tekstu: kaznena tijela) upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) O smještaju zatvorenika na prijedlog stručnog tima kaznenog tijela odlučuje upravitelj.

(2) O smještaju zatvorenika na Odjel zdravstvene zaštite u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu odlučuje nadležni liječnik Odjela ili dežurni liječnik sukladno medicinskoj indikaciji, a o smještaju u bolesničku sobu odlučuje viša medicinska sestra odjela prema utvrđenoj kategoriji potreba za zdravstvenom njegom.

(3) Upravitelj kaznenog tijela, na prijedlog liječnika, odlučuje o smještaju zatvorenika osobe s invaliditetom.

(4) U zajedničku sobu smješta se broj zatvorenika sukladno utvrđenom rasporedu u sobama i kapacitetu kaznenog tijela, a pritom vodeći računa o stanju sigurnosti i organizacijskim mogućnostima kaznenog tijela, te odgovarajućim zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima, kao i klimatskim prilikama.

(5) Iz razloga sigurnosti ili iz zdravstvenih razloga zatvorenika se može premjestiti iz sobe u drugu sobu.

(6) Zatvorenika pušača, prema mogućnostima kaznenog tijela, smjestit će se odvojeno od zatvorenika nepušača.

(7) Prostor u kojem je pušenje dozvoljeno određuje upravitelj kaznenog tijela.

Članak 4.

(1) Zatvoreniku se osigurava u sobi za smještaj ili izvan sobe mogućnost stalnog korištenja sanitarnog čvora i umivaonika, a tuša minimalno dva puta tjedno, sukladno Kućnom redu kaznenog tijela.

(2) Radno angažiranom zatvoreniku omogućit će se tuširanje nakon rada.

(3) Kazneno tijelo osigurava zatvoreniku brijanje i šišanje prema potrebama zatvorenika, potrebama održavanja higijene, odnosno zdravstvenim razlozima.

(4) Kazneno tijelo osigurava zatvoreniku osnovni higijenski materijal i pribor.

(5) Osnovni higijenski materijal i pribor iz stavka 4. ovog članka po vrstama, količinama i s rokovima propisat će odlukom ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(6) Zatvoreniku koji radi, te koji zbog bolesti ili starosti ne može raditi osigurava se dodatni higijenski materijal i pribor u vrstama, količinama i s rokovima uporabe, koje će odlukom propisati ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(7) Ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika donijet će odluke iz stavka 5. i 6. ovog članka.

Članak 5.

(1) Zatvoreniku se osigurava zasebna postelja s posteljinom, te ormar za osobne stvari.

(2) Ako ne postoji fizička pregrada, postelje moraju najmanje 80 cm biti razmaknute.

(3) Postelja mora biti uredno složena, a osobne stvari uredno odložene u ormaru.

(4) Zatvorenik može zadržati dozvoljene osobne stvari u količini koja se može uredno odložiti u ormar, a u skladu s Kućnim redom kaznenog tijela.

(5) Tijekom bolničkog liječenja u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu bolesniku se osigurava bolnički ležaj i bolničko posteljno rublje koje udovoljava kriterijima Hrvatskih nacionalnih standarda pranja i održavanja rublja u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Članak 6.

(1) Prostorije u kojima borave zatvorenici moraju se svakodnevno čistiti i uredno održavati.

(2) Održavanje čistoće u Zatvorskoj bolnici provodi se po smjernicama Hrvatskih nacionalnih standarda čišćenja prostora u kliničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.

(3) Temperatura zraka u prostoriji u kojoj borave zatvorenici u tijeku sezone grijanja ne smije biti niža od 22 °C danju i 15 °C noću.

Članak 7.

(1) Prostorija za dnevni boravak oprema se na način koji omogućava zatvorenicima sjedenje, pisanje, čitanje, praćenje televizijskog i radijskog programa, igranje društvenih igara i drugo sukladno mogućnostima kaznenog tijela, vodeći računa o sigurnosnim rizicima.

(2) U Zatvorskoj bolnici u Zagrebu prostorija za dnevni boravak propisuje se Kućnim redom i u skladu s propisima kojima je regulirano smanjenje rizika od infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Članak 8.

(1) Zatvorenicima se osiguravaju najmanje tri obroka hrane dnevno, a zatvorenicima koji su radno angažirani poslužuje se i dopunski, topli ili hladni obrok.

(2) Trudnoj zatvorenici i dojilji priprema se hrana po vrstama i količinama koje odredi liječnik.

(3) Tijekom liječenja u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu zatvorenicima se osigurava prehrana u skladu s Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama koju donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 9.

(1) Dnevni obroci za zatvorenike planiraju se i pripremaju u skladu s javnozdravstvenim smjernicama i standardima prehrane.

(2) Prehrambene standarde jelovnika za zatvorenike, kao i raspored dnevnih obroka propisuje ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(3) Ravnatelj upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika, propisat će prehrambene standarde jelovnika za zatvorenike iz stavka 2. ovog članka.

(4) Jelovnik za zatvorenike tjedno utvrđuje upravitelj kaznenog tijela na prijedlog Povjerenstva za izradu jelovnika.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka imenuje upravitelj, a čine ga liječnik ili drugi službenik zdravstvene struke, kuhar, predstavnik zajednice zatvorenika i službenik koji obavlja poslove nabave hrane.

(6) Opći i posebni jelovnik za prehranu zatvorenika koji se nalaze na bolničkom liječenju u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu donosi upravitelj na prijedlog službenika medicinske struke s kompetencijama za planiranje prehrane bolesnika.

(7) Zatvorenicima se u istom tjednu neće pripremiti istovrsni obrok dva puta uzastopno.

Članak 10.

Zatvoreniku koji iz opravdanog razloga nije prisutan posluživanju obroka, osigurat će se obrok izvan vremena posluživanja.

Članak 11.

(1) Zatvoreniku kod kojeg postoje medicinski utvrđene indikacije, prehrana se utvrđuje i provodi prema preporukama nadležnog liječnika.

(2) Zatvoreniku koji se nalazi na bolničkom liječenju u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu prehrana se organizira i provodi prema indikaciji koju postavlja nadležni liječnik.

Članak 12.

(1) Obroci se poslužuju prema Kućnom redu kaznenog tijela.

(2) Zatvorenici se koriste priborom za jelo, koji se sastoji od: posuđa i pribora za jelo izrađenih od materijala koji udovoljavaju standardima higijenskog održavanja, zdravstvenim standardima, te sigurnosnim kriterijima.

(3) Posuđe u kojima se poslužuju obroci i napitci, trebaju udovoljavati standardima za posluživanje jela i pića u institucionalnim kuhinjama.

(4) Pribor za jelo sastoji se od: žlice, vilice, noža i male žlice standardnih veličina, a sadržaj pribora za jelo ovisi o posluženom obroku.

(5) Upravitelj kaznenog tijela može iz sigurnosnih razloga pisanom odlukom zatvoreniku oduzeti dio pribora za jelo.

(6) Zatvorenicima kojima upravitelj kaznenog tijela iz sigurnosnih razloga odlukom oduzima dio pribora za jelo, poslužuje se usitnjena hrana.

Članak 13.

(1) Prije posluživanja obroka upravitelj ili službenik kojeg on ovlasti kušat će hranu i svoje primjedbe upisati u Knjigu nadzora prehrane.

(2) Ako hrana nije odgovarajuće kakvoće, zabranit će se posluživanje, a zatvorenicima će se osigurati zamjenski obrok.

(3) Knjiga nadzora prehrane iz stavka 1. ovog članka vodi se u fizičkom ili elektroničkom obliku.

Članak 14.

(1) Radi utvrđivanja higijenskih uvjeta kuhinje, skladišta prehrane, posuđa, pribora za jelo i higijene zaposlenika i zatvorenika raspoređenih na poslovima pripreme i posluživanja hrane, kao i valjanosti njihovih sanitarnih isprava, najmanje dva puta tjedno pregled će obaviti upravitelj ili službenik kojeg on ovlasti.

(2) Zapažanja tijekom pregleda upisuju se u Knjigu nadzora čistoće i higijene.

(3) Upravitelj će, bez odgode, poduzeti mjere radi uklanjanja nedostataka i nepravilnosti, sadržanih u zapažanjima, koja su upisana u Knjigu nadzora čistoće i higijene.

(4) Knjiga nadzora čistoće i higijene iz stavka 2. ovog članka vodi se u fizičkom ili elektroničkom obliku.

Članak 15.

Knjiga nadzora hrane iz članka 13. ovog Pravilnika i Knjiga nadzora čistoće i higijene iz članaka 14. ovog Pravilnika moraju biti dostupne tijelima nadležnim za nadzor.

Članak 16.

Zaposlenici i zatvorenici, koji rade na pripremi i posluživanju hrane, podliježu sanitarnom pregledu prema općem propisu.

Članak 17.

Kazneno tijelo može zatražiti analizu hrane od nadležnih institucija.

Članak 18.

(1) Prostor za skladištenje hrane odvojen je od prostora za odlaganje ostataka hrane.

(2) Prostor za čišćenje povrća, priređivanje namirnica za kuhinju i odlaganje ostataka hrane odvojen je od kuhinje.

Članak 19.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na odgojne zavode.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (»Narodne novine«, broj 92/02).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-07/58

Urbroj: 514-10-02-02-01/01-22-14

Zagreb, 28. lipnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.