Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2022. godinu

NN 81/2022 (13.7.2022.), Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2022. godinu

Povjerenik za informiranje

1188

Na osnovi članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21), donosi se

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2022. GODINU

I.

Ovim Planom prijma utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu povjerenika za informiranje (dalje: Ured povjerenika) i prijam u državnu službu službenika u 2022. godini.

II.

Utvrđuje se da je u Uredu povjerenika sistematizirano ukupno 17 radnih mjesta sa 23 izvršitelja. U Uredu povjerenika zaposleno je 17 državnih službenika na neodređeno vrijeme.

III.

U Uredu povjerenika u 2022. godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu te prethodne suglasnosti Ministarstva financija od 4. srpnja 2022. godine klasa: 100-01/22-01/13, urbroj: 513-05-01-22-2, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 1 službenika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem pravne struke.

IV.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta točke III. popunjavat će se putem javnog natječaja.

V.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Klasa: 112-01/22-01/1

Urbroj: 401-01/17-22-04

Zagreb, 8. srpnja 2022.

Povjerenik za informiranje
dr. sc. Zoran Pičuljan, v. r.