Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

NN 79/2022 (8.7.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1158

Na temelju članka 99. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« 65/2018, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITIMA ZA PROVJERU ZNANJA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. iza riječi Hanfa dodaju se riječi: »na temelju iskazanog interesa tržišta«.

Članak 2.

Članak 4. briše se.

Članci 5. do 12. postaju članci 4. do 11.

Članak 3.

Članak 5. postaje članak 4.

U stavku 6. iza riječi prema briše se riječ: »pravovremeno«, a iza riječi zaprimljenim dodaje se riječ: »urednim«.

Članak 4.

Članak 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Kandidati koji su dostavili urednu prijavu obvezni su pristupiti ispitu u roku od 30 dana, a iznimno najkasnije u roku od 60 dana od dana uredne prijave. Urednost prijave Hanfa potvrđuje dostavom kandidatu šifre za pristup materijalima čime počinje teći navedeni rok.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno, samo u slučaju opravdane nemogućnosti polaganja ispita na način iz stavka 1. ovog članka (tehnički, organizacijski i drugi razlozi), Hanfa će po ocjeni opravdanosti navedenih okolnosti, omogućiti kandidatu polaganje ispita u prostorijama Hanfe«.

U stavku 6. iza riječi kandidatima brišu se riječi: »koji su uredno popunili prijavu«.

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) U slučaju da kandidat ne položi ispit pristupivši na 5 ispitnih rokova unutar godine dana, gubi pravo na pristupanje ispitu narednih godinu dana od datuma zadnjeg ispitnog roka kojem je pristupio.«.

Članak 5.

U naslovu obrasca broj 2 dodaju se riječi »ZA STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-12

Zagreb, 6. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.