Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije

NN 79/2022 (8.7.2022.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1151

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije (»Narodne novine«, broj 90/2014) točka I., podtočka 3. dopunjuje se na način da se iza rednog broja 48) dodaju redni brojevi:

»49) luka Split – Zapadna obala

50) luka Zenta

51) luka Stari porat Brela«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/22-03/17

Urbroj: 530-03-1-2-22-3

Zagreb, 29. lipnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.