Pravilnik o naknadama i troškovima koje naplaćuje društvo za upravljanje

NN 79/2022 (8.7.2022.), Pravilnik o naknadama i troškovima koje naplaćuje društvo za upravljanje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1152

Na temelju članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA KOJE NAPLAĆUJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju naknade i troškovi koji se mogu plaćati izravno iz imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: UCITS fond) kao i uvjeti za njihovu naplatu, visinu i način izračuna.

(2) Izrazi i pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »minimalna stopa« (engl. hurdle rate) je unaprijed definirana najniža fiksna stopa povrata,

2. »najveća vrijednost« (engl. High-Water Mark (HWM)) je najviši NAV po dionici ili udjelu,

3. »model najveće vrijednosti« je model naknade za uspješnost u okviru kojeg se naknada za uspješnost može naplaćivati samo ako je postignuta nova najveća vrijednost tijekom referentnog razdoblja za ocjenjivanje uspješnosti,

4. »model premašene vrijednosti« (engl. High-on-High (HoH)) je model naknade za uspješnost prema kojem se naknada za uspješnost može naplatiti samo ako je NAV veći od NAV-a pri kojem je naknada za uspješnost posljednji put materijalizirana,

5. »razmjerna naknada« (engl. fulcrum fee) je vrsta naknade za uspješnost kojom se omogućuje povećanje ili smanjenje iznosa naknade razmjerno uspješnosti ulaganja fonda tijekom određenog vremenskog razdoblja u odnosu na rezultat ulaganja odgovarajućeg referentnog pokazatelja (uključujući negativnu naknadu koja se odbija od osnovne naknade naplaćene fondu),

6. »referentna vrijednost« je tržišni indeks u odnosu na koji se ocjenjuje uspješnost fonda,

7. »model referentnih vrijednosti« je model naknade za uspješnost u okviru kojeg se naknade za uspješnost mogu naplaćivati samo na temelju rezultata koji premašuje referentnu vrijednost,

8. »premašena uspješnost« je razlika između neto uspješnosti portfelja i uspješnosti referentne vrijednosti,

9. »referentni pokazatelj« je pokazatelj prema kojem će se mjeriti relativna uspješnost fonda,

10. »referentno razdoblje za ocjenjivanje uspješnosti« je vremensko razdoblje tijekom kojeg se uspješnost mjeri i uspoređuje s uspješnošću referentnog pokazatelja, na kraju kojeg se može ponovno uspostaviti mehanizam nadoknade za prijašnje slabe rezultate (ili negativne rezultate),

11. »učestalost materijalizacije« je učestalost plaćanja obračunate naknade za uspješnost društvu za upravljanje, ako postoji,

12. »Smjernice o naknadama za uspješnost« su Smjernica Europske agencije za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala o naknadama za uspješnost u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-ima) i određenim vrstama alternativnih investicijskih fondova (AIF-a), od 5. studenoga 2020. godine.

(3) Ostali izrazi i pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju isto značenje kao i u Zakonu.

Naknade koje DZU naplaćuje ulagatelju

Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje može naplatiti ulagatelju u UCITS fond ulaznu naknadu kod izdavanja udjela te izlaznu naknadu kod otkupa udjela iz tog fonda. Naplaćene ulazne i izlazne naknade prihod su društva za upravljanje.

(2) Svi zahtjevi za izdavanje ili otkup udjela iz jednog UCITS fonda zaprimljeni u istom radnom danu, glede obračuna i naplate naknade smatraju se jednom uplatom ili isplatom.

(3) Ulazna i izlazna naknada mogu se prospektom UCITS fonda odrediti u fiksnom ili u postotnom iznosu. Kada se ulazna i/ili izlazna naknada određuju u postotnom iznosu, ulazna naknada se određuje u postotnom iznosu u odnosu na osnovicu koju čini iznos koji se uplaćuje za kupnju udjela, a izlazna u odnosu na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela iz UCITS fonda.

(4) Visina izlazne naknade može biti ovisna o dužini (vremenskom periodu) ulaganja, a odbija se od neto vrijednosti imovine UCITS fonda po udjelu u trenutku otkupa. Izlazna naknada se računa za svaki udjel posebno, na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. Društvo za upravljanje otkupljuje udjele onim redoslijedom kojim su udjeli izdavani, dakle prilikom isplata na temelju zahtjeva za otkupom udjela udjeli koji su prvi izdani, prvi se i otkupljuju.

(5) Društvo za upravljanje može naplatiti ulagateljima ulaznu i/ili izlaznu naknadu i kod zamjene udjela za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja, uz uvjet da su takve naknade predviđene prospektom UCITS fonda.

(6) Društvo za upravljanje ne naplaćuje izlaznu naknadu u slučaju likvidacije UCITS fonda, bez obzira na razlog likvidacije, kao niti prilikom pripajanja ili spajanja UCITS fondova.

(7) Društvo za upravljanje može naplatiti ulagatelju u UCITS fond i naknadu vezanu uz prinos (naknadu za uspješnost) UCITS fonda.

Naknade i troškovi koje DZU može naplatiti izravno iz imovine UCITS fonda

Članak 3.

(1) Društvo za upravljanje može izravno iz imovine UCITS fonda naplatiti naknadu za upravljanje i s time povezane troškove, kao i naknadu vezanu uz prinos (naknadu za uspješnost) UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje može iz imovine UCITS fonda naplatiti naknade i troškove propisane Zakonom ili ovim pravilnikom, ako su te naknade i troškovi ujedno predviđene prospektom UCITS fonda.

Izračun naknade za upravljanje

Članak 4.

(1) Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina UCITS fonda umanjena za iznos obveza UCITS fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno te se kumulira i naplaćuje od strane Društva za upravljanje jednom mjesečno, ukoliko prospektom pojedinog UCITS fonda nije propisano drugačije.

(2) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova, ako UCITS fondom, za koji se obračunava naknada te udjelima UCITS fondova i dionicama alternativnih investicijskih fondova u koji se ulaže, upravlja isto društvo za upravljanje.

Naknada za uspješnost

Članak 5.

(1) Društvo za upravljanje je dužno u prospektu UCITS fonda definirati metodu koju koristi za izračun naknade vezane uz prinos (naknade za uspješnost), a koja minimalno mora sadržavati:

a) referentni pokazatelj za mjerenje relativne uspješnosti fonda. Referentni pokazatelj može biti referentna vrijednost odnosno indeks (npr. Eonia, Eurostoxx 50, itd.), razmjerna naknada, HWM, HoH, minimalna stopa (npr. 2 %) ili kombinacija navedenih pokazatelja (npr. HWM + minimalna stopa)

b) učestalost i datum materijalizacije odnosno razdoblje u kojem naknada za uspješnost, ako je stečena, postaje plativa i dan na koji se ista isplaćuje društvu za upravljanje

c) referentno razdoblje za ocjenjivanje uspješnosti odnosno vremensko razdoblje kroz koje se mjeri uspješnost i uspoređuje s uspješnošću referentnog pokazatelja

d) stopu naknade za uspješnost, koja može biti postavljena kao »paušalna stopa« odnosno stopa naknade za uspješnost koja se može primijeniti u svim modelima

e) učestalost izračuna naknade za uspješnost, koja bi se trebala podudarati s učestalošću izračuna NAV-e (npr. ako fond svakodnevno izračunava NAV tada i naknadu za uspješnost treba izračunavati i pripisivati u NAV-u svakodnevno).

(2) Metoda izračuna naknade za uspješnost mora biti definirana na način koji će osigurati da je naknada za uspješnost uvijek proporcionalna stvarnom rezultatu uspješnosti UCITS fonda. Povećanja imovine UCITS fonda koja proizlaze iz izdavanja novih udjela ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna uspješnosti UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje je dužno osigurati da je metoda izračuna naknade za uspješnost usklađena s investicijskim ciljevima, strategijom i politikom ulaganja UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje je dužno osigurati da odabrana metoda izračuna naknade za uspješnost predstavlja razuman poticaj za društvo za upravljanje, te da je ujedno usklađena s interesima ulagatelja u UCITS fond. Također, društvo za upravljanje je dužno osigurati da učestalost materijalizacije i naplate naknade za uspješnost osigurava usklađenost između interesa društva za upravljanje i interesa imatelja udjela u UCITS fondu, kao i ravnopravan tretman između samih imatelja udjela u UCITS fondu.

(5) Kada je to primjenjivo s obzirom na odabrani model, učestalost po kojoj naknada za uspješnost, ako je stečena, postaje plativa (učestalost materijalizacije), ne smije biti češća od jednom godišnje.

(6) Ako je naknada za uspješnost postala plativa i ako se naplaćuje kod isplate zahtjeva za otkup udjela, ona se materijalizira (naplaćuje) na dan podnošenja zahtjeva za otkupom udjela, proporcionalno vremenu trajanja ulaganja koje se primjenjuje na udjel koji se otkupljuje.

(7) Uz principe propisane ovim pravilnikom, prilikom izračuna i naplate naknade za uspješnost, društvo za upravljanje dužno se pridržavati i odredbi Smjernica o naknadama za uspješnost.

(8) Odredbe ovoga članka Pravilnika primjenjuju se i u slučajevima naplate naknade za uspješnost koje DZU naplaćuje ulagatelju i u slučajevima naplate naknade za uspješnost izravno iz imovine UCITS fonda.

Završna odredba

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«..

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje se primjenjivati Pravilnik o naknadama koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagateljima (»Narodne novine« br. 139/20).

Klasa: 011-01/22-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-22-2

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.