Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

NN 79/2022 (8.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1157

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), članka 42. stavka 10. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18) i članka 38. stavka 10. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITU ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM

Članak 1.

U Pravilniku o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanja kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (»Narodne novine«, broj 99/2019) u članku 2. stavku 1. iza riječi Hanfa dodaju se riječi: »na temelju iskazanog interesa tržišta«.

Članak 2.

Članak 4. briše se.

Dosadašnji članci 5. do 12. postaju članci 4. do 11.

Članak 3.

U članku 4. stavku 4. briše se riječ »pravovremeno«, a iza riječi zaprimljenim dodaje se riječ »urednim«.

Članak 4.

Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Kandidati koji su dostavili urednu prijavu obvezni su pristupiti ispitu u roku od 30 dana, a iznimno najkasnije u roku od 60 dana od dana uredne prijave. Urednost prijave Hanfa potvrđuje dostavom kandidatu šifre za pristup materijalima čime počinje teći navedeni rok.

U stavku 3. iza riječi »ispitu« dodaju se riječi » najkasnije dan prije ispita«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno, samo u slučaju opravdane nemogućnosti polaganja ispita na način iz stavka 1. ovog članka (tehnički, organizacijski i drugi razlozi), Hanfa će po ocjeni opravdanosti navedenih okolnosti, omogućiti kandidatu polaganje ispita u prostorijama Hanfe.«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) U slučaju da kandidat ne položi ispit pristupivši na 5 ispitnih rokova unutar godine dana, gubi pravo na pristupanje ispitu narednih godinu dana od datuma zadnjeg ispitnog roka kojem je pristupio.

Članak 5.

U naslovu obrasca 2 iza riječi programa dodaju se riječi: »ZA STJECANJE ZVANJA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-03/05

Urbroj: 326-01-70-72-22-2

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.