Pravilnik o vinogradarstvu

NN 81/2022 (13.7.2022.), Pravilnik o vinogradarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1184

Na temelju članka 7. stavka 8., članka 9. stavka 6., članka 31. stavka 3., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 21., članka 39. stavka 18., članka 40. stavka 10., članka 41. stavka 10., članka 42. stavka 17., članka 68. stavka 3., članka 74. stavka 20., članka 75. stavka 17., članka 76. stavka 2., članka 77. stavka 17. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK O VINOGRADARSTVU

UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vinogradarske regije, vinogradarske podregije i vinogorja, njihove granice te način utvrđivanja granica za vinogorja i vinogradarske položaje, dokaze koji se podnose u cilju da se vinograd evidentira kao povijesni vinogradarski položaj, nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze, kao i nužne podatke koje proizvođači grožđa i trgovci moraju osigurati kupcima, obrasci zahtjeva i dokazi u nacionalnom postupku zaštite vina kao zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog izraza te obrasci zahtjeva i specifikacije oznake vina i aromatiziranih proizvoda od vina za odobrenje, izmjenu, prigovor ili odustajanja od zahtjeva u postupku zaštite na razini Europske unije.

Provedba propisa donesenih na razini Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba (EU) br. 1308/2013).

VINOGRADARSTVO

Utvrđivanje granica zemljopisnih područja

Članak 3.

(1) Podjela zemljopisnih područja iz članka 7. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine« broj 32/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon) temelji se na administrativnim granicama utvrđenim u skladu s propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina.

(2) Otoci koji su navedeni kao cjeline, bez navođenja gradova i općina na njihovom prostoru, priključuju se kao cjelina vinogradarskom području vinogorja uz koje se navode.

(3) Granice područja na koje se odnose zaštićene oznake izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI) ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) koje se utvrđuju specifikacijama proizvoda ne moraju se podudarati s granicama zemljopisnih područja uzgoja vinove loze utvrđenim ovim Pravilnikom.

Podjela regija na podregije

Članak 4.

(1) Vinogradarska regija Slavonija i Hrvatsko Podunavlje dijeli se na podregije:

– Hrvatsko Podunavlje

– Slavonija.

(2) Vinogradarska regija Hrvatska Istra i Kvarner dijeli se na podregije:

– Hrvatska Istra

– Kvarner i Hrvatsko primorje.

(3) Vinogradarska regija Dalmacija dijeli se na podregije:

– Sjeverna Dalmacija

– Dalmatinska zagora

– Srednja i Južna Dalmacija.

(4) Vinogradarska regija Središnja bregovita Hrvatska dijeli se na podregije:

– Moslavina

– Prigorje – Bilogora

– Zagorje – Međimurje

– Plešivica

– Pokuplje.

Vinogorja

Članak 5.

Podregije iz članka 4. ovoga Pravilnika dijele se na vinogorja, a područja koja obuhvaćaju vinogorja nalaze se u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Vinogradarski položaji

Članak 6.

(1) Vinogradarski položaji iz članka 8. stavka 7. Zakona mogu se odnositi na:

– skup naselja, naselja i dijelove naselja koji su utvrđeni propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

– skup katastarskih općina, katastarske općine i dijelove katastarskih općina, rudina, katastarske čestice i dijelove katastarskih čestica, koji su utvrđeni u skladu sa propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(2) U označavanju vina koja nose ZOI ili ZOZP proizvođači mogu isticati nazive vinogradarskih položaja koji su upisani u Vinogradarski registar.

(3) Proizvođači vina koji namjeravaju isticati nazive vinogradarskih položaja u označavanju vina podnose na ocjenu zahtjev za evidentiranje vinogradskih položaja uz koji dostavljaju opis Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) izravno ili putem Regionalnih organizacija vinara i vinogradara čiji su članovi.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na Obrascu 1. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(5) U opisu vinogradarskog položaja iz stavka 3. ovoga članka potrebno je navesti:

– naziv vinogradarskog položaja

– pripadnost regiji, podregiji i vinogorju

– granice vinogradarskog položaja

– površinu vinogradarskog položaja

– opis agroekoloških uvjeta (ekspozicija, nagib, tip tla i dr.)

– posebnosti položaja

– ime i prezime ili naziv proizvođača koji posjeduje vinograde na vinogradarskom položaju i njegov MIBPG

– podatke o površinama vinograda u m2 za vinogradarski položaj za koji se podnosi zahtjev iz stavka 3. ovoga članka pri čemu je potrebno navesti sljedeće: GPS koordinate, ARKOD ID, sorta/e, uzgojni oblik, razmak sadnje, godinu sadnje.

(6) Na temelju dostavljenog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Agencija ocjenjuje opravdanost isticanja vinogradarskog položaja te u slučaju pozitivne ocjene dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) zahtjev radi evidentiranja vinogradarskog položaja u Vinogradarski registar.

Povijesni vinogradarski položaj

Članak 7.

(1) Povijesni vinogradarski položaji kao manje zemljopisno područje mogu se odnositi na naselja i dijelove naselja koji su utvrđeni propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ili na područje katastarske općine, više katastarskih općina, ili dijelove susjednih katastarskih općina, rudina, katastarske čestice i dijelove katastarskih čestica, koji su utvrđeni u skladu sa propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(2) Zahtjev za evidentiranje povijesnog vinogradarskog položaja može pokrenuti jedan ili više proizvođača putem Regionalne organizacije vinara i vinogradara.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na Obrascu 2. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka proizvođači moraju priložiti mišljenje o posebnoj povijesnoj i ambijentalnoj vrijednosti vinogradarskog položaja.

(5) Mišljenje iz stavka 4. ovoga članka proizvođačima izdaje znanstveno istraživačka ustanova (institut i/ili fakultet) iz područja agronomije u obliku elaborata kojeg ovjerava ministarstvo nadležno za kulturu s kartografskim prikazom iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi prostornu pripadnost pojedinih vinograda unutar granica povijesnog vinogradarskog položaja.

(6) Podaci koji moraju biti dio elaborata iz stavka 5. ovoga članka propisani su Obrascem 3. iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(7) Regionalna organizacija vinara i vinogradara po zaprimanju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka šalje zahtjev u Agenciju kako bi Agencija ocijenila zahtjev.

(8) Po zaprimanju pozitivne ocjene, Regionalna organizacija vinara i vinogradara prosljeđuje zahtjev iz stavka 2. ovoga članka uz mišljenje iz stavka 4. ovoga članka te ocjenu iz stavka 7. ovoga članka Agenciji za plaćanja radi evidentiranja povijesnog vinogradarskog položaja u Vinogradarski registar.

(9) Popis potencijalnih položaja koji su potencijal za utvrđivanje povijesnih vinogradarskih položaja u Republici Hrvatskoj nalaze se u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze

Članak 8.

(1) Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze obuhvaća:

– Listu A na kojoj se nalaze kultivari koji su dopušteni za uzgoj vinove loze na području Republike Hrvatske, a od kojih je u Republici Hrvatskoj dopušteno proizvoditi vina

– Listu B na kojoj se nalaze kultivari preporučeni za uzgoj u pojedinim regijama, a od kojih se na području pojedine vinogradarske regije mogu proizvoditi vina koja nose ZOI i/ili ZOZP i od kojih se mogu dobiti vina s oznakom sorte, odnosno sortna vina i

– Listu C na kojoj se nalaze autohtoni kultivari vinove loze.

(2) Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze nalazi se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja vodi popis kultivara s pripadajućim šiframa koji obuhvaća sinonime i druga imena pojedinog kultivara te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Opća pravila vezana uz uzgoj kultivara vinove loze

Članak 9.

(1) U slučaju kad dopušteni kultivari iz članka 8. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika nisu ujedno i kultivari preporučeni za uzgoj u pojedinim regijama od njih je dopušteno proizvoditi samo vino bez ZOI i ZOZP i bez oznake sorte.

(2) Kultivare koji su zatečeni u pojedinim vinogradima, a koji se ne nalaze na Listi A iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, dozvoljeno je uzgajati u svrhu proizvodnje grožđa do njihovog biološkog iskorištenja ili do uvrštenja na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.

(3) Uvrštavanje novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze iz članka 8. stavka 1 ovoga Pravilnika, kao dopuštenog i/ili preporučenog i/ili autohtonog, provodi se na temelju konačnog prijedloga i stručne podloge Agencije.

(4) Prijedlog za uvrštavanje novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze Agenciji mogu dati:

– regionalne organizacije vinara i vinogradara i/ili

– znanstveno istraživačke ustanove (instituti i fakulteti) iz područja agronomije koji provode evaluaciju kultivara vinove loze u Republici Hrvatskoj.

(5) Uz prijedlog iz stavka 4. ovoga članka regionalna organizacija mora priložiti stručnu podlogu znanstveno istraživačke ustanove (instituta i fakulteta) iz područja agronomije koja provodi evaluaciju kultivara vinove loze u Republici Hrvatskoj.

(6) Uvrštavanje novog kultivara na Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kao dopuštenog i/ili preporučenog kultivara i/ili autohtonog obavlja ministarstvo nadležno za područje poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

OZNAKE IZVORNOSTI, OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Podnošenje zahtjeva za zaštitu oznaka

Članak 10.

(1) U skladu s člankom 31. stavkom 1. Zakona i člankom 94. Uredbe (EU) br. 1308/2013 podnositelj zahtjeva za zaštitu ZOI ili ZOZP pokreće postupak za zaštitu ZOI ili ZOZP za vina na Obrascu 1. iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(2) U skladu s člankom 68. stavkom 1. Zakona podnositelj zahtjeva za ZOZP pokreće postupak za zaštitu ZOZP za aromatizirane proizvode od vina na Obrascu 5. iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva za zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka skupina fizičkih i/ili pravnih osoba, proizvođača proizvoda za kojeg se traži zaštita, uz zahtjev iz članka 31. stavka 1. Zakona te ostalu prateću dokumentaciju propisanu Uredbom (EU) br. 1308/2013 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33), Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/34 оd 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola, Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera te i Zakonom podnositelj zahtjeva dužan je Ministarstvu dostaviti Izvod iz registra Udruga.

(4) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva za zaštitu iz stavka 1. i 2. ovoga članka pojedinac uz zahtjev mora dostaviti Izjavu kojom potvrđuje da je jedini proizvođač proizvoda čiji naziv želi zaštititi.

(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. za slučajeve opisane u članku 34. stavku 2., članku 35. stavku 1., članku 38. stavcima 6. i 8. te članka 43. Zakona koristi se propisanim obrascima iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

Prijelazna nacionalna zaštita

Članak 11.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika kojem je izdano rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti u skladu s člankom 36. stavkom 1. Zakona može na etiketi istaknuti oznaku »Prijelazna nacionalna zaštita«.

(2) Oznaka i kratica iz stavka 1. ovoga članka moraju biti tiskane neizbrisivim tiskom u istom vidnom polju uz naziv oznake zaštićene prijelaznom nacionalnom zaštitom te ostale obvezne podatke.

Evidencija

Članak 12.

Ministarstvo u skladu s člankom 36. stavkom 7., člankom 38. stavcima 10. i 15., člankom 73. stavkom 7. i člankom 74. stavkom 14. Zakona na svojim mrežnim stranicama vodi evidenciju naziva vina čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI ili ZOZP koji su u postupku registracije na razini Europske unije, a koja sadrži sljedeće podatke:

− naziv ZOI ili ZOZP

− podnositelj zahtjeva

− datum podnošenja zahtjeva

− poveznica na objavu Specifikaciju proizvoda

− trenutni status

− datum registracije na nacionalnoj razini

− datum registracije na razini Europske unije.

Standardna izmjena Specifikacije proizvoda

Članak 13.

(1) U slučaju kad podnositelj zahtjeva za zaštitu ZOI ili ZOZP iz članka 31. stavka 2. Zakona smatra da postoji potreba izmjene specifikacije proizvoda na razini Europske unije, a za koje se zahtijeva postupak podnošenja prigovora na razini Europske unije ili potreba standardne izmjene o kojima se odlučuje na nacionalnoj razini može Ministarstvu podnijeti zahtjev prema Obrascu 2. iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora dostaviti Ministarstvu sljedeće:

– izmijenjenu Specifikaciju i

– obrazloženje razloga zbog kojih se traži izmjena.

Privremena izmjena Specifikacije proizvoda

Članak 14.

(1) U slučaju kad podnositelj zahtjeva za zaštitu ZOI ili ZOZP iz članka 31. stavka 2. Zakona smatra da postoji potreba za privremenu izmjenu Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini Europske unije može sukladno članku 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje privremene izmjene Specifikacije proizvoda na Obrascu 3. iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora dostaviti Ministarstvu sljedeće:

– izmijenjenu Specifikaciju i

– obrazloženje razloga zbog kojih se traži izmjena.

Poništenje registracije oznake

Članak 15.

(1) U slučaju kad podnositelj zahtjeva za zaštitu ZOI ili ZOZP iz članka 31. stavka 2. Zakona smatra da postoji potreba za poništenje registracije oznake proizvoda te kada su ispunjeni uvjeti iz članka 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33, može Ministarstvu podnijeti zahtjev za poništenje registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini Europske unije na Obrascu 4. iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora dostaviti obrazloženje razloga zbog kojih se traži poništenje registracije oznake.

Podnošenje prigovora na Specifikacije proizvoda i povlačenje zahtjeva na razini Europske unije

Članak 16.

(1) Zahtjev za povlačenje zahtjeva za registraciju naziva vina kao ZOI ili ZOZP iz članka 43. stavka 1. Zakona podnosi se Ministarstvu na Obrascu 1. iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(2) Svaka osoba koja ima pravni interes može podnijeti prigovor iz članka 34. stavka 2., članka 38. stavka 6., članka 38. stavka 7. Zakona prema obrascima 2. ili 3. ili 4. iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(3) Obavijest o ishodu postupka postizanja sporazuma iz članka 35. stavka 1., članka 38. stavka 9., članka 39. stavka 11., članka 42. stavka 11. i članka 72. stavka 1., članka 74. stavka 9., članka 75. stavka 11. i članka 77. stavka 11. podnosi se na Obrascu 5. iz Priloga VI ovoga Pravilnika.

Izmjena Specifikacije proizvoda i poništenje registriranog naziva zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla za aromatizirane proizvode od vina

Članak 17.

(1) U slučaju kad podnositelj zahtjeva za zaštitu ZOZP iz članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona smatra da postoji potreba za izmjenu Specifikacije proizvoda ili za poništenje registriranog naziva ZOZP za aromatizirane proizvode od vina može podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda ili za poništenje registriranog naziva ZOZP na Obrascu 6. iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj mora dostaviti Ministarstvu sljedeće:

– izmijenjenu Specifikaciju i/ili

– obrazloženje razloga zbog kojih se traži izmjena, odnosno poništenje.

Uporaba tradicionalnih izraza

Članak 18.

Zaštićeni tradicionalni izrazi mogu se koristiti u skladu s pravilima o njihovom odobrenju, isključivo uz zaštićene oznake, a u skladu sa Specifikacijama proizvoda za pojedine zaštićene oznake.

Prilozi

Članak 19.

Prilozi I., II., III., IV., V. i VI. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju važiti

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

− Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine«, broj 76/19.)

− Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, broj 25/20.)

− Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.)

− Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (»Narodne novine«, broj 79/17.).

Stupanje na snagu

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/18
Urbroj: 525-06/223-22-33
Zagreb, 1. srpnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

PODJELA VINOGRADARSKIH PODREGIJA NA VINOGORJA I UTVRĐIVANJE PODRUČJA KOJE OBUHVAĆAJU VINOGORJA

1. REGIJA SLAVONIJA I HRVATSKO PODUNAVLJE

Podregija Hrvatsko Podunavlje dijeli se na:

– Vinogorje Srijem (Ilok, Vukovar, Lovas, Tovarnik, Tompojevci, Bogdanovci, Nuštar, Nijemci, Stari Jankovci, Vinkovci, Ivankovo, Vođinci, Stari Mikanovci, Jarmina, Bošnjaci, Gradište, Trpinja, Tordinci, Markušica, Borovo, Drenovci, Otok, Privlaka, Andrijaševci, Županja, Gunja, Vrbanja, Negoslavci, Cerna, Štitar, Babina Greda)

– Vinogorje Erdut (Erdut, Osijek, Ernestinovo, Semeljci, Šodolovci, Vuka, Bizovac, Čepin, Koška, Bizovac, Valpovo, Petrijevci, Magadenovac, Donji Miholjac, Podravska Moslavina, Viljevo, Marijanci, Belišće, Vladislavci, Antunovac)

– Vinogorje Baranja (Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Popovac, Draž, Čeminac, Jagodnjak, Bilje, Petlovac, Darda).

Podregija Slavonija dijeli se na:

– Vinogorje Đakovo (Đakovo, Trnava, Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Gorjani, Punitovci, Viškovci)

– Vinogorje Slavonski Brod (Garčin, Podcrkavlje, Slavonski Brod, Sibinj, Brodski Stupnik, Oriovac, Bukovlje, Klakar, Bebrina, Donji Andrijevci, Vrpolje, Slavonski Šamac, Strizivojna, Gornja Vrba, Oprisavci, Gundinci, Velika Kopanica, Sikirevci)

– Vinogorje Nova Gradiška (Nova Gradiška, Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Rešetari, Cernik, Gornji Bogičevci, Dragalić, Okučani, Stara Gradiška, Vrbje, Davor)

– Vinogorje Požega – Pleternica (Požega, Pleternica, Brestovac, Jakšić)

– Vinogorje Kutjevo (Čaglin, Kutjevo, Kaptol, Velika)

– Vinogorje Daruvar (Daruvar, Dežanovac, Konačnica, Sirač, Đulovac)

– Vinogorje Pakrac (Pakrac, Lipik)

– Vinogorje Feričanci (Našice, Feričanci, Podgorač, Donja Motičina, Đurđenovac)

– Vinogorje Orahovica – Slatina (Orahovica, Slatina, Čačinci, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Sopje, Čađavica, Crnac, Zdenci)

– Vinogorje Virovitica (Virovitica, Suhopolje, Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina).

2. REGIJA HRVATSKA ISTRA I KVARNER

Podregija Hrvatska Istra dijeli se na:

– Vinogorje Zapadna Istra (Bale, Brtonigla, Buje, Fažana, Grožnjan, Kaštelir – Labinci, Ližnjan, Marčana, Medulin, Novigrad, Poreč, Pula, Rovinj, Sveti Lovreč, Umag, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar, Funtana, Tar – Vabriga)

– Vinogorje Središnja Istra (Buzet, Barban, Cerovlje, Gračišće, Kanfanar, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Pazin, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Žminj)

– Vinogorje Istočna Istra (Kršan, Labin, Pićan, Raša, Sveta Nedelja).

Podregija Kvarner i Hrvatsko primorje dijeli se na:

– Vinogorje Opatija – Rijeka – Vinodol (Lovran, Mošćenička Draga, Opatija, Matulji, Kastav, Čavle, Kraljevica, Viškovo, Bakar, Bribir, Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodolska općina, Rijeka, Kostrena, Karlobag, Senj)

– Vinogorje Krk (otok Krk)

– Vinogorje Rab (otok Rab)

– Vinogorje Cres – Lošinj (otoci Cres, Lošinj, Susak i lošinjska otočna skupina)

– Vinogorje Pag (otok Pag, otok Vir).

3. REGIJA DALMACIJA

Podregija Sjeverna Dalmacija dijeli se na:

– Vinogorje Zadar – Biograd (Zadar, Nin, Starigrad, Novigrad, Posedarje, Zemunik Donji, Galovac, Sukošan, Bibinje, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Ražanac, Vrsi, Privlaka, Poličnik, Biograd na Moru, otok Pašman, otok Ugljan, otok Dugi otok, otok Silba i ostali otoci zadarske otočne skupine)

– Vinogorje Šibenik (Pirovac, Tisno, Vodice, Tribunj, otok Murter, otok Žut, Kornati, Bilice, Šibenik, otok Zlarin, otok Kaprije, otok Žirje, otok Prvić i ostali otoci šibenske otočne skupine)

– Vinogorje Primošten (Primošten, Rogoznica).

Podregija Dalmatinska zagora dijeli se na:

– Vinogorje Knin (Knin, Kijevo, Civljane, Biskupija)

– Vinogorje Promina (Promina)

– Vinogorje Drniš (Drniš, Ružić, Unešić)

– Vinogorje Benkovac – Stankovci (Jasenice, Obrovac, Ervenik, Kistanje, Stankovci, Polača, Benkovac, Lišane Ostrovičke, Škabrnja)

– Vinogorje Skradin (Skradin);

– Vinogorje Sinj – Vrlika (Sinj, Hrvace, Vrlika, Otok, Trilj, Dicmo, Muć, Dugopolje)

– Vinogorje Kaštelanska zagora (Primorski Dolac, Prgomet, Lećevica, Klis)

– Vinogorje Imotski (Imotski, Podbablje, Proložac, Lovreć, Zagvozd, Zmijavci, Runovići, Cista Provo, Šestanovac, Zadvarje, Lokvičići)

– Vinogorje Vrgorac (Vrgorac).

Podregija Srednja i Južna Dalmacija dijeli se na:

– Vinogorje Kaštela – Trogir (Kaštela, Trogir, Seget, Marina, Solin, Okrug)

– Vinogorje Split – Omiš – Makarska (Split, Podstrana, Omiš, Makarska, Dugi Rat, Brela, Baška Voda, Podgora, Gradac, Tučepi)

– Vinogorje Neretva (Metković, Ploče, Opuzen, Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje)

– Vinogorje Komarna (Slivno).

– Vinogorje Konavle (Konavle)

– Vinogorje Dubrovačko primorje (Župa dubrovačka, Dubrovnik, otok Šipan, otok Koločep, otok Lopud, otok Jakljan, Dubrovačko primorje)

– Vinogorje Mljet (otok Mljet)

– Vinogorje Pelješac (poluotok Pelješac)

– Vinogorje Korčula (otok Korčula)

– Vinogorje Hvar (otok Hvar)

– Vinogorje Brač (otok Brač)

– Vinogorje Šolta (otok Šolta)

– Vinogorje Lastovo (otok Lastovo)

– Vinogorje Vis (otok Vis).

4. REGIJA SREDIŠNJA I BREGOVITA HRVATSKA

Podregija Moslavina dijeli se na:

– Vinogorje Voloder – Ivanić Grad (Kloštar Ivanić, Ivanić-Grad, Križ, Velika Ludina, Popovača, Kutina, Lipovljani, Novska)

– Vinogorje Čazma (Čazma, Štefanje, Ivanska, Berek, Hercegovac, Garešnica, Velika Trnovitica).

Podregija Prigorje – Bilogora dijeli se na:

– Vinogorje Dugo Selo – Vrbovec (Dugo Selo, Brckovljani, Preseka, Vrbovec, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Rugvica)

– Vinogorje Kalnik (Kalnik, Križevci, Sveti Petar Orehovec, Sv. Ivan Žabno, Gornja Rijeka)

– Vinogorje Koprivnica – Đurđevac (Koprivnica, Sokolovac, Rasinja, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski, Đurđevac, Virje, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Gola, Hlebine, Peteranec, Drnje, Legrad, Đelekovec)

– Vinogorje Bilogora (Bjelovar, Grubišno Polje, Veliki Grđevac, Kapela, Rovišće, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Velika Pisanica, Severin, Šandrovac, Zrinski Topolovac)

– Vinogorje Zelina (Sv. Ivan Zelina, Rakovec, Bedenica)

– Vinogorje Zagreb (Grad Zagreb sjeverno od Save).

Podregija Zagorje – Međimurje dijeli se na:

– Vinogorje Međimurje (Štrigova, Selnica, Sv. Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec, Sveti Martin na Muri, Mursko Središće, Podturen, Dekanovec, Domašinec, Belica, Čakovec, Nedelišće, Mala Subotica, Prelog, Vratišinec, Strahoninec, Orehovica, Pribislavec, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Šenkovec)

– Vinogorje Varaždin (Varaždin, Vinica, Ivanec, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Ljubišćica, Breznički Hum, Breznica, Visoko, Lepoglava, Bednja, Klenovnik, Maruševac, Donja Voća, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Sveti Ilija, Beretinec, Vidovec, Petrijanec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki), Vinogorje Ludbreg (Martijanec, Ludbreg, Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sv. Đurđ)

– Vinogorje Krapina (Đurmanec, Petrovsko, Krapina, Radoboj, Jesenje)

– Vinogorje Zlatar (Zlatar, Lobor, Mače, Zlatar Bistrica, Hrašćina, Budinščina, Konjščina, Mihovljan, Novi Golubovec)

– Vinogorje Zabok (Veliko Trgovišće, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Zabok, Bedekovčina)

– Vinogorje Klanjec (Klanjec, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela)

– Vinogorje Stubica (Donja Stubica, Gornja Stubica, Marija Bistrica, Oroslavje, Stubičke Toplice)

– Vinogorje Pregrada (Pregrada, Hum na Sutli, Desinić)

– Vinogorje Zaprešić (Zaprešić, Bistra, Jakovlje, Luka, Dubravica, Marija Gorica, Brdovec, Pušća)

Podregija Plešivica dijeli se na:

– Vinogorje Samobor (Samobor, Sv. Nedjelja, Žumberak, Stupnik)

– Vinogorje Plešivica – Okić (Klinča Sela, Jastrebarsko – katastarske općine Desinec, Plešivica, Plešivička Reka, Jastrebarsko, Cvetković, dio katastarske općine Okić)

– Vinogorje Sveta Jana (Jastrebarsko – katastarske općine Sveta Jana, Slavetić, Petrovina, Volavje, Gornja Kupčina, Čaglje, Domagović)

– Vinogorje Krašić (Krašić)

– Vinogorje Ozalj – Vivodina (Ozalj, Kamanje, Žakanje, Ribnik).

Podregija Pokuplje dijeli se na:

– Vinogorje Karlovac (Karlovac, Netretić, Bosiljevo, Duga Resa, Generalski Stol, Barilović, Draganić, Lasinja, Krnjak, Vojnić, Cetingrad, Tounj, Slunj, Ogulin, Josipdol, Vrbovsko),

– Vinogorje Vukomeričke gorice (Grad Zagreb južno od Save, Pisarovina, Pokupsko, Kravarsko, Velika Gorica, Orle)

– Vinogorje Petrinja (Petrinja, Sisak, Lekenik, Sunja, Glina, Martinska Ves, Topusko, Gvozd, Hrvatska Kostajnica, Majur, Dvor, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari).

PRILOG II.

Obrazac 1.

ZAHTJEV ZA EVIDENTIRANJE VINOGRADARSKOG POLOŽAJA

Podnositelj

(ime i prezime podnositelja ili naziv i adresa Regionalne organizacije vinara i vinogradara koja podnosi zahtjev)

Naziv vinogradarskog položaja

Prostorna pripadnost vinogradarskog položaja

(upisati GPS koordinate):

Priložen kartografski prikaz (upisati X):
Opis

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 2.

ZAHTJEV ZA EVIDENTIRANJE POVIJESNOG VINOGRADARSKOG POLOŽAJA

Podnositelj

(naziv i adresa Regionalne organizacije vinara i vinogradara koja podnosi zahtjev)

Naziv povijesnog vinogradarskog položaja

Prostorna pripadnost povijesnog vinogradarskog položaja

(upisati GPS koordinate):

Priložen kartografski prikaz (upisati X):

Priloženi dokumenti

(upisati X):

☐ elaborat

☐ ovjera ministarstva nadležnog za kulturu


Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 3.

OBAVEZNI PODACI U OKVIRU ELABORATA ZA PRIZNAVANJE POVIJESNOG VINOGRADARSKOG POLOŽAJA KOJE IZDAJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKA USTANOVA (INSTITUT I/ILI FAKULTET) IZ PODRUČJA AGRONOMIJE

I. TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti povijesnog vinogradarskog položaja

1.2. Pedološka i agroekološka obilježja i vrijednost povijesnog vinogradarskog položaja

1.3. Prometna povezanost i gospodarska infrastruktura povijesnog vinogradarskog položaja

1.4. Gospodarski značaj, mogućnosti i ograničenja povijesnog vinogradarskog položaja

2. PLAN

2.1. Program uređenja površina poljoprivrednog zemljišta povijesnog vinogradarskog položaja

2.2. Detaljan plan korištenja i namjena vinogradarskih površina povijesnog vinogradarskog položaja

2.3. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti povijesnog vinogradarskog položaja

3. GOSPODARENJE

3.1. Uvjeti gospodarenja unutar povijesnog vinogradarskog položaja

3.2. Uvjeti uređenja i održavanja javne infrastrukture unutar povijesnog vinogradarskog položaja

3.3. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i/ili građevina unutar povijesnog vinogradarskog položaja

4. MJERE

4.1. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti unutar povijesnog vinogradarskog položaja

4.2. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš povijesnog vinogradarskog položaja

II. KARTOGRAFSKI PRIKAZ

Standardno se kartografski prikazi pripadnosti vinograda unutar granica povijesnog vinogradarskog položaja izrađuje u boji.

Površine, crte/linije i točke prikazuju se u sedam boja (žuta, narančasta, crvena, ljubičasta, plava, smeđa, zelena) te crnoj i bijeloj, a jedna boja može se primijeniti najviše u tri tona odnosno rastera.

Iz kartografskog prikaza potrebno je utvrditi prostornu pripadnost pojedinih vinograda unutar granica povijesnog vinogradarskog položaja.

PRILOG III.

POPIS POTENCIJALNIH POVIJESNIH POLOŽAJA UNUTAR VINOGORJA

REGIJA SLAVONIJA I HRVATSKO PODUNAVLJE

PODREGIJA HRVATSKO PODUNAVLJE

Vinogorje Srijem

Bapska, Česta, Drljan, Ilok, Opatovac, Pajzoš, Principovac, Sofija, Vučedol, Vukovo, Zaravan

Vinogorje Erdut

Aljmaš, Busija, Čvorkovac, Dalj, Donja Busija, Erdut, Gornja Busija, Lipovača, Prkos novi, Srednja Busija, Varod

Vinogorje Baranja

Banovo brdo, Boniš, Branjina, Čatari, Devčer, Draž, Faluparlog, Joklovo brdo, Kaluđer, Kamenac, Karanac, Karanačko brdo, Kneževi vinogradi, Kotlina, Nadlaz, Pakaljak, Perešev breg, Podolje, Popovac, Sretni točak, Suza, Ujheđ, Vračevo, Zlatno brdo, Zmajevac

PODREGIJA SLAVONIJA

Vinogorje Đakovo

Bjeliš, Borovik, Drenje, Đakovo, Gorjani, Kaznica, Kosinac, Lapovci, Levanjska Varoš, Majarsko brdo, Mandićevac, Pridvorje, Rogozovo brdo, Satnica, Slatinik, Stari podrum, Trnava

Vinogorje Slavonski Brod

Bare, Brodski Stupnik, Brodsko brdo, Dolci, Igrač, Kapelica, Katuni, Klokočevik, Oriovac, Pavlovčak, Podcrkavlje, Sibinj, Slavonski Brod, Stupničko brdo, Vrhovina

Vinogorje Nova Gradiška

Cernik, Gornji Bogićevci, Kapela, Nova Gradiška, Rešetari

Vinogorje Požega – Pleternica

Brestovac, Jakšić, Mizerovac, Pleternica, Požega, Sokolovac, Sveti Ilija, Vranovac

Vinogorje Kutjevo

Baukova, Bektež, Bostani, Brda, Bukovac, Čaglin, Čairak, Hrnjevac, Jelkovac, Kaptol, Kestenje, Krst u mjestu, Kutjevo, Mačevo brdo, Milorde, Mladice, Pomale, Rivine, Škomić, Topolik, Trešnjica, U mjestu, Velika, Velike livade, Venje, Vetovo, Vidim, Vinkomir, Zavrbice

Vinogorje Daruvar

Bukovčine, Daruvar, Dežanovac, Duga grana, Đulovac, Podkućnice, Sirač, Široki dol

Vinogorje Pakrac

Lipik, Pakrac

Vinogorje Feričanci

Božilovac, Ceremošnjak, Feričanci, Goveđa glava, Gradec, Mataruge, Našice, Pepelane, Podgarač, Zoljan

Vinogorje Orahovica – Slatina

Albus, Banovac, Čačinci, Jezerac, Krčenik, Kukurić, Martin, Mikleuš, Orahovica, Sadljika, Slatina, Toplice, Voćin

Vinogorje Virovitica

Pecinka, Pitomača, Suhopolje, Virovitica, Vukosavljevica

REGIJA HRVATSKA ISTRA I KVARNER

PODREGIJA HRVATSKA ISTRA

Vinogorje Zapadna Istra

Babići, Bačva, Baderna, Bale, Barat, Barban, Bašarinka, Biškupija, Brajdice, Brijuni, Brtonigla, Buje, Dajla, Devići, Faragude, Fažana, Funtana, Fuškulin, Galižana, Grbinovica, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir, Kontarini, Kršete, La vila, Labinci, Lašići, Ližnjan, Lokvadić, Marčana, Markovac, Medulin, Momjan, Nova Vas, Novigrad, Oprtalj, Palud, Peršurići, Poreč, Pula, Radovani, Rovinj, Rovinjsko selo, Saladinka, Starići, Sveta Lucija, Sveti Lovreč, Svetvinčenat, Šterna, Tar, Umag, Vabriga, Veli maj, Vežnaveri, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar, Žbandaj, Žminj

Vinogorje Središnja Istra

Belaj, Boljun, Buzet, Cerovlje, Draguć, Gračišće, Grimalda, Kaldir, Karojba, Kringa, Kršikla, Lanišće, Lindar, Livade, Lupoglav, Motovun, Pazin, Sovinjak, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Veli Mlun, Vrh

Vinogorje Istočna Istra

Kršan, Labin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja

PODREGIJA HRVATSKO PRIMORJE

Vinogorje Opatija – Rijeka – Vinodol

Bakar, Bribir, Crikvenica, Čavle, Kastav, Kraljevica, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Novi Vinodolski, Opatija, Viškovo

Vinogorje Krk

Baška, Krk, Punat, Vrbnik

Vinogorje Rab

Arba, Banjol, Barbat, Lopar, Mišnjak, Mundanije, Pudarica, Rab, Sveti Kristofor

Vinogorje Cres – Lošinj

Cres, Ilovik, Lošinj, Susak, Unije,

Vinogorje Pag

Caska, Kolan, Novalja, Pag, Pagus, Paško polje, Povljana

REGIJA DALMACIJA

PODREGIJA SJEVERNA DALMACIJA

Vinogorje Zadar – Biograd

Bibinje, Biograd, Nin, Novigrad, Pakoštane, Posedarje, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Zadar, Zemunik

Vinogorje Šibenik

Kornati, Murter, Pirovac, Tisno, Tribunj, Vodice, Zaton, Žut, Donje polje, Kaprije, Prvić, Šepurine, Šibenik, Zlarin, Žirje

Vinogorje Primošten

Brig, Brig Kruševo, Bucavac, Debeli Brig, Dola, Drvenik, Glavica, Glavica kod kapelice, Gnojinac, Gola Glavica, Gazdenjača, Grebe, Greben, Greben – Veliki vrh, Hodomešnica, Hrtić, Iza Grebena, Jaglaš, Jarnici, Jasenovik, Jelinjak, Konjuško, Krčevine, Krmenik, Kuljača, Lokva, Ljute Griže, Mali Bacavac, Murvica, Nova Ograda, Ovčak, Paljevine, Plošnjak, Pod Vadalj, Podplošnjak, Punta Lemiš, Radeš, Raduča brdo, Raduča ispod puta, Raduče – Stražar, Rasoke, Strane, Šćaurovica, Trovrh, Trovrh – Ograđenik, Trovrh – Peranovica, Trovrh – Seline, Vela glava, Vidakovica, Vrh Rasok, Žarkovica

PODREGIJA DALMATINSKA ZAGORA

Vinogorje Benkovac – Stankovci

Benkovac, Dubrava, Ervenik, Kistanje, Kruševo, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Miranje, Nadin, Nadvoda, Obrovac, Polača, Pristeg, Smilčić, Stankovci

Vinogorje Skradin

Bratiškovci, Čista mala, Piramatovci, Raslina, Skradin

Vinogorje Knin

Civljane, Kijevo, Knin, Orlić

Vinogorje Promina

Lukar, Oklaj, Promina, Razvodje, Velušići

Vinogorje Drniš

Cecela, Drniš, Petrovo polje, Ružić, Unešić

Vinogorje Sinj – Vrlika

Hrvace, Sinj, Vrlika

Vinogorje Kaštelanska zagora

Vinogorje Imotski

Blato, Čanjevice, Imotski, Podbablje, Podvornica, Proložac, Runovići Drače, Zmijavci

Vinogorje Vrgorac

Butina, Dragljane, Draževitići, Dusina, Jezero, Kalebinska, Kozica, Kutac, Pasičina, Plina, Podzakućje, Prolog, Rastok, Struga, Tanki bad, Umčani, Vina, Vrgorac, Zavojane

PODREGIJA SREDNJA I JUŽNA DALMACIJA

Vinogorje Kaštela – Trogir

Kaštela, Marina, Seget, Solin, Trogir

Vinogorje Split – Omiš – Makarska

Baška Voda, Brela, Drvenik, Gradac, Makarska, Mimice, Omiš, Podgora, Podstrana, Split, Zaostrog, Živogošće

Vinogorje Neretva

Dobranje, Komin, Kula Norinska, Metković, Opuzen, Ploče, Pojezerje, Rogotin, Zažablje

Vinogorje Komarna

Vinogorje Konavle

Cavtat, Ćilipi, Dubrave, Dubrovnik, Gabrile, Gruda, Jakljan, Koločep, Komaji, Konavle, Lopud, Ljuta, Njive, Pločice, Prevlaka, Pridvorje, Pridvorske strane, Radovčići, Šipan, Uskoplje, Vinogradišta, Vitaljina, Vlahotine, Vučji kraj, Zastolje, Župa Dubrovačka

Vinogorje Mljet

Melita, Mljet

Vinogorje Pelješac

Brijezi, Cibilić, Cmijeva glavica, Dingač, Barov laz, Borak, Klapovac, Kuška dolina, Lučica, Miličića strane, Mokalo, Nad spile, Podglavice, Potočina, Rasokat, Spilice, Vaje, Zaškoj, Žitkovića strane, Živa voda, Dolina, Dolkova ulica, Donja banda, Drače, Dranče, Janjina, Janjinsko polje, Korita, Krc, Kremena strana, Kuna, Lovište, Mili, Motoružnice, Orebić, Oskorušno, Pelješki vrhovi, Pod gospom, Polje pod putem, Popovski Vrsi, Postup, Potomje, Putnikovići, Radošić, Radošići, Rogovnik, Sresersko polje, Ston, Sveta Ana, Trstenik, Zavrh, Žuljana

Vinogorje Korčula

Barče, Bilin žal, Blato, Bršćanovica, Bus, Crnce, Čara, Čipojina polje, Dagaravica, Dagarovica, Dol, Doli, Donje Blato, Dračevica, Dragova Lokva, Giča, Gladi brada, Kale, Knežina, Kod križa, Konopljica, Kotovica, Krtinja, Ledine, Lumbarda, Mala Stiniva, Mali bus, Mindel, Mitretovo, Morkan, Na gonjale, Napržina, Njivice, Peća, Plavišća, Pleće, Pobilišće, Pod frojkovića, Pod glavicom, Pod gomilu, Pod Stubaj, Podobavje, Podstražišće, Prapatna, Pristubaj polje, Privore, Propad, Pupnat, Radovčalovka, Rakova Lokva, Sić, Sitnica, Slatkovice, Smokvica, Smrkiničevo, Srednji put, Trojaninovo, Vela Luka, Vela Stiniva, Zavalatica, Zlampolje, Zlatarica, Zlinje, Zvirinovica, Žrnovo

Vinogorje Lastovo

Lastovo

Vinogorje Vis

Biševo, Borovo polje, Brgujac, Budihovac, Donja peca, Dračevo polje, Komiža, Konteja, Krvavac, Ljubišće, Milna, Napoje, Paršurica, Pipitovo, Podšpilje, Prismen, Pustice, Radovinka, Smokova, Stončica, Tihobraće, Volijok, Zaglav, Zarcalo, Zlopolje

Vinogorje Hvar

Bobičevica, Buhota, Dračev Dolac, Fratarsko, Hvar, Ivan Dolac, Jagodna, Jelsa, Knežine, Kokičevo, Kopito, Kruševlje, Kutanj, Medvid bad, Pazuha, Pitve, Pod Gvozd, Pod Sv. Nikolu, Pod špilju, Poica, Polićevo, Ravan, Spile, Srid jagodne, Starigrad, Sveta Nedilja, Svirče, Tarjaci, Tinjak, Valetovo, Vron Bod, Zagospojice, Zakupica, Zavala, Zučica

Vinogorje Brač

Bol, Dol, Gornji Humac, Ložišća, Mali zagradac, Milna, Murvica, Nerežišće, Planica, Postira, Povlja, Selca, Smrčeva luka, Spliska, Sumartin, Supetar, Sutivan, Sveta Lucija, Vela Hvarska

Vinogorje Šolta

Drvenik, Šolta

SREDIŠNJA I BREGOVITA HRVATSKA

PODREGIJA MOSLAVINA

Vinogorje Voloder – Ivanić Grad

Gaborčina, Gojlo, Gračenica, Ilovčak, Ivanić Grad, Križ, Kučišta, Kutina, Lipovljani, Medvedovo, Novska, Popovača, Repušnica, Ruškovica, Staro brdo, Voloder, Volodersko brdo,

Vinogorje Čazma

Berek, Brdo, Čazma, Garešnica, Hercegovac, Ivanjska, Štefanje

PODREGIJA PRIGORJE – BILOGORA

Vinogorje Dugo Selo – Vrbovec

Božjakovina, Brckovljani, Dugo Selo, Farkaševac, Martinbreg, Preseka, Sveti Jakob, Vrbovec

Vinogorje Kalnik

Fajerovac, Greberanec, Kalnik, Križevci, Orehovec, Reka, Sveti Ivan Žabno, Široko Brezje

Vinogorje Koprivnica – Đurđevac

Bregi Koprivnički, Đurđevac, Kloštar Podravski, Koprivnica, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Rasinja, Sokolovac, Virje

Vinogorje Bilogora

Bjelovar, Grubišno Polje, Kapela, Nova Rača, Rovišće, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo

Vinogorje Zelina

Bastala, Bjelka, Blečak, Bornica, Drenova, Fulec, Gaj, Goldišće, Hrastičje, Jakopovica, Košutka, Krč, Krčinka, Križanje, Mlade gorice, Mladina, Nespeš, Okrug, Psarjevo, Pustika, Pušćak, Rakovec, Selci, Slatina, Suršika, Suščevinaž, Sveti Ivan Zelina, Vrh, Vukić

Vinogorje Zagreb

Cmrok, Jazbina, Kašina, Kučer, Moravče, Remete, Sesvete, Šenkovec, Vugrovec, Zagreb

PODREGIJA ZAGORJE – MEĐIMURJE

Vinogorje Međimurje

Bujan, Businšćak, Cinzek, Domovina, Ferenček, Globočki breg, Hasnači, Kukoljić, Levačić, Lopatinec, Martinuševec, Orehovčak, Pernjak, Ravnice, Robadje, Rotanić, Selnica, Stanetinec, Stanetinski vrh, Sveti Juraj, Sveti Urban, Šterlin, Štrigova, Štrigovčak, Tkalec, Trbučovka, Tupkovec, Vukanovec, Železna gora

Vinogorje Varaždin

Bednja, Beretinec, Breznica, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Humec, Ivanec, Jakopovec, Jalžabet, Klenovnik, Mali Humec, Novi Marof, Sveti Ilija, Varaždin, Varaždin Breg, Veliki Humec, Vidovec, Vinica, Vrtlinovec

Vinogorje Ludbreg

Donji Martijanec, Ludbreg, Mali Bukovec

Vinogorje Krapina

Desinić, Đurmanec, Golubovec, Hum na Sutli, Krapina, Petrovsko, Pregrada, Radoboj, Tuhelj,

Vinogorje Zlatar

Budinšćina, Donja Stubica, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Zlatar

Vinogorje Zabok

Krapinske Toplice, Sv. Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Zabok

Vinogorje Klanjec

Vinogorje Stubica

Vinogorje Pregrada

Vinogorje Zaprešić

PODREGIJA PLEŠIVICA

Vinogorje Samobor

Samobor, Sveta Nedjelja, Žumberak, Stupnik

Vinogorje Plešivica – Okić

Borička, Bresnica, Jastrebarsko, Keleduš, Kolovrat, Majdek, Mejke, Mladina, Ober hiže, Okić, Plešivica, Polakov breg, Rečki gaj, Šipkovica, Veselnica, Vini potok

Vinogorje Sveta Jana

Bišćanka, Fujdi vrh, Gajec, Keleš, Ključi, Petrovina, Radenci, Slavetić, Sveta Jana, Škondurička, Vetkipi

Vinogorje Krašić

Jezerine, Krašić, Prekrižje, Sošice

Vinogorje Ozalj – Vivodina

Dohenj vrh, Dolčac, Korana, Ozalj, Pod crkvom, Pušća, Rebar, Trnac, Vivodina, Vrhovec

PODREGIJA POKUPLJE

Vinogorje Karlovac

Barilović, Bosiljevo, Draganić, Duga Resa, Karlovac, Netretić, Novigrad, Žakanje

Vinogorje Vukomeričke gorice

Buna, Kravarsko, Vukomeričke gorice

Vinogorje Petrinja

Glina, Jabukovac, Lekenik, Petrinja, Sunja

PRILOG IV.

NACIONALNA LISTA PRIZNATIH KULTIVARA VINOVE LOZE

A) Lista kultivara koji su dopušteni za uzgoj vinove loze na području Republike Hrvatske

Redni brojBoja kožice*Deklarirani
hrvatski naziv
Izvorni naziv sorteSinonimi (istoznačnice)Autohtone sorte**Preporučeno u regijama
1BAgadayAgaday 
2NAglianicoAglianico 
3BAlbanaAlbana 
4NAlicante BouschetAlicante Bouschet 
1., 2., 3., 4.
5BAligoteAligote 
6NAncellottaAncellotta 
2
7NAramon crniAramon noirUgni noir, Ramonen
8BAuxerroisAuxerroisPinot Auxerrois
9NBabicaBabica 
a3.
10NBabica plosnataBabica plosnata 
a3.
11NBabićBabićŠibenčanac, Babičević, Roguljanac, Rogozničkaa2., 3.
12BBacchusBacchus 
13BBalbutBalbutDupin, Dupinka
14RsBagrinaBagrinaBagrina rošie
15NBarberaBarbera 
2
16BBarjankaBarjanka 
a3.
17BBelina desinićkaBelina desinićka 
a4.
18BBelina hižakovečkaBelina hižakovečka 
a4.
19BBelina malaBelina mala 
a4.
20BBelina smudnaBelina smudna 
a4.
21BBelina starohrvatskaBelina starohrvatskaBelina velika bijela, Heunisch weisser, Gouais blanca4.
22BBelina svetokriškaBelina svetokriškaBelina začretskaa4.
23BBenaBena 
a3.
24BBiancaBianca 
4.
25BBijeli krstačBijeli krstačKrsta bijela
26BBilanBilanBelan, Belinaa2.
27BBilina privlačkaBilina privlačkaMaraština privlačkaa3.
28BBiloliskaBiloliskaBilolaska bijela, Biljuš, Biljuška, Biloliska, Karagača, Karaguša, Šparanjuša, Turčina3.
29NBlatinaBlatinaZlorod, Praznobačvaa3.
30NBlauburgerBlauburger 
1., 4.
31BBogdanušaBogdanušaBogdanuša bijela, Bogdanuša mala,a3.
32BBotunBotunBotunjačaa3.
33BBrajda bijelaBrajda bijela 
a2
34NBrajda velika crnaBrajda velika crnaSušac, Sušić, Bašćan, Stara brajda, Crna brajda, Paškaa2.
35BBrajdica bijelaBrajdica bijela 
a2.
36BBratkovina bijelaBratkovina bijelaBrapkovica, Brabkovica, Bravkovina, Brakovina, Brapkovina, Pošipica bijelaa3.
37RgBratkovina crvenaBratkovina crvenaCrljenica, Mesnac tvrdi, Runjevica tvrda, Suricaa3.
38BBrunacBrunacRumanija, Pečka, Romanija, Rumenkaa3.
39NCabernet cortisCabernet cortis 
4.
40NCabernet francCabernet franc 
1., 2., 3., 4.
41NCabernet SauvignonCabernet Sauvignon 
1., 2., 3., 4.
42NCarignanCarignanMataro3.
43NCarmenereCarmenere 
2., 3.
44BCetinkaCetinkaCetinjka, Potomkinja, Poserača, Blatka, Blatska, Blatinka, Blajska, Blajka, Potomka, Poseruša, Listavac, Petovkaa3.
45BChardonnayChardonnay 
1., 2., 3., 4.
46BChenin bijeliChenin blanc 
47BCibib bijeliCibib bijeliCibibob, Cibić, Cibid, Cibig, Cibik, Cibit, Ciciba3.
48NCinsautCinsautCalabre, Prunella3.
49RgCiparGrec rougeGrisa rousaa2.
50BClairette blancheClairette blanche 
51RsClairette roseClairette rose 
52BColombard bijeliColombard bijeli 
53BCorteseCortese 
54NCrljenak viškiCrljenak viškiCrljenak crni, Carnjenak, Crnjenak, Crljenaka3.
55NCrnkaCrnka 
a3.
56NCroatinaCroatina 
2.
57NDebejan crniDebejan crniKatarina Rikikia2.
58BDebitDebitPuljižanac, Bilina, Bjelina, Čarapar, Debića2., 3.
59BDišeća raninaDišeća raninaPetrinjska ranina, Petrinjska belinaa4.
60BDivljaka bijelaDivljaka bijela

Dibljavka, Divljaka, Divljakinja,

Divjaka

a4., 2.
61NDobričićDobričićDobričić crni, Slatinjac, Okručanac, Crljenak slatinskia3.
62NDolcettoDolcettoBeina, Bignona, Cassolo
63BDolčinDolcinDolčin, Vitouska, Dolcina2.
64NDornfelderDornfelder 
4.
65BDraganelaDraganelaMartinščicaa2.
66NDrnekušaDrnekušaDarnekuša, Darnekuša mala, Darnekuša vela, Dernakuša, Glavanjuša, Troiaa3.
67BDugovrstDugovrstDugoviska, Dugolist, Dugovez, Dugovica, Dugovina, Dugovinska, Dugovština, Dugovjesta, Duguljac, Gnjatonja, Dugovista3.
68BDuranijaDuranijaBrajdenicaa4.
69BEmerald rizlingEmerald riesling 
70BEzerjoEzerjo 
71BFolle blancheFolle blanche 
72NFrankovkaBlaufrankischFrankinja, Moravka, Borgonja, Borgonja istarska1., 2., 4.
73BFrmentunFrmentun 
a3.
74NGamay crniGamay noirGamay beaujoalis, Petit Gamai1., 4.
75NGamay bojadiserGamay teinturier 
1., 2., 4.
76BGarganegaGarganega 
77BGarganjaGarganjaOpaćevinaa2.
78NGalacGalacGavran crni, Galac veliki, Galac malia3.
79BGegićGegićGegić bijeli, Paškinja, Debejan bijeli, Paška, Žutina, Beli debejan, Brajda, Gejića2.
80NGlavinušaGlavinušaOkatac, Glavinka, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Crljenak, Crnjenak, Slatkarinac, Pavišak, Ruža, Ružica, Okatac omiški, Okatac rodni, Okatac crni, Brgljuna3.
81BGraševinaGraševinaLaški rizling, Riesling Italico, Talijanski rizling, Laški rizling, Ryzlink vlašský, Welschriesling, Rizling Vlasský, Olasz Rizling, Grašica1., 3., 4.
82BGrenache bijeliGrenache blancGrenaš bijeli, Belan2., 3.
83NGrenache crniGrenache noirGrenaš crni2., 3.
84BGrkGrkGrk korčulanski, Grk mali, Grk veli, Gark, Lumbarajski Grka3.
85BGrgićevicaGrgićevicaGargićevica, Grkičevicaa3.
86NGros VerdotGros Verdot 
87NGustopupicaGustopupicaGostopupica crna, Gustopupa, Gustopupka, Čestopupica, Gustopupa3.
88NHrvaticaHrvaticaKarbonera, Markolina, Negrara, Negrona, Kameninaa2.
89BJarbolaJarbola 
a2., 4.
90BJohanniterJohanniter 
4.
91NKadarkaKadarkaSkadarka, Braničevka, Brančevka, Gomzaa1., 4.
92NKadarunKadarunKadarun crni, Bečirska loza, Kadarin, Kadarum, Kadarunac, Plavac kadarunac, Radova lozaa3.
93NKavčina crnaKavčina crnaKapčina, Žametasta črninaa4.
94BKerner bijeliKerner bijeli 
1., 4.
95BKleščec bijeliKleščec bijeliBelina drobna, Bela kavka, Ortlieber, Knipperlea4.
96BKomostricaKomostricaGranaš, Komoštrar, Komoštrica, Očenašicaa3.
97BKreaca bijelaKreaca bijelaBanatski rizling, Greata
98RsKraljevinaKraljevinaKraljevina crvena, Imbrina, Moravina, Portugieser rotera4.
99BKrstičevicaKrstičevicaKarstičevicaa3.
100BKrkošijaKrkošija 
a3.
101BKujundžušaKujundžušaTvrdac, Žutka, Žutac, Kojundžušaa3.
102BKurtelaškaKurtelaškaKurtelaška, Kortola, Kortolaška, Kurtolaškaa3.
103NLasinaLasinaVlasina, Krapljenica, Kutlarica, Lasin, Krapašnjica, Kuć mali, Slast, Šljiva, Ruža, Pažan, Pošipanj, Zlarinština, Zlarina, Zlarinka, Zlaorinaa3.
104BLipovinaLipovinaHarslevelu, Lipolista4.
105NLovrijenacSt. LaurentLovrečanka crna, Magdalena nera4.
106NLjutunLjutacLjutac crni, Plavac veliki, Plavac bedalovac, Plavac klobučar velikia3.
107BMaccabeu blancMaccabeo blanco 
2.
108NMagrovinaMagrovinaRožetaa1., 3.
109NMalbecMalbec 
110BMalvasia di CandiaMalvasia di Candia 
3.
111BMalvasija dubrovačka bijelaMalvasia dubrovačka bijelaMalvasia di Sardegna, Malvasia de Sitges, Greco di Gerace, Malvasia delle Liparia2., 3.
112BMalvazija istarskaMalvazija istarskaMalvazija, Vrbića4.
113NMalvasia neraMalvasia nera di BrindisiMalvazija crna1., 2., 4.
114BManzoni bijeliManzoni biancoIncrocio Manzoni 6.0.13,1., 2., 4.
115BMaraštinaMaraštinaRukatac, Maraškin, Mareština, Krizol, Višana, Malvasia del Chianti, Malvasia lunga, Pavlosa2., 3.
116NMarselanMarselan 
117BMednaMednaMedna bijala, Buboj, Bumba, Rizavac, Zložder, Medvaa3.
118BMejsko beloMejsko belo 
a2.
119BMelonMelonMuscadet, Gamay blanc, Malin
120BMekujaMekujaMekulja, Mekujicaa3
121NMerlotMerlot 
1., 2., 3., 4.
122BMerzlingMerzling 
4.
123NMijajušaMijajuša crnaMijaljuša, Boglićka, Boglićeva loza, Xeromachairoudaa3.
124BMirkovačaMirkovača 
a4.
125BMladenkaMladenkaMladinkaa3.
126NModra kosovinaModra kosovinaBlaue Zimmettreube, Prava črninaa4.
127NMontepulcianoMontepulciano 
128BMoslavacMoslavacŠipon, Pošipon, Pušipel, Furminta1., 4.
129NMourvedreMourvedre 
3.
130BMuscadelleMuscadelle 
131BMuscat CrouquantMuscat Fleur d’Oranger 
132BMuškat bijeliMuscat a petits grainsMuškat, Muškat canelli1., 2., 4.
133BMuškat morioMorio muscat 
4.
134BMuškat ottonelMuscat ottonel 
1., 2., 4.,
135RgMuškat ružaMuškat ružaMuškat ruža omiški, Muškat ruža porečkia1., 2., 3., 4.
136BMuškat žutiMoscato giallo 
1., 2., 3., 4.
137NNebioloNebbioloBruneta, Melasca, Prunena1., 2.
138BNeoplantaNeoplanta 
139BNeuburgerNeuburger 
1., 4.
140NNinčušaNinčušaVinčuša, Linčuša, Linčevac, Linčuvac, Linkuša, Miličevac, Ninčevac, Ninčević, Ninkuša, Vinčevicaa3.
141BOkatica bijelaOkatica bijelaBila, Botuna3.
142NOkatica crnaOkatica crna 
a3.
143BOšljevinaOšljevinaOšjevina, Pergolaa2.
144BOvčji rep bijeliOvčji rep bijeli 
a4.
145BPagadebit bijeliPagadebit bijeliPujiškaa3.
146BPalagružankaPalagružankaNastriženica, Ostriženica, Palagružonkaa3.
147BPalarušaPalarušaPalaruša vela, Palaruša mala, Podričušaa3.
148NPetit verdotPetit verdot 
2.
149BPhoenixPhoenix 
4.
150BPinellaPinella 
151BPinot bijeliPinot blancBurgundac bijeli, Burgundac1., 2., 3., 4.
152NPinot crniPinot noirBurgundac crni1., 2., 3., 4.
153NPinot meunierPinot meunierMeunier crni1., 2., 3., 4.
154GrPinot siviPinot grisBurgundac sivi1., 2., 3., 4.
155BPlemenka bijelaChasselas blancŠasla
156NPlava LovoraPlava LovoraLovorikaa3.
157NPlavac mali crniPlavac mali crniPlavac mali, Plavac veliki, Crljenak mali, Crljenac, Pagadebit crni, Zelenka, Greštavaca2., 3.
158GrPlavac mali siviPlavac mali sivi 
a3.
159RgPlavčinaPlavčina 
a2.
160BPlavec žutiPlavec žutiPlavec rumenia4.
161RgPlavicaPlavicaPlàvac krčki, Plàvac crveni, Plàvac velia2.
162NPlavinaPlavinaPlajka, Plavka, Plavinac, Modrulj, Brajda, Brajdica crna, Marasovkaa2., 3.
163BPleskunacaPleskunaca 
164RgPlovdina crvenaPlovdina crvenaSlankamenka crvena, Crvenka, Bukovar, Žuta pračka
165NPljuskavac crniPljuskavac crniBljuzgavac crni, Blanc blauer, Črnina kesna, Bljuska, Bljuskavo sime, Bunjevac, Divljak, Ljuskavac, Punibačva, Mesnac ljuskavia3.
166NPortugizacBlauer PortugieserPortugalka, Portugizec1., 4.
167BPošip bijeliPošip bijeliPošip, Pošipak, Pošipicaa3.
168NPošip crniPošip crniŠljiva, Razaklijaa3.
169BPošip vrgorskiPošip vrgorski 
a3.
170BPrčPrčPrč bijeli, Muškat, Parč, Muškatića3.
171NProkupacProkupacKameničarka, Rskavac
172BPršljivkaPršljivka 
a
173BRadgonska raninaBouvierRanina, Bouvijerova ranka, Bouvijerova ranina1., 4.
174BSilbijanacRanac silbanski bijeliSilbijana3.
175BRajnski rizlingRieslingRheinriesling1., 4.
176BRanfolRanfolŠtajerka, Urbanka, Vrbanka, Štajerska belina, Divljak, Divjaka1., 4.
177BRebulaRebula 
178NRefoškRefosco dal peduncolo rosso 
2.
179NRegentRegent 
4.
180BRizvanacMuller Thurgau 
1., 4.
181BRkaciteliRkaciteliKorolek, Kurkura, Topolek, Badušari3.
182 
Ruby CabernetRuby Cabernet 
183NRunjavacRunjavacPlavac runjavac, Kupusar, Crljenak runjavac, Crljenak runjevac crni, Crljenak kupusar, Crljenak ninčušar, Baka3.
184NRušljin crniRušljin crni 
a2.
185BRuževinaRuževina 
a1.
186RsRužica crvenaRužica crvenaDinka crvena, Kevidinka
187NSangioveseSangioveseBrunello, Nerino1.
188NSansigotSansigotSuščan2.
189NSaperaviSaperavi 
190BSauvignonSauvignon blancSauvignon bijeli, Muškatni silvanac1., 2., 3., 4.
191BSauvignonasseSauvignonasseSauvignon Vert1.
192BScheurebeScheurebe 
193BSemillonSemillon 
1., 2., 4.
194NSiložder crniSiložder crni 
a3.
195BSilvanac zeleniSilvaner 
1., 4.
196BSirmiumSirmium 
197BSlankamenkaSlankamenkaMađarka, Mađaruša
198NSobotovacSobotovacPlavac sobotovaca3.
199NSoić crniSoić crniPlavac veliki, Pavicić, Oskorušica, Bračanina3.
200BSokolSokolSeidentraube, Luglienga biancaa4.
201BSolarisSolaris 
4.
202BSmederevkaSmederevka 
203NStanušinaStanušina 
204BStauferStaufer 
4.
205RsSurinaSurinaPlavina istarskaa2.
206NSvrdlovina crnaSvrdlovina crnaGalica crna, Galčina, Galac sitni, Modrina, Galac mali rania3.
207NSyrahSyrahSirah, Sirac, Shiraz1., 2., 3., 4.
208NŠemperinka crnaŠemperinka crna 
a3.
209BŠipeljŠipelj 
a4.
210BŠkrletŠkrletŠkrlet tusti, Škrtec, Ovnek žutia4.
211NTannatTannat 
212NTempranilloTempranillo 
2., 3.
213NTeranTeranIstrijanaca2.
214 
Teret bouretTeret bouret 
215NTikveškaTikveška 
216BTopolTikvar bijeliBeretinjoka2., 3.
217NTouriga francaTouriga franca 
3,
218NTouriga nacionalTouriga nacional 
3,
219BTraminac bijeliSavagnin blanc 
1., 4.
220RgTraminac crveniGewurtz traminerTraminac mirisavi, Traminac1., 4.
221BTrbljanTrbljanKuč, Grban, Rukavina, Šampanjol, Filipić, Dobrogostina, Kuć, Martinčica, Tarpinkaa2., 3.
222BTrebbiano RomagnoloTrebbiano Romagnolo 
3,
223BTrebbiano ToscanoTrebbiano ToscanoUgni blanc2., 3.
224NTribidragTribidragZinfandel, Primitivo, Pribidrag, Crljenak, Crljenak kaštelanski, Kratošijaa1., 2., 3.
225NTrišnjavac crniTrišnjavac crniTrišnjavica, Šarica trišnjavica, Trišljavac, Trišnjavicaa3.
226NTrnjakTrnjakRudežuša, Trnaka3.
227RgTrojišćina crvenaTrojišćina crvena 
a2.
228NTirolan crniTrollinger blau 
4.
229BVela pergolaVela pergola 
a2.
230RgVeltlinac crveniVeltliner roterVeltliner4.
231BVeltlinac zeleniVeltliner gruener 
4.
232BVerdićGleraTeran bijelia2., 3
233BVerduzzoVerduzzo Friulano 
1., 2.
234BVermentinoVermentino 
235BViognierViognier 
1., 2., 3.
236NViškaViškaViška mala, Viška crna, Viška vela, Vrbanjkaa3.
237BVlaškaVlaškaŽutulja, Preljica, Vezulja, Tanetova lozaa3.
238BVolarovoVolarovo 
a2.
239RgVolovina crvenaVolovina crvena 
a4.
240NVranacVranac 
3.
241BVrškajicaVrškajicaVrščica, Vrška, Vrškanjica, Vrškaricaa3.
242BVugavaVugavaBugava, Viškulja, Ugavaa3.
243BVugava bijela omiškaVugava bijela omiška 
a3.
244RgVugava crvena omiškaVugava crvena omiška 
a3.
245NZačinakZačinak 
246NZadarkaZadarka 
a3.
247BZelenac slatkiZelenac slatkiZelenac1., 4.
248BZelenikaZelenikaZelenika drobna, Hrvatska zelenika, Zelenika bukovačkaa4.
249BZelenka šoltanskaZelenka šoltanska 
a3.
250BZlataricaZlatarica vrgorskaZlatarica bijela, Bila loza, Dračkinja, Plavkaa3.
251BZlatarica blatskaZlatarica blatska 
a3.
252NZweigeltZweigeltrebe 
1., 4.
253BŽerjavina 
 
1.
254BŽilavkaŽilavkaŽilavka mostarska bijelaa3.
255BŽižakŽižak 
256BŽlahtinaŽlahtinaŽlajtinaa2.
257BŽumićŽumić 
a2.
258BŽupljankaŽupljanka 

* boja kožice: B (blanc) – bijela; N (noir) – crna; Rg (rouge) – crvena; Rs (rosé) – ružičasta, Gr (gris) – siva

** a – Hrvatske autohtone sorteB) Lista kultivara vinove loze koji su preporučeni za uzgoj u pojedinim regijama

1. Regija – Slavonija i hrvatsko Podunavlje

Alicante Bouschet

Blauburger

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Frankovka

Gamay crni

Gamay bojadiser

Graševina

Kadarka

Kerner bijeli

Magrovina

Malvasia nera

Manzoni bijeli

Merlot

Moslavac

Muškat bijeli

Muškat ottonel

Muškat ruža

Muškat žuti

Nebiolo

Neuburger

Pinot bijeli

Pinot crni

Pinot meunier

Pinot sivi

Portugizac

Radgonska ranina

Rajnski rizling

Ranfol

Rizvanac

Ruževina

Sangiovese

Sauvignon

Semillon

Silvanac zeleni

Syrah

Traminac bijeli

Traminac crveni

Tribidrag

Verduzzo

Viognier

Zelenac slatki

Zweigelt

Žerjavina

2. Regija – Hrvatska Istra i Kvarner

Alicante Bouschet

Ancellotta

Babić

Barbera

Bilan

Brajda bijela

Brajda velika crna

Brajdica bijela

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Carmenere

Chardonnay

Cipar

Croatina

Debejan crni

Debit

Divljaka bijela

Dolčin

Draganela

Duranija

Frankovka

Gamay bojadiser

Gamay crni

Garganja

Gegić

Grenache bijeli

Grenache crni

Hrvatica

Jarbola

Maccabeu blanc

Malvasija dubrovačka bijela

Malvazija istarska

Malvasia nera

Manzoni bijeli

Maraština

Mejsko belo

Merlot

Muškat bijeli

Muškat ottonel

Muškat ruža

Muškat žuti

Nebiolo

Ošljevina

Petit verdot

Pinot bijeli

Pinot crni

Pinot meunier

Pinot sivi

Plavac mali crni Plavčina

Plavica

Plavina

Refošk

Rušljin crni

Sansigot

Sauvignon

Sauvignonasse

Semillon

Surina

Syrah

Tempranillo

Teran

Topol

Trbljan

Trebbiano Toscano

Tribidrag

Trojišćina crvena

Vela pergola

Verdić

Verduzzo

Viognier

Volarovo

Žlahtina

Žumić

3. Regija – Dalmacija

Alicante Bouschet

Babica

Babica plosnata

Babić

Barjanka

Bena

Bijeli krstač

Bilina privlačka

Biloliska

Blatina

Bogdanuša

Botun

Bratkovina bijela

Bratkovina crvena

Brunac

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Carignan

Carmenere

Cetinka

Chardonnay

Cibib bijeli

Cinsaut

Crljenak viški

Crnka

Debit

Dobričić

Drnekuša

Dugovrst

Frmentun

Galac

Glavinuša

Graševina

Grenache bijeli

Grenache crni

Grk

Grgićevica

Gustopupica

Kadarun

Komostrica

Krstičevica

Krkošija

Kujundžuša

Kurtelaška

Lasina

Ljutun

Magrovina

Malvasia di Candia

Malvasija dubrovačka bijela

Maraština

Medna

Mekuja

Merlot

Mijajuša

Mladenka

Mourvedre

Muškat ruža

Muškat žuti

Ninčuša

Okatica bijela

Okatica crna

Pagadebit bijeli

Palagružanka

Palaruša

Pinot bijeli

Pinot crni

Pinot meunier

Pinot sivi

Plava Lovora

Plavac mali crni

Plavac mali sivi

Plavina

Pljuskavac crni

Pošip bijeli

Pošip crni

Pošip vrgorski

Prč

Silbijanac

Rkaciteli

Runjavac

Sauvignon

Siložder crni

Sobotovac

Soić crni

Svrdlovina crna

Syrah

Šemperinka crna

Tempranillo

Topol

Touriga franca

Touriga nacional

Trbljan

Trebbiano Romagnolo

Trebbiano Toscano

Tribidrag

Trišnjavac crni

Trnjak

Viognier

Viška

Vlaška

Vranac

Vrškajica

Vugava

Vugava bijela omiška

Vugava crvena omiška

Zadarka

Zelenka šoltanska

Zlatarica

Zlatarica blatska

Žilavka

4. Regija – Središnja bregovita Hrvatska

Alicante Bouschet

Belina desinićka

Belina hižakovečka

Belina mala

Belina smudna

Kraljevina

Lipovina

Lovrijenac

Malvasia nera

Manzoni bijeli

Radgonska ranina

Rajnski rizling

Ranfol

Regent

Rizvanac

Belina starohrvatska

Belina svetokriška

Bianca

Blauburger

Cabernet cortis

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Dišeća ranina

Dornfelder

Frankovka

Gamay crni

Gamay bojadiser

Graševina

Johanniter

Kadarka

Kavčina crna

Kerner bijeli

Kleščec bijeli

Merlot

Merzling

Mirkovača

Modra kosovina

Moslavac

Muškat bijeli

Muškat morio

Muškat ottonel

Muškat ruža

Muškat žuti

Neuburger

Ovčji rep bijeli

Phoenix

Pinot bijeli

Pinot crni

Pinot meunier

Pinot sivi

Plavec žuti

Portugizac

Sauvignon

Semillon

Silvanac zeleni

Sokol

Solaris

Staufer

Syrah

Šipelj

Škrlet

Traminac bijeli

Traminac crveni

Tirolan crni

Veltlinac crveni

Veltlinac zeleni

Volovina crvena

Zelenac slatki

Zelenika

Zweigelt
C) Lista autohtonih kultivara vinove loze

Babica

Babica plosnata

Babić

Barjanka

Belina desinićka

Belina hižakovečka

Belina mala

Belina smudna

Belina starohrvatska

Belina svetokriška

Bena

Bilan

Bilina privlačka

Biloliska

Blatina

Bogdanuša

Botun

Brajda bijela

Brajda velika crna

Brajdica bijela

Bratkovina bijela

Bratkovina crvena

Brunac

Cetinka

Cibib bijeli

Cipar

Crljenak viški

Crnka

Debejan crni

Debit

Dišeća ranina

Divljaka bijela

Dobričić

Dolčin

Gustopupica

Hrvatica

Jarbola

Kadarka

Kadarun

Kavčina crna

Kleščec bijeli

Komostrica

Kraljevina

Krstičevica

Krkošija

Kujundžuša

Kurtelaška

Lasina

Lipovina

Ljutun

Magrovina

Malvasija dubrovačka bijela

Malvazija istarska

Maraština

Medna

Mejsko belo

Mekuja

Mijajuša

Mirkovača

Mladenka

Modra kosovina

Moslavac

Muškat ruža

Ninčuša

Okatica bijela

Okatica crna

Ošljevina

Pljuskavac crni

Pošip bijeli

Pošip crni

Pošip vrgorski

Prč

Pršljivka

Silbijanac

Ranfol

Runjavac

Rušljin crni

Ruževina

Siložder crni

Sobotovac

Soić crni

Sokol

Surina

Svrdlovina crna

Šemperinka crna

Šipelj

Škrlet

Teran

Topol

Trbljan

Tribidrag

Trišnjavac crni

Trnjak

Trojišćina crvena

Vela pergola

Verdić

Viška

Vlaška

Volarovo

Volovina crvena

Vrškajica

Draganela

Drnekuša

Dugovrst

Duranija

Frmentun

Garganja

Galac

Gegić

Glavinuša

Grk

Grgićevica

Ovčji rep bijeli

Pagadebit bijeli

Palagružanka

Palaruša

Plava Lovora

Plavac mali crni

Plavac mali sivi

Plavčina

Plavec žuti

Plavica

Plavina

Vugava

Vugava bijela omiška

Vugava crvena omiška

Zadarka

Zelenika

Zelenka šoltanska

Zlatarica

Zlatarica blatska

Žilavka

Žlahtina

ŽumićPRILOG V.

Obrazac 1.

ZAHTJEV
ZA ZAŠTITU NAZIVA VINA KAO OZNAKE IZVORNOSTI ILI OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv koji se želi zaštititi
Priloženi dokumenti (upisati X):

☐ Jedinstveni dokument u kojem su navedeni podaci u skladu s člankom 5. stavkom 1. i 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2019/34 usklađen sa Specifikacijom proizvoda

☐ Specifikacija proizvoda u skladu s člankom 94. Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1308/2013

☐ Izvod iz Registra udruga

☐ Izjavu kojom potvrđuje da je jedini proizvođač proizvoda čiji naziv želi zaštititi

Napomena:

podnositelj zahtjeva samostalno predlaže Specifikaciju i sastavlja jedinstveni dokument.

Nakon završetka postupka iz članka 6. Delegirane Uredbe Komisije 2019/33 po usuglašavanju specifikacije na nacionalnoj razini, a u skladu s člankom 5. stavkom 3. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 podnositelju će se omogućiti unos podataka odobrenog jedinstvenog dokumenta u jedinstveni obrazac omogućen u aplikaciji (e-Ambrosia) putem informacijskog sustava iz članka 30. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe Komisije 2019/34.

e-Ambrosia the EU geographical indications register

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/


Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 2.

ZAHTJEV
ZA STANDARDNU IZMJENU SPECIFIKACIJE PROIZVODA REGISTRIRANOG NAZIVA ZOI ILI ZOZP NA RAZINI UNIJE

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv oznake (ZOI, ZOZP)
Razlozi podnošenja zahtjeva za standardnu izmjenu Specifikacije proizvoda na razini Unije prema članku 39. Zakona o vinu
Razlozi podnošenja zahtjeva za standardnu izmjenu Specifikacije proizvoda na razini države članice prema članku 40. Zakona o vinu

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 3.

ZAHTJEV
ZA PRIVREMENU IZMJENU SPECIFIKACIJE PROIZVODA REGISTRIRANOG NAZIVA ZOI ILI ZOZP NA RAZINI UNIJE

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv oznake (ZOI, ZOZP)
Razlozi podnošenja zahtjeva za privremenu izmjenu Specifikacije proizvoda

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 4.

ZAHTJEV
ZA PONIŠTENJE REGISTRIRANOG NAZIVA ZOI ILI ZOZP NA RAZINI UNIJE

Ime i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv oznake (ZOI, ZOZP)
Razlozi podnošenja zahtjeva za poništenje registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini unije

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 5.

ZAHTJEV
ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA ZA AROMATIZIRANI PROIZVOD OD VINA

Naziv i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv i adresa tijela koje provjerava sukladnost s odredbama specifikacije proizvoda
Naziv koji treba zaštititi
Priloženi dokumenti
(upisati X):

☐ Jedinstveni dokument u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1151/2012

☐ Specifikacija proizvoda u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012

☐ Izvod iz Registra udruga ili

☐ Izjava kojom potvrđuje da je jedini proizvođač proizvoda čiji naziv želi zaštititi u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 6.

ZAHTJEV
ZA ODOBRAVANJE IZMJENE ILI PONIŠTENJE REGISTRIRANOG NAZIVA ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA ZA AROMATIZIRANE PROIZVODE OD VINA

Naziv i adresa podnositelja zahtjeva
Naziv i adresa tijela koje provjerava sukladnost s odredbama specifikacije proizvoda
Naziv oznake ZOZP
Razlozi podnošenja zahtjeva za izmjenu Specifikacije za aromatizirani proizvod od vina
Razlozi podnošenja zahtjeva za poništenje registriranog naziva ZOZP za aromatizirani proizvod od vina

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

PRILOG VI

Obrazac 1.

ZAHTJEV
ZA POVLAČENJE ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU NAZIVA ZOI, ZOZP ILI TI NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

U skladu s člankom 43. stavkom 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.), podnošenjem ovog obrasca Ministarstvu poljoprivrede,

podnositelj zahtjeva (upisati puni naziv i adresu) ________________________________________________________________

izjavljuje kako povlači zahtjev za registraciju naziva vina zaštićenim oznakama (ZOI ili ZOZP)

(upisati zaštićenu oznaku ZOI ili ZOZP):

ZOI _______________________________________________

ZOZP______________________________________________

koji je u postupku registracije naziva ZOI ili ZOZP na razini Europske unije.

Podnositelj zahtjeva je suglasan da Ministarstvo ovu izjavu proslijedi Europskoj komisiji.

Priloženi dokument (označiti priloženo – upisati X):

☐ Odluka podnositelja zahtjeva o povlačenju zahtjeva za registraciju naziva ZOI ili ZOZP na razini Europske umije, u elektroničkom obliku.

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 2.

IZJAVA O PRIGOVORU

Na podneseni zahtjev za zaštitu naziva vina kao ZOI ili ZOZP sukladno članku 34. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.)

1. NAZIV VINA PROIZVODA za koji se ulaže prigovor na podneseni zahtjev za zaštitu (upisati na crtu): ____________________

Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva vina kao ZOI ili ZOZP: _______________________

2. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe
Adresa
Kontakt podaciKontakt telefon
Kontakt e-mail

3. RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Za ZOI ili ZOZP

Obrazloženje prigovora (upisati max. 1000 znakova)

Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova)

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 3.

IZJAVA O PRIGOVORU

Na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda u tijeku postupka registracije oznake na razini Europske unije, sukladno članku 38. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.)

1. NAZIV VINA za koji se podnosi prigovor (upisati na crtu)

__________________________________________________

Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda

__________________________________________________

2. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe
Adresa
Kontakt podaci

Kontakt telefon

Kontakt e-mail


3. RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA

Obrazloženje prigovora (upisati max. 1000 znakova)

Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova)

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 4.

IZJAVA O PRIGOVORU

Na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP sukladno članku 39. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.)

1. NAZIV VINA za koji se podnosi prigovor (upisati na crtu)

Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda

__________________________________________________

2. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe
Adresa
Kontakt podaci

Kontakt telefon

Kontakt e-mail


3. RAZLOZI ZA ULAGANJE PRIGOVORA

Obrazloženje prigovora (upisati max. 1000 znakova)

Pravni interes i opravdanost prigovora (upisati max. 1000 znakova)

Mjesto i datumPotpis odgovorne osobe

Obrazac 5.

OBAVIJEST
O ISHODU POSTUPKA POSTIZANJA SPORAZUMA

Iz članka 35. stavka 1., članka 38. stavka 9., članka 39. stavka 11., članka 42. stavka 11., članka 72. stavka 1., članka 74. stavka 9., članka 75. stavka 11. i članka 77. stavka 11. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.)

1. NAZIV VINA za koji je proveden postupak sporazumijevanja nakon uloženog prigovora (upisati na crtu) __________________

__________________________________________________

Prigovor je bio uložen (upisati X):

☐ na podneseni zahtjev za zaštitu naziva vina kao ZOI, ZOZP ili TI.

☐ na izmijenjenu Specifikaciju u postupka registracije oznake vina na razini Europske unije.

☐ na izmijenjenu Specifikaciju naziva vina kao ZOI, ZOZP ili TI.

2. REZULTATI POSTUPKA POSTIZANJA SPORAZUMA

a) Dogovor je postignut s podnositeljem prigovora

Podnositelj prigovora

Naziv

Adresa

Podnositelj prigovora

Naziv

Adresa

Podnositelj prigovora

Naziv

Adresa


Obrazloženje postignutog dogovora s opisom faktora koji su omogućili dogovor (upisati max. 1000 znakova):

b) Dogovor nije postignut s podnositeljem prigovora:

Podnositelj prigovora

Naziv

Adresa

Podnositelj prigovora

Naziv

Adresa

Podnositelj prigovora

Naziv

Adresa


Obrazloženje zašto dogovor nije postignut s opisom faktora koji su onemogućili dogovor (upisati max. 1000 znakova)

3. SPECIFIKACIJA PROIZVODA I JEDINSTVENI DOKUMENT

Tijekom postupka sporazumijevanja Specifikacija proizvoda:

☐ je izmijenjena

☐ nije izmijenjena

U prilogu

☐ izmijenjena Specifikacija proizvoda (ako je izmijenjena)

Tijekom postupka sporazumijevanja Jedinstveni dokument

☐ je izmijenjen

☐ nije izmijenjen

U prilogu

☐ izmijenjen Jedinstveni dokument (ako je izmijenjen)

Datum i mjestoPotpis odgovorne osobe podnositelja zahtjevaPotpis podnositelja prigovora