Odluka o naknadi za razvoj društva Krakom - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina

NN 78/2022 (6.7.2022.), Odluka o naknadi za razvoj društva Krakom - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina

KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

1144

Na temelju članka 16. i 17. Društvenog ugovora KRAKOM – Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) i članka 23., stavak 1., točka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« broj 66/19), Skupština društva KRAKOM – Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. 30. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Na području pružanja vodnih usluga KRAKOM – Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. (dalje u tekstu: Javni isporučitelj vodnih usluga) koje čine Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj plaća se naknada za razvoj.

II. OBRAČUN, NAPLATA I NAMJENA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 2.

Naknada za razvoj koristit će se prema planu gradnje komunalnih vodnih građevina za:

– financiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije komunalnih vodnih građevina, te troškova stručnog nadzora građenja,

– izradu studijske, projektne i tehničke dokumentacije, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz gradnju komunalnih vodnih građevina i

– otplate zajmova i kredita danih u svrhu gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

III. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 4.

Naknada za razvoj uplaćuje se na osnovi ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj vodnih usluga.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 6. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja vodnih usluga.

Članak 5.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj vodnih usluga.

Članak 6.

Naknada za razvoj na uslužnom području Isporučitelja vodnih usluga iznosi:

– 2,00 kn/m³ za kategoriju stambeni prostori,

– 3,00 kn/m³ za kategoriju poslovni prostori.

Članak 7.

Isporučitelj vodnih usluga je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu – poziciji, te ih koristiti za financiranje izgradnje objekata iz članka 2. ove Odluke.

Isporučitelj vodnih usluga je obvezan Skupštini dostaviti godišnje izvješće o obračunatim, prikupljenim (naplaćenim) i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Članak 8.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Skupština Isporučitelja vodnih usluga na temelju dostavljenog izvješća iz članka 7. ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti:

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za područje Grada Krapine, klasa: 363-02/15-01/0011, urbroj: 2140/01-04-0401-15-4 od 29. 4. 2015. godine (»Službeni glasnik Grada Krapine« broj: 5/15),

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe za područje Općine Đurmanec, klasa: 325-01/10-01/19, urbroj: 2140/02-10-2 od 28. 12. 2010. godine (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj: 38/10),

– Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Jesenje, broj: 481/2021 od 12. 10. 2021. godine (»Narodne novine« broj: 116/2021),

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za područje Općine Petrovsko, klasa: 021-05/15-01/12, urbroj: 2140/03-15-1 od 11. 12. 2015. godine (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj: 30/15) i

– Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za područje Općine Radoboj, klasa: 021-05/17-01/008, urbroj: 2140/04-17-12 od 8. 12. 2017. godine (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj: 52A/17).

Članak 10.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 2. ove Odluke.

Članak 11.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Broj: 358/2022

Krapina, 30. lipnja 2022.

Predsjednik Skupštine
Dario Cvrtila, struč. spec. rel. int., v. r.