Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 79/2022 (8.7.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Vlada Republike Hrvatske

1147

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07., 114/07., 29/12., 56/13. i 24/16.), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost Agencije je upravljanje programima i projektima Europske unije te upravljanje programima i projektima regionalnoga razvoja.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija:

– priprema i provodi nabavu odnosno raspisuje pozive, sklapa i provodi ugovore o nabavi robe, radova, usluga i ugovore o bespovratnim sredstvima, odobrava i vrši plaćanja i prati tijek financijskih sredstava te nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koja se primjenjuju na proračun Europske unije u skladu s međunarodnim sporazumima

– obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu strukturnih instrumenata u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje 2007. – 2013.

– obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u okviru višegodišnjih proračuna Europske unije

– obavlja funkcije dodijeljene u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije – Mehanizma za oporavak i otpornost

– obavlja poslove neovisnog revizijskog tijela vezano uz raspodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, u skladu s važećom Odlukom Vlade Republike Hrvatske

– obavlja aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu projekata tehničke pomoći, koji obuhvaćaju međunarodnu suradnju u provedbi projekata financiranih sredstvima državnog proračuna, sredstvima EU-a ili drugih donatora, radi jačanja kapaciteta javne uprave država korisnica za integracijski proces EU-a te prijenosa znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU-a, te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, tijelima drugih donatora, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama projekata tehničke pomoći

– obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta

– organizira i provodi izobrazbu vezano uz svoju djelatnost te informira o programima koje provodi

– provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnoga razvoja utvrđenih u planskim dokumentima politike regionalnoga razvoja središnje razine

– obavlja druge stručne poslove u vezi s provedbom strukturnih i investicijskih fondova te drugih instrumenata i programa pomoći u Republici Hrvatskoj utvrđene Zakonom, drugim propisima te poslove koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije te druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/47

Urbroj: 50301-05/14-22-1

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.