Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje druge ugovorne strane, izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

NN 79/2022 (8.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje druge ugovorne strane, izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1156

Na temelju članaka 549. stavaka 3. i 554. te stavka 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU OPORAVKA, KRITERIJIMA ZNAČAJNOSTI I POKAZATELJIMA TRENDA KOJI UKAZUJU NA NEMOGUĆNOST KONTINUIRANOG ISPUNJAVANJA UVJETA ZA RAD SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE, IZDVAJANJU ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI I PROCESA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Članak 1.

U Pravilniku o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane (»Narodne novine« br. 77/19), u naslovu Pravilnika riječi »PLANU OPORAVKA« brišu se, iza riječi »uvjeta za rad« dodaju se riječi »središnje ugovorne strane«.

Članak 2.

U članku 1., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:

– kriterije za procjenu značajnosti okolnosti koje upućuju na to da središnja druga ugovorna strana neće biti u mogućnosti kontinuirano ispunjavati uvjete iz članaka 41. do 44., članka 46. ili 47. Uredbe (EU) br. 648/2012 te tehničkih standarda koje je donijela Europska komisija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, te pokazatelji trenda,

– minimalni sadržaj i način dostave zahtjeva središnje druge ugovorne strane za odobrenje izdvajanja značajnih aktivnosti i procesa u smislu članka 35. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012,

sve kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, pripadajućim tehničkim standardima i Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine« br. 54/2013).«

Članak 3.

U članku 2., stavku 1., točka 4. mijenja se i glasi:

»4. »Uredba (EU) br. 2021/23« je Uredba (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (Tekst značajan za EGP) (SL L 221, 12. 1. 2021.),«

Točka 6. briše se.

Točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

Točka 10. postaje točka 8.

Točke 11. i 12. brišu se.

Točka 13. postaje točka 9.

Točka 14. briše se.

Točka 15. briše se.

Točka 16. briše se.

Točka 17. postaje točka 10.

Članak 4.

Naslov »DIO I PLAN OPORAVKA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE«, naslovi iznad članaka i članci 3. do 6. brišu se.

Članak 5.

U naslovu DIJELA II, rimski broj »II« zamjenjuje se rimskim brojem »I«.

Članak 6.

Dosadašnji članak 7. postaje članak 3., mijenja se i glasi:

»(1) Okolnosti iz članka 554. stavka 2. Zakona smatraju se značajnima u sljedećim slučajevima:

a) kod retroaktivnog testiranja parametara modela središnje druge ugovorne strane:

– ako takva nedozvoljena prekoračenja pojedinačno ili u kombinaciji s drugim faktorima uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema članovima sustava poravnanja, u smislu točaka (b) do (e) ovoga stavka,

– ako su prekoračenja koncentrirana na pozicije (instrumente) kojima je središnja druga ugovorna strana značajno izložena ili kod kojih je vidljiv trend rasta izloženosti ili za koje povijesni podaci o trgovanju pokazuju da se uobičajena ili očekivana nagla povećanja izloženosti mogu pojaviti u određenim razdobljima, što može dovesti do materijalnih nepokrivenih izloženosti, ako se nedostatci u određivanju parametara modela ne isprave,

– ako se takva nedozvoljena prekoračenja pojavljuju kod više od 5% od ukupno testiranih parametara, u dva izvještajna razdoblja (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakva prekoračenja nemaju materijalni utjecaj na efikasnost modela središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti,

– ako se iz podataka o retroaktivnom testiranju parametara može utvrditi trend pogoršanja efikasnosti modela, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja efikasnosti modela i/ili reviziju modela,

b) kod retroaktivnog testiranja iznosa nadoknada (margina):

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova sustava poravnanja u najmanje dva dana u dva izvještajna razdoblja (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 3% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova sustava poravnanja u više od dva dana u dva izvještajna razdoblja, osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakva prekoračenja nemaju materijalni utjecaj na efikasnost modela središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova sustava poravnanja u najmanje jednom danu u dva izvještajna razdoblja (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 5% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova sustava poravnanja u najmanje pet dana unutar jednog izvještajnog razdoblja pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 5% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako nedozvoljena prekoračenja uzrokuju manjkove u pokrivenosti izloženosti prema jednom ili više članova sustava poravnanja u više dana unutar jednog ili više izvještajnih razdoblja i u nižim iznosima (pri čemu se kao razdoblje promatranja uzima vremensko razdoblje sukladno članku 41. stavku 1. Uredbe (EU) 648/2012), ako se može utvrditi trend pogoršanja razine pokrivenosti središnje druge ugovorne strane, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja efikasnosti modela i/ili reviziju modela,

c) kod iznosa jamstvenog fonda:

– ako iznos jamstvenog fonda ne dosegne minimalni iznos iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 u dva izvještajna razdoblja, ili

– ako iznos jamstvenog fonda ne dosegne minimalni iznos iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 u jednom izvještajnom razdoblju, ako je radi takvog manjka došlo do nepokrivenosti središnje druge ugovorne strane u provedenim testiranjima otpornosti na stres iz točke (d) ovoga stavka ili do manjka u likvidnim sredstvima druge ugovorne strane, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 5% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako iznos jamstvenog fonda ne dosegne minimalni iznos iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 u jednom izvještajnom razdoblju, a manjak sredstava (u odnosu na minimum) je veći od 30% minimalno zahtijevanog iznosa,

d) kod provedenih ispitivanja otpornosti na stres:

– ako iznosi nadoknada, jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava u najmanje dva dana u dva izvještajna razdoblja (u razdoblju kalendarske godine) nisu bili dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana sustava poravnanja u smislu članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakva prekoračenja nemaju materijalni utjecaj na efikasnost modela središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti,

– ako iznosi nadoknada, jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava u najmanje dva dana u izvještajnom razdoblju nisu bili dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana sustava poravnanja u smislu članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 3% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012

– ako iznosi nadoknada, jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava bar u jednom danu u izvještajnom razdoblju nisu bili dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana sustava poravnanja u smislu članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 10% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako se iz podataka o provedenim ispitivanjima otpornosti na stres može utvrditi trend pogoršanja efikasnosti modela, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja efikasnosti modela i/ili reviziju modela,

e) kod provedenih stres testova likvidnosti:

– ako likvidna sredstva i kreditne linije središnje druge ugovorne strane u najmanje dva dana u dva izvještajna razdoblja (u razdoblju kalendarske godine) nisu bili dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana sustava poravnanja prema kojima središnja druga ugovorna strana ima najveće izloženosti, osim ako središnja druga ugovorna strana ne može dokazati da ovakvi manjkovi nemaju materijalni utjecaj na likvidnost središnje druge ugovorne strane, kao i da ne dovode do materijalnih nepokrivenih izloženosti

– ako likvidna sredstva i kreditne linije središnje druge ugovorne strane u najmanje dva dana u izvještajnom razdoblju nisu bili dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana sustava poravnanja prema kojima središnja druga ugovorna strana ima najveće izloženosti, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 3% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012

– ako likvidna sredstva i kreditne linije središnje druge ugovorne strane bar u jednom danu u izvještajnom razdoblju nisu bili dovoljni da pokriju neispunjavanje obveza dva člana sustava poravnanja prema kojima središnja druga ugovorna strana ima najveće izloženosti, te pri tom takav manjak pokrivenosti iznosi više od 10% rezerviranog kapitala središnje druge ugovorne strane (»skin in the game«) iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako se iz podataka o provedenim stres testovima likvidnosti može utvrditi trend pogoršanja likvidnosti središnje druge ugovorne strane, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje nedostatka koji su doveli do pogoršanja likvidnosti i/ili reviziju modela,

f) kod prihvatljivosti kolaterala članova sustava poravnanja:

– ako je u najmanje dva izvještajna razdoblja središnja druga ugovorna strana prihvatila više od 3% kolaterala (u odnosu na ukupni kolateral za svako izvještajno razdoblje pojedinačno) koji ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana prihvatila više od 5% kolaterala (u odnosu na ukupni kolateral) koji ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana prihvatila i manje od 5% kolaterala (u odnosu na ukupni kolateral) koji ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012, ako takav udio kolaterala može materijalno utjecati na likvidnost i mogućnost ispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane,

– ako se iz podataka o prihvaćenom kolateralu kroz izvještajna razdoblja može utvrditi trend pogoršanja kvalitete prihvaćenog kolaterala, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje tih nedostataka,

g) kod vlastitih ulaganja središnje druge ugovorne strane:

– ako je u najmanje dva izvještajna razdoblja središnja druga ugovorna strana uložila više od 3% vlastitih sredstava (u odnosu na ukupna ulaganja središnje druge ugovorne strane koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, za ostala financijska sredstva iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012 i za dodatni iznos svojih unaprijed financiranih namjenskih vlastitih sredstava iz članka 9. stavka 14. Uredbe (EU) br. 2021/23 za svako izvještajno razdoblje pojedinačno) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana uložila više od 5% vlastitih sredstava (u odnosu na ukupna ulaganja središnje druge ugovorne strane koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, za ostala financijska sredstva iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012 i za dodatni iznos svojih unaprijed financiranih namjenskih vlastitih sredstava iz članka 9. stavka 14. Uredbe (EU) br. 2021/23) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012,

– ako je u najmanje jednom izvještajnom razdoblju središnja druga ugovorna strana uložila i manje od 5% vlastitih sredstava (u odnosu na ukupna ulaganja središnje druge ugovorne strane koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, za ostala financijska sredstva iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 i za dodatni iznos svojih unaprijed financiranih namjenskih vlastitih sredstava iz članka 9. stavka 14. Uredbe (EU) br. 2021/23), ako takav udio ulaganja može materijalno utjecati na likvidnost i mogućnost ispunjavanja obveza središnje druge ugovorne strane,

– ako se iz podataka o vlastitim ulaganjima koja služe za pokriće kapitalnih zahtjeva iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) 648/2012, i za ostala financijska sredstva iz članka 43. Uredbe (EU) 648/2012) u instrumente koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 648/2012 i za dodatni iznos svojih unaprijed financiranih namjenskih vlastitih sredstava iz članka 9. stavka 14. Uredbe (EU) br. 2021/23 kroz izvještajna razdoblja može utvrditi trend pogoršanja kvalitete takvih ulaganja, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje tih nedostataka.

– ako se u odnosu na ostala vlastita ulaganja središnje druge ugovorne strane kroz izvještajna razdoblja može utvrditi trend pogoršanja kvalitete takvih ulaganja, a središnja druga ugovorna strana nije poduzela mjere za uklanjanje tih nedostataka.

(2) Uz okolnosti opisane u stavku 1. ovoga članka, Hanfa također uzima u obzir i ocjenjuje okolnosti koje su navedene u Smjernicama ESMA-e iz članka 18. stavka 8. Uredbe (EU) br. 2021/23.«

Članak 7.

Dosadašnji članak 8. postaje članak 4.

U dosadašnjem članku 8. koji postaje članak 4. u stavku 2. zadnja alineja se mijenja na način da glasi:

»- kvaliteti kolaterala ili vlastitih ulaganja središnje druge ugovorne strane, koje bi iste doveli do ili iznad kvantitativnih pragova definiranih u članku 3. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Uz pokazatelje trenda opisane u ovom članku, Hanfa također uzima u obzir i ocjenjuje pokazatelje koji su navedeni u Smjernicama ESMA-e iz članka 18. stavka 8. Uredbe (EU) br. 2021/23.«

Članak 8.

U naslovu DIJELA III, rimski broj »III« zamjenjuje se rimskim brojem »II«.

Članak 9.

Dosadašnji članak 9. postaje članak 5.

U stavku 3. riječi »(odnosno materijalno izdvajanje)« zamjenjuju se riječima »odnosno koje predstavljaju materijalno izdvajanje«.

U stavku 7. broj »10« zamjenjuje se brojem »6«.

Članak 10.

Dosadašnji članak 10. postaje članak 6.

U dosadašnjem članku 10. koji postaje članak 6. u stavku 1., broj »9« zamjenjuje se brojem »5«.

U točki a) iza riječi »podatke« dodaje se prilog »o«.

U točki e) broj »9« zamjenjuje se brojem »5«

U točki j) riječi »Uredbom EMIR« zamjenjuju se riječima »Uredbom (EU) 648/2012«.

Članak 11.

Dosadašnji članak 11. postaje članak 7. mijenja se i glasi:

»Zahtjev iz stavka 2. članka 5. ovoga Pravilnika dostavlja se Hanfi na način propisan Tehničkom uputom Hanfe.«

Članak 12.

U Prilogu I. Pravilnika, Obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za izdvajanje značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne, mijenja se naziv Pravilnika te sada glasi: »Pravilnikom o kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje druge ugovorne strane i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-13

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.