Odluka o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

NN 79/2022 (8.7.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1149

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ODOBRENIH ZA FINANCIRANJE SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU I ODREĐIVANJU ZADUŽENJA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG TIJELA, TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA I NEOVISNOG REVIZORSKOG TIJELA

I.

U Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapin­sko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (»Narodne novine«, broj 125/20.), točka II. mijenja se i glasi:

»Način raspodjele sredstava iz točke I. ove Odluke utvrđen je ovisno o vrsti i vrijednosti štete, sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.), s ciljem osiguranja uvjeta za bržu uspostavu stanja koje je prethodilo elementarnoj nepogodi na pogođenim područjima te je iskazan u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine određuje se za nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II. koji je sastavni dio ove Odluke.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Grad Zagreb, Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija i Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije određuju se kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, prema zaduženjima iskazanim u Prilogu II.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) određuje se za neovisno revizorsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II.«.

III.

Prilog II. koji je sastavni dio Odluke mijenja se i glasi:

»1. Tijelo odgovorno za koordinaciju provedbe:

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

2. Tijela odgovorna za provedbu financijskih doprinosa:

Naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i energetskih postrojenja

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i otpadnih voda

– Čišćenje područja pogođenih nepogodom, uključujući zone prirode, u skladu s, gdje je potrebno, pristupima baziranim potrebama eko-sistema

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne posljedice erozije tla

Regija: Grad Zagreb

Naziv: Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Adresa: Prilaz Ivana Visina 1 – 3, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i otpadnih voda

– Čišćenje područja pogođenih nepogodom, uključujući zone prirode, u skladu s, gdje je potrebno, pristupima baziranim potrebama eko-sistema

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegli neposredne posljedice erozije tla

Regija: Grad Zagreb

Naziv: Zagrebačka županija

Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja

Regija: Zagrebačka županija

Naziv: Krapinsko-zagorska županija

Adresa: Magistratska 1, Krapina

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području prometa

Regija: Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Zagorska razvojna agencija

Adresa: Frana Galovića 1A, Krapina

Vrste operacija pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području prometa

Regija: Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo zdravstva

Adresa: Ksaver 200a, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Osiguravanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva

– Mjere zaštite kulturne baštine

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa: Ulica grada Vukovara 33, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Runjaninova 2, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Mjere zaštite kulturne baštine

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području prijevoza

– Neposredna obnova pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

Naziv: Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Adresa: Ul. Ivana Dežmana 10, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Mjere zaštite kulturne baštine

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

Regija: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija

3. Nezavisno revizijsko tijelo odgovorno za uspostavljanje mišljenja na osnovu članka 8. Uredbe (EZ) br. 2012/2002:

Naziv: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (zgrada C), Zagreb«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/265

Urbroj: 50301-05/16-22-4

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.