Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

NN 78/2022 (6.7.2022.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

1136

Na temelju članka 125. stavka 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja uz suglasnost ministra znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za osobe iz članka 125. stavaka 1. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 3.

Udžbenici, u smislu ovoga Pravilnika, za koje se ostvaruje novčana naknada su:

a) obvezni udžbenici za nastavne predmete za određeni razred iz Odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, koju donosi svaka pojedina škola, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje na svojim mrežnim stranicama ili

b) obvezni udžbenici za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima prema nastavnome programu koji utvrđuje visoko učilište.

Članak 4.

(1) Članove zajedničkog kućanstva čini:

a) svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

b) bračni drugovi (osim ako je pokrenut brakorazvodni postupak), neovisno o uvjetima iz točke a) ovog stavka.

(2) Sastav kućanstva se utvrđuje izjavom korisnika (Obrazac broj 3).

(3) Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u svezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(4) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva.

(5) Kod jednog stambenog prostora odvojeno kućanstvo može se utvrditi ako postoje najmanje jedna soba koju korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

(6) Kod dva i više stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, može se utvrditi odvojeno kućanstvo ako postoji najmanje jedan stambeni prostor koji korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste iste stambene prostore.

Članak 5.

Pod redovitim novčanim prihodima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

a) mjesečna neto plaća

b) naknada plaće

c) naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

d) naknada na osnovi nezaposlenosti

e) mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu i nacionalna naknada za starije osobe

f) rodiljna i roditeljska potpora

g) naknada za rad u zatvoru/kaznionici

h) prihod od prodaje pokretnina i nekretnina

i) udomiteljska naknada

j) novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

k) prihod od obavljanja samostalne djelatnosti

l) drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.

3. KORISNICI

Članak 6.

Pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u srednjim školama mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Članak 7.

Pravo na besplatne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti:

a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i

e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

4. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Članak 8.

(1) Osobe iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u njihovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60 % od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini mogu ostvariti sljedeće osobe:

a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja

b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i

c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Članak 9.

(1) Osoba iz članka 6., 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole i student, pravo na besplatne udžbenike može koristiti za isti razred odnosno istu godinu studija samo jedanput.

(2) Osoba iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, apsolvent, ne može ostvariti pravo na besplatne udžbenike.

(3) Osobi iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, studentu koji studira na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon o znanstvenoj djelatnosti) i koji ispunjava uvjete predviđene ovim Pravilnikom može se priznati pravo na besplatne udžbenike ako:

a) od prvog upisa prve godine studija stekne minimalno onoliko ECTS bodova koliko je navedeno u Tablici minimalno stečenih ECTS bodova, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Tablica broj 1) i

b) je imao priznato mirovanje studija na temelju članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti, a u akademskoj godini za koju je priznato mirovanje studija nije mu priznato pravo na besplatne udžbenike.

Članak 10.

(1) Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u razdoblju:

a) za osobe iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenike srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 31. listopada tekuće kalendarske godine u kojoj započinje školska godina ili

b) za osobe iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, studente, od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz popunjeni zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 1) priložiti sljedeće:

a) izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

b) izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

c) presliku osobne iskaznice korisnika

d) presliku osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

e) presliku kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili potvrde o broju tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi

f) originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa, ako ga podnositelj zahtjeva ima i

g) pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

(2) Dokazi koje je službena osoba dužna pribaviti službenim putem:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika

b) potvrda o prvome upisu u određeni razred tekuće školske godine za učenike srednjih škola

c) potvrda o prvome upisu u određenu godinu studija tekuće akademske godine i potvrda o broju ukupno stečenih ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija zaključno s 31. listopadom prethodne kalendarske godine

d) izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata (u slučaju iz članka 6. točke a), članka 7. točke a) i članka 8. stavka 2. točke a) i b) ovoga Pravilnika)

e) izvršno rješenje o statusu hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata (u slučaju iz članka 6. točke b) i d) i članka 7. točke b) i d) ovoga Pravilnika)

f) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (u slučaju iz članka 6. točke c) i e), članka 7. točke c) i e) i članka 8. stavka 2. točke c) ovoga Pravilnika)

g) potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju iz članka 6. točke e) i članka 7. točke e) ovoga Pravilnika)

h) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ili smrti drugog roditelja (u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika)

i) potvrda o prebivalištu ili izvod iz OIB sustava za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga

j) verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu

k) dokaz jesu li korisnik i nezaposleni članovi njegovog kućanstva, koji su stariji od 15 godina, korisnici novčanog primanja zbog nezaposlenosti

l) utvrditi jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu, nacionalne naknade za starije osobe te u kojem iznosu

m) pribaviti izvod o vrsti osiguranja na temelju kojeg je osoba prijavljena na mirovinsko osiguranje kako bi se utvrdilo jesu li korisnik i članovi njegova kućanstva, stariji od 15 godina života, zaposleni

n) potvrda HZZO-a o primanju naknade za bolovanje dulje od 42 dana u prethodnoj godini

o) potvrda HZZO-a o primanju rodiljne i roditeljske potpore u prethodnoj godini

p) ovjeren popis udžbenika prema Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa koji sadrži: ime i prezime korisnika, školsku godinu, razred, odjeljenje, naziv i sjedište škole, naziv udžbenika i autore udžbenika (pribaviti od srednje škole u koju je korisnik upisan) i

q) prema potrebi druge dokaze.

(3) Dokaze iz stavka 1. točke b) i d) i stavka 2. točke i) do o) ovoga članka nije potrebno pribavljati u slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

5. UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE

Članak 12.

Osobe iz članka 6., 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika pravo na besplatne udžbenike ostvaruju u obliku novčane naknade.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za učenika srednje škole, prema računu iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 13.

(1) Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole, ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike.

(2) Prilikom utvrđivanja iznosa novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka, iz priloženog računa, uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika prema Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje u koje je korisnik upisan.

(3) U slučaju kada udžbenici s liste odabranih udžbenika za školu, razred i odjeljenje u koju je korisnik upisan nisu kupljeni u isto vrijeme ili od istog prodavatelja, korisnik prilaže sve račune iz kojih je vidljiva kupnja udžbenika.

(4) Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od iznosa maksimalne cijene kompleta udžbenika za pojedini razred svih srednjih škola – gimnazijski program ili svih srednjih škola – strukovni program u koji je korisnik upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za učenika srednje škole, bez priloženog računa iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika

Članak 14.

Osoba iz članka 6. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, učenik srednje škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za srednje škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta udžbenika za sve srednje škole-gimnazijski program ili sve srednje škole – strukovni program za razred i program u koji je upisan.

Utvrđivanje iznosa novčane naknade za studenta

Članak 15.

Osoba iz članka 7. i 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, student pravo na besplatne udžbenike ostvaruje u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu maksimalne cijene kompleta udžbenika za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20 %.

Članak 16.

(1) Maksimalne cijene kompleta udžbenika iz članka 13. stavka 4., članka 14. i članka 15. ovoga Pravilnika utvrđuje tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dostavlja nadležnim prvostupanjskim tijelima tijekom mjeseca lipnja za sljedeću školsku odnosno akademsku godinu, nakon zaprimanja istih od tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje.

6. NAČIN ISPLATE I VOĐENJE EVIDENCIJA

Članak 17.

Novčani iznos utvrđen sukladno člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika Ministarstvo isplaćuje na tekući račun podnositelja zahtjeva sukladno Pravilniku o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava.

Članak 18.

Prvostupanjsko tijelo vodi evidenciju zahtjeva, rješenja i korisnika prava na besplatne udžbenike.

Članak 19.

Ministarstvo vodi evidenciju korisnika i isplata novčane naknade za besplatne udžbenike.

7. PRIVICI UZ PRAVILNIK

Članak 20.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

1. Obrazac broj 1 – zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava

2. Obrazac broj 2 – izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

3. Obrazac broj 3 – izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu korisnika i članova kućanstva

4. Tablica broj 1 – tablica minimalno stečenih ECTS bodova.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 80/18).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/13

Urbroj: 522-2/2-22-9

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

Obrazac broj 2

Obrazac broj 3

REPUBLIKA HRVATSKA

 

Upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu

PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI

Ime i prezime korisnika i članova kućanstvaKorisnik/ Srodstvo ili odnos s korisnikomOIBNeto plaća
(ili naknada plaće)
Naknada za stručno osposobljavanjeNaknada po osnovi nezaposlenostiMirovina, naknada mirovine, nacionalna naknada za starije osobeRodiljna ili roditeljska potpora

Naknada za rad u zatvoru/

kaznionici

Prihod od prodaje pokretnina ili nekretninaUdomiteljska naknadaNovčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje HZZPrihod od obavljanja samostalne djelatnostiOstali prihodi1Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
PRIHODI KUĆANSTAVA UKUPNO

1 Drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji su služili za osnovicu pri određivanju poreza

Za istinitost i točnost navedenih podataka snosim materijalnu i kaznenu odgovornost, te se obvezujem da ću o svakoj promjeni odmah izvijestiti.

U ____________, _____________ god.

_______________________

Potpis podnositelja zahtjeva


Tablica broj 1

Tablica broja minimalno stečenih ECTS bodova

2-godišnji studij3-godišnji studij4-godišnji studij5-godišnji studij6-godišnji studij
Najmanje ukupno
stečenih bodova
Najmanje ukupno
stečenih bodova
Najmanje ukupno
stečenih bodova
Najmanje ukupno
stečenih bodova
Najmanje ukupno
stečenih bodova
Po završetku 1. godine studiranja1818181818
Po završetku 2. godine studiranja6060363636
Po završetku 3. godine studiranja120120606060
Po završetku 4. godine studiranja180120120120
Po završetku 5. godine studiranja180180180
Po završetku 6. godine studiranja240240240
Po završetku 7. godine studiranja300300
Po završetku 8. godine studiranja360