Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina

NN 82/2022 (15.7.2022.), Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina

Državna geodetska uprava

1233

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18 i 39/22), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

ODLUKU

O STAVLJANJU U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU GORNJA PAČETINA

I.

Na temelju podataka elaborata katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina (MB: 315141), a koji se sastoji od:

– katastarskog plana u digitalnom obliku,

– elaborata geodetske osnove,

– pregledne karte u M 1:10000 s podjelom na detaljne listove katastarskog plana u mjerilu te podjelom na skice izmjere,

– detaljnih listova katastarskog plana u mjerilu 1:1000 (24 listova),

– skica izmjera (24 komada),

– popisa katastarskih čestica u rasponu od broja 1 do 1184 (ukupno 1190 k.č.),

– popisa osoba upisanih u posjedovne listove i

– posjedovnih listova u rasponu od broja 1 do 648 (ukupno 638 PL-ova).

II.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina (MB: 315141) stavlja se u službenu uporabu 14. srpnja 2022. godine.

III.

Od dana stavljanja u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina (MB: 315141) svi novi upisi na području na kojem je provedena katastarska izmjera provodit će se u katastarskom operatu katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina (MB: 315141).

IV.

Katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina (MB: 315141) mora se održavati u trajnoj suglasnosti s obnovljenom zemljišnom knjigom za katastarsku općinu Gornja Pačetina.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-05/22-03/10
Urbroj: 541-04-01-02/4-22-5
Zagreb, 11. srpnja 2022.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.