Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za nasljedne distrofije mrežnice

NN 82/2022 (15.7.2022.), Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za nasljedne distrofije mrežnice

Ministarstvo zdravstva

1231

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničke bolnice Sveti Duh, sa sjedištem u Zagrebu, Sveti Duh 64, OIB: 65119154523 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 14. lipnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za nasljedne distrofije mrežnice«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne distrofije mrežnice« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/22-01/14

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-10

Zagreb, 5. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.