Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom

NN 79/2022 (8.7.2022.), Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1153

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na temelju članka 215. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21 dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA I NAKNADAMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZRAVNO IZ IMOVINE AIF-a S JAVNOM PONUDOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom detaljnije propisuju troškovi i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a s javnom ponudom te se pobliže određuju pojedine kategorije troškova poslovanja i naknada iz članka 215. stavaka 1. i 2. Zakona koji se mogu naplaćivati AIF-u s javnom ponudom.

(2) Izrazi i pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju isto značenje kao i u Zakonu.

II. TROŠKOVI I NAKNADE KOJE SE MOGU IZRAVNO PLAĆATI IZ IMOVINE AIF-a S JAVNOM PONUDOM

Troškovi i naknade AIF-a s javnom ponudom koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom

Članak 2.

(1) Iz imovine AIF-a s javnom ponudom dopušteno je izravno plaćati naknade i troškove poslovanja koji su određeni člankom 214. i člankom 215. stavkom 2. Zakona, a koji su ujedno navedeni i u pravilima AIF-a s javnom ponudom, odnosno prospektu AIF-a s javnom ponudom, kada je to primjenjivo.

(2) U okviru troškova i naknada iz stavka 1. ovog pravilnika UAIF može iz imovine AIF-a s javnom ponudom izravno plaćati:

a) naknade i troškove plative depozitaru uključujući troškove poddepozitara, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, poravnanja i namire i druge slične troškove

b) troškove, provizije ili pristojbe vezano uz stjecanje ili prodaju imovine, uključivo troškove, provizije ili pristojbe vezane za transakcije s financijskim instrumentima i novčanim sredstvima AIF-a s javnom ponudom, primjerice naknade za prijenos novčanih sredstava, naknade tržišnih posrednika i slično

c) troškove javnog bilježnika vezane uz stjecanje ili raspolaganje imovinom odnosno poslovanje AIF-a s javnom ponudom (ovjere potpisa, solemnizacije, sastavljanje prijava za upis promjena u sudski registar kod trgovačkih sudova ili druge odgovarajuće registre i upisnike, troškovi vođenja zapisnika glavne skupštine zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću i sl.), pod uvjetom da se radi

– o troškovima, provizijama ili pristojbama vezanim uz stjecanje ili prodaju imovine, ili

– o troškovima koji se javljaju kao neophodni prema odredbama posebnih zakona (primjerice zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, sudskog registra, javnog bilježništva i dr.),

d) sudske ili druge odgovarajuće pristojbe vezano uz uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u korist AIF-a ili za upise i objave vezano za upise u sudski registar nadležnog trgovačkog suda ili druge odgovarajuće registre ili upisnike,

e) troškove propisanih objava u »Narodnim novinama« i drugim službenim listovima,

f) trošak naknade Financijskoj Agenciji za javnu objavu godišnjeg financijskog izvještaja AIF-a s javnom ponudom.

Troškovi u postupku preuzimanja dioničkih društava

Članak 3.

(1) U postupku preuzimanja dioničkog društva (ciljnog društva), u skladu s odredbama zakona koji uređuje preuzimanje dioničkih društava, kao i postupku koji tome prethodi, kada AIF s javnom ponudom nastupa kao ponuditelj, neovisno o tome djeluje li samostalno ili zajednički, UAIF može plaćati sljedeće troškove i pristojbe iz imovine AIF-a s javnom ponudom, a vezane uz stjecanje tog dioničkog društva:

a) troškove odobrenja/suglasnosti javnopravnog tijela za stjecanje dionica

b) troškove osiguranja naknade za preuzimanje dionica ciljnog društva (troškovi vezani uz transakcijski račun depozitara, troškovi izdavanja bankarske garancije i dr.)

c) troškove pohrane dionica kod depozitara (središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)

d) naknade Hanfi u postupku odobrenja ponude za preuzimanje

e) troškove objave ponude za preuzimanje

f) troškove ovjere potpisa dioničara.

(2) U odnosu na troškove iz stavka 1. točke b) ovoga članka, UAIF je dužan u svakom konkretnom postupku preuzimanja analizirati, procijeniti i dokumentirati je li radi osiguranja novčane naknade za AIF s javnom ponudom i njegove ulagatelje oportunije i bolje:

a) izdvojiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje (na transakcijski račun depozitara otvoren kod kreditne institucije u svrhu provođenja ponude za preuzimanje)

b) i/ili pak depozitaru dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist osoba koje će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje, na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

Specifični troškovi AIF-a povezani s ulaganjima u nekretnine

Članak 4.

Troškovi vezani uz stjecanje ili prodaju imovine AIF-a s javnom ponudom koji ulaže u nekretnine koji se sukladno odredbi članka 215. stavka 2. Zakona mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom obuhvaćaju sljedeće troškove nekretnina koje čine imovinu AIF-a s javnom ponudom:

a) trošak za odvjetničke usluge, primjerice za sastavljanje isprava o pravnim poslovima u svrhu stjecanja ili prodaje nekretnina, trošak pristupa ročištu za kupnju nekretnine u ovršnom postupku, trošak sastava zemljišnoknjižnih prijedloga za upis/brisanje prava vlasništva na nekretninama te podnošenja pravnih lijekova s tim u vezi,

b) redovno i investicijsko održavanje poslovnog prostora,

c) režijski troškovi (primjerice kada prostor nije dan u zakup ili ide na teret zakupodavca, a kada je AIF s javnom ponudom (su)vlasnik nekretnine),

d) ulaganje u poboljšanja radi održavanja ili povećanja vrijednosti nekretnine koja čini imovinu AIF-a s javnom ponudom (primjerice ugradnja zasebnih mjernih uređaja potrošnje električne energije, vode…)

e) provedba propisanih komunalnih i sanitarnih mjera (primjerice košnja)

f) sječa samoniklog drveća

g) postavljanje i održavanje ograde.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a (»Narodne novine« broj 26/2019 i 82/2019).

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-3

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.