Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem

NN 79/2022 (8.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1154

Na temelju članka 42. stavka 10., članka 45. stavka 10., članka 49. stavka 6. i članka 102. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU UAIF-a TE U NADZORNOM ODBORU ZATVORENOG AIF-a S VANJSKIM UPRAVITELJEM

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (»Narodne novine« broj 136/20) u članku 1. točki 1. iza riječi »upravljati« dodaje se zarez i riječi »pojam dovoljnog vremena koje član uprave srednjeg i malog ­UAIF-a posvećuje obavljanju funkcije«.

U točki 2. iza riječi program dodaje se zarez i riječi »kao i opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje za mandat kraći od zahtijevanog«.

U točki 3. riječ »uvjete« zamjenjuju se riječju »uvjeti«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi »stručne kvalifikacije« zamjenjuju se riječima »stručno znanje«.

Članak 3.

U naslovu iznad članka 3. riječi »Stručne kvalifikacije« zamjenjuju se riječima »Stručno znanje«.

U stavku 1. članku 3. riječi »stručne kvalifikacije propisane« zamjenjuju se riječima »stručno znanje propisano«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. iza riječi »članka 42. stavka 2. Zakona« dodaju se riječi » za člana uprave velikog i srednjeg UAIF-a, odnosno članka 42. stavka 8. Zakona za člana uprave malog UAIF-a«.

U točki 1. ispred riječi »najmanje« dodaju se riječi »za člana uprave velikog i srednjeg UAIF-a,«.

U točki 2. ispred riječi »najmanje« dodaju se riječi » »za člana uprave velikog i srednjeg UAIF-a,«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. za člana uprave malog UAIF-a, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za upravljanje za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pod usporedivim poslovima iz stavka 1. točke 3. podrazumijeva se iskustvo na poslovima usko vezanim za predmet poslovanja subjekata financijskog sektora te djelokrug i nadležnosti nadzornih tijela, poslovima računovodstveno financijske i pravne prirode s višim stupnjem samostalnosti u obavljanju tih poslova, revizorski poslovi i drugi poslovi koji nisu isključivo u kategoriji podrške osnovnim poslovnim procesima u drugim pravnim osobama te tijelima državne uprave te drugi poslovi za koje Hanfa ocijeni da su usporedivi s poslovima UAIF-a obzirom na vrstu AIF-a kojim mali UAIF upravlja.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi »u zadnjih deset godina prije podnošenja zahtjeva« brišu se.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. točka b. mijenja se i glasi:

»b) je li protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se kazneni ili prekršajni postupak ili je pravomoćno osuđen za djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18,17/20 I 83/21), Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18), Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18,126/19 i 110/21, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18,63/20 i 133/20), Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19, odnosno »Narodne novine« broj 87/08 i 25/12) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim djelima,«

U točki c) riječ »sljedeća« briše se.

Članak 6.

Iza članka 5. dodaju se naslov iznad članka i članak 5a. koji glase:

»Posvećenost obavljanju funkcija člana uprave

Članak 5a.

(1) Prilikom procjene može li kandidat za člana uprave malog i srednjeg UAIF-a posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje svojih dužnosti procjenjuje se sljedeće:

1. broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja

2. vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika

3. zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije

4. broj sastanaka uprave koji se prosječno održavaju kroz godinu

5. sastanke uprave i koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama

6. pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva

7. druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti kandidata

8. broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i

9. vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

(2) Prilikom procjene iz stavka 1. ovoga članka u obzir se ne uzimaju funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana isključivo sa svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave ili s njim povezanim osobama pod uvjetom da njima član uprave ne mora svakodnevno upravljati te sličnim organizacijama ili subjektima.

(3) Okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na pojedinačne okolnosti i prirodu, opseg i složenost aktivnosti UAIF-a.«

Članak 7.

U članku 6. stavku 3. točki 6. riječi »u posljednjih deset godina« brišu se.

Članak 8.

U članku 7. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a prilaže se sljedeća dokumentacija:

a) odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana uprave uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe, odnosno odluka o izboru kandidata za člana uprave,

b) ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 133/20, dalje: Zakon o strancima),

c) ovjerena preslika dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,

d) dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

e) životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

f) odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,

g) potvrda poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 42. stavaka 2. ili 8. Zakona, ili iznimno, kada potvrdu poslodavca nije moguće dobiti jer poslodavac više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa,

h) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),

i) u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,

j) uvjerenje o nevođenju kaznenog i prekršajnog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

k) program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje,

l) elektronički popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a (Prilog 1. objavljen na internetskoj stranici Hanfe) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

m) izjava kandidata o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (Prilog 2.), s potpisom kandidata za člana uprave UAIF-a ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a,

n) popis suradnika kandidata u smislu članka 4. točke 63. Zakona koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti te za kaznena djela iz članka 42. stavka 7. Zakona (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Prilog 3.) s potpisom kandidata za člana uprave UAIF-a ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a),

o) rezultati procjene primjerenosti koju je proveo UAIF-a s obrazloženjem,

p) dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

r) dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(2) Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točaka b), c) i f) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

(3) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama c), d) i g) iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

U članku 8. stavku 1. u alineji broj 11. iza riječi »odredbama« dodaju se riječi »za srednji i veliki UAIF,«.

U alineji broj 12. riječi »ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo« zamjenjuju se riječju »naložila«.

Iza alineje 12. dodaje se nova alineja koja glasi:

»- pregled nadzornih mjera koje je drugo nadzorno nadležno tijelo naložilo te postupanje po istima, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste,«.

Članak 10.

U naslovu iznad članka 9. iza riječi »UAIF-a« dodaju se riječi »te opravdani razlozi radi kojih Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave na mandat na kraći rok od zahtijevanog«

U članku 9. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Hanfa može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a za mandat kraći od zahtijevanog u slučaju:

1. kada se kandidat prvi put kandidira za člana uprave UAIF-a, a na predstavljanju programa nije u dovoljnoj mjeri pokazao kako raspolaže stručnim znanjem o poslovnim procesima UAIF-a, ali se procjenjuje kako će isto kroz dogledno vrijeme iskustveno steći

2. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom UAIF-u, a za vrijeme prethodnog mandata su protiv UAIF-a izrečene nadzorne mjere po kojima UAIF još nije u cijelosti postupio i rokovi u kojima je UAIF iste dužan otkloniti još nisu istekli

3. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom UAIF-u, a UAIF opetovano ima poteškoća s održavanjem adekvatnosti kapitala

4. ako iz nalaza i informacija iz postupaka nadzora koji provodi Hanfa ili drugo nadzorno tijelo proizlaze nepravilnosti ili nedosljednosti koje utječu na stabilnost i funkcioniranje UAIF-a, a odnose se na upravljačke strukture UAIF-a, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva ili uspostavu kontrolnih funkcija, a radi kojih je potrebno pojačano praćenje UAIF-a u ispunjavanju regulatornih zahtjeva

5. ako iz podataka kojima Hanfa raspolaže proizlazi neurednost i nedosljednost po propisanim obvezama u obavještavanju Hanfe od strane UAIF-a

6. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom UAIF-u, a za prethodno mandatno razdoblje nisu ostvarene ključne točke programa vođenja poslova UAIF-a, a nisu prezentirani objektivni razlozi za njihovo neostvarivanje

7. ako su u odnosu na kandidata ili UAIF u tijeku postupci odlučivanja o izdavanju odobrenja ili suglasnosti po drugim zakonskim osnovama, a koji mogu biti od utjecaja na odluku o trajanju mandata

8. ako u odnosu na kandidata ili UAIF postoje druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o izdavanju odobrenja za mandat kraći od zahtijevanog.«

Članak 11.

U članku 11. iza riječi »prokuristu UAIF-a« dodaju se riječi »i prokuristu zatvorenog AIF-a«.

Članak 12.

U Prilogu 1. točke 1. i 2. brišu se, a točke 3. do 11. postaju točke 1. do 9.

Dodaje se novi Prilog 2. koji glasi:

»PRILOG 2.

IZJAVA
DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE UAIF-a NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK
(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: __________________________

Prebivalište: ______________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 42. stavku 7. Zakona te članku 5. stavku 1. ovog Pravilnika?DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja iz članka 42. stavka 1. točke 5. Zakona i članka 5. stavka 1. točke b) ovog Pravilnika?DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?DA/NE
5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje djelatnost upravljanja fondovima, bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog/prekršajnog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

__________________________________________________

(Potpis na ovoj Izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)

Mjesto i datumPotpis kandidata«

«.

Dosadašnji Prilog 2. postaje Prilog 3., a u nazivu istoga broj 64. zamjenjuje se brojem 63.

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-22-4

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.